Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

G

Thursday, November 15, 201200:00(View: 4582)
G


Từ điển Việt-Pali

Sa di Định Phúc

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


G

ga xe lửa: vedikā (nữ)

: kukkuṭa (nam)

gà mái: kukkuṭī (nữ)

gà rừng: nijjivha (nam)

gà trống: tambacūla (nam)

gác: bhūma (tính từ)

gạch: cayaniṭṭhakā (nữ), giñjaka (nữ)

gai gốc: sakaṇṭaka (tính từ)

gái: dahitu (nữ), dhītu (nữ), dhītā (nữ), duhitu (nữ), kaññā (nữ), kumārī (nữ), tanayā (nữ), tanajā (nữ)

gái già: thullakumārī (nữ)

gái giang hồ: gaṇikā (nữ), abhisārikā (nữ), gaṇikā (nữ), rūpūpajīvinī (nữ)

gái lỡ thì: thullakumārī (nữ)

gái mại dâm: gaṇikā (nữ)

gái tơ: taruṇī (nữ), dahanarā (nữ)

gài bẫy: oḍḍeti (uḍ + e)

gãi: kaṇḍūvati

gan: yakana (trung)

ganh tị: issati (iss + a) issā (nữ) issāmanaka (tính từ) usūyati (usūy +a)

gánh nặng: bhāra (nam)

gánh vác: upakkamati (upa + kam + a)

gáo múc nước: udañcana (trung)

gào thét: ravana (trung)

gạo: odana (nam), taṇḍula (trung), sāli (nam)

gàn dở: dubbala (tính từ)

gạt gẫm: māyā (nữ), moheti (muh + e)

gãy: sandāleti (saṃ + dāl + e), sambhañjati (saṃ + bhañj + a), bhindati (bhid + ṃ + a)

gắn: apeti (ap + e)

găng tay: lavaṅga (trung)

gặp được: sampāpuṇati (saṃ + pa + ap + uṇā)

gặp nhau: samāgacchati (saṃ + ā + gam + e)

gặt (lúa): dāyati (dā + ya), dāyana (trung), lāyati (lā + ya), lavana (trung), lunāti (lu + nā)

gầm thét: nadati (nad + a), nadana (trung), nāda (nam), abhigajjati (abhi + gad + ya), thanayati (than + aya), thaneti (than + e)

gần: accāsanna (tính từ), santika (tính từ), samīpa (tính từ), dhura (tính từ), āsanna (tính từ)

gân: sirā (nữ), kaṇḍarā (nữ)

gần bên: accāsanna (tính từ), anantara (tính từ), anantaraṃ (trạng từ), sannidhāna (trung)

gần nhất: samanantara (tính từ)

gần nhau: sannikaṭṭha (trung)

gần với: santikaṃ (trạng từ)

gân xương: nahāru (nam)

gấp đôi: sammiñjati (saṃ + inj + a)

gấp rút: santarati (saṃ + tas + a), accāyika (tính từ)

gấu: accha (nam), issa (nam)

gậy: kattaradaṇḍa (nam), kattarayaṭṭhi (nữ), daṇḍaka (trung), yaṭṭhi (nam), laguḷa (nam)

gậy chống: kattarayaṭṭhi (nữ)

gây dựng: nivisati (ni + vis + a), niveseti (ni + vid + e)

gây gổ: medhaga (nam), viggaha (nam),vivadati (vi + vad + a), vivadana (trung), vivāda (nam)

gây lộn: bhaṇḍati (bhaḍ + a) , bhaṇḍeti (bhaḍ + e), bhaṇḍana (trung)

gầy ốm: kisa (tính từ), nimamsa (tính từ)

gây ra: āvahati (ā + vah)

ghe: doṇi (nữ) doṇikā (nữ)

ghẻ lở: kacchu (nữ)

ghẻ ngứa: kaṇḍu (nữ) khajja (nữ)

ghẻ nhọt: phota (nam)

ghê gớm: pāṭikūlya (trung), bībhacca (tính từ), chambhī (tính từ), ghoṭaka (tính từ)

ghê sợ: bhāyati (bhi + a), bherava (tính từ), tāsa (nam)

ghê sợ tội lỗi: ottappati (ova + tap + ya), ottappa (trung)

ghê tởm: bhayānaka (tính từ), bhiṃsana (tính từ), bhiṃsanaka (tính từ), satāsa (nam)

ghế: pīṭha (trung)

ghế bọc vải: pīthikā (trung)

ghế có tay dựa: āsandi (nữ)

ghế dài: nisīdanaphalaka (nam), pallaṅka (nam)

ghế đẩu: ādhāraka (trung), eḷakapādaka-pīṭha (trung)

ghế dựa: āsandi (nữ)

ghế mây: bhaddapīṭha (trung)

ghế nệm: onaddhapītha (trung)

ghế trường kỷ: āsandi (nữ)

ghế vàng: suvaṇṇapīṭhaka (trung)

ghét: aṭṭiyana (trung), aṭṭiyanā (nữ)

ghét bỏ: paṭigha (nam), paṭihanana (trung), jigucchana (trung), dhikkata (tính từ)

ghi dấu: aṅketi (aki + e)

ghi nhớ: anussarati (anu + sar + a), anussaraṇa (trung), anussati (nữ), sarati (sar + a), sata (tính từ), sati (nữ)

ghi vào: abhiniropeti (abhi + ni + rup + e)abhiniropana (trung)

gia cầm: gāvo (nam)

gia chủ: agārika (trung), agāriya (trung), gahapati (nam)

gia hạn: tanoti (tan + o)

gia nhập: abhinivisati (abhi + ni + vis + a), laggati (lag + a), laggana (trung)

gia quyến: kuṭumpa (trung), kula (trung)

gia súc: go (nam)

gia tăng: āpūrati (ā + pūr + a), virūhati (vi + ruh + a), vaḍḍheti (vaḍḍh + e), pabhāveti (pa + bhū + e), pavaḍḍhana (trung), būhana (trung), brūheti (brū + e), āpūrati (ā + pūr + a) udeti (u + i +a)

gia thống: paramparā (nam)

gia tộc: vaṃsa (nam)

gia vị: vidhūpana (trung), pācana (trung)

giá: bhati (nữ)

giá tiền: vetana (trung)

giá trị: parihāra (nam), aggha (nam), pabhāva (nam)

già: buḍḍha (tính từ), mahallaka (tính từ), jajjara (tính từ), avaḍḍhi (nữ), purāṇa (tính từ)

già cả: aggha (nam), buḍḍha (tính từ), mahallaka (tính từ), jajjara (tính từ), avaḍḍhi (nữ), purāṇa (tính từ)

già nua: jaratā (nữ) jarā (nữ), buḍḍha (tính từ), mahallaka (tính từ), jajjara (tính từ), avaḍḍhi (nữ), purāṇa (tính từ)

già yếu: jajjara (tính từ)

giả bệnh: gilānālaya (nam)

giả bộ: kohañña (trung)

giả đò đánh nhau: uyyodhika (trung)

giả dối: jimha (tính từ), jimhatā (nữ), sāṭheyya (trung), mosavajja (trung), abhūta (tính từ)

giả tạo: kittima (tính từ)

giả thuyết: parikappa (nam)

giả vờ: saṅkoceti (saṃ + kuc + e), saṅkoca (nam)

giác ngộ: visesa (nam), sambodhi (nữ), paṭivedha (nam), pabotheti (pa + budh + e), ñāṇakaraṇa (tính từ), dassana (trung), bodha (nam), bodheti (budh + e), avabujjhati (ava + budh + ya), avabodha (nam), abhisameti (abhi + saṃ + i + a), abhisamaya (nam)

giải khát: samassāseti (saṃ + ā + ses + e), samassāsa (nam)

giải nghĩa: vyākaroti (vi + ā + kar + a), vyākaraṇa (trung), saṃdasseti (saṃ + dis + e), nigamana (trung), nibbeṭheti (ni + veṭh + e), veyyākarana (trung), paridīpaka (tính từ)

giải quyết: nicchaya (nam), vavatthapeti (vi + ava + thā + āpe), adhiṭṭhāti (adhi + thā + a), adhiṭṭhāna (trung),sādhana (trung)

giải ra: niddisati (ni + dis + a)

giải rõ: nidasseti (ni + dis + e)

giải tán: saṃvaṭṭati (saṃ + vat + a), hāyati (hā + ya), paṇāmeti (pa + nam + e), uyyjeti (u + yuj + e)

giải thích: vyākaroti (vi + ā + kar + a), vyākaraṇa (trung), saṃdasseti (saṃ + dis + e), aṭṭhakathā (nữ), vibhāvana (trung), vibhāveti (vi + bhū + a), vaṇṇeti (vaṇṇ + e), vitthāreti (vi + dhar + e), vitthāra (nam), parikitteti (pari + kitt + e), paridīpeti (pari + dīp + e), kittana (trung), dīpeti (dip + e)

giải thoát: nibbāna (trung), pamokkha (nam), parimutti (nữ), mokkhati (mokkh + a), mokkha (nam), muccati (mucc + a), mutti (nữ), vimuccati (vi + muc + ya), vimuccana (trung)

giải thoát khỏi gánh nặng: bhāgamocana (trung)

giải trí: vilasati (vi + las + a), dibbati (dib + ya), acceti (ati + i + a)

giam cầm: avarundhati (ava + rudh + ñ + a)

giam hãm: uttāseti (u + tas +e)

giảm bớt: samāseti (saṃ + ās + e), samāsa (nam), hāyati (hā + ya), avajīyati (ava + ji + ya)

gian dâm: aticarati (ati + car + a), aticariyā (nữ)

gian khổ: paritāpa (nam)

gian lận: kuheti (kuh + e) kūṭa (tính từ), kitava (nam), māyā (nữ), nikati (nữ), vañcaka (3), saṭha (tính từ)

gian xảo: kerāṭiya (tính từ), sāṭheyya (trung)

gián đoạn: pacchijjati (pa + chid + ya), pacchijjana (trung), viccheda (nam)

giàn thiêu: citaka (nam)

giàn trận: byūha (nam)

giãn ra: tanoti (tan + o)

giảng dạy: viññāpeti (vi + nā + āpe ), viññāpana (trung), sāsati (sās + a), sāsana (trung)

giảng đường: dhammasālā (nữ)

giảng giải: deseti (dis + e), nibbeṭhana (trung), pakāsa (nam), pakitteti (pa + kill + e), atidisati (ati + dis + a), vyākaroti (vi + ā + kar + a), vyākaraṇa (trung), saṃdasseti (saṃ + dis + e), vaṇṇeti (vaṇṇ + e), vitthāreti (vi + dhar + e), vitthāra (nam), papañceti (pa + pac + e), osāreti (ova + sar + e)

giảng hòa: anuneti (anu +nī + e)

giảng ra: paggaṇhāti (pa + yah + ṇhā), pasārana (trung), paṇāmeti (pa + nam + e), vitanoti (vi + tan + o)

giảng sư: desaka (nam), desika (nam), desetu (nam), ajjhāyaka (nam)

giành được: adhigacchati (adhi + gam)

giao cấu: santhava (nam), methuna (trung)

giao cho: samappeti (saṃ + ap + e), niyyāteti (ni + yat + e), niyyāma (trung)

giao hoan: santhava (nam), methuna (trung)

giao hợp: santhava (nam), methuna (trung)

giao thông bằng ghe (thuyền): nāvāsancāra (nam)

giáo (bẻ trái cây): aṅkusa (nam)

giáo: tomara (trung)

giáo huấn: ovadati (ava + vad)

giao lại: paṭiyādeti (paṭi + yat + e)

giáo lý: dhamma (nam), laddhi (nữ), sāsana (trung)

giáo lý chân chánh: kalyāṇadhamma (nam)

giáo lý của Đức Phật: jinacakka (trung)

giáo pháp: dhamma (nam)

giáo sư: garu (nam)

giáo thọ sư: ācāriya (nam)

giàu có: dhana (trung), dhanavantu (tính từ), saddhana (tính từ), phīta (tính từ), aḍḍha (tính từ)

giàu sang: dhana (trung)

giày: pādukā (nữ)

giày dép: upāhana (trung)

giặt rửa: dhovati (dhov +a), pakkhāleti (pa + khal + e), ācameti (ā + cam + e), ācamana (trung)

giấm chua: sovīraka (nam), bilanga (nam)

giận dữ: pakopa (nam), rosanā (nữ)

giấu: parigūhati (pari + gūh + a), paṭicchādaka (tính từ), gūhati (gūh + a), gūhana (trung), nigūhati (ni + gūh + a), apanidhahati (apa + ni + dah + a)

giấu giếm: paṭicchādeti (prati + chad)

giấu kín: chadana (trung), chādeti (chad + e), nigūhati (ni + gūh + a), tirokaranībhāva (nam)

giây: bandha (nam)

giấy nợ: iṇapaṇṇa (trung)

giẻ lau: puñchana (trung), puñchanī (nữ)

gieo giống: vapati (vap + a), vapana (trung)

gieo trồng: ropeti (rup + e)

giếng: kūpa (nam), opāna (trung), udapāna (nam)

giết chết: samārabhati (saṃ + ā + sabh + a), pāteti (pat + e), nihanati (ni + han + a), haññati (han + ya), hanati (han + a), atipāteti (ati + pat + e), atipāta (nam), māreti (mar + e), māraṇa (trung), nāsana (nam), nigghātana (trung)

giết hại :vadha (nam), vadheti (vadh + e), vihanati (vi + han + a), samārambha (nam), nāseti (nas + e), ghāteti (han + e) ghāta (nam), ghātana (trung)

gìn giữ: sārakkha (tính từ), rakkhati (rakkh + a), rakkhana (trung), parittāyaka (tính từ), paripāleti (pari + pil + e), parihārarika (tính từ), pariharaṇa (nữ), pariharati (pari + har + a), pāleti (pal + e), gopeti (gup + e)

gìn giữ thân thể: yāpana (trung)

gió: māruta (nam), māluta (nam), vāta (nam), vāya (nam) (trung), samīraṇa (nam), pavana (nam)

giỏ: piṭaka (trung)

giòi: kimi (nam), pulava (nam), pulavaka (nam)

giọng êm ái: ninnāda (nam)

giọt: theva (nam)

giọt sương: ussāvabindu (trung), tuhina (trung)

giống: tathatā (nữ)

giống đực: puma (nam)

giống nhau: nibbisesa (tính từ), nibba (tính từ), paṭibhāga (tính từ), paṭirūpatā (nữ), sādisa (tính từ), samāna (tính từ), sannikāsa (tính từ), sannibha (tính từ), sama (tính từ), upama (tính từ)

giống như: yathā (trạng từ), īdisa (tính từ), edisa (tính từ), edisaka (tính từ)

giống như vậy: evaṃvidha (tính từ), tathābhāva (nam)

giờ: horā (nữ)

giờ ăn: bhattavelā (nữ), bhuñjakāla (nam)

giờ chết: maraṇakāla (nam)

giờ đây: adhunā (trạng từ), idāni (trạng từ), etarahi (trạng từ)

giới cao thượng: adhisīla (trung)

giỏi: sadhukaṃ (trạng từ)

giốc xuống: poṇa (tính từ)

giới hạnh: sikkhā (nữ), sīla (trung), velā (nữ), sīmā (nữ), parimāṇa (trung), mariyādā (nữ)

giới thiệu: viññāpeti (vi + nā + āpe ), viññāpana (trung)

giúp đỡ: anuggaṇhāti (anu + gah + ṇhā), anuggaṇhana (trung), anuggaha (nam), paṭisarana (trung), patiṭṭhā (nữ), patiṭṭhāna (trung), sampādeti (saṃ + pad + e), saraṇa (trung), yāpeti (yā + āpe), ālamba (nam), uttāreti (u + tar + e), upakaroti (upa +kar + o), yātrā (nữ), veyyāvacca (trung), paṭisarana (trung), paricāraka (tính từ), katūpakāra (tính từ), ālamba (nam)

giữ lại: sahita (tính từ)

giữ vững: adhiṭṭhāti (adhi + thā + a), adhiṭṭhāna (trung)

giữa: majjhima (tính từ)

giữa chừng: antarā (trạng từ)

giữa lúc: antarā (trạng từ)

giữa ngày: majjhaṇha (nam)

giường: mañca (nam), seyyā (nữ), sayana (trung)

giường cao: uccāsayana (trung)

giường nhỏ: mañcaka (nam)

giường nệm: onaddhamañca (nam)

gò má: kaṭa (nam), kapola (nam)

gò mối: vammika (nam)

: abhihanati (abhi + han + a), nippoṭhana (trung), nipphoṭana (trung), ghatteti (ghatt + e), potheti (poth + e), paṭihanana (trung)

gói: āveṭheti (ā + vedh + e), paḷiveṭhana (trung), bhaṇḍikā (nữ), veṭheti (veṭh + e)

gói cơm: bhattapuṭa (trung)

gói lại: saṃharati (saṃ + har + a), saṃharaṇa (trung), nandhati (nadh + m + a), nayhati (nah + ya)

gói vào: pārapati (pa + ā + rup + a)

gọi: pakkosati (pa + kus + a), voharati (vi + ava + har + a), āmanteti (ā + mantra)

gọi đến: pakkosati (pa + kus + a)

gom chung: niravasesa (tính từ)

gom góp: upacināti (upa + ci + nā), cināti (ci + nā)

gom lại: samantāharati (saṃ + anu + ā + hār + a), samādahati (saṃ + ā + dhā + a), ocināti (ova + ci + nā), saṃyojeti (saṃ + yuj + e), saṃyuhati (saṃ + ūh + a), saṃharati (saṃ + har + a), saṃharaṇa (trung)

gọng xe: rathayuga (trung)

gọng xe bò: kubbara (nam)

góp nhặt: ocināti (ava + ci), saṃharati (saṃ + hṛ)

gót chân: paṇhi (nữ)

gọt: muṇḍa (tính từ), muṇḍeti (muṇḍ + e), tacchati (tacch + a)

gồ ghề : kakkasa (tính từ), kakkhaḷa (tính từ)

gỗ: pādapa (nam)

gỗ đàn hương: candana (trung)

gỗ làm nhà, kèo, xà: kaṭṭha (trung)

gỗ trầm hương: agaru (tính từ)

gốc: mūla (trung)

gốc cây (sau khi đốn): khāṇu (nam) (trung) khāṇuka (nam), rukkhamūla (trung)

gối: bhisi (nữ), bimbahana (trung), upadhāna (trung), kallola (nam)

gội (đầu): ubbaṭṭeti (u + vaṭṭ + e), sambāhati (saṃ + bah + a)

gồm có: sahita (tính từ)

gỡ rối: nijjaṭa (tính từ), nibbeṭheti (ni + veṭh + e), vijaṭeti (vi + jat + e)

gớm ghét: nibbidā (nữ)

gù (trên lưng con bò): kakudha (nam)

gục: pacalāyikā (nữ)

gửi: vissajjeti (vi + sajj + e), vissajjana (trung), vāheti (vah + e), peseti (pes + e), pahiṇāti (pra + hi)

gửi đi: paṭipeseti (paṭi + pes + a), niccharaṇa (trung), muñcati (muc + ṃ + a), gameti (gam + e)

gửi theo: anupeseti (anu + pes + e)

gửi trả lại: paṭipeseti (paṭi + pes + a)

gừng: siṅgivera (trung), addaka (trung)

gươm: asi (nam), khagga (nam)

gương (hòm): ādāsa (nam)

gương (soi mặt): dappaṇa (trung)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8248)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 19586)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 8925)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 43278)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 44629)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 44072)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 23799)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12186)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 36941)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 12599)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9213)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 23067)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 24956)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 29772)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11152)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 39212)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 90612)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 16987)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13166)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 23333)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11110)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 28815)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 11848)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM