Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán

Monday, October 5, 202019:08(View: 6857)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán

佛陀十大第子讚

宣 化 老 和 尚 講 述

PHẬT-ĐÀ THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ TÁN

Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, 
Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(Xem bản PDF)

舍利弗尊者

助佛揚化度群倫

常觀自在般若深

五蘊皆空無人我

三毒息滅有佛僧

降心離相破法執

迴小向大悟圓通

現比丘相影響眾

功成身退不居功

Xá-lợi-phất Tôn giả 

Trợ Phật dương hoá độ quần luân 

Thường quán tự tại bát-nhã thâm 

Ngũ uẩn giai không vô nhân ngã 

Tam độc tức diệt hữu Phật tăng 

Hàng tâm ly tướng phá pháp chấp 

Hồi tiểu hướng đại ngộ viên thông 

Hiện tỳ-kheo tướng ảnh hưởng chúng 

Công thành thân thối bất cư công.

Việt dịch

Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh,

Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành.

Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã,

Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng.

Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp,

Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành.

Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng,

Lập thành công lớn chẳng kể công.

 

摩 訶 目 犍 連 尊 者 

至孝救母目連僧

眾生離苦願始伸

盛會解除倒懸業

法筵供養聖賢尊

一切有情皆得度

恆沙餓鬼出獄門

神通第一阿羅漢

緬甸靈跡留古今

Ma-ha Mục-kiền-liên Tôn giả 

Chí hiếu cứu mẫu Mục-liên tăng 

Chúng sinh ly khổ nguyện thủy thân 

Thịnh hội giải trừ đảo huyền nghiệp 

Pháp diên cúng dường thánh hiền tôn 

Nhất thiết hữu tình giai đắc độ 

Hằng sa ngạ quỷ xuất ngục môn 

Thần thông đệ nhất A-la-hán 

Miến điền linh tích lưu cổ kim.

Việt dịch

Mục-liên đại hiếu, thân cứu mẹ,

Độ tận chúng sinh nguyện mới thành.

Pháp hội giải trừ khổ treo ngược,

Trải thân cúng dường hiền thánh tăng.

Hết thảy hữu tình đều cứu độ,

Ngạ quỷ hằng sa thoát ngục hình.

A-la-hán thần thông đệ nhất,

Miến Điện ngàn đời lưu dấu linh.

須 菩 提 尊 者 

解 空 第 一 大 菩 提

即 相 離 相 斷 諸 疑 

倉 庫虚 無 歎 希 有

寶 篋 重 現 更 出 奇 

行 深 般 若 波 羅 蜜

打 破 葫 蘆 泯 東 西 

言 語 道 斷 證 三 昧

行 住 坐 臥 露 天 機

Tu-bồ-đề Tôn giả 

Giải không đệ nhất đại bồ-đề 

Tức tướng ly tướng đoạn chư nghi 

Thương khố hư vô thán hy hữu 

Bảo khiếp trùng hiện cánh xuất kỳ 

Hành thâm Bát-nhã ba-la-mật 

Đả phá hồ lô mẫn đông tây 

Ngôn ngữ đạo đoạn chứng tam-muội 

Hành trụ tọa ngọa lộ thiên cơ.

Việt dịch

Nghĩa không thấu suốt chẳng ai bằng,

Tướng lìa nghi dứt sạch băng băng.

Kho chứa hư vô khen ít có,

Rương báu lại thành mầu nhiệm thay.

Vào sâu Bát-nhã ba-la-mật,

Đập vỡ hồ lô sạch đông tây.

Dứt hết ngữ ngôn chứng tam-muội,

Đi đứng nằm ngồi tự tại thay.

阿那律尊者

始 惰 終 勤 不 睡 眠

七 日 七 夜 血 淚 穿 

積 極 精 進 傷 雙 目

憐 愍 教 授 得 照 天 

九 十 一 劫 無 貧 困

百 千 萬 世 有 福 緣 

四 事 請 問 彿 遺 囑

功 德 無 盡永 流 傳

A-na-luật Tôn giả 

Thủy nọa chung cần bất thụy miên 

Thất nhật thất dạ huyết lệ xuyên 

Tích cực tinh tấn thương song mục 

Lân mẫn giáo thụ đắc chiếu thiên 

Cửu thập nhất kiếp vô bần khốn 

Bá thiên vạn thế hữu phúc duyên 

Tứ sự thỉnh vấn Phật di chúc 

Công đức vô tận vĩnh lưu truyền.

Việt dịch

Tinh tấn chuyển tâm không ngủ nghỉ,

Mắt tươm máu lệ bảy ngày đêm.

Nỗ lực chuyên cầnmắt thịt,

Y theo pháp Phật được nhãn thông.

Chín mươi mốt kiếp không nghèo khổ,

Trăm nghìn muôn kiếp đủ phước duyên.

Bốn việc thưa thỉnh Phật di chúc,

Công đức vô tận mãi lưu truyền.

迦旃延尊者

惡 者 入 獄 故 難 還

善 士 離 垢 不 復 霑 

論 議 第 一 超 俗 類

雄 辯 蓋 世 勝 邪 言 

善 巧 方 便 說 諸 法

威 德 感 召 化 三 千 

度 人 無 量 功 勛 普

圓 滿 菩 提 道 德 全

Ca-chiên-diên Tôn giả 

Ác giả nhập ngục cố nan hoàn 

Thiện sĩ ly cấu bất phục triêm 

Luận nghị đệ nhất siêu tục loại 

Hùng biện cái thế thắng tà ngôn 

Thiện xảo phương tiện thuyết chư pháp  

Uy đức cảm triệu hóa tam thiên 

Độ nhân vô lượng công huân phổ 

Viên mãn bồ-đề đạo đức toàn.

Việt dịch

Kẻ ác sa đọa khó quay đầu,

Bậc hiền dứt lỗi, dứt dài lâu.

Đệ nhất luận nghị siêu thế tục,

Hùng biện hay, tà thuyết quay đầu.

Phương tiện khéo bày, giảng các pháp,

Oai đức cảm hóa khắp tinh cầu.

Công lớn độ người vô số kể,

Đạo cao đức cả chứng pháp mầu.

羅 睺 羅 尊 者 

時 刻 匪 懈 習 禪 那

晝 夜 精 進 無 言 說 

廁所 入 定 成 三 昧 

夢 中 出坡 集 功 德 

清 潔 心 地 菩 提 養

耕 耘 性 田 智 慧 多 

為 彿 親 子 尚 實 踐

模 範 萬 世 度 娑 婆

La-hầu-la Tôn giả 

Thời khắc phỉ giải tập thiền na 

Trú dạ tinh tấn vô ngôn thuyết 

Xí sở nhập định thành tam muội 

Mộng trung xuất pha tập công đức 

Thanh khiết tâm địa bồ đề dưỡng 

Canh vân tính điền trí tuệ đa 

Vi Phật thân tử thượng thật tiễn 

Mô phạm vạn thế độ Sa-bà.

Việt dịch

Thời thời tu tập giữ đạo thiền,

Ngày đêm tinh tấn khó nói hết.

Tùy chỗ nhập định, chứng tam-muội,

Giữa đời mộng ảo tích công đức.

Tâm thanh tịnh nuôi lớn Bồ-đề,

Cày ruộng tâm tánh thêm trí tuệ.

Tự thân vốn đã là con Phật,

Còn nêu khuôn mẫu độ ngàn sau.

摩 訶 迦 葉 尊 者 

靈 山 拈 花 傳 心 印 

破 顏 微 笑 直 承 當 

祖 祖 法 燈 照 沙 界

僧 僧 慧 命 滿 大 千

金 色 頭 陀 袈 裟 幢

彌 勒 尊 彿 續聖 田

摩 訶 迦 葉 功 勛 大

盡 未 來 際 恩 無 邊

Ma-ha Ca-diệp Tôn giả 

Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn

Phá nhan vi tiếu trực thừa đương 

Tổ tổ pháp đăng chiếu sa giới 

Tăng tăng tuệ mệnh mãn đại thiên 

Kim sắc đầu đà ca-sa tràng 

Di-lặc tôn Phật tục thánh điền 

Ma-ha Ca-diệp công huân đại 

Tận vị lai tế ân vô biên.

Việt dịch

Đỉnh Linh Sơn tâm ấn mật truyền,

Như Lai ấn chứng khơi nguồn thiền.

Đèn pháp tổ truyền soi pháp giới,

Đuốc tuệ tăng sai chiếu đại thiên.

Cà-sa khổ hạnh trang nghiêm pháp,

Di-lặc hạ sanh nối thánh điền.

Công cao đức cả Đại Ca-diếp,

Ơn sâu hóa độ mãi lưu truyền.

優 波 離 尊 者 

波 羅 木 叉 是 大 師

依 教 奉 行 修  總 持 

金 剛 寶 珠 常 在 握

美 玉 無 瑕 時 護 之 

諸 彿 本 源 精 進 力

菩 薩 母 體 篤 行 思 

西 土 南 山 規 範 普 

緇 門 楷 式 眾 基 石

Ưu-ba-li Tôn giả 

Ba-la-mộc-xoa thị đại sư  

Y giáo phụng hành tu tổng trì 

Kim cương bảo châu thường tại ác 

Mỹ ngọc vô hà thời hộ chi 

Chư Phật bản nguyên tinh tấn lực 

Bồ Tát mẫu thể đốc hành tư 

Tây độ nam sơn quy phạm phổ 

Truy môn giai thức chúng cơ thi (thạch).

Việt dịch

Thờ giới làm thầy nêu tôn chỉ,

Y giáo phụng hành, muôn pháp quy.

Kim cương châu báu tay nắm giữ,

Ngọc đẹp không tì vết thường khi.

Sức tinh tấn suối nguồn chư Phật,

Hành Bồ Tát hạnh quyết tư duy.

Khuôn mẫu núi Nam cùng Tây độ,

Tăng-già mô phạm vững thanh quy

阿難尊者

如 是 我 聞 印 心 田

結 集 三 藏 照 地 天 

光 明 破 除 一 切 闇,

多 聞 記 憶 萬 德 篇 

彿 法 流 傳 三千 界 

僧 倫 受 化 百 億 川 

後 賢 普 霑醍 醐 味

慶 喜 功 勳 廣 無 邊

A-nan Tôn giả 

Như thị ngã văn ấn tâm điền 

Kết tập tam tạng chiếu địa thiên 

Quang minh phá trừ nhất thiết ám 

Đa văn kí ức vạn đức thiên 

Phật pháp lưu truyền tam thiên giới 

Tăng luân thụ hóa bá ức xuyên 

Hậu hiền phổ triêm đề hồ vị 

Khánh Hỷ công huân quảng vô biên.

Việt dịch

Ruộng tâm gieo hạt “nghe như vậy”,

Ba tạng gồm thâu sáng đất trời.

Quang minh chiếu phá trừ u ám,

Nghe nhiều nhớ kỹ đức truyền đời.

Phật pháp lưu thông ngoài ba cõi,

Tăng đoàn hoằng hóa khắp muôn nơi.

Hậu học hưởng nhờ dòng sữa pháp,

Công ơn Khánh Hỷ thật cao vời.

富 樓 那 尊 者

橫 說 豎 說 塵 剎 說 

法 化 廣 披 度 娑 婆

方 便 權 巧 接 群眾 

感 應 機 宜 潤 枯 凋

逆 來 順 受 行 忍 辱 

毀 至 欣 納 作 知 識

觀 機 逗 教 解 眾 縛 

夢 幻 泡 影 如 是 詳

Phú-lâu-na Tôn giả 

Hoành thuyết thụ thuyết trần sa thuyết  

Pháp hoá quảng phi độ Sa-bà 

Phương tiện quyền xảo tiếp quần chúng  

Cảm ưng cơ nghi nhuận khô điêu 

Nghịch lai thuận thụ hành nhẫn nhục  

Hủy chí hân nạp tác tri thức 

Quan cơ đậu giáo giải chúng phược

Mộng ảo bào ảnh như thị tường.

Việt dịch

Tùy cơ giảng thuyết cứu hữu tình,

Hoằng hóa Ta-bà độ chúng sinh.

Phương tiện khéo léo vì đại chúng,

Mưa pháp đượm nhuần muôn sinh linh.

Dù thuận dù nghịch luôn nhẫn nhục,

Trải qua nghịch cảnh trí tuệ sinh.

Tùy lúc giúp người mở trói buộc,

Thấu triệt vô thường giữa tử sinh.

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 34524)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 11800)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30714)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30732)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8253)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12590)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12527)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11886)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13408)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 35618)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10101)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52649)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11057)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10806)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 10992)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10809)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13376)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16680)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22352)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9857)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7381)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10659)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13225)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13123)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16575)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16837)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14124)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 16961)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12447)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14192)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14607)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9502)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12011)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11569)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16767)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14667)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16477)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 12949)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12387)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12057)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 15976)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11802)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14288)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12301)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13024)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15284)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12202)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13426)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14838)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21186)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13524)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11215)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21044)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14676)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 20881)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18052)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14332)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32148)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12269)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 15016)
Thuở đó đức Phật đang ngự tại rừng Ta-la-song-thọ, ở ngoại ô thành Câu-thi-na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực-sĩ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant