Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
19,001,314

Mục Lục

Wednesday, March 7, 201200:00(View: 4669)
Mục Lục

THIỆN PHÚC 
NHỮNG ĐÓA HOA VÔ ƯU
THE SORROWLESS FLOWERS
TẬP I

MỤC LỤC

Lời Đầu Sách
Lời Giới Thiệu

Mục Lục

Phần 1 (01-40)
1. Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới—The World During the Pre-Buddhism
2. Sự Thành Hình Phật Giáo—The Formation of Buddhism
3. Đại Sự Nhân Duyên—For the Sake of a Great Cause
4. Đức Phật—The Buddha
5. Phật Đản Sanh—Buddha’s Birth Day
6. Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni—The Historical Buddha Sakyamuni
7. Bốn Cảnh làm Thay Đổi Cuộc Đời Đức Phật
 Four Sights which Changed the Buddha’s Life
8. Sáu Năm Khổ Hạnh của Đức Phật—Six Years of Ascetic Praticing of the Buddha
9. Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn
 In the Heavens Above and Earth Beneath I Alone Am the Honoured One
10. Hình Ảnh Đức Phật qua Kinh Pháp Cú
 The Image of the Buddha in the Dharmapada Sutra
11. Bài Pháp Đầu Tiên—First Sermon
12. Ý Nghĩa của Đạo Phật—The Meanings of Buddhism
13. Tôn Giáo Luôn Xây Dựng Trên Trí Tuệ của Con Người
 A Religion which is Always Based on Human Inner Wisdom
14. Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo Vô thần Hay Không?—Is Buddhism Atheistic? 
15. Tôn Giáo của Chân Lý và Triết Lý Sống Động
 A Religion of the Truth and A Living Philosophy
16. Cốt Lõi Đạo Phật—Cores of Buddhism
17. Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý
 Do no Evil, to Do Only Good, to Purify the Mind
18. Niềm Tin Trong Đạo Phật—Faith in Buddhism
19. Lý Tưởng Phật Giáo—Ideal of Buddhism
20. Những Vấn Đề Siêu Hình trong Đạo Phật—Metaphysical Issues in Buddhism
21. Đạo PhậtÝ Niệm về Hình Tượng Phật
 Buddhism and Buddha’s statues and Images
22. Đạo PhậtQuan Niệm về Nguyên Nhân Đầu Tiên
 Buddhism and the Concept of First Cause
23. Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo—The Concept of a Soul in Buddhism
24. Giáo Dục trong Phật Giáo—Education in Buddhism
25. Đạo Phật và Việc Thờ Cúng Tổ Tiên—Buddhism and Ancestor Worship
26. Đạo Phật và Cái Đẹp—Buddhism and Beauty
27. Đạo Phật Bi Quan hay Lạc Quan?—Is Buddhism Pessimism or Optimism?
28. Đạo Phật và Triết Học—Buddhism vs Philosophy
29. Phật Giáo và Khoa Học—Buddhism and Science
30. Thế Giới Hòa Bình và Chiến Tranh theo Quan Điểm Đạo Phật
 World of Peace and War in Buddhist Point of View
31. Tánh Thực Tiễn của Phật Giáo—Pragmatism of Buddhism
32. Bức Thông Điệp Vô Giá của Đức Phật—The Priceless Message from the Buddha 
33. Quan Niệm của Phật Giáo về Tiền Định—Buddhist Concept on Fate
34. Phật Giáo và Tri Thức—Buddhism and Epistemology
35.Phật Giáo và Cái Gọi Là “Đấng Sáng Tạo”Buddhism and a So-Called “Creator”
36. Đạo Phật Chết—Dead Buddhism
37. Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo
 “Marriage” according to the Buddhist Point of View
38. Sự Im Lặng Cao Quí—Noble Silence
39. Chúng Sanh—Sentient Beings
40. Sự Sáng Tạo ra Chúng Sanh Con Người—Creation of Human Beings

Phần 2 (41-80)
41. Sanh Tử—Birth and Death
42. Sự Sợ Hãi Về Sanh Tử—The Fear of Birth and Death
43. Sau Khi Chết và Sau Kiếp Sống Nầy—After Death and After This Life
44. Nhân Sanh Tử—Causes of Birth and Death
45. Cái Chết—Death
46.Chúng Sanh Bệnh Nên Bồ Tát Bệnh
 Sentient Beings Are Subject to Illness,Bodhisattvas are Ill As Well
47. Thân Chúng Sanh Thân Phật—Sentient Beings’ Bodies-Buddha’s Body
48. Lục Phàm Tứ Thánh—Six Realms of the Samsara and Four Realms of the Saints
49. Địa Ngục Theo Quan Điểm Phật Giáo—Hells in Buddhist Point of View
50. Địa Ngục Vô Gián—Uninterrupted Hells
51. Ngạ Quỷ—Hungry Ghosts
52. Súc Sanh—Animals
53. A Tu La—War Gods (Asuras)
54. Chúng Sanh Con Người (Nhân)—Human Beings
55. Đạo Nhân Theo Nho Giáo—Man’s Virtue in Confucianism
56. Vị Trí Của Con Người Trong Tôn Giáo—Man’s Place in Religions
57. Thành Phần Vật Chất Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người
 Material Components of a Human Being
58. Các Thành Phần Tâm Linh của Con Người-Spiritual Elements of a Human Being
59. Sanh Làm Người Là Khó—It’s Difficult to Be Reborn as a Human Being
60. Bốn Loại Người—Four Types of People
61. Những Chúng Sanh Có Tâm Trí—Living Beings Have Developed Minds
62. Tỉnh Thức và Điềm Tĩnh—Mindfulness and Calmness
63. Nhân Quả—Cause and Effect
64. Nghiệp—Karma
65. Thân Nghiệp—Karma of the Body
66. Khẩu Nghiệp—The Karma of the Mouth
67. Ý Nghiệp—The Karma of the Mind
68. Thập Ác Nghiệp—Ten Evil Actions
69. Tiến Trình của Nghiệp—Karma Process
70. Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Nghiệp của Mình?
 Who is Responsible for Our Karma?
71. Bạn Gặt Những Gì Bạn Gieo—You Reap What You Sow
72. Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm
 Five Uninterrupted Due To Five Retributions For Karma
73. Túc Nghiệp (Nghiệp Đời Trước)—Karma of Previous Life
74. Nghiệp Mới—New Karma
75. Nghiệp Hữu—Karma-Process Becoming
76. Bốn Loại Nghiệp Theo Phương Thức Tác Dụng
 Four Kinds of Karma By Way of Function
77. Bốn Loại Nghiệp Theo Thứ Tự Trổ Quả
 Four Kinds of Karma By Order of Ripening
78. Bốn Loại Nghiệp Theo Nơi Chốn Mà Trổ Quả
 Four Kinds of Karma By Place of Ripening
9. Khổ—Sufferings
80. Tám Nỗi Khổ—Eight Kinds of Sufferings

Phần 3 (81-120)

81. Lậu Hoặc—Leakage
82. Tu Tập Thêm Thiện Nghiệp—Cultivate More Good Deeds
83. Thấy Được Bản Chất Thật của Sự Kiêu Mạn
 To See the Real Nature of “Pride”
84. Trạng Thái Đau Khổ của Ganh Tỵ—The State of Suffering of “Envy”
85. Bản Chất Thật của Sự Hoài Nghi—The Real Nature of Doubt
86. Bản Chất Thật của Tà Kiến—The Real Nature of “Wrong Views”
87. Chế Ngự Tham Lam-Sân Hận-Đố Kỵ-To Overcome Greed, Anger, and Jealousy 262
88. Phóng Dật-Buông Lung—Heedlessness and Giving Free Rein to One’s Emotion
89. Vô Ngã—Selflessness
90. Bản Chất Vô Ngã-Vô Thường Của Vạn Hữu
 The Selflessness-Impermanence of All Things
91. Vô Minh—Ignorance
92. Kiếp Nhân Sinh—Human’s Life 
93. Thế Giới Ngày Nay—Modern World
94. Lão Bệnh Tử—Old Age-Sickness-Death 
95. Ma Chướng—Demonic Obstructions
96. Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipata
 Ten Armies of Mara according to the Nipata Sutta
97. Không Chấp Trước—Non-Attachment
98. Ngũ Uẩn—Five Aggregates
99. Tứ Đại—Four Elements
100. Thất Đại—Seven Elements
101. Thất Tình—Seven Emotions
102. Tham Dục—Greed and Desire
103. Lục Dục—Six Desires
104. Lòng Ham Muốn—Desire
105. Sân Hận—Ill-Will
106. Đối Trị Tham Sân Si—To Subdue Lust, Anger and Ignorance
107. Tà Kiến—Wrong Views
108. Tập Khí—Remnants of Habits
109. Nhiễm Trược—Taints
110. Thiện Hữu Tri Thức—Good-Knowing Advisors
111. Ác Tri Thức—Evil Friends
112. Phước Đức—Blessedness
113. Công Đức—Virtues
114. Tùy Hỷ Công Đức—Rejoice Over Other’s Positive Deeds
115. Tha Lực—Other Powers
116. Bất Muội Nhân Quả-Bất Lạc Nhân Quả—Not Being Unclear about Cause and
 Effect Not Falling Subject to Cause and Effect
117. Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả
 Bodhisattva Fears of Causes, Ordinary People Fear of Results
118. Chiếc Bè Tứ Diệu Đế—The Raft of the Four Noble Truths 
119. Tứ Vô Lượng Tâm—Four Immeasurable Minds 
120. Chúng Ta Từ Bỏ Cái Gì?—What Do We Renounce?

Phần 4 (121-160)
121. Học Hỏi Giáo Pháp—Study the Teachings
122. Sám Hối—Repentance
123. Vô Tướng Sám Hối—The Markless Repentance
124. Mê Tín Dị Đoan—Superstition
125. Vô Thường—Impermanence
126. Nhất Thiết Hành Vô Thường
 The Impermanence of the Body, the Mind and the Environment
127. Cái Gì Là Thường Còn Trên Thế Gian Nầy?--What is Immortal in This World?
128. Bốn Loại Biến Thường—Four Theories Regarding Pervasive Permanence
129. Số Phận—Destiny
130. Mười Một Huân Tập Nhân—Eleven Accumulated Habits
131. Sự Yêu Thương và Dục Vọng—Love and Desires
132. Ngũ Giới—Five Precepts
133. Không Sát Sanh—Not to Take Life
134. Không Trộm Cắp—Not to Steal
135. Không Tà Dâm—Not to Commit Sexual Misconduct
136. Không Vọng Ngữ—Not to Lie
137. Không Uống Rượu và Những Chất Cay Độc
 Not to Drink Alcohol and Other Intoxicants
138. Phá Giới—Breaking Precepts
139. Ngũ Nghịch—Five Grave Sins
140. Bệnh—Ailments
141. Phàm Phu—Ordinary People
142. Tứ Diệu Đế—Four Noble Truths
143. Bát Thánh Đạo—The Noble Eightfold Path
144. Thập Nhị Nhân Duyên—The Twelve Conditions of Cause-and-Effect
145. Thất Bồ Đề Phần—The Seven Bodhi Shares
146. Tứ Chánh Cần—Four Right Efforts
147. Tứ Như Ý Túc—Four Sufficiences
148. Ngũ Căn—The Five Faculties
149. Ngũ Lực—The Five Powers
150. Tứ Nhiếp Pháp—Four Elements of Popularity
151. Bát Quan Trai Giới—Eight Precepts
152. Tụng Kinh—Recite Buddhist Sutras
153. Trì Chú—Recite Mantras
154. Tứ Y Pháp—Four Reliances
155. Pháp Giải Thoát—Dharma of Liberation
156. Pháp Hành—Conditioned Dharmas
157. Pháp Nhẫn—Dharmakshanti
158. Pháp Nhị Biên—Dharmachakra-pravartana
159. Phật Pháp—Buddha’s Teachings
160. Chiếc Bè Pháp—The Raft of Dharma

Phần 5 (161-200)
161. Ăn Chay—To Be on a Vegetarian Diet
162. Ăn Thịt theo Quan Điểm Phật Giáo
“Meat Eating” in the Buddhist Point of View
163. Tịnh và Bất Tịnh Nhục—Clean and Unclean flesh
164. Trai Nhật—Vegetarian Days
165. Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt
 Eight Reasons for Not Eating Animal Food
166. Bất Thối Chuyển—Non-Retrogression
167. Lễ Bái Lục Phương—Worshipping in the Six Directions
168. Vu Lan Bồn—Ullambana
169. Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã
 The Dharma Exposition That is Applicable to Oneself
170. Con Đường Của Chơn Lý—The Path of Truth
171. Thiểu Dục Tri Túc—Content with few Desires and Satisfy
 With What We Have At This Very Moment
172. Sự Tầm Cầu Vô Tận—Unlimited Seeking
173. Tai Hại của Dục Lạc—Disadvantages of the Sensual Pleasures
174. Vô Sở Cầu—Non-Seeking
175. Cầu Pháp—Seek to Learn and Practice Dharma
176. Lý Nhân Duyên—The Theory of Causation
177. Trùng Trùng Duyên Khởi—Interbeing Endlessly Interwoven
178. Pháp Giới—Dharmadhatu
179. Tứ Pháp Giới—Four Dharma Realms
180. Phật Pháp Giới—The Dharma Realm of Buddhas
181. Chơn Lý Diệt Khổ—Truth Of The Cessation Of Suffering 
182. Mười Giới Trọng—Ten Major Precepts
183. Bốn Mươi Tám Giới Khinh—Forty Eight Secondary or Lighter Precepts
184. Phật Tử Tại Gia—Lay Buddhists
185. Lễ Lạy—Bowing
186. Thờ Cúng—Worshipping
187. Lễ BáiThờ Cúng Thánh Tượng—Worshipping the Iimages of the Saints
188. Duyên Nhật—Day on which a Particular Buddha or Bodhisattva is Worshipped 
189. Phật Tử Thuần Thành—Devout Buddhists
190. Tại Gia Bồ Tát Giới—Lay Bodhisattvas’ Precepts
191. Sự Tu TậpTư Tưởng của Hành Giả Tại Gia
 The Cultivation and Thoughts of Lay Practitioners
192. Đời Sống Người Phật Tử—Buddhist Life
193. Kinh Thi Ca La Việt—The Sigalaka Sutra (Advice To Lay People) 
194. Sự Tự Do Toàn Hảo—A Perfect Freedom
195. Tu Hành—Cultivation
196. Hai Cách Tu Hành—Two Modes of Practices
197. Ba Phép Tu—Three Kinds of Cultivation
198. Tu Tập Bát Thánh Đạo—Developping the Noble Eightfold Path
199. Tầm Quan Trọng Của Việc Tu Hành trong Phật Giáo
 The Importance of Practice in Buddhism
200.Có Nên Đợi Đến Hưu Trí Rồi Hẳn Tu Hay Không?
 Should We Wait Until After Retirement to Cultivate? 
 
Tài Liệu Tham Khảo

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 279)
Kinh Kim Cang Bát Nhã được ngài Cưu Ma La Thập (344-413) dịch từ tiếng Phạn sang Hán văn, và được thái tử Chiêu Minh (499-529) chia bố cục ra 32 chương.
(View: 115)
Đức Phật xuất hiện trên thế gian như mặt trời phá tan màn đêm u tối. Giáo pháp của Ngài đã mang lại những giá trị phổ quát cho...
(View: 161)
Khái niệm Niết-Bàn không phải là sản phẩm bắt nguồn từ Phật Giáo, mà nó đã xuất hiện từ thời cổ đại Ấn Độ khoảng hơn 4,000 năm trước Tây Lịch.
(View: 313)
Quán Thế Âm tiếng Sanskrit là Avalokitésvara. Thuật ngữ Avalokitésvara vốn bắt nguồn từ hai chữ Avalokita và isvara
(View: 253)
Trong khi thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, chiến tranh, khủng bố, thù hận diễn ra khắp nơi, mâu thuẩn chính trị, kinh tế, và văn hóa luôn là vấn đề nan giải.
(View: 323)
Trong cõi đời, chúng ta phải chịu đựng những sự đau đớn, khổ não nơi thân và tâm, nhưng tâm bệnh có thể được chữa khỏi bằng Phật pháp.
(View: 394)
Thiên Trúc (天竺) là tên mà người Trung Quốc thường gọi cho Ấn Độ cổ đại. Nó cũng được dịch “Trung tâm của cõi trời”, (nghĩa là trung tâm tinh thần);
(View: 435)
Thông thường hai chữ tu hành đi đôi với nhau; sử dụng quá quen nên hiểu một cách chung chung, đã giảm tầm mức quan trọng mà tự thân nó mang một ý nghĩa sâu sắc.
(View: 381)
Đã hơn 2500 năm kể từ khi Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Hiện tại chúng ta sống trong thời đại gọi là “Mạt Pháp”, trong đó ta không thể nào thấy Đức Phật thực sự được nữa.
(View: 265)
Pháp thân của chư Phật, là muốn nhấn mạnh đến loại pháp thân không còn ẩn tàng trong thân ngũ uẩn như pháp thân của chúng sinh.
(View: 431)
Giáo lý Tam thân (trikāya), như đã được tất cả các tông phái Phật giáo Đại thừaTrung QuốcNhật Bản chấp nhận hiện nay
(View: 532)
Ngày xưa chúng đệ tử của Đức Phật có nhiều hạng người khác nhau. Tùy theo căn cơ của mỗi người, Đức Phật áp dụng phương pháp giáo hóa khác nhau.
(View: 551)
Ngày nay, chúng ta thấy hầu hết các ảnh, tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều được tạo hình có tóc, điều này khiến
(View: 599)
“Chiếc đồng hồ của tôi không đánh số 1 đến 12 mà chỉ có ‘now’, ‘now’, ‘now’ để nhắc nhở rằng ta đang sống”,
(View: 515)
Trong tác phẩm Jataka, truyện số 238 đã đề cập về chuyện một chữ (ekapadaṃ) nhưng có nhiều nghĩa (anekatthapadassitaṃ).
(View: 510)
Về tiểu sửcông nghiệp của Huyền Trang (602-664) chúng ta đã có phần viết riêng trong phần phụ lục của sách Kinh Phật
(View: 628)
Đã sanh làm kiếp con người, có ai mà không khổ? Cái khổ nó theo mình từ nhỏ đến khi khôn lớn, và sẽ khổ hoài cho tới...
(View: 811)
Khi Bồ-tát Long Thọ nói “bất sanh bất diệt” thì hẳn nhiên trước đó phải có cái gì đó có sanh và diệt.
(View: 803)
Trong nghĩa đơn giản nhất, tu Hạnh Bồ Tát là những người ra sức hoằng pháp và không muốn Chánh pháp bị đoạn đứt, bất kể người này có thọ giới Bồ Tát hay không.
(View: 601)
Bài viết này sẽ khảo sát về Vô Tướng Tam Muội, một pháp môn ít được chú ý hiện nay.
(View: 799)
Cứ mỗi lần chúng ta chứng kiến người thân qua đời là mỗi lần chúng ta đau xót, buồn rầu, vì từ nay chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nhìn thấy người thân yêu đó trên cõi đời này nữa.
(View: 667)
Như các phần trước đã nói, chân tâm không sinh diệt và vọng tâm sinh diệt luôn tồn tại nơi mỗi con người chúng ta.
(View: 681)
Thiền học là một môn học nhằm mục đích đào luyện trí tuệ để được giác ngộgiải thoát sanh tử mong đạt đến niết bàn tịch tịnh
(View: 634)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài
(View: 664)
Mỗi độ tháng Tư về, trong tâm thức của những người con Phật đều hiển hiện hình ảnh huy hoàng Phật đản sinh bước đi trên bảy đóa sen
(View: 906)
Phật giáo Đại thừa có cách nhìn nhận mới về đức Phật và lời dạy của ngài.
(View: 763)
Đức Phật Thích Ca là một đức Phật lịch sử xuất hiện giữa thế gian để dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc giải thoát.
(View: 992)
Con người được sanh ra từ đâu là một nghi vấn vô cùng nan giải cho tất cả mọi giới và mãi cho đến thế kỷ 21 này vấn đề con người vẫn còn phức tạp chưa được ai minh chứng cụ thể.
(View: 822)
Kinh Pháp Cú dành riêng hẳn một phẩm gọi là “Phẩm Tỳ kheo” để đề cập tới các người xuất gia.
(View: 1551)
Cuộc sống biến đổi không ngừng, mỗi một thời gian, mỗi một thế hệ có cách sống và nghĩ suy ứng xử có khác nhau.
(View: 753)
Trước hết, thời gian vật lý là khách quan và tồn tại bên ngoài tâm trí con người và là một phần của thế giới tự nhiên, thứ hai, thời gian tâm lý chủ quan và có sự tồn tại phụ thuộc vào ý thức.
(View: 1180)
Hôm nay nhân ngày đầu năm, tôi có vài điều nhắc nhở tất cả Tăng Ni, Phật tử nghe hiểu ráng ứng dụng tu để xứng đáng với sở nguyện của mình.
(View: 849)
Huyễn: Có nhiều nghĩa như tạm bợ, hư dối, phù du, huyễn hoặc, ảo ảnh, thay đổi luôn luôn, có đó rồi mất đó, biến dịch hoài trong từng sát-na.
(View: 1469)
Ngạ quỷ nghe kinh là một trong những đề tài khá quen thuộc trong kinh Phật. Người phàm thì không ai thấy loài ngạ quỷ, trừ một vài trường hợp đặc biệt.
(View: 1014)
Từ thế kỷ trước, người ta đã tìm được rải rác các thủ cảo (manuscripts) kinh Phật cổ xưa nhất viết bằng văn tự Kharosthi chôn ở các di tích Phật giáo ở Gandhāra, Bắc Afghanistan.
(View: 1168)
Thư Viện Quốc Hội Mỹ đã công bố một văn bản quí hiếm từ 2.000 năm trước của Phật Giáo và văn bản cổ này đã giúp cho chúng ta ...
(View: 1262)
Giới, Định và Tuệ là ba môn tu học quan trọng trong Phật giáo. Ta thường hay nói “Nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ”.
(View: 938)
Trước hết xin giới thiệu sơ lược những nét chính của hai bộ kinh Đại thừa lớn ở Ấn Độ mà chúng đã trở nên đặc biệt quan trọng trong Phật Giáo Đông Á.
(View: 860)
Từ khi Đức Như Lai Thế Tôn thị hiện cho đến hiện tại là 2019, theo dòng thời gian tính đếm của thế nhân thì cũng đã gần 2600 năm.
(View: 881)
Tôn giả Tịch Thiên (Shantideva) là con của vua Surastra, sinh vào khoảng thế kỷ thứ VII ở Sri Nagara thuộc miền Nam nước Ấn.
(View: 960)
Theo nghĩa đen của khái niệm, độc nhất là chỉ có một, mang nghĩa duy nhất. Trong kinh tạng Nikāya, khái niệm con đường độc nhất (ekāyana magga) là
(View: 1052)
Này các Tỳ-kheo, ta cho phép học tập lời dạy của Đức Phật bằng tiếng địa phương của chính bản thân (sakāya niruttiyā)
(View: 1187)
Phật giáo có hai hệ là Theravada và Phát-Triển. Hệ Theravada quan niệm quả vị cao nhất mà hành giảthể đạt được là quả vị A-La-Hán.
(View: 990)
Định học là một chi phần quan trọng trong Tam vô lậu học giới, định, tuệ .
(View: 1072)
Trí tuệ là sự thấu hiểu, là kiến thức liên quan đến tư tưởng đạo đức giúp ta đi sâu vào đặc điểm và biểu hiện của các đạ o lộ thông qua sự nỗ lực tinh tấn.
(View: 893)
Trung đạo là khái niệm được dùng khá nhiều trong Phật giáo. Tùy duyênTrung đạo được định nghĩa khác nhau, nhưng...
(View: 1460)
Có một chuyện rất khoa học, tôi không bắt quý vị phải nhắm mắt tin Phật nhưng tôi cho quý vị một gợi ý.
(View: 1118)
Đối với một người đã giác ngộ, sẽ không còn thấy nữ tính và nam tính nữa. Với một số vị thường quán bạch cốt, sẽ thấy thân mình và người chỉ là một nhóm xương khô đang đi đứng nằm ngồi.
(View: 1147)
Long Thọ hay Long Thụ (Nāgārjuna) không phải chỉ là tổ của tông Trung Quán (Madhyamika),[1] trong lịch sử phát triển Phật giáo ngài được coi là vị Phật thứ hai sau Đức Thế Tôn
(View: 877)
Hạnh phúctrạng thái cảm xúc khi ta thỏa mãn được nhu cầu nào đó của bản thân. Hạnh phúc khi được nhận. Có một loại hạnh phúc khác mà cảm xúc mang đến cho bạn nhiều hơn nữa: Đó là hạnh phúc từ sự cho đi.
(View: 1007)
Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra…
(View: 1413)
Bài kinh "Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước" là bài kinh ngắn, trích trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương Ba, phẩm Kusinàra.
(View: 907)
Đã gần vào Hạ mà đức Thế Tôn vẫn chưa khuyên giải được mâu thuẫn giữa hai nhóm Tỳ-kheo đều là đệ tử của Ngài.
(View: 971)
Cuộc sống giản đơn sẽ tháo bỏ cho chúng ta những gông cùm trách nhiệm do chính chúng ta tự đeo vào cổ, giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn để sống với những người thân yêu.
(View: 1359)
Bài kinh "Thanh Tịnh" là bài kinh ngắn, Đức Phật giảng cho các vị Tỷ-kheo khi Ngài còn tại thế.
(View: 934)
Sa-môn (Samana), Tỳ-kheo (Bhikkhu) hay Bí-sô (Bhiksu) là những danh xưng chỉ cho vị tu sĩ Phật giáo.
(View: 972)
Kinh Trung A-Hàm được dịch sang Hán đầu tiên vào niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ mười chín (383) do một nhóm các vị tăng nhân người Ấn Độ nói chung thực hiện.
(View: 1207)
Trung đạo (madhyamā-pratipad) là con đường tu tập được kinh nghiệm từ chính Đức Phật.
(View: 1543)
Tâm lý thường tình của con người là tò mò, ưa những điều lạ lùng, kỳ dị và khác thường vì họ đã quá quen với cuộc sống bình thường, nên ...
(View: 921)
Chúng sinh trong cõi “Dục giới” luôn chạy theo tìm cầu để hưởng thụ năm thứ dục lạc nên gọi là ngũ dục. Ngũ dục, chính là năm thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc.
Quảng Cáo Bảo Trợ