Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

3. Nghi Rước linh mô yết Phật

Saturday, August 6, 201100:00(View: 9542)
3. Nghi Rước linh mô yết Phật

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP II

* CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP:

3. NGHI RƯỚC LINH MÔ YẾT PHẬT

(Tức long vị, ảnh tượng, y bát, gậy dép, mão, chủ phất...)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- TIẾP XƯỚNG:

 Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN:

Lư vàng vừa bén,

Pháp giới hương bay,

Mười phương chư Phật thảy đều hay.

Mọi xứ kết mây lành,

Tha thiết lòng thành,

Chư Phật hiện về đây.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

(hoặc bài Hương xông đảnh báu v.v... )

- CHỦ LỄ QƯY BẠCH:

 Chơn quyền diệu mật,

Hiện bí tích ở nhơn thiên;

Thể tánh viên minh,

Ngộ cơ mầu nơi Phật Tổ.

Kính bạch ... đường thượng,

Tân tịch giác linh!

Người là, trăng trí tuệ huy hoàng,

Sáng soi cùng vũ trụ.

Ngài là, hoa từ bi tươi tốt,

Ngào ngạt khắp muôn phương!

Vì vậy,

Người hiện, tàng tự tại,

Đi ở khôn lường.

Nay người đã thâu duyên,

Thẳng đến Vô dư;

Nên lễ xuất phản,

Phải tham Phật Tổ.

Giờ này,

Hương xông một nén,

Trà điểm ba chung,

Cúi đầu quỳ trước chân dung,

Cung thỉnh linh mô lễ Phật.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ cung kính rước linh mô lễ Phật.

(Đồng niệm: Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hướng dẫn linh mô lên chùa lễ Phật và trước đài Tam Bảo thiết hương án để tôn trí linh mô).

- CHỦ LỄ ĐẢNH LỄ TAM BẢO.

- TÁN:

 Lư hương sạ nhiệt v.v...

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng con nghe rằng:

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi.

Sống gởi, thân sanh tử một đời.

Thác về, chốn Niết Bàn muôn thuở!

Kính bạch mười phương Tam Bảo:

Nay có ... đường thượng, Tân tịch Sa môn Thích ... thuộc dòng Lâm Tế đời thứ ... giác linh.

Nay:

Hóa duyên đã mãn,

Quảy dép về Tây.

Và,

 Định sáng mai đây,

Đưa quan nhập tháp.

Hiếu đồ y pháp,

Đồng đến Phật tiền,

Hiến cúng hoa diên,

Phụng linh lễ Phật.

Cúi xin Tam Bảo từ bi,

Dủ lòng ai liên chứng giám!

- CHỦ LỄ ĐỨNG DẬY VÀ XƯỚNG:

Chí tâm đảnh lễ: Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (3lần 3 lễ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Thế Tôn đức tướng,

Nan tận tán dương.

Nay có sớ chương,

Kính xin tuyên đọc.

Duy nguyện Tam Tôn,

Thùy từ nhất giám.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Thật, quyền khéo dạy,

Vâng lời vàng làm việc Đạo sư;

Bảng hát im hơi,

Ngự xe báu đi về Thánh cảnh!

Núi ơn đã đổ,

Sông nghĩa còn sâu!

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... và cả mười phương Phật tử, bốn chúng Tăng Ni thuộc chùa ... ở xã ... tỉnh ...

Giờ này:

Tay đốt trầm hương,

Mắt nhìn liên tướng.

Cùng nhau đến trước điện đường,

Đưa linh làm nghi bái biệt.

Ngửa mong Đại giác,

Soi sáng lòng trần!

Than ôi!

Ca sa trăng lạnh,

Tích trượng sương mờ,

Nhớ bao pháp nhũ thấm nhuần;

Thánh thai nuôi dưỡng.

Thương lúc này linh quang vắng vẻ,

Phật quốc hóa thân.

Vì vậy,

Muốn trả ơn sâu,

Phải cần báo tiến.

Nay thời,

Xe linh sắp chuyển,

Kính yết kim đài,

Có sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, Thập phương Thường Trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Lời thề còn nhớ,

Thương xót chơn linh.

Các Thánh dắt dìu,

Hiện tràng phan đi về Đông độ.

Muôn thần vệ hộ,

Hóa lầu các đưa đến Tây thiên.

Lóng lánh giữa trời,

Mười phương tín ngưỡng.

 Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Vừa rồi,

Lễ nghi yết Phật,

Giờ đã viên hòan,

Ngửa mong chư Phật phóng quang,

Dìu dắt chơn linh thượng lộ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Hiếu đồ tang quyến,

 Khởi lễ ba lạy.

 Phụng linh mô yết Tổ.

(Niệm Đại Hạnh Phổ Hiền đưa linh mô xuống tổ đường).

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9637)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71131)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89240)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25557)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14289)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29885)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27246)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39401)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34612)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44860)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 54002)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19473)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144436)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16469)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19943)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9566)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18700)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54362)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30448)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23713)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62324)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24590)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85701)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25234)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36466)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13171)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 25001)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22078)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24810)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10577)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27966)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25784)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21592)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 149121)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39498)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14142)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23700)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43135)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48288)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33158)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18868)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23905)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81853)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17810)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15773)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58765)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27094)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22590)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27366)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23961)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60998)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26545)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18763)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16656)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19474)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20756)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19455)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45611)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16427)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16120)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant