Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán

Monday, October 5, 202019:08(View: 4621)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán

佛陀十大第子讚

宣 化 老 和 尚 講 述

PHẬT-ĐÀ THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ TÁN

Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, 
Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(Xem bản PDF)

舍利弗尊者

助佛揚化度群倫

常觀自在般若深

五蘊皆空無人我

三毒息滅有佛僧

降心離相破法執

迴小向大悟圓通

現比丘相影響眾

功成身退不居功

Xá-lợi-phất Tôn giả 

Trợ Phật dương hoá độ quần luân 

Thường quán tự tại bát-nhã thâm 

Ngũ uẩn giai không vô nhân ngã 

Tam độc tức diệt hữu Phật tăng 

Hàng tâm ly tướng phá pháp chấp 

Hồi tiểu hướng đại ngộ viên thông 

Hiện tỳ-kheo tướng ảnh hưởng chúng 

Công thành thân thối bất cư công.

Việt dịch

Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh,

Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành.

Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã,

Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng.

Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp,

Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành.

Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng,

Lập thành công lớn chẳng kể công.

 

摩 訶 目 犍 連 尊 者 

至孝救母目連僧

眾生離苦願始伸

盛會解除倒懸業

法筵供養聖賢尊

一切有情皆得度

恆沙餓鬼出獄門

神通第一阿羅漢

緬甸靈跡留古今

Ma-ha Mục-kiền-liên Tôn giả 

Chí hiếu cứu mẫu Mục-liên tăng 

Chúng sinh ly khổ nguyện thủy thân 

Thịnh hội giải trừ đảo huyền nghiệp 

Pháp diên cúng dường thánh hiền tôn 

Nhất thiết hữu tình giai đắc độ 

Hằng sa ngạ quỷ xuất ngục môn 

Thần thông đệ nhất A-la-hán 

Miến điền linh tích lưu cổ kim.

Việt dịch

Mục-liên đại hiếu, thân cứu mẹ,

Độ tận chúng sinh nguyện mới thành.

Pháp hội giải trừ khổ treo ngược,

Trải thân cúng dường hiền thánh tăng.

Hết thảy hữu tình đều cứu độ,

Ngạ quỷ hằng sa thoát ngục hình.

A-la-hán thần thông đệ nhất,

Miến Điện ngàn đời lưu dấu linh.

須 菩 提 尊 者 

解 空 第 一 大 菩 提

即 相 離 相 斷 諸 疑 

倉 庫虚 無 歎 希 有

寶 篋 重 現 更 出 奇 

行 深 般 若 波 羅 蜜

打 破 葫 蘆 泯 東 西 

言 語 道 斷 證 三 昧

行 住 坐 臥 露 天 機

Tu-bồ-đề Tôn giả 

Giải không đệ nhất đại bồ-đề 

Tức tướng ly tướng đoạn chư nghi 

Thương khố hư vô thán hy hữu 

Bảo khiếp trùng hiện cánh xuất kỳ 

Hành thâm Bát-nhã ba-la-mật 

Đả phá hồ lô mẫn đông tây 

Ngôn ngữ đạo đoạn chứng tam-muội 

Hành trụ tọa ngọa lộ thiên cơ.

Việt dịch

Nghĩa không thấu suốt chẳng ai bằng,

Tướng lìa nghi dứt sạch băng băng.

Kho chứa hư vô khen ít có,

Rương báu lại thành mầu nhiệm thay.

Vào sâu Bát-nhã ba-la-mật,

Đập vỡ hồ lô sạch đông tây.

Dứt hết ngữ ngôn chứng tam-muội,

Đi đứng nằm ngồi tự tại thay.

阿那律尊者

始 惰 終 勤 不 睡 眠

七 日 七 夜 血 淚 穿 

積 極 精 進 傷 雙 目

憐 愍 教 授 得 照 天 

九 十 一 劫 無 貧 困

百 千 萬 世 有 福 緣 

四 事 請 問 彿 遺 囑

功 德 無 盡永 流 傳

A-na-luật Tôn giả 

Thủy nọa chung cần bất thụy miên 

Thất nhật thất dạ huyết lệ xuyên 

Tích cực tinh tấn thương song mục 

Lân mẫn giáo thụ đắc chiếu thiên 

Cửu thập nhất kiếp vô bần khốn 

Bá thiên vạn thế hữu phúc duyên 

Tứ sự thỉnh vấn Phật di chúc 

Công đức vô tận vĩnh lưu truyền.

Việt dịch

Tinh tấn chuyển tâm không ngủ nghỉ,

Mắt tươm máu lệ bảy ngày đêm.

Nỗ lực chuyên cầnmắt thịt,

Y theo pháp Phật được nhãn thông.

Chín mươi mốt kiếp không nghèo khổ,

Trăm nghìn muôn kiếp đủ phước duyên.

Bốn việc thưa thỉnh Phật di chúc,

Công đức vô tận mãi lưu truyền.

迦旃延尊者

惡 者 入 獄 故 難 還

善 士 離 垢 不 復 霑 

論 議 第 一 超 俗 類

雄 辯 蓋 世 勝 邪 言 

善 巧 方 便 說 諸 法

威 德 感 召 化 三 千 

度 人 無 量 功 勛 普

圓 滿 菩 提 道 德 全

Ca-chiên-diên Tôn giả 

Ác giả nhập ngục cố nan hoàn 

Thiện sĩ ly cấu bất phục triêm 

Luận nghị đệ nhất siêu tục loại 

Hùng biện cái thế thắng tà ngôn 

Thiện xảo phương tiện thuyết chư pháp  

Uy đức cảm triệu hóa tam thiên 

Độ nhân vô lượng công huân phổ 

Viên mãn bồ-đề đạo đức toàn.

Việt dịch

Kẻ ác sa đọa khó quay đầu,

Bậc hiền dứt lỗi, dứt dài lâu.

Đệ nhất luận nghị siêu thế tục,

Hùng biện hay, tà thuyết quay đầu.

Phương tiện khéo bày, giảng các pháp,

Oai đức cảm hóa khắp tinh cầu.

Công lớn độ người vô số kể,

Đạo cao đức cả chứng pháp mầu.

羅 睺 羅 尊 者 

時 刻 匪 懈 習 禪 那

晝 夜 精 進 無 言 說 

廁所 入 定 成 三 昧 

夢 中 出坡 集 功 德 

清 潔 心 地 菩 提 養

耕 耘 性 田 智 慧 多 

為 彿 親 子 尚 實 踐

模 範 萬 世 度 娑 婆

La-hầu-la Tôn giả 

Thời khắc phỉ giải tập thiền na 

Trú dạ tinh tấn vô ngôn thuyết 

Xí sở nhập định thành tam muội 

Mộng trung xuất pha tập công đức 

Thanh khiết tâm địa bồ đề dưỡng 

Canh vân tính điền trí tuệ đa 

Vi Phật thân tử thượng thật tiễn 

Mô phạm vạn thế độ Sa-bà.

Việt dịch

Thời thời tu tập giữ đạo thiền,

Ngày đêm tinh tấn khó nói hết.

Tùy chỗ nhập định, chứng tam-muội,

Giữa đời mộng ảo tích công đức.

Tâm thanh tịnh nuôi lớn Bồ-đề,

Cày ruộng tâm tánh thêm trí tuệ.

Tự thân vốn đã là con Phật,

Còn nêu khuôn mẫu độ ngàn sau.

摩 訶 迦 葉 尊 者 

靈 山 拈 花 傳 心 印 

破 顏 微 笑 直 承 當 

祖 祖 法 燈 照 沙 界

僧 僧 慧 命 滿 大 千

金 色 頭 陀 袈 裟 幢

彌 勒 尊 彿 續聖 田

摩 訶 迦 葉 功 勛 大

盡 未 來 際 恩 無 邊

Ma-ha Ca-diệp Tôn giả 

Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn

Phá nhan vi tiếu trực thừa đương 

Tổ tổ pháp đăng chiếu sa giới 

Tăng tăng tuệ mệnh mãn đại thiên 

Kim sắc đầu đà ca-sa tràng 

Di-lặc tôn Phật tục thánh điền 

Ma-ha Ca-diệp công huân đại 

Tận vị lai tế ân vô biên.

Việt dịch

Đỉnh Linh Sơn tâm ấn mật truyền,

Như Lai ấn chứng khơi nguồn thiền.

Đèn pháp tổ truyền soi pháp giới,

Đuốc tuệ tăng sai chiếu đại thiên.

Cà-sa khổ hạnh trang nghiêm pháp,

Di-lặc hạ sanh nối thánh điền.

Công cao đức cả Đại Ca-diếp,

Ơn sâu hóa độ mãi lưu truyền.

優 波 離 尊 者 

波 羅 木 叉 是 大 師

依 教 奉 行 修  總 持 

金 剛 寶 珠 常 在 握

美 玉 無 瑕 時 護 之 

諸 彿 本 源 精 進 力

菩 薩 母 體 篤 行 思 

西 土 南 山 規 範 普 

緇 門 楷 式 眾 基 石

Ưu-ba-li Tôn giả 

Ba-la-mộc-xoa thị đại sư  

Y giáo phụng hành tu tổng trì 

Kim cương bảo châu thường tại ác 

Mỹ ngọc vô hà thời hộ chi 

Chư Phật bản nguyên tinh tấn lực 

Bồ Tát mẫu thể đốc hành tư 

Tây độ nam sơn quy phạm phổ 

Truy môn giai thức chúng cơ thi (thạch).

Việt dịch

Thờ giới làm thầy nêu tôn chỉ,

Y giáo phụng hành, muôn pháp quy.

Kim cương châu báu tay nắm giữ,

Ngọc đẹp không tì vết thường khi.

Sức tinh tấn suối nguồn chư Phật,

Hành Bồ Tát hạnh quyết tư duy.

Khuôn mẫu núi Nam cùng Tây độ,

Tăng-già mô phạm vững thanh quy

阿難尊者

如 是 我 聞 印 心 田

結 集 三 藏 照 地 天 

光 明 破 除 一 切 闇,

多 聞 記 憶 萬 德 篇 

彿 法 流 傳 三千 界 

僧 倫 受 化 百 億 川 

後 賢 普 霑醍 醐 味

慶 喜 功 勳 廣 無 邊

A-nan Tôn giả 

Như thị ngã văn ấn tâm điền 

Kết tập tam tạng chiếu địa thiên 

Quang minh phá trừ nhất thiết ám 

Đa văn kí ức vạn đức thiên 

Phật pháp lưu truyền tam thiên giới 

Tăng luân thụ hóa bá ức xuyên 

Hậu hiền phổ triêm đề hồ vị 

Khánh Hỷ công huân quảng vô biên.

Việt dịch

Ruộng tâm gieo hạt “nghe như vậy”,

Ba tạng gồm thâu sáng đất trời.

Quang minh chiếu phá trừ u ám,

Nghe nhiều nhớ kỹ đức truyền đời.

Phật pháp lưu thông ngoài ba cõi,

Tăng đoàn hoằng hóa khắp muôn nơi.

Hậu học hưởng nhờ dòng sữa pháp,

Công ơn Khánh Hỷ thật cao vời.

富 樓 那 尊 者

橫 說 豎 說 塵 剎 說 

法 化 廣 披 度 娑 婆

方 便 權 巧 接 群眾 

感 應 機 宜 潤 枯 凋

逆 來 順 受 行 忍 辱 

毀 至 欣 納 作 知 識

觀 機 逗 教 解 眾 縛 

夢 幻 泡 影 如 是 詳

Phú-lâu-na Tôn giả 

Hoành thuyết thụ thuyết trần sa thuyết  

Pháp hoá quảng phi độ Sa-bà 

Phương tiện quyền xảo tiếp quần chúng  

Cảm ưng cơ nghi nhuận khô điêu 

Nghịch lai thuận thụ hành nhẫn nhục  

Hủy chí hân nạp tác tri thức 

Quan cơ đậu giáo giải chúng phược

Mộng ảo bào ảnh như thị tường.

Việt dịch

Tùy cơ giảng thuyết cứu hữu tình,

Hoằng hóa Ta-bà độ chúng sinh.

Phương tiện khéo léo vì đại chúng,

Mưa pháp đượm nhuần muôn sinh linh.

Dù thuận dù nghịch luôn nhẫn nhục,

Trải qua nghịch cảnh trí tuệ sinh.

Tùy lúc giúp người mở trói buộc,

Thấu triệt vô thường giữa tử sinh.

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1495)
“Tướng” là cái gì? “Tướng” chính là tướng trạng của sự vật biểu hiện nơi ngoài và tưởng tượng ở nơi trong tâm chúng ta.
(View: 26428)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5279)
Duy Thức Học được gọi là môn triết họcmôn học này nhằm khai triển tận cùng nguyên lý của vạn hữu vũ trụ nhân sanh mà vạn hữu vũ trụ nhân sanh...
(View: 2914)
Tạo sao gọi là Phổ Môn? vì tự tính của mình phổ biến khắp hư không pháp giới, nên gọi Phổ Môn.
(View: 4211)
“Quán” là xem xét, “Thế Âm” là âm thanh của thế gian. Quán Thế Âmxem xét âm thanh thế gian, tiêu biểu cho lòng từ bi của Bồ-tát.
(View: 8066)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 28197)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 6464)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 9416)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 2642)
Một bài pháp được ban cho chư Tăng Ni ở International Mahayana Institute tại Boudhanath, Nepal, ngày 2 tháng 2, năm 1975. Nicholas Ribush hiệu đính.
(View: 27059)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 49145)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 10629)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 19267)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 7802)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 2497)
"Niệm Phật" nghĩa là xưng danh hiệu - hay nhớ tưởng đến hình tướng, bản nguyện hay công đức của một đức Phật - như Phật Thích-ca hay Phật A-di-đà.
(View: 8614)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 9323)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 10399)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 14058)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 11724)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 12519)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 7572)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10093)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 9558)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 9425)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 10291)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 18021)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14408)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 29580)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10213)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 10186)
Đức Thế Tôn từ nơi cung trời Đâu-suất sinh xuống thành Ca-duy, chán đời sống dục lạc ở vương cung, thành tựu đạo chơn thường dưới cội cây...
(View: 3667)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32, Luận Tập Bộ Toàn; Kinh văn số 1678. Pháp Hiền dịch ra chữ Hán. HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 11204)
Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại là một phẩm của Kinh Pháp Cú Hán tạng có tên là Nê Hoàn Phẩm. Nê HoànNiết bàn (Nirvana, Nibbâna).
(View: 8878)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, luận tập bộ toàn, kinh văn số 1637. HT Thích Như Điển dịch
(View: 14696)
Năm nay (2016) trong chương trình của tôi, không dự định đi sang Úc, nhưng ngày 23 tháng 6 năm 2016 vừa qua...
(View: 9677)
Nay ở nơi chư Phật Chắp tay kính đảnh lễ Con sẽ như giáo nói Tư lương Bồ-đề Phật.
(View: 12806)
Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát (1) liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu (2), chấp tay hướng Phật mà bạch rằng:
(View: 10463)
Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daijokyo) xuất xứ từ thời Vua Taisho (Đại Chánh) ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ thứ 20.
(View: 14536)
Có lẽ Lăng Già là một trong những bộ kinh phân tích cái Tâm một cách chi li, khúc chiết nhất trong kinh điển Phật giáo.
(View: 11294)
Đại Chánh Tân Tu Đại tạng Kinh, quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Kinh văn số 1641. HT Thích Như Điển dịch
(View: 45829)
Toàn bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt trên 203 tập đã dịch và in xong...
(View: 11220)
Tại thành Xá Vệ, vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Avalika khoác y ôm bình bát, đi vào thành Xá Vệ để khất thực.
(View: 8900)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1634, HT Thích Như Điển dịch
(View: 12703)
Dịch từ văn Phạn sang văn Trung Hoa: Pháp sư Pháp Đăng; Thật Xoa Nan Đà (Siksananda), Lược giải: Tỳ kheo Thích Minh Điền
(View: 17844)
Nguyên tác Hán văn: sa-môn Pháp Tạng, chùa Sùng Phúc, Kinh Triệu thuật
(View: 12063)
Thời đại Dao Tần, Pháp Sư ba tạng Cưu Ma La Thập, dịch văn Phạn sang văn Trung Hoa, Lược giải: Tỳ kheo Thích Minh Điền
(View: 13884)
Kinh "Chiếc lưới ái ân" được dịch từ kinh Pháp Cú, Hán tạng.
(View: 16029)
Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinhbài kinh được tụng đọc tại các chùa theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa, là bài kinh rất phổ thông...
(View: 15014)
Nhập Trung Quán Luận (PDF) - Tổ Sư Nguyệt Xứng - Chuyển dịch: Thích Hạnh Tấn, TN Nhật Hạnh
(View: 12237)
Luận rằng: Ông bảo lời ta không có đạo lý, nếu thế thì lời ông cũng không có đạo lý. Nếu lời ông không có đạo lý thì lời ta ắt có đạo lý.
(View: 10975)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh,Luận Tập Bộ Tòan thứ 32, Thứ tự Kinh Văn số 1631
(View: 10803)
Như Bà-la-môn nói, trong các kinh điển, bốn Vệ-Đà là chính; Lại, trong đó, niệm là chính ; lại trong niệm này, năng thuyênsở thuyên là chính;
(View: 11824)
Nếu hiểu được Luận này, Ắt được các pháp luận, Nghĩa sâu xa như thế, Nay sẽ rộng tuyên nói.
(View: 11063)
Kinh văn số 1672, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 32
(View: 22841)
Duy Thức Học, người nào nếu như nghiên cứu đến cũng phải công nhận là một môn học rất thực tế, rất sống động...
(View: 12702)
Từ A-Di Đà, tức là phiên âm từ chữ Sanskrit: अमित​ amita, có nghĩa là: Vô lượng, đây là dịch sát theo ngữ nguyên अमित​ amita của Sanskrit.
(View: 25695)
Nhiều người đọc Kinh Dược Sư hiểu sai ý của Phật Thích Ca muốn nói, hiểu sai nên đã đưa vào đường mê tín mà không biết, vì ở phần đầu của kinh Dược Sư...
(View: 9199)
"Tánh Không" (còn gọi là tính-không) là một từ ngữ liên hệ đến sự giảng dạy chính yếu của mọi ngành Phật giáo, nhưng ý nghĩa thật sự của từ ngữ nầy thường bị hiểu lầm.
(View: 7344)
Đạo Phật trên ý nghĩa thiết yếu là “biện chứng giải thoát” hay là con đường gỉai thoát. Gỉai thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều