Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Mục Lục

Wednesday, March 7, 201200:00(View: 6417)
Mục Lục

THIỆN PHÚC 
NHỮNG ĐÓA HOA VÔ ƯU
THE SORROWLESS FLOWERS
TẬP I

MỤC LỤC

Lời Đầu Sách
Lời Giới Thiệu

Mục Lục

Phần 1 (01-40)
1. Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới—The World During the Pre-Buddhism
2. Sự Thành Hình Phật Giáo—The Formation of Buddhism
3. Đại Sự Nhân Duyên—For the Sake of a Great Cause
4. Đức Phật—The Buddha
5. Phật Đản Sanh—Buddha’s Birth Day
6. Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni—The Historical Buddha Sakyamuni
7. Bốn Cảnh làm Thay Đổi Cuộc Đời Đức Phật
 Four Sights which Changed the Buddha’s Life
8. Sáu Năm Khổ Hạnh của Đức Phật—Six Years of Ascetic Praticing of the Buddha
9. Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn
 In the Heavens Above and Earth Beneath I Alone Am the Honoured One
10. Hình Ảnh Đức Phật qua Kinh Pháp Cú
 The Image of the Buddha in the Dharmapada Sutra
11. Bài Pháp Đầu Tiên—First Sermon
12. Ý Nghĩa của Đạo Phật—The Meanings of Buddhism
13. Tôn Giáo Luôn Xây Dựng Trên Trí Tuệ của Con Người
 A Religion which is Always Based on Human Inner Wisdom
14. Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo Vô thần Hay Không?—Is Buddhism Atheistic? 
15. Tôn Giáo của Chân Lý và Triết Lý Sống Động
 A Religion of the Truth and A Living Philosophy
16. Cốt Lõi Đạo Phật—Cores of Buddhism
17. Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý
 Do no Evil, to Do Only Good, to Purify the Mind
18. Niềm Tin Trong Đạo Phật—Faith in Buddhism
19. Lý Tưởng Phật Giáo—Ideal of Buddhism
20. Những Vấn Đề Siêu Hình trong Đạo Phật—Metaphysical Issues in Buddhism
21. Đạo PhậtÝ Niệm về Hình Tượng Phật
 Buddhism and Buddha’s statues and Images
22. Đạo PhậtQuan Niệm về Nguyên Nhân Đầu Tiên
 Buddhism and the Concept of First Cause
23. Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo—The Concept of a Soul in Buddhism
24. Giáo Dục trong Phật Giáo—Education in Buddhism
25. Đạo Phật và Việc Thờ Cúng Tổ Tiên—Buddhism and Ancestor Worship
26. Đạo Phật và Cái Đẹp—Buddhism and Beauty
27. Đạo Phật Bi Quan hay Lạc Quan?—Is Buddhism Pessimism or Optimism?
28. Đạo Phật và Triết Học—Buddhism vs Philosophy
29. Phật Giáo và Khoa Học—Buddhism and Science
30. Thế Giới Hòa Bình và Chiến Tranh theo Quan Điểm Đạo Phật
 World of Peace and War in Buddhist Point of View
31. Tánh Thực Tiễn của Phật Giáo—Pragmatism of Buddhism
32. Bức Thông Điệp Vô Giá của Đức Phật—The Priceless Message from the Buddha 
33. Quan Niệm của Phật Giáo về Tiền Định—Buddhist Concept on Fate
34. Phật Giáo và Tri Thức—Buddhism and Epistemology
35.Phật Giáo và Cái Gọi Là “Đấng Sáng Tạo”Buddhism and a So-Called “Creator”
36. Đạo Phật Chết—Dead Buddhism
37. Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo
 “Marriage” according to the Buddhist Point of View
38. Sự Im Lặng Cao Quí—Noble Silence
39. Chúng Sanh—Sentient Beings
40. Sự Sáng Tạo ra Chúng Sanh Con Người—Creation of Human Beings

Phần 2 (41-80)
41. Sanh Tử—Birth and Death
42. Sự Sợ Hãi Về Sanh Tử—The Fear of Birth and Death
43. Sau Khi Chết và Sau Kiếp Sống Nầy—After Death and After This Life
44. Nhân Sanh Tử—Causes of Birth and Death
45. Cái Chết—Death
46.Chúng Sanh Bệnh Nên Bồ Tát Bệnh
 Sentient Beings Are Subject to Illness,Bodhisattvas are Ill As Well
47. Thân Chúng Sanh Thân Phật—Sentient Beings’ Bodies-Buddha’s Body
48. Lục Phàm Tứ Thánh—Six Realms of the Samsara and Four Realms of the Saints
49. Địa Ngục Theo Quan Điểm Phật Giáo—Hells in Buddhist Point of View
50. Địa Ngục Vô Gián—Uninterrupted Hells
51. Ngạ Quỷ—Hungry Ghosts
52. Súc Sanh—Animals
53. A Tu La—War Gods (Asuras)
54. Chúng Sanh Con Người (Nhân)—Human Beings
55. Đạo Nhân Theo Nho Giáo—Man’s Virtue in Confucianism
56. Vị Trí Của Con Người Trong Tôn Giáo—Man’s Place in Religions
57. Thành Phần Vật Chất Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người
 Material Components of a Human Being
58. Các Thành Phần Tâm Linh của Con Người-Spiritual Elements of a Human Being
59. Sanh Làm Người Là Khó—It’s Difficult to Be Reborn as a Human Being
60. Bốn Loại Người—Four Types of People
61. Những Chúng Sanh Có Tâm Trí—Living Beings Have Developed Minds
62. Tỉnh Thức và Điềm Tĩnh—Mindfulness and Calmness
63. Nhân Quả—Cause and Effect
64. Nghiệp—Karma
65. Thân Nghiệp—Karma of the Body
66. Khẩu Nghiệp—The Karma of the Mouth
67. Ý Nghiệp—The Karma of the Mind
68. Thập Ác Nghiệp—Ten Evil Actions
69. Tiến Trình của Nghiệp—Karma Process
70. Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Nghiệp của Mình?
 Who is Responsible for Our Karma?
71. Bạn Gặt Những Gì Bạn Gieo—You Reap What You Sow
72. Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm
 Five Uninterrupted Due To Five Retributions For Karma
73. Túc Nghiệp (Nghiệp Đời Trước)—Karma of Previous Life
74. Nghiệp Mới—New Karma
75. Nghiệp Hữu—Karma-Process Becoming
76. Bốn Loại Nghiệp Theo Phương Thức Tác Dụng
 Four Kinds of Karma By Way of Function
77. Bốn Loại Nghiệp Theo Thứ Tự Trổ Quả
 Four Kinds of Karma By Order of Ripening
78. Bốn Loại Nghiệp Theo Nơi Chốn Mà Trổ Quả
 Four Kinds of Karma By Place of Ripening
9. Khổ—Sufferings
80. Tám Nỗi Khổ—Eight Kinds of Sufferings

Phần 3 (81-120)

81. Lậu Hoặc—Leakage
82. Tu Tập Thêm Thiện Nghiệp—Cultivate More Good Deeds
83. Thấy Được Bản Chất Thật của Sự Kiêu Mạn
 To See the Real Nature of “Pride”
84. Trạng Thái Đau Khổ của Ganh Tỵ—The State of Suffering of “Envy”
85. Bản Chất Thật của Sự Hoài Nghi—The Real Nature of Doubt
86. Bản Chất Thật của Tà Kiến—The Real Nature of “Wrong Views”
87. Chế Ngự Tham Lam-Sân Hận-Đố Kỵ-To Overcome Greed, Anger, and Jealousy 262
88. Phóng Dật-Buông Lung—Heedlessness and Giving Free Rein to One’s Emotion
89. Vô Ngã—Selflessness
90. Bản Chất Vô Ngã-Vô Thường Của Vạn Hữu
 The Selflessness-Impermanence of All Things
91. Vô Minh—Ignorance
92. Kiếp Nhân Sinh—Human’s Life 
93. Thế Giới Ngày Nay—Modern World
94. Lão Bệnh Tử—Old Age-Sickness-Death 
95. Ma Chướng—Demonic Obstructions
96. Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipata
 Ten Armies of Mara according to the Nipata Sutta
97. Không Chấp Trước—Non-Attachment
98. Ngũ Uẩn—Five Aggregates
99. Tứ Đại—Four Elements
100. Thất Đại—Seven Elements
101. Thất Tình—Seven Emotions
102. Tham Dục—Greed and Desire
103. Lục Dục—Six Desires
104. Lòng Ham Muốn—Desire
105. Sân Hận—Ill-Will
106. Đối Trị Tham Sân Si—To Subdue Lust, Anger and Ignorance
107. Tà Kiến—Wrong Views
108. Tập Khí—Remnants of Habits
109. Nhiễm Trược—Taints
110. Thiện Hữu Tri Thức—Good-Knowing Advisors
111. Ác Tri Thức—Evil Friends
112. Phước Đức—Blessedness
113. Công Đức—Virtues
114. Tùy Hỷ Công Đức—Rejoice Over Other’s Positive Deeds
115. Tha Lực—Other Powers
116. Bất Muội Nhân Quả-Bất Lạc Nhân Quả—Not Being Unclear about Cause and
 Effect Not Falling Subject to Cause and Effect
117. Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả
 Bodhisattva Fears of Causes, Ordinary People Fear of Results
118. Chiếc Bè Tứ Diệu Đế—The Raft of the Four Noble Truths 
119. Tứ Vô Lượng Tâm—Four Immeasurable Minds 
120. Chúng Ta Từ Bỏ Cái Gì?—What Do We Renounce?

Phần 4 (121-160)
121. Học Hỏi Giáo Pháp—Study the Teachings
122. Sám Hối—Repentance
123. Vô Tướng Sám Hối—The Markless Repentance
124. Mê Tín Dị Đoan—Superstition
125. Vô Thường—Impermanence
126. Nhất Thiết Hành Vô Thường
 The Impermanence of the Body, the Mind and the Environment
127. Cái Gì Là Thường Còn Trên Thế Gian Nầy?--What is Immortal in This World?
128. Bốn Loại Biến Thường—Four Theories Regarding Pervasive Permanence
129. Số Phận—Destiny
130. Mười Một Huân Tập Nhân—Eleven Accumulated Habits
131. Sự Yêu Thương và Dục Vọng—Love and Desires
132. Ngũ Giới—Five Precepts
133. Không Sát Sanh—Not to Take Life
134. Không Trộm Cắp—Not to Steal
135. Không Tà Dâm—Not to Commit Sexual Misconduct
136. Không Vọng Ngữ—Not to Lie
137. Không Uống Rượu và Những Chất Cay Độc
 Not to Drink Alcohol and Other Intoxicants
138. Phá Giới—Breaking Precepts
139. Ngũ Nghịch—Five Grave Sins
140. Bệnh—Ailments
141. Phàm Phu—Ordinary People
142. Tứ Diệu Đế—Four Noble Truths
143. Bát Thánh Đạo—The Noble Eightfold Path
144. Thập Nhị Nhân Duyên—The Twelve Conditions of Cause-and-Effect
145. Thất Bồ Đề Phần—The Seven Bodhi Shares
146. Tứ Chánh Cần—Four Right Efforts
147. Tứ Như Ý Túc—Four Sufficiences
148. Ngũ Căn—The Five Faculties
149. Ngũ Lực—The Five Powers
150. Tứ Nhiếp Pháp—Four Elements of Popularity
151. Bát Quan Trai Giới—Eight Precepts
152. Tụng Kinh—Recite Buddhist Sutras
153. Trì Chú—Recite Mantras
154. Tứ Y Pháp—Four Reliances
155. Pháp Giải Thoát—Dharma of Liberation
156. Pháp Hành—Conditioned Dharmas
157. Pháp Nhẫn—Dharmakshanti
158. Pháp Nhị Biên—Dharmachakra-pravartana
159. Phật Pháp—Buddha’s Teachings
160. Chiếc Bè Pháp—The Raft of Dharma

Phần 5 (161-200)
161. Ăn Chay—To Be on a Vegetarian Diet
162. Ăn Thịt theo Quan Điểm Phật Giáo
“Meat Eating” in the Buddhist Point of View
163. Tịnh và Bất Tịnh Nhục—Clean and Unclean flesh
164. Trai Nhật—Vegetarian Days
165. Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt
 Eight Reasons for Not Eating Animal Food
166. Bất Thối Chuyển—Non-Retrogression
167. Lễ Bái Lục Phương—Worshipping in the Six Directions
168. Vu Lan Bồn—Ullambana
169. Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã
 The Dharma Exposition That is Applicable to Oneself
170. Con Đường Của Chơn Lý—The Path of Truth
171. Thiểu Dục Tri Túc—Content with few Desires and Satisfy
 With What We Have At This Very Moment
172. Sự Tầm Cầu Vô Tận—Unlimited Seeking
173. Tai Hại của Dục Lạc—Disadvantages of the Sensual Pleasures
174. Vô Sở Cầu—Non-Seeking
175. Cầu Pháp—Seek to Learn and Practice Dharma
176. Lý Nhân Duyên—The Theory of Causation
177. Trùng Trùng Duyên Khởi—Interbeing Endlessly Interwoven
178. Pháp Giới—Dharmadhatu
179. Tứ Pháp Giới—Four Dharma Realms
180. Phật Pháp Giới—The Dharma Realm of Buddhas
181. Chơn Lý Diệt Khổ—Truth Of The Cessation Of Suffering 
182. Mười Giới Trọng—Ten Major Precepts
183. Bốn Mươi Tám Giới Khinh—Forty Eight Secondary or Lighter Precepts
184. Phật Tử Tại Gia—Lay Buddhists
185. Lễ Lạy—Bowing
186. Thờ Cúng—Worshipping
187. Lễ BáiThờ Cúng Thánh Tượng—Worshipping the Iimages of the Saints
188. Duyên Nhật—Day on which a Particular Buddha or Bodhisattva is Worshipped 
189. Phật Tử Thuần Thành—Devout Buddhists
190. Tại Gia Bồ Tát Giới—Lay Bodhisattvas’ Precepts
191. Sự Tu TậpTư Tưởng của Hành Giả Tại Gia
 The Cultivation and Thoughts of Lay Practitioners
192. Đời Sống Người Phật Tử—Buddhist Life
193. Kinh Thi Ca La Việt—The Sigalaka Sutra (Advice To Lay People) 
194. Sự Tự Do Toàn Hảo—A Perfect Freedom
195. Tu Hành—Cultivation
196. Hai Cách Tu Hành—Two Modes of Practices
197. Ba Phép Tu—Three Kinds of Cultivation
198. Tu Tập Bát Thánh Đạo—Developping the Noble Eightfold Path
199. Tầm Quan Trọng Của Việc Tu Hành trong Phật Giáo
 The Importance of Practice in Buddhism
200.Có Nên Đợi Đến Hưu Trí Rồi Hẳn Tu Hay Không?
 Should We Wait Until After Retirement to Cultivate? 
 
Tài Liệu Tham Khảo

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 143)
Dựa vào lịch sử Đức Phật, chúng ta được biết, Thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha) khi chào đời, bước đi bảy bước, có bảy hoa sen đỡ chân
(View: 373)
Giới, Định và Tuệ là ba môn tu học quan trọng trong Phật giáo. Ta thường hay nói “Nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ”.
(View: 312)
Theo nghĩa đen của khái niệm, độc nhất là chỉ có một, mang nghĩa duy nhất. Trong kinh tạng Nikāya, khái niệm con đường độc nhất (ekāyana magga) là
(View: 318)
Bốn mươi chín ngày sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật bi mẫn và thiện xảo đã thuyết Tứ Diệu Đế cho năm vị đệ tử may mắn tại Varanasi.
(View: 452)
Nếu có ai đó yêu cầu tóm tắt toàn bộ giáo lý Phật giáo trong một vài từ ngữ gọn gàng, không cần dài dòng văn tự, tôi sẽ không do dự trả lời rằng, đó là : Ngũ uẩn giai không.
(View: 399)
Bằng sự tu tập lâu dài, vượt qua vách sắt thành đồng của địa ngục Thiết Vi hay sự co duỗi của bàn tay trước mắt mà ta vươn tới sự giải thoát thời đoạn, cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn.
(View: 351)
Đức Di Lặc tiếp tục giảng cho đồng tử Thiện Tài về Bồ đề tâm: “Tại sao vậy? Vì nhân nơi Bồ đề tâm mà xuất sanh tất cả Bồ tát hạnh.
(View: 1608)
Cộng đồng Tăng Già gồm tứ chúng Tăng NiPhật tử tại gia Nam Nữ với một hội đồng gồm ít nhất là bốn vị Tăng, hay một cộng đồng Tăng Ni sống hòa hiệp với nhau trong tinh thần lục hòa.
(View: 406)
Đến nay, vấn đề xác định kinh điển Phật thuyết hay phi Phật thuyết vẫn là nội dung được các học giả quan tâm nghiên cứu
(View: 1202)
Nhiều học giả phương Tây nhận định rằng khái niệm Niết bàn, tức nirvāṇa trong Sanskrit hay nibbāna trong Pali, có thể xem là ...
(View: 687)
Hãy thử tưởng tượng một đoàn người đang ngồi trên một chiếc thuyền trôi giữa biển, trong đêm tối. Sự nhỏ nhoi của con thuyền...
(View: 602)
Vũ trụ này thực sự là gì? Tại sao có những thế giới nhiễm ô của chúng sanh? Làm gì để “chuyển biến” thế giới nhiễm ô thành thế giới thanh tịnh?
(View: 1061)
Tôi không cần giải thích tại sao bạn cần phải thực hành Pháp; tôi nghĩ bạn hiểu điều đó.
(View: 777)
Thế giới chúng ta đang sinh sống ắt phải nằm trong “Hoa tạng thế giới”, tức là thế giới Hoa Nghiêm
(View: 1614)
Việc thẳng tiến bước trên con đường đạo lý thanh cao hầu đạt đến chân lý hạnh phúc chẳng khác nào bơi ngược dòng đời là một vấn đề...
(View: 1612)
Chúng ta thấy một sự vật bằng cách thấy màu sắc của nó và nhờ màu sắc ấy mà phân biệt với những sự vật có màu sắc khác
(View: 2551)
Tiếng Sankrit là Drama (tiếng Tạng là: cho) nghĩa là giữ lấy hoặc nâng đỡ. Vậy Pháp nâng đỡ hoặc duy trì cái gì?
(View: 1659)
Trong những nhà phiên dịch kinh điểnthời kỳ đầu của Phật giáo Trung Quốc, ngài Đàm-vô-sấm (曇無讖) hiện ra như một nhà phiên kinh trác việt[1].
(View: 2403)
Khi chúng ta mới học lần đầu rằng cứu cánh của sự tu tập đạo Phật có tên gọi là Nibbana (Nirvana, Niết-bàn),
(View: 781)
“Đức Phật nói: Như vậy, như vậy, như lời ông nói. Tu Bồ Đề! Nhất thiết chủng trí, chẳng phải là pháp tạo tác, chúng sanh cũng chẳng phải là pháp tạo tác.
(View: 1759)
Đức Phật cho rằng, bạn phải quan sát hơi thở như nó đang là-yathabhuta. Nếu hơi thở dài, bạn biết nó dài, nếu hơi thở ngắn, bạn biết nó ngắn.
(View: 2318)
Tâm là kinh nghiệm cá nhân, chủ quan về “điều gì” luôn luôn thay đổi, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác.
(View: 2066)
“Cánh cửa bất tử đã mở ra cho tất cả những ai muốn nghe”, đây là câu nói của Đức Phật sau khi Ngài giác ngộ.
(View: 1291)
Trong các kinh thường ví chân tâm là viên ngọc, như viên ngọc như ý, viên ngọc ma ni, lưới Trời Đế Thích…Bài kệ này chỉ thẳng Viên Ngọc Tâm
(View: 1322)
Trong Nguồn thiền, Tổ Khuê Phong Tông Mật nói: “Người ngộ ngã pháp đều không, hiện bày chân lý mà tu là thiền Đại thừa”.
(View: 1855)
Trong Kinh Văn Thù quyển hạ có chép: Ngài Văn Thù thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn thì đệ tử của Ngài phân hóa bộ phái như thế nào?
(View: 2753)
Vấn đề Nam tôngBắc tông là một vấn đề tương đối rất cũ – cũ đến hơn một ngàn năm trăm năm kể từ ngày con người có được cái hạnh phúc biết đến giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
(View: 2157)
Trước những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã từng ngày đêm thao thức với biết bao câu hỏi “ Tại sao ?”
(View: 3007)
Khổ đau và hạnh phúc là nỗi trầm tư hàng đầu trong kiếp nhân sinh. Nhiều người cho rằng hai cảm thọ ấy là do nghiệp quyết định.
(View: 2003)
Mất 11 năm khổ công tầm đạo, Đức Phật Thích Ca đã đạt đại giác ngộ sau 49 ngày quyết tâm thiền định dưới cội cây bồ đề.
(View: 1382)
Trước những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã từng ngày đêm thao thức với biết bao câu hỏi “ Tại sao ?”...
(View: 2115)
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao?
(View: 2302)
Chí đạo vốn ở tâm mình. Tâm pháp vốn ở vô trụ. Tâm thể vô trụ, tánh tướng tịch nhiên, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng sanh chẳng diệt.
(View: 1740)
Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phậtdi giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo Sư của các ngươi sau khi Ta diệt độ.”
(View: 1927)
Phật giáo là một tổ chức cộng đồng (Samasambhaga) ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại (-5 CN).
(View: 2872)
Đức Phật, một nhân vật lịch sử 3000 năm về trước, ra đời tại Bắc Ấn, là bậc giác ngộ toàn triệt, là bậc đạo sư với nghi biểu đặc biệt xuất hiện ở đời.
(View: 2195)
Con người sanh ra để hưởng thụ qua lục dục như tài, sắc, danh, thực, thùy (Ngủ nghỉ), .v.v. Con người trải qua một chu kỳ già, bệnh và cuối cùng là chết.
(View: 970)
Nguyên bản: Teachings On The Eight Verses On Training The Mind. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma . Anh dịch: Thupten Jinpa. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 1091)
Phật tánh với thành Phật là hai vấn đề khác nhau, không thể đồng nhất được.
(View: 1253)
Kinh Tiểu Duyên (Aggaññasutta) trong tiếng Pali có nghĩa là kinh nói về nguyên nhân hay bài giảng về khởi nguyên các pháp.....
(View: 1125)
Đức Phật đã dạy về những sự thật này ngay khi ngài đạt đến Giác Ngộ như một phần của những gì được biết như Chuyển Pháp Luân Lần Thứ Nhất.
(View: 2571)
“Thiên đường có lối sao chẳng đi Địa ngục không cửa dấn thân vào”
(View: 3273)
Khổ đau và hạnh phúc là nỗi trầm tư hàng đầu trong kiếp nhân sinh. Nhiều người cho rằng hai cảm thọ ấy là do nghiệp quyết định.
(View: 1181)
Kính lễ đạo sư và đấng bảo hộ của chúng con, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát! Sự thông tuệ của ngài chiếu soi như mặt trời, không bị che mờ bởi vọng tưởng hay dấu vết của si mê,
(View: 2598)
Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, đã được chính Đức Thế Tôn tuyên dương là Bổn Kinh Thượng Thừa, bao gồm
(View: 1382)
Trong phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về sự nhập Niết bàn của Đức Phật.
(View: 1535)
Trong số các vị Tổ sư của Thiền phái Vô Ngôn Thông, Viên Chiếu được xem là vị Thiền sư danh tiếng, lỗi lạc bậc nhất.
(View: 2457)
Nguyên tử giải phóng trở thành nguyên tử năng là đánh dấu thời đại đại phát minh của nhân loại. Là họa hay là phước tạm thời không bàn luận đến.
(View: 3090)
Luân hồinhân quả là hai sự kiện tương quan. Bởi chúng sanh còn nghiệp trái của nhân quả thiện ác nên mới bị luân hồi.
(View: 2761)
“Tướng” là cái gì? “Tướng” chính là tướng trạng của sự vật biểu hiện nơi ngoài và tưởng tượng ở nơi trong tâm chúng ta.
(View: 1438)
Kính Pháp Sư Hiền Đức, tôi là một tu sĩ đạo hiệu Thích Thắng Hoan có vài lời tâm niệm gởi đến Pháp Sư, một hôm tôi đến chùa...
(View: 2945)
Một trong những Pháp sư được tôn vinh nhất trong lịch sử châu Á, Ngài Huyền Trang – một nhà sư, học giả, dịch giả nổi tiếng...
(View: 2633)
Một trong những Pháp sư được tôn vinh nhất trong lịch sử châu Á, Ngài Huyền Trang – một nhà sư, học giả, dịch giả nổi tiếng...
(View: 4320)
Mùa xuân là dịp để trở về, dừng bước chân hoằng hóa để quán chiếu mọi nhân duyên giữa đời.
(View: 2424)
Bản Pháp văn mà tôi giới thiệu ở đây, không phải là toàn văn được in trên giấy, mà chỉ là một phần gọn nhẹ và cô đọng, cắt bớt những giới luật khá khắt khe khó tiếp cận với người Tây phương, nên giản dị và dễ đi vào lòng người.
(View: 2354)
Trước đây rất lâu từ những năm 1930, người ta đã chất vấn, phê phán rằng những người theo Phật giáo không biết làm giàu.
(View: 4154)
Trong không gian mênh mông của vườn kinh điển Đại Thừa, Diệu Pháp Liên Hoa là đoá hoa vi diệu nhất mà chính Đức Thế Tôn đã ca ngợi
(View: 3792)
Trong cuộc sống, nếu một người mất đi niềm tin sẽ trở nên vị kỷ, bất cần và gặt hái khổ đau, dễ dàng bị tác động vào những...
(View: 2538)
Đức Phật đã dạy: "Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh." Tất cả mọi loài, ai cũng có cái tánh làm Phật. Mình hiểu lời Phật dạy một cách nôn na như vậy.
(View: 11758)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
Quảng Cáo Bảo Trợ