Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Công Đức Tắm Tượng

Friday, May 27, 202215:00(View: 2072)
Kinh Công Đức Tắm Tượng

Kinh Công Đức Tắm Tượng [1]

Nước Đại Đường, Sa Môn Thích Nghĩa Tịnh  dịch.
Việt dịch: Quảng Minh.

 
abcd

Tôi nghe như vầy:  Một thời đức Bạc già phạm ở thành Vương xá, trong đỉnh Thứu phong, cùng chúng đại tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị đều đến tụ tập.  Lại có vô lượng vô biên chúng đại bồ tát, tám bộ thiên long, thảy đều đến tụ tập.
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ ngồi ở trong đại chúng, vì sự thôi thúc bởi lòng thương nghĩ các loài hữu tình, khởi lên suy nghĩ:  Chư Phật Như lai vì nhân duyên gì có được sắc thân thanh tịnh, tướng tốt đầy đủ ?  Lại khởi ý nghĩ:  Các loại chúng sanh được gặp Như lai, thân cận cúng dường thì thu hoạch phước báo vô lượng vô biên, còn bao nhiêu chúng sanh khác, sinh sau Như Lai nhập niết bàn thì nên cúng dường cách nào, tu tập công đức gì để thành tựu thiện căn, mau chứng vô thượng bồ đề ?  Khởi lên ý nghĩ như vậy xong, bồ tát Thanh Tịnh Tuệ tức thì từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai phải, đảnh lễ dưới chân đức Phật, quì thẳng chắp tay, thưa với đức Phật:  Bạch đức Thế tôn, con muốn thưa hỏi, cúi xin Thế tôn nghe nhận.  Đức Phật dạy:  Thiện nam tử, theo chỗ hỏi của ông, Như lai sẽ vì ông mà nói. 
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa với đức Phật:  Chư Phật Như laiỨng cúng Chánh đẳng giác do nhân duyên gì mà được sắc thân thanh tịnh, tướng tốt đầy đủ ?  Và các chúng sanh được gặp Như lai, thân cận cúng dường thì thu hoạch phước báo vô lượng vô biên, còn bao nhiêu chúng sanh khác, sinh sau Như Lai nhập niết bàn thì nên cúng dường cách nào, tu tập công đức gì để thành tựu thiện căn, mau chứng vô thượng bồ đề ?
 
Bấy giờ đức Thế tôn dạy bồ tát Thanh Tịnh Tuệ:  Tốt lắm, ông có thể vì chúng sanh ở đời vị lai mà thưa hỏi Như lai như thế, nay ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ, như lời dạy mà tu hànhNhư lai sẽ vì ông phân biệt giảng nói.  Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa:  Dạ vâng, đức Thế tôn, chúng con ưa vui muốn nghe. 
 
Đức Phật dạy bồ tát Thanh Tịnh Tuệ:  Thiện nam tử, ông nên biết sắc thân thanh tịnh của chư Phật Như lai là do khéo léo làm cho thanh tịnh bằng sự bố thítrì giớinhẫn nhụctinh tiếntĩnh lựtrí tuệtừ bi hỷ xảgiải thoátgiải thoát tri kiến, lực, vô úy, tất cả Phật phápnhất thiết chủng trí.  Nếu đối với chư Phật Như lai như thế mà dùng tâm thanh tịnh để cúng dường các thứ hương, hoa, anh lạc, phan cái, tọa cụ, trải ra trước Phật, hoặc đối trước tôn tượng chư Phật Như Lai mà trang hoàng nghiêm sức, dùng nước thơm thượng diệu mà tắm rửa tôn tượngđốt hương xông khắp, vận tâm pháp giới, lại lấy món ăn thức uống, trống nhạc, đàn ca (để cúng dường), ngâm khen công đức không cùng của Như lai, rồi phát nguyện thù thắnghồi hướng biển cả vô thượng nhất thiết trí, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, thẳng đến bồ đề không có gián đoạn.  Tại sao như vậy ?  Vì phước đức và trí tuệ của Như lai thì không thể nghĩ bàn, không có số lượng, không ai sánh bằng.
 
Thiện nam tử, chư Phật Thế tôn có đủ ba thân, đó là pháp thânthọ dụng thân và hóa thân.  Sau khi Như lai nhập niết bàn, nếu ai muốn cúng dường ba thân này thì nên cúng dường xá lợi.  Song xá lợi có hai loại: một là thân cốt xá lợi, hai là pháp tụng xá lợi
 
          Đức Phật liền nói một pháp tụng:
 
                   Các pháp theo duyên khởi
                   Như lai nói là nhân
                   Pháp kia nhân duyên hết
                   Là đại sa môn nói.
 
          Nếu người nam, người nữ, năm chúng tỳ kheo, ai muốn tạo tượng Phật mà không đủ khả năng, dẫu chỉ tạo một tượng Phật nhỏ như hạt lúa tẻ, tạo một ngôi tháp: hình như trái táo, cột trụ như cây kim, tán cái như mảnh trấu, rồi an trí trong tháp ấy một xá lợi nhỏ như hạt cải hay một pháp tụng được chép ra; những việc quí báu kỳ đặc như thế để làm sự cúng dường theo khả năng của mình, bằng lòng thành trân trọng thì không khác với sự cúng dường hiện thân của Như lai.
 
          Thiện nam tử, nếu có chúng sanh có thể làm ra sự cúng dường thù thắng như thế thì thành tựu mười lăm công đức thù thắng để tự trang nghiêm: 1. Luôn biết hổ thẹn; 2. Phát khởi tín tâm trong sạch; 3. Tâm tánh chất trực; 4. Gần gũi bạn lành; 5. Vào trí tuệ vô lậu; 6. Thường thấy chư Phật; 7. Thường nắm giữ chánh pháp; 8. Khả năng hành đúng lời dạy; 9. Tùy ý sinh về quốc độ thanh tịnh của Phật; 10. Nếu sinh trong  loài người thì sinh vào nhà dòng dõi tôn quí, được mọi người kính trọng và sinh lòng hoan hỷ; 11. Nếu sinh trong loài người thì tự nhiên nghĩ nhớ đến Phật; 12. Chúng ma quân không thể tổn hại gây rối; 13. Trong thời mạt pháp, có khả năng hộ trì chánh pháp; 14. Được mười phương chư Phật gia hộ; 15. Mau chóng thành tựu năm phần pháp thân.
 
Bấy giờ đức Thế tôn liền nói kệ tụng:
 
          Sau Như lai diệt độ
          Người cúng dường xá lợi
          Hoặc tạo các tháp miếu
          Và hình tượng Như lai
          Ở trước tháp tượng kia
          Quét tô mạn đà la
          Đem các thứ hương hoa
          Tung rải trên tháp tượng
          Lấy nước sạch diệu hương
          Mà rưới tắm thân tượng
          Các ẩm thực thượng vị
          Giữ sạch để cúng dường
          Khen ngợi công đức Phật
          Vô lượng khó nghĩ bàn
          Phương tiện tríthần thông
          Mau đến bờ bên kia
          Có được thân kim cương
          Đủ ba mươi hai tướng
          Và tám mươi vẻ đẹp
          Cứu vớt các chúng sanh.
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ nghe kệ tụng này rồi, thưa với đức PhậtChúng sanh đời vị lai tắm tượng như thế nào ? Đức Phật dạy bồ tát Thanh Tịnh Tuệ: Đối với Như lai các ông nên khởi chánh niệm ở nơi tâm trí, chớ dính mắc hai bên, mê trong cái không cái có; đối với các thiện phẩm thì khát ngưỡng không chán; đối với ba giải thoát môn thì khéo tu trí tuệ, thường cầu xuất ly, chớ trú ở sinh tử; đối với các chúng sanh thì khởi đại từ bi, nguyện mau chóng thành tựu ba loại thân.
 
          Thiện nam tửNhư lai đã vì các ông mà nói bốn chân đế, mười hai duyên sinhsáu ba la mật, nay lại vì các ông và các quốc vương, vương tử, đại thần, hoàng hậu, cung phithiên longnhân loại, quỉ loại mà nói phương pháp tắm tượng, là cách cúng dường đệ nhất trong các cách cúng dường, hơn cả việc bố thí vô số bảy báu.
 
     Nếu muốn tắm tượng, nên lấy ngưu đầu chiên đànbạch đàn, tử đàn, trầm thủy, huân lục, uất kim hương, long não hương, linh lăng, hoắc hương v.v…, ở trên tảng đá sạch mài hương liệu làm thành hương bột để pha chế nước thơm, và nước thơm phải đựng trong bình sạch.  Chọn một nơi thanh tịnh, khoảng đất tốt đẹp để làm đàn tràng, hoặc vuông hoặc tròn, lớn nhỏ xứng hợp, trên đàn đặt một bệ tắm, ở giữa bệ tôn trí tượng Phật.  Khi tắm tượng thì dùng nước ấm thơm tắm gội cho tượng trong sáng, sau đó lại rưới tắm tượng bằng nước sạch.  Nước dùng tắm tượng phải được lọc cho sạch sẽ, chớ làm tổn hại vi trùng.  Dùng hai ngón tay thấm lấy vài giọt nước vừa tắm tượng rồi chấm lên đỉnh đầu của mình, nước đó gọi là nước cát tường.  Nước tắm tượng được rưới trên đất sạch, chớ có giẫm chân lên nơi đó.  Dùng khăn mềm mại lau tượng cho sạch nước, xông đốt các danh hương thơm ngát quanh tượng, sau đó an trí tượng về chỗ cũ.
 
          Thiện nam tử, nhờ việc tắm tượng Phật như thế mà những người tắm tượng ở trong đại chúng trời người, hiện đời hưởng dụng sự giàu cóan lạc, không bịnh, sống lâu, chỗ nguyện cầu được toại ýquyến thuộc bạn bè thảy đều an ổn, từ giã tám nạn, ra khỏi gốc khổ, không thọ thân nữ, mau thành chánh giác.
 
          Sau khi an trí tượng Phật về chỗ cũ, nên đối trước tượng xông đốt hương thơm, chắp tay thành kính, tụng bài kệ sau:
 
                   Con nay tắm gội chư Như lai
                   Công đức trang nghiêm tịnh trí đầy
                   Chúng sanh năm trược rời dơ bẩn
                   Mau chứng Như lai tịnh pháp thân.
                    Giới, định, tuệ, giải, tri kiến hương
                   Khắp mười phương cõi thường thơm phức
                   Nguyện khói hương này cũng như vậy
                   Vô lượng vô biên làm việc Phật.
                   Nguyện ngưng dứt ba đường khổ nạn
                   Nóng bức trừ, thỏa thích thanh lương
                   Cùng phát tâm vô thượng bồ đề
                   Thoát sông ái vượt lên bờ kia.
 
          Khi đức Phật tuyên thuyết kinh này xong thì trong đại chúng có vô lượng vô biên bồ tát chứng đắc vô cấu tam muộivô lượng chư thiên được bất thoái trí, các chúng thanh văn phát nguyện cầu quả vị Phật, tám muôn bốn ngàn chúng sanh đều phát tâm vô thượng bồ đề
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa với đức Phật:  Bạch đức Thế tônmay mắn thay bậc Thầy cao cả đã thương xót chúng con mà chỉ dạy phương pháp tắm tượng, từ nay con sẽ khuyến hóa quốc vương, đại thần, những người có tín tâm ưa thích tạo công đức, rằng hằng ngày có thể tắm gội tôn tượng thì có được lợi ích lớn lao.  Đại chúng ai cũng hoan hỷ, đem đỉnh đầu mà tiếp nhận và phụng hành.

 

 

Phật đản 2634, mồng 8 tháng tư năm Canh Dần

21.05.2010[1] Kinh tập bộ, Đại tạng kinh số 698: Dục tượng công đức kinh

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1546)
Kinh này nói về cái chết, vô thường, mất mát… Kinh này không nói về vô ngã, nhưng nói rằng phải xa lìa “cái của tôi,”
(View: 1253)
Bài kinh Kevaṭṭa-Sutta là một bài kinh dài giảng cho một người thế tục trẻ tuổi tên là Kevaṭṭa khi người này đến xin Đức Phật chỉ định ...
(View: 1568)
Phật từ tướng bạch hào Phóng quang khắp thế giới Hội thượng Phật Bồ Tát Tán thán Phật Tỳ Lô
(View: 1988)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimānanda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
(View: 2335)
Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại tịnh xá Cấp cô độc, vườn Kỳ-đà, gần thành Xá-vệ.
(View: 2288)
Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây,
(View: 3980)
Thiền quán về Duyên khởi Tính không và giai đoạn hậu thiền với mục đích làm tăng trưởng những phẩm hạnh cao quý.
(View: 9690)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 30886)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 4794)
Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng.
(View: 12673)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12039)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13839)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 10262)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 11249)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10930)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11143)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 16888)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 7497)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 5316)
Nói kinh Pháp cú Bắc truyền, được kết tập bằng tiếng Phạn, là để phân biệt với kinh Pháp cú Nam truyền, được kết tập bằng tiếng Pāli.
(View: 17005)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14248)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17220)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12634)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 16992)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14814)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16613)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13049)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12518)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12197)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16108)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 14441)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12475)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 15457)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 13548)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14983)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21506)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13657)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11354)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 14792)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21177)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 14521)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 15160)
Thuở đó đức Phật đang ngự tại rừng Ta-la-song-thọ, ở ngoại ô thành Câu-thi-na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực-sĩ.
(View: 12471)
Đây là kinh Pháp Quán Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên cho kinh cũng giống như khung cảnh của kinh thứ mười một...
(View: 15755)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, kinh văn số 1680, luận tập bộ toàn. HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 11480)
Một thời, đức Bhagavat trú tại Vārāṇasi, nơi xứ Ṛṣipatana, trong rừng Mṛgadāva. Bấy giờ, đức Thế Tôn nói:
(View: 11020)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 32, luận tập bộ toàn, kinh văn 1671; HT Thích Như Điển dịch sang tiếng Việt.
(View: 12894)
Kinh Bát Đại Nhân Giác này của Đại Sư An Thế Cao từ nước An Tức sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán (năm 132-167 sau công nguyên) soạn dịch.
(View: 14903)
Tôi được nghe như vầy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại vườn Nai, ở Isipatana gần Bénarès. Lúc bấy giờ...
(View: 17405)
Có lẽ Lăng Già là một trong những bộ kinh phân tích cái Tâm một cách chi li, khúc chiết nhất trong kinh điển Phật giáo.
(View: 11955)
Tôi nghe như vầy. Có một lúc, Đức Phật đã sống ở gần Xá Vệ (Savatthi) trong Khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Wood) ở tu viện Cấp Cô Độc
(View: 11718)
Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bà-la-môn là du sĩ ngoại đạo ngồi...
(View: 12524)
Lời dạy của Đức Phật được kiết tập thành kinh điển và bảo lưu trong nhiều truyền thốngbộ phái Phật giáo.
(View: 53648)
Toàn bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt trên 203 tập đã dịch và in xong...
(View: 15896)
Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ...
(View: 14398)
Nếu thấy thân người nữ Cùng với vẻ diễm kiều Người ngu không biết rõ Vọng sinh ý dâm nhiễm.
(View: 11755)
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, Luận tập bộ toàn, kinh văn số 1691. HT Thích Như Điển dịch
(View: 13555)
Được nghe Đức Phật đích thân thuyết pháp là một nhân duyên hy hữu, một công đức vô lượng, và may mắn hãn hữu trong đời.
(View: 13213)
Lời Đức Phật dạy rất mực thâm sâu. Kinh nào cũng cần nghiền ngẫm, cần tu học với từng lời dạy một.
(View: 13670)
Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant