Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

4. Nghi Rước linh mô lễ Phật

Saturday, August 6, 201100:00(View: 10110)
4. Nghi Rước linh mô lễ Phật

Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập)

Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG

Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002


TẬP III

4. NGHI RƯỚC LINH MÔ LỄ PHẬT

(Trước lễ Di Quan)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ ĐẾN TRƯỚC LINH ĐÀI XƯỚNG:

 Tang gia hiếu quyến,

Mời đến trước đây.

 Tất cả đều quỳ,

 Đốt hương mặc niệm...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH RẰNG:

 Nhắm mắt nằm yên mấy bữa rày,

Xuôi tay từ giã thế gian này.

Nhưng hôm qua:

 Từ đường bái biệt hàng tiên tổ,

Và ngày nay:

 Lễ Phật lên đường chính bữa nay.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

 Dâng hương lên án cúng dường.

 Cúi lễ hương linh ba lạy.

 Tất cả thứ tự sắp hàng.

 Xin rước linh mô lễ Phật.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

(Trưởng nam bưng lư hương và đèn đi trước, thứ nam thỉnh linh mô đi sau, theo sự hướng dẫn của lễ sư đến trước Phật đài và tôn trí linh mô trên hương án thiết sẵn, mặt hướng vào bàn Phật, xong).

- CHỦ LỄ CỬ HƯƠNG TÁN:

 Hương xông đảnh báu,

 Giới, định, tuệ hương,

 Giải thoát tri kiến quý khôn lường,

 Ngào ngạt khắp muôn phương,

 Thanh tịnh tâm hương,

 Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- TỤNG:

Ma ha Bát nhã ...

- TÁN:

Trên trời dưới trời không bằng Phật,

Thế giới mười phương cũng khó bằng,

Thế gian có gì con đã biết,

Tất cả không ai bằng Phật vậy.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH (thay vì sớ):

Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, tác đại chứng minh.

Nay có ai tử (cô ai tử) ... cùng cả tang gia hiếu quyến;

Đau lòngvong linh cố phụ (cố mẫu) ..., pháp danh ... một vị hương linh.

Nguyên sanh ngày ... tháng ... năm ... hưởng thọ ... tuổi.

Than ôi!

 Một phút vô thường,

Nghìn thu vĩnh biệt.

Đớn đau chi xiết,

Thương tiếc sao cùng!

Tuy nhiên,

Quyền lưu quan quách ngại ngùng,

Tạm tẫn lễ nghi bối rối.

Nhưng biết làm sao giờ?

Sao dời vật đổi,

Nước chảy hoa rơi.

Cho dầu Bành Tổ trường thọ một đời,

Nhan Hồi yểu vong nửa kiếp.

Do đó rất:

Hãi hùng vì giấc mơ Hồ điệp,

Thương xót vì kiếp sống Phù du.

Biết rằng:

Huyễn thân có sanh có diệt mặc dù

Nhưng chơn tánh

không đến không đi nào thấy!

 Nay thì xe tang sắp đẩy,

 Linh cửu sẽ dời.

 Vì vong linh tác bạch mấy lời,

 Mong Phật Tổ chứng minh tấc dạ.

 Cho vong linh cúi đầu lễ tạ,

 Xin tang quyến ngửa mặt nguyện cầu.

 Cầu vong linh nghe

 Pháp ngữ nhiệm mầu,

 Nguyện vong linh thấy

 Phật thân thanh tịnh.

 Hầu minh tâm kiến tánh

 Ngõ thoát hóa tiêu diêu.

- CHỦ LỄ ĐỨNG DẬY XƯỚNG:

Chí tâm đảnh lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Chí tâm đảnh lễ:

Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Chí tâm đảnh lễ:

Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

- CHỦ LỄ TUYÊN ĐỌC PHÁP NGỮ:

Thưa hương linh ông, bà (tên họ, pháp danh) yên lặng lắng nghe!

Người đời thường nói: "Sống gởi thác về".

Tuy nhiên, sống ở gởi nhiều người đã biết, nhưng thác về đâu thì mấy ai hay?!

Giờ này vong linh đi về đâu? Về với ông bà tổ tiên? Hay về với cát bụi cỏ cây? Nếu vong linh về với ông bà tiên tổ, thì biết tiên tổ ông bà ở đâu không? Còn về với cát bụi cỏ cây thì vong linh về đó làm gì?

Thưa vong linh! Vong linh nên nghĩ rằng: Ông bà tổ tiên lúc ra đi, cũng như vong linh bây giờ ra đi vậy; nghĩa là kẻ trước người sau chẳng ai biết ai cả. Còn về với cỏ cây cát bụi thì thân mọi loài mọi vật đều được cấu tạo bằng nhiều nguyên tố: đất, nước, gió, lửa ... thì nay phải trả lại cho lửa gió đất nước.

Trong kinh Đức Phật dạy: Trong thân thể con người và các loài hữu tình khác, có thứ luôn luôn thay đổi, có thứ mãi mãi chẳng đổi thay. Thứ thay đổi là vật chất, thứ không thay đổi là tinh thần, là Phật tánh, là tâm thức (Lăng Nghiêm). Và khi thứ không thay đổi này còn ở trong thân thể hay thay đổi, nó có những tác dụng như thấy, nghe, hay, biết và tạo tác các nghiệp thiện ác v.v... Khi thân vật chất này, vì lý do gì không thể duy trì sự sống tồn tại được, thì cái tinh thần tâm thức đó đi theo các nghiệp thiện ácmọi người khi tại thế đã làm (tức nghiệp khiên) để thọ sanh (nghiệp thức) vào một thân khác, loài khác, sống trong thế giới khác. Ví dụ như chúng ta ở trong một ngôi nhà, nhưng ngôi nhà đó bị đất sụp, nước trôi, lửa cháy và gió đổ ... không thể ở được, không có chỗ ở, đương nhiên chúng ta phải tìm nơi khác, tạo lập lại ngôi nhà mới để ở vì không thể sống bơ vơ lưu lạc vô trú xứ được. Nhưng chúng ta lấy gì làm lại ngôi nhà mới đó? Điều đó dễ hiểu là tiền vốn của chúng ta đã dành dụm suốt đời khi lâm nạn mang theo nhiều ít. Vốn đó là "nghiệp" vậy! Còn ngôi nhà mới tốt hay xấu là do tiền tích lũy mang theo nhiều ít từ quê cũ mang đến.

Thưa vong linh!

Kinh Phật dạy: "Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân". Nghĩa là muôn vàn của cải không mang theo được thứ gì cả, chỉ có nghiệp thiện ác theo mình mà thôi.

Như vậy, vong linh khi sinh tiền đã giữ năm điều răn theo lời Phật dạy; sau khi lâm chung, thiện nghiệp đó dẫn dắt vong linh sinh vào cõi người, cõi chúng ta đang sống, khổ nhiều vui ít. Hoặc vong linh khi tại thế đã làm mười điều lành như Phật đã dạy, lúc mãn phần, các nghiệp lành đó sẽ nâng đỡ vong linh sanh lên các cõi trời, cõi đó khổ ít vui nhiều. Và cứ như thế tiến lên các cõi Thánh và xuất thế gian như A La Hán, Bồ Tát và chư Phật, sau khi đã tu tập theo 37 phẩm trợ đạo, sáu độ, muôn hạnh lành, lợi ích chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó là một sự thật được chứng minh theo đạo lý sanh tử, Niết Bàn Bồ đề phiền não mà kinh sử đã ghi rõ xưa nay.

Ngược lại, nếu chúng sanh nào làm năm điều ác, mười điều chẳng lành, sau khi thân này tan rã nghiệp xấu đó sẽ lôi cuốn vong linh đó sinh vào các nơi tăm tối, dơ bẩn, đói khátđau khổ, và rủi vào các đường này chỉ có khổ, không có vui, và rất khó trở lại loài người. Các đường khổ đó là địa ngục, ngạ quỉsúc sanh, ngay ở thế gian này cũng có, không phải ở đâu xa cả.

Thưa vong linh!

Trên đây là những giáo điều, những pháp ngữ để khuyên chúng sanh làm lành, răn cấm chúng sanh làm các việc ác, để kiếp sau và cũng ngay cả hiện tại và tương lai đừng sa vào các thế giới khổ, để lên các cõi vui như trên đã nói. Đên đây vong linh đã nghe rõ và vong linh có thể tự biết mình, sau khi chia tay thân nhân qyến thuộc ... sẽ đi về đâu và vong linh tự chọn một trong mười cõi đó để thọ sanh và chính vong linh tự biết rõ hơn ai hết, cũng như người từ nước này sang nước khác, tự biết mình khổ hay vui là do của cải thiện hay các (nghiệp) của mình mang theo mà thôi. Và ngay cả thân thuộc cũng chỉ biết phần nào cuộc sống khổ vui của vong linh ở thân sau và thế giớivong linh sẽ đến.

Vậy trước khi làm lễ di quan đưa vong linh về thế giới khác, vong linh nên phát tâm trong giờ phút ngắn ngủi này, sám hối các vọng nghiệp, hồi hướng các thiện duyên, để các nghiệp vọng cũ tiêu trừ, các phước lành mới phát, đồng thời phát tâm quy y Tam Bảo, giữ 5 giới cấm trong tương lai, trong kiếp sống khác. Nghĩa là một niệm hồi quang phản chiếu thật sự, như thắp lên một ngọn đèn, bao nhiêu bóng tối trong nhà tối lâu năm thảy đều biến mất. Rồi từ đó sẽ nhờ pháp lực tiếp dẫn vong linh từ trần gian này về Phật quốc khác. Vong linh hẳn đã nghe rõ và đã tự nguyện làm theo lời Pháp ngữ mà lễ sư vừa tuyên đọc trước Phật đài. Vong linh làm được như vậy thì hân hạnh vô cùng.

Giờ đây xin mời tất cả thân nhân tang quyến, cùng tất cả Phật tử hiện diện, hãy vì vong linh, cho vong linh đồng thanh hộ niệm:

 Vong linh vốn tạo các vọng nghiệp,

 Đều do vô thỉ tham sân si,

 Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,

 Tât cả vong linh xin sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.

 Vong linh quy y Phật,

 quy y Pháp, quy y Tăng.

 Quy y Phật không đọa địa ngục,

Quy y Pháp không đọa ngạ quỉ,

Quy y Tăng không đọa bàn sanh.

Vong linh quy y Phật rồi,

Quy y Pháp rồi và quy y Tăng rồi.

- Nguyện tiêu ...

- Nguyện sanh ...

- Nguyện đem công đức này ...

- PHỤC NGUYỆN:

 Thần về cõi Phật,

 Mạng gởi Ta bà,

 Cầu xin Đức Phật Di Đà,

 Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Xin thương xót tiếp độ vong linh Phật tử ... vãng sanh an lạc quốc:

Với dị hương thiên nhạc,

Cùng bảo cái tràng phan.

Với chín phẩm sen vàng,

Cùng mười phương Thánh chúng.

Thần thông diệu dụng,

Hiển hiện nhiệm mầu;

Tất cả cúi đầu,

Xưng dương thánh hiệu:

Nam mô Tây Phương Giáo Chủ ... (1 lễ)

Nam mô U Minh Giáo Chủ ... (1 lễ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

 Rước linh lễ Phật,

 Giờ đã hoàn thành,

 Tất cả tụng niệm hồng danh,

 (Nam mô A Di Đà Phật),

 Đưa linh trở về bản vị.

(Lễ sư hướng dẫn tang gia hiếu quyến rước linh mô về lại linh sàng, tiếp làm lễ di quan)

 

* Lưu ý:

Pháp ngữ nên viết ra hay cầm tay tài liệu này đọc cho rõ ràng, giọng ai, để người đi kẻ ở được hiểu ý nghĩa sanh tử mất còn, khổ vui thân này, đời khác nghiệp nhơn quả báo... của một kiếp sống con người, rất có lợi ích. Thật tế mong quí vị lưu ý!

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8025)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63270)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82473)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23500)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13211)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27923)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25668)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37386)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32538)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42305)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50632)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18655)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142073)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15737)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18911)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17510)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51128)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28172)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21978)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60143)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23927)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80789)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24328)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34338)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12623)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23848)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19742)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24208)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10034)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25718)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24233)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20635)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 130717)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 38096)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23151)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41883)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46984)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31451)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17432)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22651)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79255)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16644)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14964)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56801)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26014)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21560)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25417)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23447)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60005)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26043)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18159)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16090)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18563)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19621)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18329)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44342)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15855)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15581)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM