Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Mục Lục

Wednesday, March 7, 201200:00(View: 7249)
Mục Lục

THIỆN PHÚC 
NHỮNG ĐÓA HOA VÔ ƯU
THE SORROWLESS FLOWERS
TẬP I

MỤC LỤC

Lời Đầu Sách
Lời Giới Thiệu

Mục Lục

Phần 1 (01-40)
1. Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới—The World During the Pre-Buddhism
2. Sự Thành Hình Phật Giáo—The Formation of Buddhism
3. Đại Sự Nhân Duyên—For the Sake of a Great Cause
4. Đức Phật—The Buddha
5. Phật Đản Sanh—Buddha’s Birth Day
6. Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni—The Historical Buddha Sakyamuni
7. Bốn Cảnh làm Thay Đổi Cuộc Đời Đức Phật
 Four Sights which Changed the Buddha’s Life
8. Sáu Năm Khổ Hạnh của Đức Phật—Six Years of Ascetic Praticing of the Buddha
9. Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn
 In the Heavens Above and Earth Beneath I Alone Am the Honoured One
10. Hình Ảnh Đức Phật qua Kinh Pháp Cú
 The Image of the Buddha in the Dharmapada Sutra
11. Bài Pháp Đầu Tiên—First Sermon
12. Ý Nghĩa của Đạo Phật—The Meanings of Buddhism
13. Tôn Giáo Luôn Xây Dựng Trên Trí Tuệ của Con Người
 A Religion which is Always Based on Human Inner Wisdom
14. Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo Vô thần Hay Không?—Is Buddhism Atheistic? 
15. Tôn Giáo của Chân Lý và Triết Lý Sống Động
 A Religion of the Truth and A Living Philosophy
16. Cốt Lõi Đạo Phật—Cores of Buddhism
17. Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý
 Do no Evil, to Do Only Good, to Purify the Mind
18. Niềm Tin Trong Đạo Phật—Faith in Buddhism
19. Lý Tưởng Phật Giáo—Ideal of Buddhism
20. Những Vấn Đề Siêu Hình trong Đạo Phật—Metaphysical Issues in Buddhism
21. Đạo PhậtÝ Niệm về Hình Tượng Phật
 Buddhism and Buddha’s statues and Images
22. Đạo PhậtQuan Niệm về Nguyên Nhân Đầu Tiên
 Buddhism and the Concept of First Cause
23. Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo—The Concept of a Soul in Buddhism
24. Giáo Dục trong Phật Giáo—Education in Buddhism
25. Đạo Phật và Việc Thờ Cúng Tổ Tiên—Buddhism and Ancestor Worship
26. Đạo Phật và Cái Đẹp—Buddhism and Beauty
27. Đạo Phật Bi Quan hay Lạc Quan?—Is Buddhism Pessimism or Optimism?
28. Đạo Phật và Triết Học—Buddhism vs Philosophy
29. Phật Giáo và Khoa Học—Buddhism and Science
30. Thế Giới Hòa Bình và Chiến Tranh theo Quan Điểm Đạo Phật
 World of Peace and War in Buddhist Point of View
31. Tánh Thực Tiễn của Phật Giáo—Pragmatism of Buddhism
32. Bức Thông Điệp Vô Giá của Đức Phật—The Priceless Message from the Buddha 
33. Quan Niệm của Phật Giáo về Tiền Định—Buddhist Concept on Fate
34. Phật Giáo và Tri Thức—Buddhism and Epistemology
35.Phật Giáo và Cái Gọi Là “Đấng Sáng Tạo”Buddhism and a So-Called “Creator”
36. Đạo Phật Chết—Dead Buddhism
37. Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo
 “Marriage” according to the Buddhist Point of View
38. Sự Im Lặng Cao Quí—Noble Silence
39. Chúng Sanh—Sentient Beings
40. Sự Sáng Tạo ra Chúng Sanh Con Người—Creation of Human Beings

Phần 2 (41-80)
41. Sanh Tử—Birth and Death
42. Sự Sợ Hãi Về Sanh Tử—The Fear of Birth and Death
43. Sau Khi Chết và Sau Kiếp Sống Nầy—After Death and After This Life
44. Nhân Sanh Tử—Causes of Birth and Death
45. Cái Chết—Death
46.Chúng Sanh Bệnh Nên Bồ Tát Bệnh
 Sentient Beings Are Subject to Illness,Bodhisattvas are Ill As Well
47. Thân Chúng Sanh Thân Phật—Sentient Beings’ Bodies-Buddha’s Body
48. Lục Phàm Tứ Thánh—Six Realms of the Samsara and Four Realms of the Saints
49. Địa Ngục Theo Quan Điểm Phật Giáo—Hells in Buddhist Point of View
50. Địa Ngục Vô Gián—Uninterrupted Hells
51. Ngạ Quỷ—Hungry Ghosts
52. Súc Sanh—Animals
53. A Tu La—War Gods (Asuras)
54. Chúng Sanh Con Người (Nhân)—Human Beings
55. Đạo Nhân Theo Nho Giáo—Man’s Virtue in Confucianism
56. Vị Trí Của Con Người Trong Tôn Giáo—Man’s Place in Religions
57. Thành Phần Vật Chất Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người
 Material Components of a Human Being
58. Các Thành Phần Tâm Linh của Con Người-Spiritual Elements of a Human Being
59. Sanh Làm Người Là Khó—It’s Difficult to Be Reborn as a Human Being
60. Bốn Loại Người—Four Types of People
61. Những Chúng Sanh Có Tâm Trí—Living Beings Have Developed Minds
62. Tỉnh Thức và Điềm Tĩnh—Mindfulness and Calmness
63. Nhân Quả—Cause and Effect
64. Nghiệp—Karma
65. Thân Nghiệp—Karma of the Body
66. Khẩu Nghiệp—The Karma of the Mouth
67. Ý Nghiệp—The Karma of the Mind
68. Thập Ác Nghiệp—Ten Evil Actions
69. Tiến Trình của Nghiệp—Karma Process
70. Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Nghiệp của Mình?
 Who is Responsible for Our Karma?
71. Bạn Gặt Những Gì Bạn Gieo—You Reap What You Sow
72. Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm
 Five Uninterrupted Due To Five Retributions For Karma
73. Túc Nghiệp (Nghiệp Đời Trước)—Karma of Previous Life
74. Nghiệp Mới—New Karma
75. Nghiệp Hữu—Karma-Process Becoming
76. Bốn Loại Nghiệp Theo Phương Thức Tác Dụng
 Four Kinds of Karma By Way of Function
77. Bốn Loại Nghiệp Theo Thứ Tự Trổ Quả
 Four Kinds of Karma By Order of Ripening
78. Bốn Loại Nghiệp Theo Nơi Chốn Mà Trổ Quả
 Four Kinds of Karma By Place of Ripening
9. Khổ—Sufferings
80. Tám Nỗi Khổ—Eight Kinds of Sufferings

Phần 3 (81-120)

81. Lậu Hoặc—Leakage
82. Tu Tập Thêm Thiện Nghiệp—Cultivate More Good Deeds
83. Thấy Được Bản Chất Thật của Sự Kiêu Mạn
 To See the Real Nature of “Pride”
84. Trạng Thái Đau Khổ của Ganh Tỵ—The State of Suffering of “Envy”
85. Bản Chất Thật của Sự Hoài Nghi—The Real Nature of Doubt
86. Bản Chất Thật của Tà Kiến—The Real Nature of “Wrong Views”
87. Chế Ngự Tham Lam-Sân Hận-Đố Kỵ-To Overcome Greed, Anger, and Jealousy 262
88. Phóng Dật-Buông Lung—Heedlessness and Giving Free Rein to One’s Emotion
89. Vô Ngã—Selflessness
90. Bản Chất Vô Ngã-Vô Thường Của Vạn Hữu
 The Selflessness-Impermanence of All Things
91. Vô Minh—Ignorance
92. Kiếp Nhân Sinh—Human’s Life 
93. Thế Giới Ngày Nay—Modern World
94. Lão Bệnh Tử—Old Age-Sickness-Death 
95. Ma Chướng—Demonic Obstructions
96. Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipata
 Ten Armies of Mara according to the Nipata Sutta
97. Không Chấp Trước—Non-Attachment
98. Ngũ Uẩn—Five Aggregates
99. Tứ Đại—Four Elements
100. Thất Đại—Seven Elements
101. Thất Tình—Seven Emotions
102. Tham Dục—Greed and Desire
103. Lục Dục—Six Desires
104. Lòng Ham Muốn—Desire
105. Sân Hận—Ill-Will
106. Đối Trị Tham Sân Si—To Subdue Lust, Anger and Ignorance
107. Tà Kiến—Wrong Views
108. Tập Khí—Remnants of Habits
109. Nhiễm Trược—Taints
110. Thiện Hữu Tri Thức—Good-Knowing Advisors
111. Ác Tri Thức—Evil Friends
112. Phước Đức—Blessedness
113. Công Đức—Virtues
114. Tùy Hỷ Công Đức—Rejoice Over Other’s Positive Deeds
115. Tha Lực—Other Powers
116. Bất Muội Nhân Quả-Bất Lạc Nhân Quả—Not Being Unclear about Cause and
 Effect Not Falling Subject to Cause and Effect
117. Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả
 Bodhisattva Fears of Causes, Ordinary People Fear of Results
118. Chiếc Bè Tứ Diệu Đế—The Raft of the Four Noble Truths 
119. Tứ Vô Lượng Tâm—Four Immeasurable Minds 
120. Chúng Ta Từ Bỏ Cái Gì?—What Do We Renounce?

Phần 4 (121-160)
121. Học Hỏi Giáo Pháp—Study the Teachings
122. Sám Hối—Repentance
123. Vô Tướng Sám Hối—The Markless Repentance
124. Mê Tín Dị Đoan—Superstition
125. Vô Thường—Impermanence
126. Nhất Thiết Hành Vô Thường
 The Impermanence of the Body, the Mind and the Environment
127. Cái Gì Là Thường Còn Trên Thế Gian Nầy?--What is Immortal in This World?
128. Bốn Loại Biến Thường—Four Theories Regarding Pervasive Permanence
129. Số Phận—Destiny
130. Mười Một Huân Tập Nhân—Eleven Accumulated Habits
131. Sự Yêu Thương và Dục Vọng—Love and Desires
132. Ngũ Giới—Five Precepts
133. Không Sát Sanh—Not to Take Life
134. Không Trộm Cắp—Not to Steal
135. Không Tà Dâm—Not to Commit Sexual Misconduct
136. Không Vọng Ngữ—Not to Lie
137. Không Uống Rượu và Những Chất Cay Độc
 Not to Drink Alcohol and Other Intoxicants
138. Phá Giới—Breaking Precepts
139. Ngũ Nghịch—Five Grave Sins
140. Bệnh—Ailments
141. Phàm Phu—Ordinary People
142. Tứ Diệu Đế—Four Noble Truths
143. Bát Thánh Đạo—The Noble Eightfold Path
144. Thập Nhị Nhân Duyên—The Twelve Conditions of Cause-and-Effect
145. Thất Bồ Đề Phần—The Seven Bodhi Shares
146. Tứ Chánh Cần—Four Right Efforts
147. Tứ Như Ý Túc—Four Sufficiences
148. Ngũ Căn—The Five Faculties
149. Ngũ Lực—The Five Powers
150. Tứ Nhiếp Pháp—Four Elements of Popularity
151. Bát Quan Trai Giới—Eight Precepts
152. Tụng Kinh—Recite Buddhist Sutras
153. Trì Chú—Recite Mantras
154. Tứ Y Pháp—Four Reliances
155. Pháp Giải Thoát—Dharma of Liberation
156. Pháp Hành—Conditioned Dharmas
157. Pháp Nhẫn—Dharmakshanti
158. Pháp Nhị Biên—Dharmachakra-pravartana
159. Phật Pháp—Buddha’s Teachings
160. Chiếc Bè Pháp—The Raft of Dharma

Phần 5 (161-200)
161. Ăn Chay—To Be on a Vegetarian Diet
162. Ăn Thịt theo Quan Điểm Phật Giáo
“Meat Eating” in the Buddhist Point of View
163. Tịnh và Bất Tịnh Nhục—Clean and Unclean flesh
164. Trai Nhật—Vegetarian Days
165. Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt
 Eight Reasons for Not Eating Animal Food
166. Bất Thối Chuyển—Non-Retrogression
167. Lễ Bái Lục Phương—Worshipping in the Six Directions
168. Vu Lan Bồn—Ullambana
169. Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã
 The Dharma Exposition That is Applicable to Oneself
170. Con Đường Của Chơn Lý—The Path of Truth
171. Thiểu Dục Tri Túc—Content with few Desires and Satisfy
 With What We Have At This Very Moment
172. Sự Tầm Cầu Vô Tận—Unlimited Seeking
173. Tai Hại của Dục Lạc—Disadvantages of the Sensual Pleasures
174. Vô Sở Cầu—Non-Seeking
175. Cầu Pháp—Seek to Learn and Practice Dharma
176. Lý Nhân Duyên—The Theory of Causation
177. Trùng Trùng Duyên Khởi—Interbeing Endlessly Interwoven
178. Pháp Giới—Dharmadhatu
179. Tứ Pháp Giới—Four Dharma Realms
180. Phật Pháp Giới—The Dharma Realm of Buddhas
181. Chơn Lý Diệt Khổ—Truth Of The Cessation Of Suffering 
182. Mười Giới Trọng—Ten Major Precepts
183. Bốn Mươi Tám Giới Khinh—Forty Eight Secondary or Lighter Precepts
184. Phật Tử Tại Gia—Lay Buddhists
185. Lễ Lạy—Bowing
186. Thờ Cúng—Worshipping
187. Lễ BáiThờ Cúng Thánh Tượng—Worshipping the Iimages of the Saints
188. Duyên Nhật—Day on which a Particular Buddha or Bodhisattva is Worshipped 
189. Phật Tử Thuần Thành—Devout Buddhists
190. Tại Gia Bồ Tát Giới—Lay Bodhisattvas’ Precepts
191. Sự Tu TậpTư Tưởng của Hành Giả Tại Gia
 The Cultivation and Thoughts of Lay Practitioners
192. Đời Sống Người Phật Tử—Buddhist Life
193. Kinh Thi Ca La Việt—The Sigalaka Sutra (Advice To Lay People) 
194. Sự Tự Do Toàn Hảo—A Perfect Freedom
195. Tu Hành—Cultivation
196. Hai Cách Tu Hành—Two Modes of Practices
197. Ba Phép Tu—Three Kinds of Cultivation
198. Tu Tập Bát Thánh Đạo—Developping the Noble Eightfold Path
199. Tầm Quan Trọng Của Việc Tu Hành trong Phật Giáo
 The Importance of Practice in Buddhism
200.Có Nên Đợi Đến Hưu Trí Rồi Hẳn Tu Hay Không?
 Should We Wait Until After Retirement to Cultivate? 
 
Tài Liệu Tham Khảo

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 77)
Con người sống trong một thế giới mà đối với anh ta dường như là một cái gì đó hoàn toàn tách biệt với chính anh ta.
(View: 173)
Nhân quả là một định luật tất yếu trong sự hình thành nhân sinh quan và vũ trụ quan qua liên hệ duyên khởi của cuộc sống con người, mà qua đó nhân quả được coi như là một luật tắc không thể thiếu được khi hình thành một xã hội nhân bản đạo đức.
(View: 180)
Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời không có Phật. Một mất mát lớn, gần như không gì có thể thay thế. Hơn thế nữa, bất hạnh này đang trở thành một nỗi ám ảnh mà chúng ta không thể nào dứt bỏ trong cuộc hành trình dài, đơn độc qua bao vòng xoáy của kiếp người chúng ta không biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu trong chuyến di này.
(View: 121)
Nhân ngày húy nhật của Hòa thượng Thích Trí Thủ, một trong những vị tông sư hoằng truyền luật học Phật giáo thời cận đại, tôi trích đoạn trong tác phẩm lịch sử của tôi đang viết chưa hoàn thiện, có nhắc đến công trạng của ngài, như dâng lên tấm lòng tưởng niệm đến bậc Long tượng Phật giáo.
(View: 146)
Trúc Đạo Sinh, người họ Ngụy 魏, sinh ra[1] khi gia đình cư ngụ ở Bành Thành 彭城, nay là Từ Châu 徐州 phía Bắc tỉnh Giang Tô 江蘇. Nguyên quán gia đình trước ở miền Tây Nam, tỉnh Hà Bắc, sau chuyển về huyện Cự Lộc 钜鹿.
(View: 288)
Nói về vấn đề “trước nhất”, Kinh Phạm Võng với nội dung cốt yếu giới thiệu về quan điểm của các phái ngoại đạo, chính là bộ kinh đầu tiên trong Trường Bộ.
(View: 238)
Lý tưởng về một vị Bồ tát bắt nguồn từ Phật giáo Nguyên thủy và được phát triển hoàn thiện trong tinh thần Phật giáo Đại thừa.
(View: 280)
Khi học sinh từng người, từng người tốt nghiệp rời khỏi Phật học viện rồi, tôi bắt đầu xây dựng Biệt phân viện[1]khắp nơi, để ...
(View: 359)
Xuất xứ của Bát Chánh Đạo có hai nguồn là nguồn từ Phật chứng ngộ mà thuyết ra và nguồn được kết tập lại từ các kinh điển. Phật thuyết từ chứng ngộ
(View: 348)
Tam tam-muội là chỉ cho ba loại định, tức là ba loại pháp môn quán hành của Phật giáo, được xem như là nguyên lý thực tiễn của Thiền định. Định có nghĩa là tâm hành giả trụ vào một đối tượng nào đó khiến cho ý không bị tán loạn, dần dần tâm ý trở nên trong sáng và phát sinh trí tuệ.
(View: 377)
Chúng ta đau khổ do vì vô minh, cho nên chúng ta cần phải đoạn trừ những quan điểm lệch lạc sai lầm và phát triển quan điểm đúng đắn.
(View: 262)
Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối thắng trong hết thảy các nhà thuyết pháp, đã thuyết giảng Duyên khởibất diệtbất sinh, bất đoạn và bất thường, bất nhất và bất dị, bất lai và bất xuất, là sự tịch diệt mọi hý luận, và là an ổn.
(View: 325)
Lý tưởng giáo dục và những phương pháp thực hiện lý tưởng này, hiển nhiên Phật giáo đã có một lịch sử rất dài.
(View: 214)
Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士), Thiền sư Việt Nam đời Trần (1230-1291) có viết trong bài Phóng cuồng ngâm (放狂吟):
(View: 322)
Nhân loại luôn luôn hướng về sự hoàn thiện của chính mình trong tất cả mọi mặt, vật chấttinh thần.
(View: 265)
Khi Thái tử Tất-đạt-đa nhận thấy tất cả mọi người dân đang chìm trong đau khổ, và ngay chính bản thân mình rồi cũng phải chịu qui luật già, bệnh, chết nên quyết chí xuất gia học đạo. Đức Phật thành đạo tại thế gian này và cũng hoằng pháp bốn mươi chín năm cũng tại thế gian này.
(View: 278)
Có phải bạn rất đỗi ngạc nhiên về tiêu đề của bài viết này? Có thể bạn nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn trong câu chuyện này, bởi vì lịch sử về cuộc đời của đức Phật xưa nay không hề thấy nói đến chuyện đức Phật đi tới Châu Âu và Châu Phi. Bạn nghĩ không sai.
(View: 348)
Tinh thần hòa hiệp là ý nghĩa sống lành mạnh an vui, tinh thần của một khối người biết tôn trọng ý niệm tự tồn, và xây dựng vươn cao trong ý chí hướng thượng.
(View: 281)
Cửa vào bất nhị, còn gọi là pháp môn bất nhị, từ xa xưa đã được truyền dạy từ thời Đức Phật, chứ không phải là hậu tác của chư tổ Bắc Tông, như một số vị thầy hiện nay đã ngộ nhận, khi nói rằng pháp môn này xuất phát từ Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
(View: 336)
Trong quá trình phát triển, Phật giáo xuất hiện tư trào Đại thừa, nhấn mạnh lý tưởng Bồ tát đạo.
(View: 421)
Tuy Phật giáo Nguyên thủyđại thừa có hai con đường đi đến giải thoát giác ngộ khác nhau.
(View: 375)
Trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình có được một sự nghiệp vẻ vang. Người đời thì có sự nghiệp của thế gian.
(View: 386)
Sự phân biệt, kỳ thị giai cấpvấn đề quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Từ xưa đến nay, vấn đề giai cấp vẫn luôn tồn tại.
(View: 369)
Nhận thức Phật giáo về chân lý có lẽ là một trong những mối quan tâm hàng đầu với những ai đang nghiên cứu hoặc tìm hiểu đạo Phật.
(View: 391)
Con người sống do và bằng ý nghĩ. Ý nghĩ cao cấp thì cuộc sống trở nên cao cấp; ý nghĩ thấp kém thì cuộc sống thành ra thấp kém.
(View: 474)
Đạo nghiệpsự nghiệp trong đạo. Tuy nhiên cái gì hay thế nào là sự nghiệp trong đạo thì cần phải phân tích cặn kẽ để hiểu đúng và thành tựu đúng như pháp.
(View: 429)
Sự phân biệt, kỳ thị giai cấpvấn đề quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Từ xưa đến nay, vấn đề giai cấp vẫn luôn tồn tại.
(View: 431)
Lục Tổ Huệ Năng, từ khi đến học với Ngũ Tổ một thời gian ngắn ngộ được bản tâm, rồi trải qua mười lăm năm với đám thợ săn
(View: 357)
Của báu thế gian chỉ tồn tại khi ta còn thở. Ngay khi chúng ta nằm xuống, chúng sẽ thuộc về người khác.
(View: 442)
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là Thái tử “dưới một người, trên vạn người”, thế nhưng Ngài đã lìa xa tất cả vinh hoa phú quý...
(View: 458)
Trong cả Phật giáo Nguyên thủy lẫn Phật giáo Đại thừa đều có tư tưởng về Bồ tát. Các ngài xả thânhạnh nguyện mang lại lợi lạc cho chúng sanh
(View: 414)
Một người đã phát tâm Bồ đề được gọi là một Bồ tát. Đời sống Bồ tát là chiến đấu chống lại sự xấu ác trong lòng người để giải thoát họ khỏi khổ đau.
(View: 378)
Xung đột là một hiện tượng phổ biến. Nó hiện diện khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ trong những mối quan hệ ...
(View: 515)
Trong Kinh tạng, khái niệm nghiệp thường được nhắc đến một cách đơn giản và khái quát như nghiệp thiện, ác hoặc nghiệp của thân, miệng, ý.
(View: 689)
Đức Phật Dược sư là một đấng Toàn giác. Để hiểu rõ ngài là ai, bản thể của ngài là gì, vai trò của ngài như thế nào…, trước tiên chúng ta cần hiểu thế nào là một chúng sinh giác ngộ.
(View: 472)
Chơn Thật Ngữ chính là Phật ngữ, là chánh pháp ngữ, là thanh tịnh ngữ vì nó đem lại niềm tin sự hoan hỷ an lạclợi ích chúng sanh.
(View: 489)
Ý thức thì suy nghĩ như thế này, nếu sanh thì không phải là diệt, nếu thường thì không phải là vô thường, nếu một thì không phải khác
(View: 528)
Theo kinh điển Phật giáo, việc lắng nghe chính xác, rõ ràng và đầy đủ là một trong những nền tảng quan trọng để thành tựu trí tuệ.
(View: 502)
Chân lý Phật, vừa giản dị vừa rất thâm sâu. Vì thế, Đức Phật đã mượn những câu chuyện dụ ngôn, gắn với hình ảnh của ...
(View: 443)
Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa.
(View: 531)
Kinh Pháp Hoa, hay Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Puṇḍarīka Sūtra), là một trong những bộ kinh quan trọng
(View: 530)
Khi ánh sao mai vừa tỏ rạng cũng là lúc Đức Phật thành tựu chân lý tối thượng.
(View: 465)
Tất cả các pháp tướng Như hay lìa tướng Như đều không thối chuyển đối với Vô thượng Giác ngộ
(View: 618)
Tất cả chúng sinh mê hoặc điên đảo từ vô thỉ. Nay dùng giác pháp của Phật khai thị, khiến chúng sinh nghe mà ngộ nhập.
(View: 807)
Người tu hành theo Phật Giáo nhắm mục đích là tự mình chứng ngộ và vận dụng cái Tâm đó.
(View: 575)
Về cơ bản, lý duyên khởi giải thoát mô tả tâm lý của thiền, nghĩa là, những gì xảy ra trong tiến trình hành thiền được hành giả trải nghiệm từ lúc đầu cho đến lúc cuối.
(View: 598)
Trong bài này sẽ trích vài đoạn kinh của Kinh Ma ha Bát nhã ba la mật, phẩm Đại Như thứ 54, do Pháp sư Cu Ma La Thập dịch để tìm hiểu về Chân Như.
(View: 673)
Còn gọi là Quy Luật Duyên Khởi, vì đó là lý thuyết về quy luật tự nhiên, quy luật không thuộc về của riêng ai.
(View: 698)
Hình thành tại Ấn Độ từ thế kỷ VI trước Công nguyên, Phật giáo đã phát triển việc truyền bá chánh pháp khắp xứ Ấn Độ và...
(View: 592)
Khi hiểu được việc lành dữ đều có quả báo tương ứng, chỉ khác nhau ở chỗ đến sớm hay muộn mà thôi,
(View: 693)
Tư tưởng chủ đạo của Thuyết nhất thiết Hữu Bộ là: “các pháp ba đời luôn thật có, bản thể luôn thường còn”,
(View: 685)
Xa lìa tà hạnh (không tà dâm) có nghĩa chính yếu là nguyện chung thủy với người bạn đời của mình.
(View: 519)
Người đệ tử Phật thực hành pháp thứ hai một cách hoàn hảo là không trộm cướp, chính xácxa lìa việc lấy của không cho.
(View: 658)
Sau khi phát tâm quy y Tam bảo, người Phật tử được khuyến khích giữ giới (thực hành năm pháp), giới thứ nhất là xa lìa sát sinh.
(View: 572)
Phải nói rằng Tăng đoàn là sự đóng góp rất lớn cho hạnh nguyện độ sanh của Đức PhậtTăng đoàn đã thay Phật để truyền bá Đạo
(View: 669)
Đứng trước biến động khó khăn của cuộc đời, Phật giáo với tinh thần từ bitrí tuệ, lấy tôn chỉ Phật pháp bất ly thế gian pháp đã
(View: 607)
Trong bài Kinh Devadaha, Đức Phật đã luận giải chi tiết về nghiệp. Trái ngược với quan điểm cho rằng nghiệp là định mệnh luận,
(View: 575)
Trong kinh điển tiểu thừa có một điểm khác biệt rất rõ nét so với kinh điển đại thừa, đó là bối cảnh thuyết pháp của Đức Phật.
(View: 572)
Lịch sử tư tưởngtôn giáo của nhân loại có lẽ sẽ đánh dấu một bước ngoặt vào ngày đức Phật, theo truyền thuyết,
(View: 692)
Trong Jataka, tức là những câu chuyện tiền thân của Đức Phật khi ngài còn là một Bồ tát, ngài có nói về hạnh Bồ tát trong...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM