Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Mục Lục

Sunday, January 8, 201200:00(View: 12570)
Mục Lục

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC
(BUDDHISM COURSE)
Chan Khoon San
Biên dịch: Lê Kim Kha
Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011

MỤC LỤC
Lời Đề Tặng & Lời Cảm Tạ 5
Lời Nói Đầu 6
Tri Ân & Hồi Hướng Công Đức 8
Về Tác Giả 9
Lời Người Dịch 11

Phần I – CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT 25
1. Đản Sinh 27
2. Lời Tiên Tri 29
3. Lễ Hội Cày Ruộng 31
4. Tuổi Trẻ Của Thái Tử Siddhatta 32
5. Bốn Dấu Hiệu & Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại 34
6. Cuộc Tầm Cầu & Đấu Tranh Để Giác Ngộ 37
7. GIÁC NGỘ & Bảy Tuần Sau Đó 39
8. Đức Phật Khai Giảng Giáo Pháp (Dhamma) 42
9. Sự Chuyển Hóa Của Ngài Sariputta (Xá-Lợi-Phất) Và Ngài Moggallana (Mục-Kiền-Liên). 46
10. Đức Phật Về Thăm Lại Nơi Sinh Của Người 49
11. Thời Gian Truyền Bá Giáo Pháp Của Đức Phật 50
12. Bát-Niết-bàn (Parinibbanava) & Những Lời Khuyên Bảo Cuối Cùng Dành Cho Các Tỳ Kheo 52
13. Chú Giải 56
14. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 62

Phần II – TỨ DIỆU ĐẾ 63
1. Tứ Diệu Đế Là Gì? 64
2. Tại Sao Gọi Là Những Chân Lý Cao Diệu? 64
3. Chân Lý Về Khổ (Dukkha-arigasacca) 65
4. Khổ (Dukkha) Là Do Năm Uẩn Dính Chấp 75
5. Chân Lý Về Nguồn Gốc Của Khổ - (Samudaya) 80
6. Kama-Tanha: Dục Vọng Về Khoái Lạc Giác Quan (Nhục Dục) 82
7. Bhava–Tanha: Dục Vọng Được Sống & Được Trở Thành – (Dục Vọng Được Sống, Được Liên Tục Hiện Hữu, Trường Tồn). 84
8. Vibhava-Tanha: Dục Vọng Vì Không Hiện Hữu – (Dục VọngQuan Điểm Cho Là Sẽ Không Liên Tục Hiện Hữu & Sẽ Tự Hủy Diệt Sau Khi Chết). 85
9. Chân Lý Về Sự Chấm Dứt Khổ - Chân Lý Về Diệt Khổ 88
10. Chú Giải 92
11. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 94

Phần III – CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO 95
1. Diệu Đế Về Con Đường Dẫn Đến Sự Chấm Dứt Khổ 96
2. Chánh Tri Kiến 97
3. Chánh Tư Duy 99
4. Chánh Ngữ 100
5. Chánh Nghiệp 101
6. Chánh Mạng 102
7. Chánh Tinh Tấn 103
8. Chánh Niệm 106
9. Chánh Định 109
10. Chú Giải 110
11. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 114

Phần IV – LÝ DUYÊN KHỞI 115
1. Quy Luật Duyên Khởi Là Gì? 116
2. Luật Duyên Khởi Vận Hành Như Thế Nào? 117
3. Câu Hỏi Về Nguyên Nhân Đầu Tiên 118
4. Lý Duyên Khởi Là Khác Với Nguyên Nhân Trực Tiếp 120
5. Lý Duyên Khởi Giải Thích Về Nguồn Gốc Khổ 121
6. Chiều Ngược Lại (Hoàn Diệt) Của Vòng Duyên Khởi Giải Thích Sự Chấm Dứt Khổ. 135
7. Lý Duyên Khởi Siêu Thế (Lokuttara Paticca Samuppada) 136
8. Ngọn Lửa Sẽ Đi Về Đâu Sau Khi Tắt? Giác Ngộ Có Nghĩa Là Gì? 138
9. Chú Giải 140
10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 142

Phần V – QUY LUẬT CỦA NGHIỆP 143
1. Năm Quy Luật Của Vũ Trụ 144
2. Sự Quan Trọng Của Việc Hiểu Biết Quy Luật Nghiệp (Kamma) 145
3. Nghiệp (Kamma) Là Gì? 147
4. Quy Luật Nghiệp (Kamma) Vận Hành Như Thế Nào? 149
5. Cái Gì Là Nguyên Nhân Của Nghiệp (Kamma)? 151
6. Ai Là Người Thi Hành Nghiệp (Kamma)? Ai Là Người Nhận Lãnh Nghiệp Quả (Vipaka)? 152
7. Tất Cả Nghiệp Chứa Ở Đâu? 153
8. Phân Loại Nghiệp (Kamma) 154
9. Phải Chăng Một Người Nhận Lãnh Một Phần Nào Đó Của Tất Cả Nghiệp Người Đó Đã Tạo Ra? 157
10. Những Bài Học Rút Ra Từ Nghiệp (Kamma) 160
11. Chú Giải 163
12. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 165

Phần VI – CHẾT & TÁI SINH 166
1. Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh & Đầu Thai 167
2. Sự Tái Sinh Diễn Ra Như Thế Nào 168
3. Thức Kết Nối Lại hay Thức Tái Sinh 169
4. Những Kiểu Chết 170
5. Những Đối Tượng Hiện Diện Trong Tâm Trước Lúc Chết 172
6. Năm Viễn Cảnh Của Một Người Sắp Chết 174
7. Thức Hấp Hối, Thức Lúc Đang Chết 176
8. Những Kiểu Sinh 178
9. Bốn Cảnh Giới 179
10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 181

Phần VII – NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH 182
1. Địa Ngục (Niraya) 184
2. Súc Sinh (Tiracchana) 187
3. Ngạ Quỷ hay ‘Ma’ (Peta) 188
4. Con Người (Manussa) 192
5. Cõi Thiên Thần & Trời (Devas & Brahmas) 194
6. Tuổi Thọ Của Những Chúng SinhĐịa Ngục & Những Ngạ Quỷ 200
7. Tuổi Thọ Của Những Thiên Thần (Devas) 201
8. Tuổi Thọ Của Những Vị Trời Phạm Thiên 204
9. Chú Giải 206
10. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 208

Phần VIII – NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN 209
1. Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo 210
2. Đại Kiếp (Maha-kappa) 210
3. A-tăng-tỳ-Kiếp (Asankheyya-kappa) 212
4. Trung Kiếp (Antara-kappa) 214
5. Kiếp Người (Ayu Kappa) 216
6. Phật Kiếp (Buddha Kappa) 217
7. Hai Mươi Bốn Vị Phật Trước Đức Phật Thích Ca 219
8. Tám Phẩm Chất Của Một Vị Bồ-Tát (Bodhisatta): Vị Phật Tương Lai 221
9. Giê-Su (Jesus Christ) Có Phải Là Một Vị Bồ-Tát không? 223
10. Thời Gian Để Hoàn Thiện Những Ba-La-Mật (Paramis) 224
11. Tại Sao Có Sự Khác Nhau Về Thời Gian Hoàn Thiện Những Ba-la-mật (Paramis) 227
12. Thật Hiếm Thay Sự Xuất Hiện Của Một Vị Phật 229
13. Tám Kiếp Sống Bất Hạnh Nhất Trong Vòng Luân Hồi Sinh Tử (Samsara) 232
14. Sự Thực Hành Ba-la-mật Của Phật Duyên Giác (Pacceka) & Của Những Đại Đệ Tử Của Đức Phật 233
15. Những Đại Đệ Tử Ưu Tú Của Đức Phật 238
16. Chú Giải 240
17. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 244

Phần IX – QUY Y NƯƠNG TỰA 246
1. Ý Nghĩa Nơi Nương Tựa (Sarana) 247
2. Nguồn Gốc Của Việc Quy Y Nương Tựa 248
3. Hành Động Quy Y Nương Tựa 249
4. Tại Sao Chúng Ta Cần Nơi Nương Tựa? 250
5. Ba Nơi Nương Tựa - Tam Bảo (Tisarana) 256
6. Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Quy Y Nương Tựa 260
7. Sự Bất Tịnh & Hủy Bỏ Trong Quy Y 262
8. Ích Lợi Của Việc Quy Y Tam Bảo 266
9. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 268

Phần X – NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC 269
1. Năm Điều Xấu & Năm Đức Hạnh 270
2. Tự Chịu Trách Nhiệm Trong Việc Tu Dưỡng Đạo Đức 272
3. Những Giới HạnhCần Thiết Để Tu Dưỡng Đạo Đức 274
4. Đặt Mình Vào Vị Trí Của Người Khác Theo Quan Điểm Của Giáo Pháp (Dhamma) 275
5. Giới Hạnh Thứ Nhất: Không Sát Sinh 277
6. Giới Hạnh Thứ Hai: Không Ăn Trộm, Ăn Cắp 283
7. Giới Hạnh Thứ Ba: Không Tà Dâm 287
8. Giới Hạnh Thứ Tư: Không Nói Dối 289
9. Giới Hạnh Thứ Năm: Không Uống Rượu, Không Dùng Ma Túy Và Những Chất Độc Hại 293
10. Ích Lợi Của Việc “Uống Rượu Có Chừng Mực”: Sự Thật Hay Ngụy Biện? 300
11. Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Giữ Gìn Những Giới Hạnh 303
12. Những Hệ Quả Của Việc Vi Phạm & Gìn Giữ Năm Giới Hạnh Đạo Đức 306
13. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 308

Phần XI – MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: DẪN NHẬP 309
1. Những Căn Thiện & Căn Bất Thiện (Akusala Kusala Hetu) 310
2. Những Hành Động Công Đức (Punna-kiriya) 310
3. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức (Dasa Punna-kiriya Vatthu) 312
4. Những Loại Nghiệp Thiện (Kusala Kamma) 314
5. Phân Loại Con Người (Puggala-bheda) 317
6. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 320

Phần XII – MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM BỐ THÍ 321
1. Bố Thí (Dana) 322
2. Những Yếu Tố Làm Tăng Ích Lợi Của Việc Bố Thí 324
3. Ý Định Bố Thí, Cho, Tặng, Hiến, Chia Sẻ 325
4. Sự Thanh Tịnh Của Người Nhận Bố Thí 330
5. Cúng Dường Cho Tăng Đoàn (Sanghika Dana) 332
6. Những Loại Vật Phẩm Bố Thí, Cúng Dường 335
7. Bố Thí, Tặng Tiền Để Sử Dụng Cho Nghiệp Mới (Nava Kamma) 337
8. Những Quà Tặng, Phẩm Vật Cúng Dường Bị Cấm 339
9. Những Lợi Lạc Của Việc Bố Thí, Cúng Dường, Cho, Tặng, San Sẻ (Dana) 340
10. Chia Sẻ Hay Chuyển Nhượng (Hồi Hướng) Công Đức (Patti-dana) 344
11. Chuyển Nhượng, Hồi Hướng Công Đức Cho Những Người Thân Quyến Đã Khuất. 346
12. Mục Đích Cúng Dường Thức Ăn Trong Việc Bố Thí Công Đức (Pattidana) Là Cúng Cho Ai? 346
13. Liệu Ngạ Quỷ (Petas) Có Hưởng Được Thức Ăn, Thức Uống Cúng Trực Tiếp Cho Họ Hay Không? 352
14. Những Loại Chúng Sinh Nào Nhận Được Công Đức Hồi Hướng Cho Mình? 355
15. Phong Tục Của Người Trung Quốc Đốt Hàng Mã Bằng Giấy Để Cúng Cho Người Thân Đã Khuất Của Mình 358
16. Vui Mừng, Hoan Hỉ Với Công Đức Của Người Khác – Tùy Hỷ Công Đức (Pattanumodana) 361
17. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 363

Phần XIII – MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM GIỚI HẠNH 364
1. Định Nghĩa Giới Hạnh Đạo Đức (Sila) 365
2. Tính Chất, Chức Năng, Sự Thể Hiện & Nguyên Nhân Cận Kề Của Giới Hạnh 368
3. Giới Hạnh Đối Với Những Phật Tử Tại Gia 370
4. Năm Giới Hạnh & Những Giới Hạnh Trong Bát Chánh Đạo 372
5. Tám Giới 373
6. Mười Giới 375
7. Những Phẩm Cấp & Những Loại Giới Hạnh 376
8. Những Ích Lợi Của Giới Hạnh 378
9. Sự Tôn Kính (Apacayana) 379
10. Sự Lễ Phép & Phụng Sự (Veyyavacca) 384
11. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 386

Phần XIV – MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM THIỀN 387
1. Sự Kỳ Diệu Của Năng Lực Giáo Pháp (Dhamma) 388
2. Việc Truyền Dạy Giáo Pháp (Dhamma-desana) 389
3. Việc Truyền Dạy Giáo Pháp bởi Những Phật Tử Cư Sĩ & Những Ích Lợi 391
4. Lắng Nghe Giáo Pháp 393
5. Cách Thức Đúng Đắn Để Lắng Nghe Giảng Pháp & Lợi Ích 395
6. Chỉnh Lý Quan Điểm, Niềm Tin Của Mình – Chánh Tín (Ditthijukamma) 398
7. Những Dạng Tà Kiến (Miccha-ditthi) 398
8. Những Ích Lợi Của Việc Chỉnh Lý Quan Điểm Hay Củng Cố Chánh Tính 401
9. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 403

Phần XV – “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO 404
1. Những Loại Thiền (Bhavana) Khác Nhau 405
2. Những Đối Tượng Thiền Trong Thiền Định (Samatha) 406
3. Mục Đích Của Thiền Minh Sát (Vipassana) 408
4. Vai Trò Của Chánh Niệm Trong Thiền Minh Sát (Vipassana) 409
5. Bốn Nền Tảng Chánh Niệm hay Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) 411
6. Thiền Minh Sát Thực Hành 413
7. Những Ích Lợi Của Thiền Minh Sát (Vipassana) 419
8. Chú Giải 422
9. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 423

Phần XVI – TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG 424
1. Tưởng Niệm Phật (Buddhanussati) 425
2. Tưởng Niệm Pháp (Dhammanussati) 447
3. Tưởng Niệm Tăng (Sanghanussati) 465
4. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 475

Phần XVII – TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO 456
1. Tam Tạng Kinh Điển Là Gì? 457
2. Ngôn Ngữ Phật Dùng Để Giảng Dạy (Buddhavacana) 462
3. Ngôn Ngữ Pali Là Gì? 468
4. Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Thứ Nhất 473
5. Hội Đồng Kết Tập Thứ Hai 484
6. Cuộc Ly Khai Lớn Của Các Trường Phái Phật Giáo 488
7. Nguồn Gốc Của 18 Trường Phái Phật Giáo Kinh Bộ (Nikaya) 497
8. Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Ba 502
9. Kết Tập Phiên Bản Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka Vào Trong Trí Nhớ 507
10. Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Tư: Kết Tập Tam Tạng Kinh Tipitaka Bằng Chữ Viết 510
11. Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Năm & Thứ Sáu ở Myanmar 514
12. Kết Luận 518
13. Phụ Lục: Những Nội Dung Của Tam Tạng Kinh Pali (Tipitaka hay Ba Rỗ Kinh) 521
14. Phụ Đính: Quy Ước Trích Dẫn Kinh Điển Nguyên Thủy (Tiến sĩ Bình Anson) 525
15. Chú Giải: 534
16. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 549
 Về Người Dịch 553Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29133)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5461)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9416)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29119)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29240)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7086)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10569)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11109)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10311)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10513)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31358)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8648)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50712)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9373)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9399)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9596)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9365)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11581)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14426)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20348)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8443)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6238)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9399)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10537)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11610)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15052)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15248)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12534)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13720)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10647)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12488)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13379)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8277)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10848)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10320)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14866)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12657)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14784)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11523)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10912)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10540)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14636)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10158)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12905)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10845)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11293)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13695)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11114)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11550)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13151)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19101)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 12005)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10052)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19068)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13051)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18543)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15817)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12625)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30663)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10936)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM