Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

1. Nghi Thiết linh sàng

Saturday, August 6, 201100:00(View: 20913)
1. Nghi Thiết linh sàng

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP III

1. NGHI THIẾT LINH SÀNG

(Thế nhân)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

 Quí vị tang chủ,

Mời đến trước đây.

 Tất cả đều quỳ,

 Đốt hương mặc niệm...

- CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN:

Tây phương Tịnh độ sen vàng nở,

Vong giả từ đây mở lối về,

Hoa nở tỏ lòng mừng thấy Phật,

Muôn đời thoát khỏi các đường mê.

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

 Dâng hương lên án cúng dường.

 Cúi lễ vong linh ba lạy.

 Tất cả thứ tự lại quỳ.

 Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN THỈNH:

 Hôm nay tang chủ thiết diên này,

 Hãy về đây.

 Triệu thỉnh vong linh về dự lễ,

 Vong linh nghe triệu hãy về đây.

- CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ:

Tằng nghe rằng:

 Giác tánh viên minh,

 Xưa nay vắng lặng.

 Vốn không ngã nhân huyễn tướng,

 Nào có sanh tử giả danh!

 Nhưng tối sơ một niệm vô minh,

 Tùy vọng tưởng có nay sanh diệt.

Tuy nhiên:

 Diệt nào có diệt,

 Đạt Ma Tôn giả, quảy dép về Tây;

 Sanh mà không sanh,

 Thích Ca Thế Tôn, song lâm nhập diệt!

 Nếu không một phen thấu triệt,

 Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi.

 Nên, người trời còn có luân hồi.

 Huống phàm thứ há không sanh tử?

 Nay tang chủ đau thương vì:

 ... ... (tên Cố phụ, Cố mẫu ...)

 Thân gởi làng xưa,

Thần về xứ lạ.

Lâm thời hoảng hốt,

Hồn tán phách phiêu.

Tuy vậy, sống ở thác về,

cũng chẳng ra ngoài bốn loại;

Cho dầu, lên trời xuống đất,

 đều là quanh quẩn sáu đường.

Than ôi!

 Đường trước lờ mờ,

 Lối sau mù mịt.

 Ải xa ảm đạm,

 Cõi lạ bàng hoàng!

 Sầu vì nỗi: Nghiệp lực buộc ràng,

 Khó mà giải thoát.

 Mong sao nhờ: Đạo mầu cứu bạt,

 May được thảnh thơi!

 An linh lễ đã đến thời,

Tuyên bố mấy lời pháp ngữ.

Thế thôi!

- TẢ BẠCH TIẾP:

 Hoa dâng mấy đóa,

 Hương hiến một lư.

Nhờ đức Thiền sư,

Ngỏ lời triệu thỉnh.

Hương hoa thỉnh, Hương hoa triệu thỉnh ...

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

 Đạo sư ba cõi, đại hiếu Thích Ca.

Bao đời phụng dưỡng mẹ cha,

Nhiều kiếp tu nhơn thành Phật.

Dủ lòng thương xót tiếp độ mọi loài.

Nay tang chủ đau thươngvong linh ...

Xuôi tay từ giã, thiêm thiếp ra đi.

Mịt mờ vang bóng còn chi,

Man mác thăng trầm nào biết!

Ngửa mong từ lực, tiếp độ vong linh,

Lặng lẽ về nhà (chùa), hưởng mùi pháp vị.

- Duy nguyện:

Khôn thiêng hồn vía, sáng suốt linh minh.

Nghe linh reo về lại gia đình (chùa chiền),

Cảm lòng hiếu lai lâm pháp hội.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ...

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Lạc bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm.

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng mong giải thoát.

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ hàm linh.

Nay tang chủ đau thươngvong linh ...

Ruổi vào âm cảnh, vội bỏ dương trần.

Ngại ngùng đường lạ thiếu đỡ nâng,

Xin Phật tử từ thương gia hộ.

Phóng hào quang đưa về lạc độ.

Vời linh sảng trở lại gia đường (chùa chiền).

Hiếu lễ đã tương, lai lâm chứng giám.

- Duy nguyện:

Chơn linh sáng suốt, giác tánh linh thiêng;

Nghe lời triệu thỉnh đến hoa diên.

Nhớ tiếng kệ kinh mà giải thoát.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ...

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Tay cầm kim tích, thân vận hoa man.

Đưa chúng sanh đến cõi Lạc bang,

Tiếp chơn hồn về nhà (chùa) phó hội.

Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chúng sanh.

Này tang chủ đau thươngvong linh ...

Xả báo thân rủi vì nhiễm bệnh,

Rời dương thế về cảnh âm cung.

Hoặc nương trung ấm,

 mai chiều bến nước gành mây;

Hoặc ở đường mê,

 sớm tối đội trăng gội gió.

Ngửa mong Thánh lực, tiếp độ chơn hồn,

Về lại gia đường (Phật đường),

 hưởng mùi pháp vị.

- Duy nguyện:

Thần về an dưỡng, nghiệp xả trần lao;

Sen vàng chín phẩm hoa cao,

Phật thọ một thừa quả mãn.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh ...

Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

 Ngày xưa ở cao đường,

Nay thời một nén hương,

Chén vàng đầy cam lộ,

vong giả cúng dường.

Tuyên thiếp thỉnh:

Âm dương không hai lẽ,

Sanh tử có khác đường.

Thiếp triệu thỉnh một chương,

Trước linh đài tuyên đọc.

Duy nguyện vong linh,

Im lặng lắng nghe

Đọc thiếp thỉnh:

Tam Bảo Pháp đàn

Bổn đàn vì chánh độ cố linh,

Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh.

A Di Đà Phật chứng minh.

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sự.

Nay có tang chủ ... (tên) ở xã ... huyện ... tỉnh ... cùng cả tang quyến, thân thuộc xa gần.

Đau thươngvong linh cố phụ ... (cố mẫu) ... (tên) một vị thần hồn.

Nguyên sanh ... (năm), từ trần ngày ... tháng ... năm ...

Than ôi vong linh!

Huyễn thân bảy thước nay còn đó,

Chơn tánh muôn đời đã biệt ly!

 Kẻ ở người đi,

 Thăng trầm u hiển.

 Ơn sâu sông biển,

 Đường cách âm dương.

Biết lấy chi tỏ dạ tiếc thương,

Hầu đền đáp công ơn dưỡng dục!

Nay thời:

 Phép theo thường tục,

Thiết lập linh sàng,

Linh vị cung an,

Cháu con chiêm bái.

Mong rằng:

 Vong linh như tại,

 Về lại gia đường (Phật đường)

 Hưởng thọ hoa hương,

 Lắng nghe kinh chú.

 Thiếp văn xin phú,

 Sứ giả u minh,

 Chuyển đến vong linh,

 Cảm thông thâu chấp.

Nay ngày ... tháng ... năm ...

Nay thiếp thỉnh.

Nhất Như Lai tâm.

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

 Nhà hoa nay vắng vẻ,

Linh tọa giờ thê lương.

Mấy tầng trà đạm bạc,

Lòng thành kính cúng dường.

- XƯỚNG: - PHỤNG THỰC:

Tụng: Biến thực, biến thủy chơn ngôn ...

 Mỹ Hương Trai Bồ Tát.

 Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:
 Băn khoăn tìm nơi nao,

Vang bóng tuyệt âm hao.

Ba tầng trà cung tiến,

Xin đáp nghĩa cù lao!

- TỤNG:

Thập phương ...

Vãng sanh ...

- HỒI HƯỚNG:

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

An linh viên mãn,

Hiếu sự châu long,

Con cháu một lòng,

Lễ thành bốn lạy.

 

* Lưu ý:

Vị chủ lễ nên viết cho tang chủ một bài vị trước khi làm lễ an linh.

Nội dung bài vị: Phụng vì cố phụ (cố mẫu), tánh ... húy (tức tên tục hay tên giấy chứng minh), pháp danh (nếu có qui y) ... một hương linh chi vị.

Hai bên đề: Nguyên sanh ... năm, từ trần ngày ... tháng ... năm ...

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 7304)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 59090)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 78577)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 22569)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 12693)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27005)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25278)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 36597)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32124)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 41668)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 47023)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18391)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 140894)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15388)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18481)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 8776)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17015)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 48933)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 27070)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21198)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 59194)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23665)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 76758)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 23850)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 32947)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12367)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23196)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 18686)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 23981)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 9816)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25344)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 23692)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 19985)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 120796)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 37514)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13312)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 22956)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 40912)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46417)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 30922)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 16707)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22096)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 78063)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16097)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14645)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56000)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 25559)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21196)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 24645)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23174)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 59458)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 25864)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 17880)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 15848)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18163)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19138)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 17865)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 43751)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15596)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15362)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM