Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Một Trăm Bài Tụng được các Hiền Thành kết tập từ Kinh

Monday, March 21, 201621:04(View: 15996)
Một Trăm Bài Tụng được các Hiền Thành kết tập từ Kinh
MỘT TRĂM BÀI TỤNG
ĐƯỢC CÁC HIỀN THÁNH KẾT TẬP TỪ KINH

 Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh,
quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1686.

Tây Thiên dịch kinh Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô,
Thiếu Khanh Minh Giáo Đại Sư Thần Thiên Tức Tai phụng chiếu dịch Phạn-Hán.
Sa-môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác,
Hannover Đức quốc dịch Hán- Việt ngày  04.09.2007 tại Hannover.

Tỳ Kheo Thích Hạnh Nhẫn góp phần hiệu đính xong lần thứ nhất ngày 21 tháng 3 năm 2016.


      Kính lễ tất cả xuất thế gian

      Biển công đức tối tôn ba cõi,

      Lửa trí hay thiêu phiền não nhơ

      Chính Giác, con nay quy mạng lễ.

      Kính lễ hay cứu hiểm sinh tử

      Cạn khắp biển ưu não tham si,

      Phá núi trần lao tội nghiệp kia

      Con nay quy mạng báu Diệu Pháp.

      Kính lễ tất cả Phật xưng tán

      Bát thánh đạo thật hành trang nghiêm

      Thiền định vô vi dần tròn sáng

      Con nay quy mạng báu Thánh Chúng.   

      Tạng báu trong cung, các lầu gác

      Vàng, ngọc, ma-ni đủ loại quang

      Trân châu, lưu ly khắp trang nghiêm

      Trăm nghìn Trời, Người thường chiêm ngưỡng.   

      Nếu được ở an trên cõi Trời

      Là quả báo trang nghiêm chùa Phật;

      Tín tâm quy kính nơi Tam Bảo

      Cấp thí tài, vải trong tinh xá,

      Thọ khoái lạc trời người kia rồi

      Sẽ được quả Niết-bàn tịch diệt.

      Tinh xá lâu năm nhiều hư hoại

      Sửa lại, trang nghiêm cúng Phật, Tăng

      Thường được khoái lạc cõi trời, người

      Cũng được quả Niết-bàn tịch diệt.

      Nếu nơi tinh xá cúng vườn rừng,

      Tọa cụ, y phục và thuốc thang,

      Lại gặp lúc ác nạn đói khát

      Bố thí chúng sinh đồ uống ăn

      Như thế sẽ được phúc vô biên

      Và được Bảy Thánh Tài bậc trí,

      Tiêu trừ tất cả khổ ác đạo,

      Thọ đại phúc mãi vô cùng tận.

      Chỗ chư Phật Như Lai đi, ở

      Nếu người đến rồi sinh cung kính

      Phụng sự, cúng dường, kiêm nghe pháp,

      Tin sâu, tu học, y giới hành

      Sẽ được quả rộng lớn vô biên,

      Như biển lớn vô cùng sâu rộng

      Lấy vật đo lường không thể được

      Phúc đức rộng lớn cũng như vậy.

      Nếu ai kiến tạo điện thờ Phật

      Nóng, lạnh, gió, mưa chẳng vào lọt,

    Đắc được pháp tịch tĩnh tối thắng,

    Viên mãn tất cả tùy ý nguyện.

    Nếu ai tạc hoặc vẽ tượng Phật

    Được giải thoát ưu não, tật bệnh,

    Sau được sinh Thiên, thân thắng diệu,

    Trí lớn, cát tường và tôn quý.

    Nếu ai sửa chữa lại tượng Phật

    Sẽ được thân chắc chắn, không bệnh,

    Sống lâu, mạnh khoẻ, các tướng tốt,

    Sau được vui Niết-bàn tịch tịnh,

    Ưu não, tranh tụng đều diệt trừ,

    Dũng mãnh, biện tài người ca ngợi,

    Điều phục các căn mà sách tấn,

    Tất cả trang nghiêm, được chúng kính.

    Nếu ai tu bổ các tượng Phật

    Xa lìa lầm lỗi được sinh Thiên,

    Giầu có, đoan nghiêm được kính phục,

    Tất cả phúc đức đều đầy đủ.

    Tháp miếu hư hoại nếu sửa sang

    Người ấy không bệnh, thân viên mãn,

    Tất cả quả thế gian đáng yêu

    Tùy tâm đủ loại đều đầy đủ.                      

    Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật

    Hình lượng nhỏ đến như hạt gạo,

    Không chỉ trên Trời hay cõi Người

    Quyết định làm vua thọ khoái lạc,

    Sinh cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy,

    Phú quý vô biên chẳng thể lường,

    Sẽ lìa khổ sinh, lão, bệnh, tử

    Rốt ráo tròn quả Phật Bồ-Đề.

    Nếu trong tháp miếu để xá-lợi

    Và vẽ tượng Phậtcúng dường

    Được ánh sáng trí suốt đại địa

    Tịnh diệu Thiện Thệ phú quý Phật,

    An trụ vô biên chúng sinh giới

    Cùng vào tính vô tướng bình đẳng.

    Nếu trên ngọn núi chỗ an tịnh

    An trí tháp Phật và Luân tướng

    Hình lượng chỉ chừng đốt ngón tay

    Sẽ sinh trong tất cả Trời, Người

    Đoan nghiêm, phúc lớn, mạnh khoẻ, an,

    Sau làm Thiên tử Tam Thập Tam.

    Nếu ai dùng tay mở tháp Phật

    Sẽ được giàu sang và đầy đủ,

    Thân thể sáng sạch tâm nhu nhuyến,

    Biết nhiều, tính tịnh, không sân mạn.

    Nếu người trí hành bố thí độ

    Cúng Phật hương xoa và bạch đàn,

    Dâng đủ loại hương như Câu-ma…

    Sẽ được quả đáng yêu rộng lớn.

   Nếu ai tin Phật sinh hoan hỉ

   Đem diệu hương, hoa và âm nhạc

   Đủ loại cúng dường Phật Như Lai

   Sinh cõi trời, cảm ao vàng báu,

   Dùng hương diệu nhị hoa trong ao

   Thấm khắp toàn thân mà tắm gội,

   Nước Mạn-na Cát-nhĩ thanh tịnh

   Vào rồi trần cấu tự nhiên trừ,

   Sóng dâng dòng mạnh phun hương lạnh,

   Bờ báu sen hồng nở khắp cùng

   Chư thiên nhìn thấy đều vui thích,

   Cấp thí Phật, Tăng được báo này.

   Công đức như thế không thể lượng

   Cho nên cuối các kinh tụng tán.

 

   Y đẹp, đồ mặc tốt

   Cúng Phật và cúng Tăng,

   Sau khi sinh cõi Trời    

   Thiên y hương tối thượng,

   Đủ loại sắc xanh, vàng

   Trăm nghìn báu ma-ni

   Dùng để làm trang nghiêm

   Giàu sang thật vô lượng,

   Khoái lạc cũng vô biên

   Được quả thắng diệu này.

   Ai sinh trong thế gian

   Mà được làm quốc vương

   Đầy đủ các sắc tướng

   Y lụa thêu thượng diệu,

   Đủ loại hương thù thắng

   Tùy thân thường thọ dụng,

   Đều vì cúng y Phật

   Thành tựu báo như thế.

   Nếu ai sinh cõi trời

   Đủ loại báu trang nghiêm

   Thân mang châu, anh lạc,

   Đầu đội mũ ngọc báu,

   Khuyên tai và vòng tay,

   Khoái lạc giàu như thế,

   Cúng Phật đồ trang nghiêm

   Được quả trời thắng diệu.

   Nếu làm quốc vương lớn,

   Tướng thân rộng nghiêm sức

   Anh lạc châu ma-ni,

   Âm thanh ngọc vang cao,

   Cũng là ruộng Tam Bảo

   Bố thí đồ trang nghiêm.

   Người trí tâm thanh tịnh

   Cúng Phật các vòng hoa…

   Trên trời, trong cõi người

    Thường được các khoái lạc,

    Sau sinh trong hậu báo.

    Thành tựu hoa Thất Giác,

    Lại sinh thiên sơn địa

    Mà làm Đế-Thích chủ

    Cùng với các quyến thuộc

    Du hí nơi vườn rừng,

    Đủ loại hoa cúng dường

    Mà được quả như thế.

    Báu lưu ly, trân châu

    Các vàng, bạc xanh, vàng

    Trang nghiêm nơi tán lọng

    Tròn trịa như trăng rằm,

    Hoặc vua hoặc đại thần

    Dùng che trên đỉnh đầu,

    Như Phật nói, nhân này

    Thí lọng được báo ấy

    Giải thoát não tham ái,

    Không bệnh, luôn an lạc,

    Lại làm vua thế gian

    Cũng là quả thí lọng.

    Nếu nơi tháp miếu Phật

    Bố thí những tràng phan

    Sẽ làm Thiên Luân Vương

    Thế gian không ai hơn,

    Lìa xa tất cả tội,

    Ở trong các chúng sinh

    Mà làm bậc thượng thủ,

    Thường được người cúng dường.

    Nếu ai nơi tháp miếu

    Cúng thí các chuông linh,

    Không sinh nơi tội báo ,

    Thường được âm thanh Phạm.

    Nếu ai làm âm nhạc

    Đàn cầm, trống với sáo

    Cúng dường Phật, Thánh Hiền

    Khiến nghe tâm vui thích

    Sẽ được căn thiên nhĩ,

    Trang nghiêm thường thanh tịnh,

    Lại được tuệ kim cang

    Phá tan núi phiền não.

    Nếu phát tâm tin vui,

    Dùng diệu sắc, hương, vị

    Đủ loại uống ăn ngon

    Cúng dường lên chư Phật,

    Sẽ sinh trong cõi Trời

    Quyến thuộc cùng tòa báu,

    Dùng bảo khí ma-ni,

    Ăn cỗ trời vi diệu,

    Kiếp đao binh, đói khát

     Sẽ vĩnh không sinh vào

     Nếu ai dùng uống ăn

     Cúng dường các Thánh hiền,

     Sẽ sinh trong Trời, Người

     Thức ngon thường sung túc

     Đủ loại mà tối thượng.

     Người trí luôn ái kính

     Dùng đồ ăn mỹ diệu

     Cúng thí người xuất gia,

     Thường được thân giàu, vui,

     Biện tài và sống lâu

     Khoẻ mạnh, tướng đầy đủ

     Quả thí thực như vậy.

     Nếu dùng tâm từ mẫn

     Cúng thí nước ngon ngọt

     Cùng tô, sữa, lạc, tương

     Khiến người đang khát kia

     Uống rồi được an lạc,

     Cũng được quả như trước.

     Nếu lấy A-lê-lặc

     Các cỏ thuốc, lâm-đằng

     Cúng thí cho Thánh hiền,

     Sẽ sinh trong Trời, Người

     Không bệnh mà sống lâu,

     Thường được thân an lạc;

     Lại, người thí nước uống

     Sau được sinh Thiên cung

     Kiếp thọ, hoa cỏ tốt,

     Mong cầu tùy ý được,

     Đồ báu đựng rượu ngọt

     Cùng quyến thuộc chung uống,

     Lại nữa nơi kiếp thọ

     Sinh ra đồ trang nghiêm

     Hát ca các thiên nhạc

     Khiến tâm thiên chúng vui,

     Cam lộ lại theo thân,

     Thí uống được báo này.

     Nếu ai cúng trai thực

     Sẽ được sinh Trời, Người

     Xa lìa khỏi nghèo hèn

     Sống lâu, đủ tiền, báu.

     Nếu dùng các voi, ngựa

     Xe cưỡi và xe kéo

     Cúng thí Phật Như Lai

     Sẽ được thần thông lớn.

     Nếu thí giầy dép thảy

     Thường sinh dòng tộc cao,

     Thường có xe voi, ngựa,

     Vĩnh lìa khổ nghèo hèn.

     Nếu sư trưởng…có bệnh

     Nếu ai vui hầu hạ,

     Sẽ ở tất cả chỗ

     Mong cầu đều thành tựu.

     Nếu cúng thí tọa cụ,

     Sẽ sinh trên cõi trời,

     Chẳng thọ khổ lao nhọc,

     Thường ngồi chỗ thượng diệu.

     Sắp đặt đồ nằm cúng

     Sinh Thiên thường khoái lạc,

     Thân tướng rộng, ngay thẳng,

     Không sợ, người ngợi ca.

     Trồng trọt vườn rừng tạp

     Trang hoàng các phòng nhà

     Cho người, khiến ở, đi

     Thân tâm sinh vui thích,

     Sẽ cảm vườn Hoan Hỉ,

     Chỗ du hành Trời, Người

     Cùng với các Thiên nữ

     Vui chơi, thọ khoái lạc.

     Nếu trong lúc nóng bức

     Mà làm bóng mát thí

     Sẽ cảm cây Ưu-Đàm,

     Ni- câu và Bồ-đề,

     Sau lại được sinh Thiên

     Thường thọ vui năm dục.

     Giếng, suối và ao, hồ

     Khiến khắp đều đầy đủ

     Hậu báo được sinh Thiên,

     Hoặc sinh nơi Phạm Thế,

     Hưởng đủ loại khoái lạc,

     Lại chứng quả tịch tịnh.

     Nếu dùng bát-đa-la

     Cúng dường lên Tam Bảo

     Sẽ sinh tất cả chỗ

     Giàu sang mà khoái lạc,

     Ở trong thế gian kia

     Đức tôn cao tối thượng,

     Lại cảm các chúng sinh

     Luôn luôn thường cúng dường.

     Người trí nếu thí dao

     Sẽ được sinh cõi Trời,

     Vĩnh chẳng gặp đao binh.

     Nếu ai cúng thí kim

     Trí tuệ thường sắc bén

     Đoạn được các phiền não,

     Chứng đạo tịch tĩnh kia.

     Phật nói, nếu có ai

     Đắp và vẽ tượng Phật,

     Sinh ở trong cõi Trời,

     Thân thể sắc vàng ròng,

    Sáng trong như mặt trời,

    Mà các chúng Trời, Người

    Chư thiên chúng nam, nữ

    Luôn luôn thường quy mạng.

    Nếu người trí tuệ kia

    Khéo nói được pháp thí

    Sinh trên Trời, cõi Người,

    Đầy đủ lực trí, đức,

    Thường hưởng các khoái lạc,

    Vĩnh lìa khổ ưu bi,

    Nơi thân sau rốt kia

    Chứng được đạo tịch tĩnh.

    Nếu các hữu tình kia

    Biên chép báu diệu pháp

    Sẽ được trí Túc Mạng,

    Giầu sang, luôn an lạc,

    Mà diệt tất cả tội,

    Trải qua câu-chi kiếp

    Không rơi vào địa ngục

    Và ngạ quỷ, súc sinh.

    Nếu người có trí kia

    Quét rửa lập đàn tràng,

    Nhiễu vòng, rải hoa hương

    Hằng thời mà cúng dường,

    Sau sinh trong cõi Người

    Và sinh trên cõi Trời,

    Thường được hưởng giàu sang,

    Sau chứng được tịch diệt.

    Nếu dùng đèn sáng lâu

    Cúng dường Phật, Hiền Thánh,

    Sinh trong cõi Trời, Người

    Ba mắt thường thanh tịnh:

    Pháp nhãnThiên nhãn,

    Cùng với nhục nhãn vậy;

    Lại, người thí đèn kia

    Thường được sinh cõi Trời,

    Miệng cũng không câm, ngọng

    Tai, mắt chẳng điếc, mù;

    Lại, người thí đèn kia

    Không chỉ ba mắt tịnh

    Có thể pháp chính giác

    Tất cả đều thông đạt.

    Người trí nếu thí tài

    Cúng dường chúng có đức,

    Sa-môn, Bà-la-môn,

    Thí ít được nhiều quả,

    Rộng được tài thuận đạo,

    Dài lâu mà thọ dụng;

    Lại, người hành bố thí

    Thí súc sinh đồ ăn,

    Phúc đức thu hoạch được

    Thành gấp cả trăm lần.

    Nếu dùng tài, thức ăn

    Bố thí cho người tội,

    Công đức lần gia tăng

    Được phúc nghìn lần hơn;

    Nếu thí người trì giới

    Phúc trăm nghìn lần hơn;

    Cúng dường bậc vô tâm

    Được lợi trăm câu-chi.

    Nếu ai thí Hữu học

    Và bậc Vô Học kia,

    Phúc đức thu hoạch được

    So trước lại hơn nhiều.

    Nếu thí Phật Như Lai,

    Sẽ sinh trên cõi Trời,

    Phúc lớn mãi không hết,

    Luôn hưởng các khoái lạc,

    Cho đến hết luân hồi

    Mà chứng pháp tịch tĩnh.

    Con tập đây tất cả

    Kinh Già-đà Phật nói,

    Lược nói về phúc báo

    Khiến khắp sinh tin nhận.

    Giả sử nghìn mặt trời

    Cát tường chiếu đại địa,

    Trong đêm ánh trăng tròn

    Làm nở hoa sen xanh,

    Thủy thiên Tì-Sa-Môn,

    Đế-Thích, Na-La-Diên,

    Các Chư thiên thượng thủ

    Đều vì hành thí được.

    Mặt trời đi trong không

    Chiếu khắp cả trên dưới

    Làm sống các vật, mạng.

    Đến lúc cũng vô thường.

    Đế-Thích, Tứ Thiên Vương

    Cùng với các Thiên chúng

    Khi phúc thọ hết rồi

    Phải vào miệng chết oán,

    Lửa ưu, bi, khổ não

    Bị lửa thiêu, chẳng trụ.

    Cho nên khuyên các người

    Quán sát thân vô thường,

    Lìa xa tâm khát dục,   

    Chớ ham vui Trời, Người,

    Chốc lát chẳng dài lâu

    Đều quy về tán hoại.

    Con phát tâm tịnh tín

    Lìa bỏ vui hư huyễn,

    Thường đến ở trước Phật

    Chắp tay mà gần gũi

    Vì tự đại Bồ-đề

    Mà làm giải thoát chủ.

 


 HẾT

                            

Sửa bản in ngày 21/3/2016: Thanh Phi

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 341)
Kinh này nói về cái chết, vô thường, mất mát… Kinh này không nói về vô ngã, nhưng nói rằng phải xa lìa “cái của tôi,”
(View: 376)
Bài kinh Kevaṭṭa-Sutta là một bài kinh dài giảng cho một người thế tục trẻ tuổi tên là Kevaṭṭa khi người này đến xin Đức Phật chỉ định ...
(View: 544)
Phật từ tướng bạch hào Phóng quang khắp thế giới Hội thượng Phật Bồ Tát Tán thán Phật Tỳ Lô
(View: 766)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimānanda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
(View: 988)
Tôi nghe như vầy: Một thời đức Bạc già phạm ở thành Vương xá, trong đỉnh Thứu phong, cùng chúng đại tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị đều đến tụ tập.
(View: 1236)
Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại tịnh xá Cấp cô độc, vườn Kỳ-đà, gần thành Xá-vệ.
(View: 1260)
Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây,
(View: 3078)
Thiền quán về Duyên khởi Tính không và giai đoạn hậu thiền với mục đích làm tăng trưởng những phẩm hạnh cao quý.
(View: 7341)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 28721)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 3630)
Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng.
(View: 10627)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 9829)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 9470)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 8168)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 8880)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 8901)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9114)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 13665)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 5855)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 4361)
Nói kinh Pháp cú Bắc truyền, được kết tập bằng tiếng Phạn, là để phân biệt với kinh Pháp cú Nam truyền, được kết tập bằng tiếng Pāli.
(View: 14711)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 11977)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 12126)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10101)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14192)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12135)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14143)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11032)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10449)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 9885)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14162)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 12442)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10308)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13083)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11043)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 12709)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 18240)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11488)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 9539)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 12406)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 17339)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 11886)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 13514)
Thuở đó đức Phật đang ngự tại rừng Ta-la-song-thọ, ở ngoại ô thành Câu-thi-na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực-sĩ.
(View: 10612)
Đây là kinh Pháp Quán Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên cho kinh cũng giống như khung cảnh của kinh thứ mười một...
(View: 13666)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, kinh văn số 1680, luận tập bộ toàn. HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 9848)
Một thời, đức Bhagavat trú tại Vārāṇasi, nơi xứ Ṛṣipatana, trong rừng Mṛgadāva. Bấy giờ, đức Thế Tôn nói:
(View: 8976)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 32, luận tập bộ toàn, kinh văn 1671; HT Thích Như Điển dịch sang tiếng Việt.
(View: 11169)
Kinh Bát Đại Nhân Giác này của Đại Sư An Thế Cao từ nước An Tức sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán (năm 132-167 sau công nguyên) soạn dịch.
(View: 12454)
Tôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ...
(View: 14906)
Có lẽ Lăng Già là một trong những bộ kinh phân tích cái Tâm một cách chi li, khúc chiết nhất trong kinh điển Phật giáo.
(View: 10431)
Tôi nghe như vầy. Có một lúc, Đức Phật đã sống ở gần Xá Vệ (Savatthi) trong Khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Wood) ở tu viện Cấp Cô Độc
(View: 10245)
Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la-môn là du sĩ ngoại đạo ngồi...
(View: 10869)
Lời dạy của Đức Phật được kiết tập thành kinh điển và bảo lưu trong nhiều truyền thốngbộ phái Phật giáo.
(View: 47041)
Toàn bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt trên 203 tập đã dịch và in xong...
(View: 13820)
Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ...
(View: 12693)
Nếu thấy thân người nữ Cùng với vẻ diễm kiều Người ngu không biết rõ Vọng sinh ý dâm nhiễm.
(View: 10511)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1691. HT Thích Như Điển dịch
(View: 12024)
Được nghe Đức Phật đích thân thuyết pháp là một nhân duyên hy hữu, một công đức vô lượng, và may mắn hãn hữu trong đời.
(View: 11644)
Lời Đức Phật dạy rất mực thâm sâu. Kinh nào cũng cần nghiền ngẫm, cần tu học với từng lời dạy một.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM