Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Cuộc ĐờiCông Hạnh Của Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành

Sunday, September 8, 201922:17(View: 6024)
Cuộc Đời và Công Hạnh Của Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành

 CUỘC ĐỜICÔNG HẠNH CỦA

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH

LIFE AND MERITORIOUS BEHAVIORS OF THE MOST VENERABLE THERO THÍCH CHƠN THÀNH

By Thầy Thánh Minh và Thầy Trừng Sỹ 
image001image003


I. 
THÂN THẾ

Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chơn Thành, một nhà sư bình dị, hài hòa, dễ mến, luôn nở nụ cười hoan hỷ, được giới trí thức, sinh viên du học Nhật thương mến, được cộng đồng người Việt và người Ngoại quốc rất quý kính với tên gọi thân thương: “Happy Monk.” Hòa thượng được trưởng dưỡng từ những dòng Thiền Phật Giáo Nhật Bổn, thăng hoa đời sống tâm linh. Thầy có cái nhìn mới và thời đại dẫn đến những việc làm lợi ích cho đạo và cho đời.
I. BIOGRAPHY

The Most Venerable Thero Thích Chơn Thành, who is a simple, harmonious, and lovely Monk, always opens a joyful smile, loved by the intellectuals, Japanese students, and Vietnamese and foreign communities very respectfully with beloved name: “Happy Monk.” The Venerable Master, who was nurtured from the Japanese Zen Buddhist lineage, sublimates spiritual life. He has new era viewpoints leading to benefits for Buddhism and people.

Thế danh của thầy là Nguyễn Thứ, sinh ngày mùng 9 tháng 8 năm 1934, tại Xã Xuân Thọ, Quận Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Thân phụ của thầy là Cụ Ông Nguyễn Thanh, thân mẫu là Cụ Bà Võ Thị Đạt. Ngài là đệ tử của cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Liên, vị tu sĩ Phật Giáo Việt Nam đầu tiên được đi du học tại Hoa Kỳ vào năm 1956 với học bổng do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Cơ Quan Văn Hóa Mỹ cấp tặng. 

His secular name is Nguyễn Thứ, who was born on August 9, 1934 in Xuân Thọ Commune, Sông Cầu District, Phú Yên Province, Vietnam. His father is Mr. Nguyễn Thanh, his mother is Mrs. Võ Thị Đạt. He is the disciple of the Late Most Venerable Thero Thích Quảng Liên, the first Vietnamese Buddhist Monk to study abroad in the United States of America in 1956 with scholarships granted by the US. Department of State and the American Cultural Agency.   

 image006

Chân dung Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Liên, Sư Phụ của Hòa thượng Thích Chơn Thành.

Portrait of the Late Most Venerable Thero Thích Quảng Liên, Master of the Most Venerable Thích Chơn Thành.

image008

Bổn sư của thầy đã tốt nghiệp Đại Học Yale, thành phố New Haven, thuộc tiểu bang Connecticut, miền Đông Hoa Kỳ với bằng Tiến Sĩ về chuyên ngành nghiên cứu về kinh tế, văn hóa Đông Nam Á vào năm 1960. 

His Dharma Master graduated from Yale University, New Haven, Connecticut, Eastern United States with a Ph.D. in economics research, Southeast Asian culture in 1960.

II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC

 Năm 1951, Phật giáo Việt Nam hoà mình cùng Phật giáo Thế giới. Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Liên được Tổng Trị Sự Phật Giáo Việt Nam cử đại diện cho Hội Phật học Nam Việt đi du học tại Trường Phật Giáo Thế Giới Colombo và Trường Đại học Quốc Gia KanDy – Tích Lan.
II. MONASTIC PERIOD AND STUDY

In 1951, Vietnamese Buddhism has merged with World Buddhism. The Late Most Venerable Thero Thích Quảng Liên was represented by the Vietnamese Buddhist General Executive for the Vietnamese Buddhist Association to study at Colombo World Buddhist College and KanDy National University – Sri Lanka.

Năm 1956, sau khi tốt nghiệp Cử nhân, Trưởng Lão Hòa thượng Thích Quảng Liên về Phú Yên thăm quê hương. Khi nhân duyên lành đã đến, trong dịp này, hai  học trò của Trưởng Lão đã  đến đảnh lễ Quy Y và xin xuống tóc xuất gia với Trưởng Lão Hòa thượng Quảng Liên, được bổn sư ban cho pháp danh là Chơn Thành và Chơn Định. Sau đó, Hòa thượng đã dẫn dắt vô Nam gởi hai vị đệ tử của mình vào Chùa Ấn Quang ở địa chỉ số 243 đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Sài Gòn, Chợ Lớn để  tu học Phật Pháp. Hòa Thượng Quảng Liên đã nhận được học bổng do Cơ Quan Văn Hóa Hoa Kỳ trao tặng và Hòa thượng đã tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu về vấn đề kinh tế, văn hóa Đông Nam Á tại Đại Học Yale, thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ năm 1960.

In 1956, after graduating from the Bachelor, the Most Venerable Master Thích Quảng Liên returned to Phu Yen to visit his hometown. When auspicious conditions came, on this occasion, two disciples of the Venerable Master came to prostrate to take refuge in him and asked to be shaved their hair to be ordained as novice Monks with the Venerable Master Quảng Liên, who granted them the Dharma names: Chơn Thành and Chơn Định. After that, the Venerable Master led his disciples to the South of Vietnam and sent them to Ấn Quang Temple at 243 Sư Vạn Hạnh, District 10 (Chợ Lớn, Sài Gòn City) to study the Buddhadharma. The Venerable Master Quảng Liên recieved a scholarship awarded by the US. Cultural Agency and he graduated with a doctorate in Southeast Asian economic and cultural studies at Yale University, New Haven City, Connecticut, USA in 1960.

image010

image012Chùa Ấn Quang lúc bấy giờ là trụ sở của Giáo hội Tăng già Nam Việt, với công trình xây dựng dãy lầu nhà Tổ, trai đường, nhà in Sen Vàng, xưởng nhang Bồ Đề, thư viện, nhà xuất bản, nhà phát hành Hương Đạo vừa mới được xây xong và Chánh Điện được tôn tạo, dãy lầu nhà giảng đường, Tăng xá cũng vừa được tái thiết lại. Nhờ công hạnh của Cố Trưởng Lão Hoà thượng Thích Thiện Hòa, một vị Hòa thượng đức hạnh khiêm cung, trọn đời hiến thân cho đạo Pháp và dân tộc, kiến tạo xây dựng Chùa, Tháp, tiếp độ chúng sanh, và đào tạo Tăng tài, nên Tổ Đình Ấn Quang là cái nôi đào tạo nhiều danh tăng thạc đức qua từng thời kỳ, đóng góp nhiều trí tuệ cho việc hoằng truyền Chánh pháp, xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam vững mạnh ở thế kỷ XX và XXI. 

Ấn Quang Temple at that time was the headquarters of the Church of the Southern Vietnamese Sangha, with the construction works of Patriarchal house floors, dining room, Sen Vàng printing house, Bodhi incense workshop, library, publishing house, Hương Đạo Publisher had just been built and the Buddha Hall had been renovated, the floors of the lecture hall and monastic houses had just been rebuilt. Thanks to the meritorious conduct of the Late Most Venerable Thich Thien Hoa, the virtuous, modest, and respectful Venerable Master, who dedicated his whole life to the Dharma and to the people, created the Temple, Stupa, helped human beings, and trained talented and virtuous people. Ấn Quang Root Temple is a cradle of training many Monastics through periods, contributing much wisdom to the Dharma propagation, building a strong Vietnamese Buddhist house in the twentieth and the twentieth-first.

Năm 1957, thầy Chơn Thành thọ giới giới Sa Di tại Tổ Đình Ấn Quang. Vài năm sau, thầy được phép tham học tại Phật Học Đường Lưỡng Xuyên, nơi đây từng là nơi đào tạo nhiều danh tăng góp phần chấn hưng Phật giáo Việt Nam như  các vị Tôn đức Trưởng Lão gồm có Cố Hòa thượng Thích Hành Trụ, Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa v.v... Sau Phật học Đường Lưỡng Xuyên, tiếp tục theo học Phật Học Viện Giác Sanh được ba năm, thầy Chơn Thành trở về tu học và ở với Hòa Thượng Sư Ông Thích Vĩnh Thọ, Trú Trì Tổ Đình Linh Sơn Trường Thọ trên Núi Tà Cú, do Tổ Hữu Đức, bậc cao Tăng từ Phú Yên vào khai sơn.

In 1957, Master Chơn Thành was ordained as a Novice Monk at Ấn Quang Root Temple. A few years later, he was allowed to attend the Lưỡng Xuyên Buddhist Academy, where it was used to be a place of training many outstanding Monastics contributing to the revival of Vietnamese Buddhism as the Honored Venerable Elders consisted of the Late Most Venerable Monk Thích Hành Trụ, Monk Thích Thiện Hoa, Monk Thích Thiện Hòa, etc. After Lưỡng Xuyên Buddhist Academy, keeping studying Giác Sanh Buddhist Academy for three years, Master Chơn Thành returned to study and lived with his Master’s Most Venerable Master Thích Vĩnh Thọ, the abbot of Linh Sơn Trường Thọ Root Temple on Tà Cú Mountain founded by Hữu Đức Patriarch, the famous Monk coming from Phú Yên Province.        

image014

Sau khi Thượng tọa Thích Quảng Liên tốt nghiệp Tiến Sĩ trường Đại học Yale, Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 8 năm 1960, Thượng tọa trở về thăm Việt Nam. Ở Việt Nam, cùng với Thượng tọa, có thầy Chơn Thành và Giáo sư Richard A. Gard của Đại học Yale, Hoa Kỳ, đến thăm Phật Học viện Hải Đức Nha Trang và tìm hiểu tổ chức Phật Giáo Việt Nam. Trong chuyến đi này, thầy Chơn Thành được Bổn Sư cho phép đi cùng. Sau một tuần lễ lưu trú tại Học Viện Thượng tọa Bổn Sư đã thỉnh ý Thượng tọa Giám viện Thích Trí Thủ và được Ngài hoan hỷ đồng thuận cho thầy Chơn Thành được nhập chúng tu học Phật pháp tại đây khoảng 2 năm. Ban Quản Trị điều hành Học Viện lúc bấy giờ gồm có:

After Senior Venerable Master Thích Quảng Liên graduated with a Ph.D. from US. Yale University on August 4, 1960, he returned to Visit Vietnam. In Vietnam, along with him, there were Venerable Chơn Thành and Professor Richard A. Gard of this University visiting the Hải Đức Buddhist Academy in Nha Trang and learning about Vietnamese Buddhist organization. During this trip, the Venerable Chơn Thành was allowed to go together with his Master. After a week of staying at the Buddhist Institute, his Master asked Senior Venerable Monk Thích Trí Thủ, who was in charge of the Institute, agreed with the Venerable Chơn Thành to join the Sangha to study the Buddhadharma there around 2 years. The Executive Boards that administer the Institute at that time includes: 

 

1. Viện Trưởng: Hòa Thượng Thích Thuyền Tôn

2. Phó Viện Trưởng: Thượng tọa Thích Trí Quang

3. Giám Viện: Thượng tọa Thích Trí Thủ

4. Giáo Thọ Trưởng: Thượng tọa Thích Thiện Siêu

5. Tổng Thủ quỹ: Thượng tọa Thích Thiện Minh

6. Tổng Thư ký: Thượng tọa Thích Huyền Quang.

1.  Rector: The Most Venerable Master Thích Huyền Tôn

2.  Vice Rector: Senior Venerable Master Thích Trí Quang

3.  Supervisor: Senior Venerable Master Thích Trí Thủ

4.  Chief Dharma Teacher: Senior Venerable Master Thích Thiện Siêu

5.  Treasurer General: Senior Venerable Master Thích Thiện Minh

6.  Secretary General: Senior Venerable Master Thích Huyền Quang 

 image016

Năm 1962, thầy Chơn Thành về lại Phật Học Đường Nam Việt, Chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, Sài Gòn. 

In 1962, the Venerable Monk Chơn Thành turned back to the Southern Buddhist Institute, Ấn Quang Root Temple in Chợ Lớn, Sài Gòn City.

 image018

Năm 1963, thầy tham gia phong trào tranh đấu của Phật Giáo đòi quyền bình đẳng tôn giáo và chống chế độ độc tài gia đình trị của nhà họ Ngô. Năm 1964, thầy thọ Cụ Túc giới tại Đại Giới Đàn Quảng Đứcdo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam Quốc Tự. Trong Giới Đàn này, Vị Tăng Thống, Trưởng Lão Thích Tịnh Khiết làm Hòa thượng Đàn Đầu. Trưởng Lão Thích Trí Tịnh làm Hòa thượng Tuyên Luật Sư. Trưởng Lão Thích Thiện Hòa làm Hòa thượng Yết-ma-a-xà-lê Sư

         In 1963, he joined the movement of the struggle of Buddhism to demand religious equality and be against the dictatorship of nepotism of the Ngo family. In 1964, he was ordained as a Bhikkhuonthe Great Precepts of Quảng Đức Platformheld for the first time at Vietnam National Buddhist Temple by the Unified Vietnamese Buddhist Congregation. On this Platform, the elected Sangha King, the Elder Master Thích Tịnh Khiết made the Most Venerable Head Monk. The Elder Master Thích Trí Tịnh made the Most Venerable Preceptor of Virtuous Paragon. The Elder Master Thích Thiện Hòa made the Most Venerable Ācārya Preceptor.

 image020

Từ năm 1966 đến 1969, thầy Chơn Thành theo học Phân khoa Văn Học và  Khoa Học Nhân Văn tại Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Thầy đã tốt nghiệp cử nhân Triết Học. Lúc đó, nương theo vài câu nói của các bậc tiền nhân, thầy ý thức lập nguyện Bồ-tát đi vào đời để cứu độ chúng sinh. Thầy nói bằng thơ:

From 1966 to 1969, the Venerable Chơn Thành studied the Faculty of Literature and Humanities Science at Van Hanh University Institute, Saigon. He graduated with a B.A. in Philosophy. At that time, relied on a few statements of predecessors, he was aware of setting up the Bodhisattva vows to go into life to help sentient beings. He sayed by poem:  

“Con là Sứ Giả Như Lai
Phát nguyện suốt đời hiến dâng Tam Bảo
Phụng sự chúng sinh tức cúng dường Chư Phật
Chỗ nào chúng sanh mời, con đến
Chỗ nào Đạo pháp cần, con đi
Không kể gian lao và chẳng từ khó nhọc.”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

“I am a messenger of Tathagata

Vowing his whole life to dedicate the Three Jewels

Serving beings means make offerings to Buddhas

Where sentient beings invite me, I will come there

Where the Dharma needs me, I will go there

Regardless of hardships and adversities.”

Namo the Original Master Sakyamuni Buddhaya.

 image022
III. LÝ DO VÀ VÀ THỜI GIAN XUẤT DƯƠNG DU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP TẠI NHẬT BỔN

Khi còn là một sinh viên Tăng, thầy Chơn Thành đang tu học Phật Đường Nam Việt ở Chùa Ấn Quang. Lúc bấy giờ, Hòa thượng Thích Thiện Hoa đi tham dự Đại Hội Phật giáo thế giới tại Nhật Bản, Hòa thượng kể cho các sinh viên Tăng nghe về sự tiến bộ và phát triển của Phật giáo Nhật Bản. Sau khi nghe những lời kể của Hòa thượng và sau khi đọc bài của Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền viết về mười lăm ngày tham quan nước Nhật, thầy Chơn Thành nhận thấy rằng đây là những yếu tố quan trọng thôi thúc thầy đi du học tại Nhật Bản.

 IIIREASON AND TIME TO STUDY ABROAD AND PROPAGATE THE DHARMA IN JAPAN

When being a Monk student, Venerable Chơn Thành was studying the Southern Buddhist Institute at Ấn Quang Root Temple. At that time, the Most Venerable Master Thích Thiện Hoa went to attend the World Buddhist Conference in Japan, the Venerable Master told the Monastic students about the progress and development of Japanese Buddhism. After the Venerable Master’s words and after reading the article written by Mr. Chánh Trí Mai Thọ Truyền about fifteen days of visiting Japan, Venerable Chơn Thành realized These are important factors motivating him to study abroad in Japan.   

Những lời ước nguyện của thầy Chơn Thành đã thành tựu. Ngày 3 tháng 4 năm 1970, thầy xuất dương sang Nhật Bản học Nhật Ngữ tại trường Kokusai ở thủ đô Tokyo. Trong tiếng Nhật, Tokyo có nghĩa là “Kinh đô ở phía Đông.” Văn hóa Đông Kinh được hấp thụ tinh hoa của văn học Phật Giáo Triều Tiên, Trung Hoa, Ấn Độ, nhưng người Nhật đã biết chọn lọc những điều thích hợp với dân tộc họ. Vào năm 587, đạo Phật chính thức được công nhậnNhật Bản. Thái tử Shotoku ban Hiến pháp 17 điều, trong điều thứ hai có ghi: “Dốc lòng tín ngưỡng nơi Tam bảo, quy y theo Phật, Pháp, Tăng. Dứt bỏ tà tâm, tuyệt đối tuân theo giáo lý nhà Phật.”

Venerable Chơn Thành’s wishes were well accomplished. On April 3, 1970, he went to Japan to study Japanese at Kokusai School in Tokyo. In Japanese, Tokyo means “the Capital in the East.” Đông Kinh culture absorbed the essence of Korean, Chinese, and India Buddhist literature, but the Japanese knew how to select appropriate things for their people. In 587, Buddhism was officially recognized in Japan. Prince Shotoku proclaimed the Constitution of 17 articles, in the second article saying: “Steeping in confidence in the Three Jewels, taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Abandoning the evil mind, absolutely obeying the Buddhist teachings.”   

image026

image024Sau thời gian học tiếng Nhật, Thầy Chơn Thành đã thi đậu và chính thức trở thành sinh viên của Đại Học Lập Chánh (Risshò University) ở Tokyo. Đại học Rissho là một trường đại học lớn của Nhật Bản có 15 Phân khoa đại học và 7 Phân khoa hậu đại học, trong đó có Khoa Phật học và khoa Phật giáo Nhật Liên tông do ngài Nhật Liên thánh nhân sáng lập năm 1222-1282.  

Ngài Nhật Liên thánh nhân chuyên giảng dạy về kinh Pháp hoa. Những đệ tử của ngài hàng ngày chuyên trì các danh hiệu của Kinh Pháp Hoa: “Nam-mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Namu Myōhō Renge Kyō -南無妙法蓮華経.” Điều này cũng tương tự như hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ, chuyên trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà.

After the time of studying Japanese, Venerable Chơn Thành passed and officially became a student of Risshò University in Tokyo, Japan. Risshò University is a large Japanese University with 15 University Faculties and 7 post-graduate Faculties, including Buddhist Studies Faculty and Nichiren Buddhist Faculty founded by his Holiness the Nichiren Master in 1222 –1282. 

The Nichiren Master is a saint who specializes in teaching Lotus Sūtra (S. Saddharma Puṇḍarīka Sūtra). His disciples daily specialized in maintaining the titles of the Lotus of Sutra name: “Nam-mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Namu Myōhō Renge Kyō -南無妙法蓮華経.” This is similar to the practitioners practicing the the Pure Land Method, specializing in maintaining the titles of AmitabhaBuddha. 

Cổng trường Đại học có bốn trụ làm bằng đá rất đơn giản, nhưng rất mỹ thuật. Trên hai đầu cổng chính có khắc các hình con sư tử mô phỏng theo trụ đá thời vua A Dục bên Ấn Độ.  Trên các trụ đá này có khắc bức thông điệp hòa bình tiêu biểu cho nền tảng giáo dục của nhà trường với ba nội dung chính như sau:

1.      Tìm cầu chân lý, nêu cao lòng chân thành (真実を求め至誠を捧げよう).

2.      Tôn vinh điều thiện, bỏ các việc xấu ác (正義を尊び邪悪を除こう).

3.      Cầu nguyện hòa bình, phục vụ nhân sinh (和平を願い人類に尽そう).

         The University gate with four pillars made of stones is very simple, but very artistic. On both ends of main gates which are engraved lion shapes simulate stone pillars of King Ashoka’s periods in India. On these stones that are engraved a peace messeage symbolize the School’s educational foundation with three main contents as follows: 

         1.      Find the truth, raise high up the sincere heart (真実を求め至誠を捧げよう).

         2.      Glorify the good deeds, abandon the evil ones (正義を尊び邪悪を除こう).

         3.      Pray for peace, serve human life (和平を願い人類に尽そう).

 image030

Hình thầy Khải Thiên chụp ở cổng Đại Học Risshò, Nhật Bản.

Venerable Khải Thiên’s picture was taken at the gate of Risshò University, Japan. 

image032

Những pháp hữu đương thời cùng tu học với thầy Chơn Thành gồm có thầy Thích Minh Tâm, thầy Thích Nguyên Đạt, thầy Thích Trí Hiền, Ông Lâm Như Tạng, v.v… Hiện nay, Hòa thượng Thích Minh Tâm ở Chùa Khánh Anh Pháp quốc và Hòa thượng Thích Trí Hiền ở Chùa Pháp Quang Dallas, Texas đã đi về cõi Phật. Từ năm 1975 về sau, vì hoàn cảnh khó khăn của đất nước, thầy Chơn Thành không còn nhận nguồn tài trợ từ quê nhà Việt Nam nữa. Trong thời gian tu học tại Đại Học Risshò ở Nhật Bản ba năm, thầy phải vừa đi học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho học phí Đại Học khoảng $30,000.00 một năm. Thầy đã không nề hà nặng nhọc việc làm và đã từng phải đi giao từng tô mì cho mọi người để lấy tiền đóng tiền học. 

The contemporary Dharma friends studied together with Venerable Chơn Thành including Venerable Master Thích Minh Tâm, Venerable Master Thích Nguyên Đạt, Venerable Master Thích Trí Hiền, Mr. Lâm Như Tạng, etc. At present, Master Thích Minh Tâm at Khánh Anh Temple in France and Master Thích Trí Hiền at Pháp Quang Temple in Dallas, Texas, both passed away and went to the Buddha’s realm. From 1975 onwards, because of the difficult situation of the country, Venerable Chơn Thành no longer received funding from his homeland Vietnam. During his studies at Risshò University in Japan for 3 years, he had to go to school and work part-time to earn money to pay for University tuition of about $30,000.00 a year. He did not care about hard work and once had to deliver each bowl of noodles for everyone to get money to pay for school fees.  

 

Có những lần vì thầy không quen lái xe đạp bằng một tay, tay kia còn lại thì bưng tô mì nhưng xui xẻo bị rớt đổ một tô mì thì tiền công ngày hôm đó coi như bị mất trắng, không được đồng nào. Thầy đã từng làm nhà hàng và đã từng đứng xếp hàng chờ đợi có ai đó đến mướn thầy làm công, hoặc khuân vác nặng nhọc để có tiền đóng học phí. Khi nói tới đây, người viết cảm thấy rất xúc động cho những ai đang du học xa nhà.  

There were times when he was not used to driving a bicycle with one hand, his other hand was holding a bowl of noodle, but unlucky, the bowl of noodle was dropped, the wages of that day seemed to be lost, he had no money at all. He used to do a restaurant and to stand in line waiting for someone to hire him to work or carry something heavy to earn money to pay tuition. When speaking of this, the writer feels very touched with those who are studying abroad.  

 

Mặc dù thầy vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí, nhưng chất liệu tu tậpý chí tự lập của thầy luôn được vun trồngnuôi dưỡng mạnh mẽ trong những tháng năm du học và hành đạo ở xứ người. Chính thời gian này đã giúp thầy có nghị lực phi thườngtư duy sâu thẳm về bản chất của cuộc đời và phương thức hành đạo. Từ thời gian đó cho tới bây giờ, thầy luôn thông cảm và hiểu cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước như ở nước ngoài. Mỗi khi có dịp lành, quý thầy, quý Sư cô trẻ tới thăm Chùa thầy, thầy luôn động viên và sách tấn mọi người nên giữ gìn tâm Bồ-đề ban đầu. Khi tâm Bồ-đề phát triển, mọi khó khăn, chướng ngại, và thử thách đều sẽ nhiếp phục và vượt qua. Trong thời gian tu họcNhật Bản, mặc dù bận làm nhiều công việc, nhưng việc tu tập hằng ngày của thầy như thiền tập, trì chú Đại Bi, thầy luôn áp dụng vào đời sống để làm lợi lạc cho thân tâm. Lúc đó, sở thích của thầy là viết cuốn Thánh Kinh Thiện Thệ bằng tay tại Nhật Bản

Although he both went to school and work to earn money to pay tuition, the substance of his cultivation and self-will was always cultivated and nurtured strongly in his study and practice abroad years. It was this time that helped him to have extraordinary energy and deep thinking about the nature of life and the way of Dharma practice. From that time until now, he always sympathizes and understands students with difficult circustances in the country as well as abroad. Whenever there is a good occasion, young monastics visit his Temple, he always encourages and upholds them to keep their initial Bodhi minds. When their Bodhi minds develop, all difficulties, obstacles, and challenges will be controlled and overcome. In his study time in Japan, although he was busy doing many tasks, his daily cultivation such as Meditation practice, Great Compassion Mantra practice, he always applied it into his daily life to benefit the body and mind. At that time, his hobby was to write the Sacred Compassion Book by hand in Japan. 

Từ năm 1970 đến 1973, thầy Chơn Thành giữ chức vụ Chi Bộ Phó Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Nhật Bản. Cứ mỗi tháng hay mỗi hai tháng, quý Thầy, quý Sư Cô trong Ban Điều Hành họp định kỳ một lần. Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản quyết định ra một tập san Phật Giáo, xuất bản ban đầu mỗi tháng một lần bằng hai ngôn ngữ Việt, Nhật.

From 1970 to 1973. Venerable Chơn Thành held the position of Deputy Minister of the Unified Vietnamese Buddhist Church in Japan. Every month or every two months, monastics in the Executive Board had a meeting once. Vietnamese Buddhist Ministry in Japan decided to create a Buddhist journal, initially published once a month in Vietnamese and Japanese. 

Từ năm 1973 đến 1975, thầy Minh Tâm làm Chi Bộ Phó, thầy Chơn Thành làm Chi Bộ Trưởng, và Ông Lâm Như Tạng giữ chức vụ Tổng Thư Ký Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản

From 1973 to 1975, Venerable Minh Tâm made the Deputy Minister, Venerable Chơn Thành made the Chief Minister, and Mr. Lâm Như Tạng held the position of the Secretary General of the Vietnamese Buddhist Ministry in Tokyo, Japan.

Do ảnh hưởng các ý thức hệ của ngoại bang, nên các cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam leo thang khốc liệt. Đất nước và con người Việt Nam trở nên lầm thang, đói, khổ, và lạc hậu. Lúc đó, chư Tăng, Ni Việt Nam đang du học tại Nhật Bản đã tích cực tham gia tranh đấu bất bạo động cho hòa bình và bảo vệ lý tưởng tự do, dân chủ cho người Việt Nam. Họ đã vận động các giới chức Nhật Bản, tham gia các cuộc biểu tình tuyệt thực, các cuộc hội nghị tại Kyoto, và vận động quyên góp để cứu trợ cho nạn nhân chiến tranh và cô nhi quả phụ. 

Due to the influence of foreign ideologies, the wars between the South and the North of Vietnam escalated fiercely. The country and people of Vietnam became misled, hungry, suffered, and backward. At that time, Vietnamese Monks and Nuns studying in Japan actively participated in fighting nonviolence for peace and protecting the ideals of freedom and democracy for Vietnamese people. They lobbied Japanese officials, participating in hunger strikes, conferences in Kyoto, and mobilized to aid victims of war, orphans, and widows.  

Tháng 3 năm 1975, thầy Chơn Thành làm Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Cứu Trợ Nạn Nhân Chiến Tranh Việt Nam

In March, 1975, Venerable Chơn Thành made a Chairman of the Committee advocate for relief of victims of the Vietnam war.

Lúc 7:30 tối ngày 10 tháng 6 năm 1975, đài Truyền Hình NHK của Chính Phủ Nhật Bản đã cho chiếu cuốn phim truyện về cuộc đời “Ông Sư Việt Nam” (Betonamu No Obosau). Từ đó tên tuổi của vị thầy đã được Đại Thành Nhật Bản biết đến khắp nơi. 

At 7:30 p.m. on October 6, 1975, NHK television station of the Japanese government showed a feature film about the life of “Vietnamese Monk” (Betonamu No Obosau). His name has been known everywhere by Dai Cheng in Japan.

 

Năm 1978, thầy Chơn Thành, một trong những vị lãnh đạo các phong trào đấu tranh tự do tôn giáonhân quyền cho Việt Nam, đã có nhiều lần tuyệt thực. Năm 1981, thầy tham dự Đại Học Quốc Tế với những bài tham luận ý nghĩa. Năm 1983, lần đầu tiên, thầy chính thức tham quan đất nước Hoa Kỳ. Ngày 01 tháng 3 năm 1984, thầy viếng thăm Trung Quốc theo lời mời của Chính Phủ Bắc Kinh.

In 1978, Venerable Chơn Thành, one of the leaders of the movements of fighting for religious freedom and human rights for Vietnam, had many hunger strikes. In 1981, he attended International University with meaningful papers. In 1983, for the first time, he officially visited the United States of America. On March 1, 1984, he visited China at the invitation of the Beijing Government. 


IV
THỜI GIAN ĐỊNH CƯ VÀ HOẰNG PHÁP TẠI HOA KỲ

Năm 1985, nhận lời mờichấp thuận của Tổng Thống Ronald Reagan Hoa Kỳ, Hòa thượng Chơn Thành chính thức định cư tại Hoa Kỳ. Những năm đầu, Hòa thượng lưu trú ở Chùa Phật Tổ do Cố Hòa thượng Thích Thiện Thanh khai sơn tại thành phố Long Beach, tiểu bang California. 

Năm 1987, Hòa thượng Chơn Thành khai sơn Chùa Liên Hoa và làm trú trì tới năm 1995, Chùa Liên Hoa đã được xây dựng hoàn tất ở thành phố Garden Grove, tiểu bang California. 

IVTIMES OF SETTLEMENT AND DHARMA PROPAGATION IN AMERICA

In 1985, receiving the invitation and approval of the US. President Ronald Reagan, the Most Venerable Master Chơn Thành officially settled in the United States of America. In his first years, he stayed at Phật Tổ Temple founded by the Late Most Venerable Thích Thiện Thanh in Long Beach City, California State. 

In 1987, he founded Liên Hoa Temple and made the Abbot until 1995, the Liên Hoa Temple was built completely in Garden Grove, California. 


Năm 1998, Hòa thượng Chơn Thành đi dự Lễ Truyền Giới Đại Giới Đàn Hương Sơn tại Chùa Pháp Bảo do Hòa thượng Thích Bảo Lạc khai sơn ở thành phố Sydney, Úc Châu. Trong buổi Lễ này, Trưởng Lão Thích Như Huệ được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn Đầu, Trưởng Lão Thích Minh Tâm được cung thỉnh làm Hòa thượng Yết Ma, và Trưởng Lão Thích Chơn Thành được cung thỉnh làm Hòa thượng Giáo Thọ Sư A-xà-lê. Lúc đó, quý thầy Thích Quảng Ba, Thích Phước Nhơn, Thích Minh Trí, và Thích Bổn Điền An Thiên được tấn phong giới phẩm Thượng tọa dưới sự chứng minh và hướng dẫn của quý Trưởng Lão Hòa thượng.

In 1998, the Most Venerable Master Chơn Thành went to the Precepts transmitting Ceremony on the Great Precepts of Hương Sơn Platform at Pháp Bảo Temple, founded by the Most Venerable Master Thích Bảo Lạc in Sydney, Australia. In this Ceremony, the Elder Master Thích Như Huệ was invited the position of the Most Venerable Head Monk, the Elder Master Thích Minh Tâm was invited the position of the Most Venerable Karmadana Master, and the Elder Master Thích Chơn Thành was invited the position of the Most Venerable Ācārya Preceptor. At that time, Venerable Thích Quảng Ba, Venerable Thích Phước Nhơn, Venerable Thích Minh Trí, and Venerable Thích Bổn Điền An Thien were ordained as the Senior Venerable Ranks under the proof and guidance of the Most Venerable Elder Masters.  

 

Bên trái là Trưởng Lão Hòa thượng Thích Minh Tâm, Giữa là Trưởng Lão Hòa thượng Thích Như Huệ, và bên phải là Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chơn Thành.

On the left side is the Most Venerable Thero Thích Minh Tâm, on the middle side is the Most Venerable Thero Thích Như Huệ, and on the right side is the Most Venerable Thero Thích Chơn Thành.

 

Cố Trưởng Lão Hòa thượng Thích Quảng Liên

The Late Most Venerable Thero Thích Quảng Liên

Năm 2000, khi có đầu đủ duyên lành, Trưởng Lão Hòa thượng Thích Quảng Liên, Sư Phụ của Hòa thượng Thích Chơn Thành, viếng thăm Chùa Liên Hoa ở thành Phố Garden Grove, California.

Chùa Liên Hoa, một tổ chức bất vụ lợi, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt, Nhật, và Mỹ, có nhiều lớp học khác nhau như lớp tiếng Nhật, tiếng Việt, Âm Nhạc, Võ Thuật, và lớp học Phật Pháp.

In 2000, when having enough wholesome conditions, the Most Venerable Thero Thích Quảng Liên, Master of the Most Venerable Monk Thích Chơn Thành, visited Liên Hoa Temple in Garden Grove, California.

Liên Hoa Temple, one non-profit organization, Vietnamese, Japanese, and American Cultural Center, has different classes such as Japanese class, Vietnamese class, music class, Kung Fu class, and Dharma class. 

-       

Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chơn Thành là Phó Tăng Thống của Giáo Hội Liên Tông Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

Năm 2008, Hòa thượng là thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

The Most Venerable Thero Thích Chơn Thành was Deputy Sangha President of Inter-Sects Church of Vietnamese Buddhism in the United States of America.

In 2008, he was a member of the Council of Elders of the Sangha President Institute of the Unified Vietnamese Buddhist Church.

Năm 2012, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 10 tại Tu Viện Viên Quang. Trong Đại Hội này, Hòa thượng ThíchChơn Thành được suy cử ngôi vị Phó Thượng Thủ.Từ Năm 2015 đến nay, Chùa Liên Hoa nơi thầy trụ trì đã trở thành Văn Phòng của Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Ngài đã soạn thảo nhiều Thông Bạch cho các Đại Hội. Hiện nay, Hòa thượng là một trong những vị lãnh đạo tối cao trong Hội Đồng Giáo Phẩm Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

In 2012, World Vietnamese Buddhist Order held the 10th General Congress at Viên Quang Monastery. In this Congress, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành was selected as the Deputy President Elder. From 2015 onwards, Liên Hoa Temple where he has been the Abbot becomes an Office of the Leadership Council of the World Vietnamese Buddhist Order. He composed many bullettins for the Congress. At present, he is one of the Supreme Leaders in the Dignitaries Council of Vietnamese Buddhism in the United States of America. 

 
V. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG HẰNG TUẦN

- Chủ trương và thực hiện chương trình phát thanh Tiếng Từ Bi, trên tần số 1480 AM từ 8:30 đến 9:00 PM mỗi tối thứ Hai hằng tuần và tần số 1190 AM từ 8:30 đến 9:00 PM mỗi tối thứ Tư hằng tuần. Từ tháng 4 năm 2000 lại thêm chương trình, “The Voice of Compassion” dùng 2 ngôn ngữ Anh Việt để giới trẻ có thể đón nghe chương trình Phật pháp vào tối thứ Bảy từ 8:00 PM đến 8:30 PM trên tần số 1190 AM điều khiển bởi Hòa Thượng Thích Chơn Thành, TT. Thích Nhật Minh cùng các đạo hữu Kusala, Bodhi, Trí Tuệ, Quảng Tâm, Đào Hữu Hòa, Giáo sư Monez Blades, Adam Austin, Shawn Marie Turi, John Turi, Minh Đức Hoài Trinh, Nguyễn Quảng, Julie, Sandi Mutroom …


V. WEEKLY BROADCAST PROGRAM

Advocating and implementing the compassion broadcast radio, on the frequency 1480 AM from 8:30 to 9:00 PM every Monday evening and on the frequency 1190 AM from 8:30 to 9:00 PM every Wednesday evening. From April 2000, another program was added, “the Voice of Compassion” used two English and Vietnamese languages so that young people could hear the Dharma program on Saturday from 8:00 PM to 8:30 PM on the frequency 1190 AM controlled by the Most Venerable Master Thích Chơn Thành, Senior Venerable Monk Thích Nhật Minh, along with Mr. Kusala, Bodhi, Mr. Trí Tuệ, Quảng Tâm, Đào Hữu Hòa, Professor Monez Blades, Adam Austin, Shawn Marie Turi, John Turi, Minh Đức Hoài Trinh, Nguyễn Quảng, Julie, Mr. Sandi Mutroom, etc. 

 
VI. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VUI TRONG ÁNH ĐẠO

Trung Tâm Từ Thiện Xã Hội Phật Giáo Miền Nam California đã tổ chức nhiều đợt quyên góp tài chánh và vật liệu để cứu trợ nạn nhân các trận thiên tai tại Việt Nam, Đông Nam Á, và Hoa Kỳ. Ở Trung Tâm Từ Thiện này, Hòa thượng Thích Chơn Thành giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hòa thượng Thích Quảng Thanh làm giám đốc Hội Đồng điều hành. Ni Sư Diệu Từ làm phó nội vụ. Cao Tấn Nhựt làm phó ngoại vụ. Đào Hữu Hạnh làm Tổng Thư Ký. Lúc đó, Thượng tọa Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Minh Mẫn, Quảng Trí Châu, Luật sư Nguyễn Trọng Nha, và Huynh trưởng Tâm Hòa – Lê Quang Dật v.v.. là các cộng tác viên của Trung Tâm này.

VI. PERFORM PROGRAMS HAPPILY IN THE DHARMA LIGHT

Charity Center of Buddhist Society in Southern California organized many series of financial donations and materials to relieve victims of natural disasters in Vietnam, Southeast Asia, America. In this Charity Center, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành held the role of Chairman of the administrative Council. The Most Venerable Master Thích Quảng Thanh made the Director of Executive Council. Senior Venerable Nun Diệu Từ acted as deputy internal affairs. Mr. Cao Tấn Nhựt acted as deputy foreign affairs. Mr. Đào Hữu Hạnh acted as General Secretary. At that time, Senior Venerable Thích Viên Lý, Senior Venerable Thích Minh Mẫn, Quảng Trí Châu, Attorney Nguyễn Trọng Nho, and Elder Brother Tâm Hòa – Lê Quang Dật, etc., were the collaborators of this Center. 

 

Bên cạnh các công tác Phật sự trên, Hòa thượng Thích Chơn Thành còn làm chủ nhiệm Tạp Chí Trúc Lâm, tại thành Phố Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tạp Chí này đã xuất bản nhiều số khác nhau. Nội dung của nó rất đa dạng và phong phú.

Những tác phẩm của Hòa thượng đã được xuất bản gồm có:

Thánh Kinh Thiện Thệ - Bình An Thiên Lộ

Thánh Kinh Thiện Thế - Bình An Thiên Lộ

Thánh Kinh Thiện ĐứcBình An Thiên Lộ

Thánh Kinh Chân Trời Rộng – Bình An Thiên Lộ

 

Tác phẩm đang thực hiện:

Mười Bàn Chân – Thi tập, Bình An Thiên Lộ. 

 

Besides the above Buddhist tasks, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành also served as the chairman of Truc Lam Magazine in Santa Ana, California, the United States of America. This magazine has published many different numbers. Its contents are diversified and rich.

His published works consist of:

Sacred Goodness Book - Peace of heavenly Path

Sacred good World Book - Peace heavenly Path

Sacred good Virtue Book - Peace of heavenly Path

Sacred Wide Horizon Book - Peace of Heavenly Path

His work in progress: 

Ten Feet – Peotry Collection, Peace of heavenly Path

 

VII. NHỮNG PHẬT SỰ KHÁC

Năm 2003, Hòa thượng thực hiện những chuyến hành hương, chiêm bái Phật Tích Ấn Độ, thăm viếng, và hoằng pháp tại 16 quốc gia khác nhau ở Châu Âu và các nước Châu Á.

VII. OTHER BUDDHIST TASKS

In 2003, he who implemented pilgrimages of the Buddhist holy lands in India, visited, and preached the Dharma in 16 different countries in Europe and Asian countries. 

Hòa thượng Thích Chơn Thành và những người hâm mộ

The Most Venerable Master Thích Chơn Thành and his Fans 

 

Đặc biệt, trong nhửng thời Pháp thoại, thầy thường nhắc đến những nhà hoằng Pháp ở đất nước sở tại phải thường xuyên linh động và uyển chuyển để khéo vận dụng văn hóa Phật giáo Việt Nam dễ dàng hòa nhập vào văn hóa bản địa

Especially, in his Dharma talks, he often mentioned Dharma propagators in the host country to be frequently flexible to skillfully manipulate Vietnamese Buddhist cultures easily to integrate into the local culture.

 

         Hòa thượng Thích Chơn Thành hành hương Phật tích tại đại tháp, Bồ Đề Đạo Tràng vào mùa Xuân, năm 2003.

         The Most Venerable Master Thích Chơn Thành pilgrimed the Buddhist holy lands at the great stupa in Bodhgaya in Spring, 2003.

Cùng với Tăng Đoàn, Hòa thượng đi hành hương Phật tích năm 2003.

Along with the Sangha, the Most Venerable Thích Chơn Thành pilgrimed the Buddhist holy lands in 2003

 

Ngày 7 tháng 6 năm 1997, lần đầu tiên, cùng với đồng hương Phật tử Việt Nam, Hòa Thượng Thích Chơn Thành đã tổ chức thành công lễ cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 thuyết Pháp cho Cộng Đồng Phật giáo tại Califoria, Hoa Kỳ.

On June 7 1997, for the first time, together with fellow country Vietnamese Buddhist people, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành successfully organized the Ceremony of welcoming the 14th Dalai Lama preaching the Dharma to the Buddhist Community in California, the United States of America.  

Mừng thiên niên kỷ mới, thay mặt Giáo Hội Vạn Hạnh, Hòa thượng Thích Chơn Thành bảo trợ tịnh thần cho Đại Lễ Quán Đảnh đo đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 tổ chức tại đại hí viện Terrance thuộc Long Beach Convention Center Ngày 24 tháng 4 năm 2000. Cộng Đồng Phật Giáo Nam California bảo trợ trên 40 nghìn Mỹ kim cho đại Lễ này.

Celebrating the new millennium, on behalf of Vạn Hạnh Church, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành patronized spirits for the Great Ceremony of Anointment held by the 14th Daila Lama at the great theater Terrance of Long Beach Convention Center on April 24 2000. Buddhist Community of the South of California sponsored over US $ 40,000 for this great Ceremony. 

 

Hòa thượng Thích Chơn Thành đã tổ chức cho 12,000 Phật tử đủ mọi quốc tịch tham dựbuổi thuyết giảng về giáo lý Tứ Diệu Đế của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hội Trường Long Beach Convention & Trung Tâm Entertainment vào ngày 25 tháng 9 năm 2009.

The Most Veeenerable Master Thích Chơn Thành organized 12,000 Buddhists of all nationalities to attend the Dalai Lama’s discourse on the Four Noble Truths at Long Beach Convention Hall & Entertainment Center on September 25, 2009.  

Năm 2011, Hòa thượng Thích Chơn Thành được bầu làm Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Đản Liên Châu, PL lần thứ 2555 được tổ chức tại Trung Tâm Anaheim Convention - Hội Trường Arena, 800 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802.

In 2011, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành was an elected Head of organizing Festival of intercontinental Vesak Day for Buddhist Era 2555thorganized in Anaheim Convention Center – Arena Hall, 800 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802. 

 
VIII. CÔNG TÁC GÓP PHẦN XÂY DỰNG

Mặc khác, dù bận nhiều Phật sự, dù tuổi cao sức yếu, nhưng Hòa thượng Thích Chơn Thành luôn nỗ lực góp phần xây dựngtrùng tu ngôi Chùa Liên Hoa ở Sông Cầu, Phú Yên, Chùa Trà Cú ở Phan Thiết, Tu Viện Quảng Đức ở Thủ Đức, ngôi Chùa Khánh Anh ở Pháp Quốc, ngôi Chùa Phật Đà, Chùa Bát Nhã ở Nam California, và ngôi Chùa Hội Phước ở New Mexico. Bên cạnh đó, Hòa thượng còn chứng minh Pháp Hội Địa Tạng được tổ chức hằng năm tại nhà quàn Peek Family, Nam California. 
VIII. WORK TO CONTRIBUTE TO CONSTRUCTION

On the other hand, although busy with many Buddhist tasks, despite the high old age of weak health, the Most Venerable Master Thích Chơn Thành has tried his best to contribute to building and restoring Liên Hoa Temple in Sông Cầu town, Phú Yên province, Trà Cú Temple in Phan Thiết City, Quảng Đức Monastery in Thủ Đức District, Khánh Anh Temple in France, Phật Đà Temple, Bát Nhã Temple in South California, and Hội Phước Temple in New Mexico. Besides that, he also proved the Kṣitigarbha Dharma Assembly was held annually at the Peek Family Funeral Home in the South of California.

 
TRI ƠN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TỔNG THỐNG RONALD REAGAN

 

 

https://www.ocregister.com/2015/06/12/one-for-the-gipper-ronald-reagan-statue-unveiled-in-fountain-valley/

 
IX.    GRATITUDE FOR BUILDING THE RONALD REAGAN PRESIDENTIAL STATUETừ năm 1969 tới năm 1985, thầy Thích Chơn Thành đi du học tại Nhật Bản. Năm 1985, chấp nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 40, Ronald Reagan, thầy đi định cư tại Nam California, Hoa Kỳ. Để tri ơn nước Mỹ nói chung, và đặc biệt là vị Tổng thống Ronald Reagan nói riêng, thầy xem vị Tổng thống này là “người Cha già thân yêu” bằng cách đóng góp 36,000 Mỹ kim để xây tượng đài Tổng thống bằng đồng cao 6 feet, khoảng 1 mét 83 tại Công viên Mile Square ở Fountain Valley, Quận Cam, California, Hoa Kỳ.    

From 1969 to 1985, Venerable Master Thích Chơn Thành went to study abroad in Japan.

In 1985, accepting the invitation of the 40thUS. President, Ronald Reagan, Venerable Chơn Thành went to settle in the South of California, the United States of America. To be grateful to America in general, and especially President Reagan in particular, Venerable Chơn Thành considered the President as “his dear old Dad” by donating US. $36,000 to build a six-foot-tall bronze Presidential statue at Mile Square in Fountain Valley, Orange County, California, America.

 
X. NHẬN LÃNH CÁC HUY CHƯƠNG CAO QUÝ 

Năm 1975, Liên Hợp Quốc gởi tặng huy chương hòa bình cao quý cho thầy Thích Chơn Thành.
X. RECEIVING THE NOBLE MEDALS

In 1975, the United Nations awarded and sent the noble peace medal to Venerable Master Thích Chơn Thành.

  

Năm 2013, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41, George H. W. Bush gởi tặng cho Hòa thượng Thích Chơn Thành huy chương cao quý.

In 2013, the 41stUS. President, George H. W. Bush awarded and sent the noble medal to the Most Venerable Master Thích Chơn Thành.

Vào nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 43, George W. Bush, gởi tặng cho Hòa thượng huy chương cao quý.

In the term of the 43rdUS. President, George W. Bush awarded and sent the noble medal to the Most Venerable Master Thích Chơn Thành.

Năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, Donald Trump gởi tặng cho Hòa thượng Thích Chơn Thành huy chương cao quý.

In 2017, the 45thUS. President, Donald Trump awarded and sent the noble medal to the Most Venerable Master Thích Chơn Thành.

 

Như vậy, qua cuộc đời tu tậphành đạo của Hòa thượng Thích Chơn Thành, chúng ta có thể học những điều hay ở nơi người như sau:

Hòa thượng sống cuộc sống bình dị, đơn giản, vui vẻ, có thiện cảm với mọi người. Noi gương vị thầy đức hạnhtài đức của mình, Hòa thượng luôn cố gắng tu và học Phật pháp tới nơi tới chốn. Trong lúc tu học ở xứ người, mặc dù gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng Hòa thượng không bao giờ bỏ học và bỏ tu, và quyết nuôi dưỡng Bồ-đề tâm để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại. Dù trải qua nhiều chặng đường tu học ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng Hòa thượng luôn giữ vững niềm tin Tam Bảo, và tin sâu vào nhân quả

Thus, through his monastic life and Dharma practice of the Most Venerable Master Thích Chơn Thành, we can learn the good things from him as follows:

He lives a simple, happy, sympathetic, and good life with everyone. Imitating his virtuous and talented Master, he always tries his best to cultivate and learn the Buddhadharma. While studying in a foreign country, despite encountering many difficult adversities both physically and mentally, he never dropped out of school and quit cultivation, and resolve to nurture Bodhi mind to benefit oneself and others right in the present life. Although overcoming many ways of cultivation and learning in different places, he always upholds firm confidence in the Three Jewels, and believes deeply in the cause and effect.

Mặc dù Trưởng Lão Hòa thượng Thích Quảng Liên là người tài đức, nhưng Hòa thượng Chơn Thành không ỷ lại nơi Sư phụ của mình mà không học và không tu. Mặc dù bận nhiều công việc học tập, nhưng Pháp hành và Pháp học Hòa thượng luôn áp dụngthực hành vào trong đời sống hằng ngày. Ngài thường xuyên ý thức rằng noi gương những bậc thầy tài đức để làm gương soi sáng cho tự thân và cho tha nhân bằng cách vận động quyên góp tịnh tài và tịnh vật để làm từ thiện cho những gia đình nghèo khó. Trong quá trình tu học ở trong nước và nước ngoài, Hòa thượng luôn chọn thầy lành và bạn tốt để tu học, trao đổi, làm việc, và giao lưu. Hướng tới tinh thần hòa hợp, hòa bình, tự do, dân quyền, và dân chủ, cùng với các bạn đồng tu, Hòa thượng luôn nuôi dưỡng, vun trồng, và giữ vững nhiều vài trò tâm linh, an vui, và hạnh phúc cho nhiều người.

Although the Most Venerable Thero Thích Quảng Liên is the virtuous and talented person, the Most Venerable Master Chơn Thành does not rely on his Master in order not to study and not to cultivate. Although busy with his studies, Master Chơn Thành always practices and applies Dharma learning and Dharma practice into his daily life. He is frequently aware that imitating the virtuous and talented Masters is to be a shining example for himself and others by campaigning to raise pure money and pure materials to make charitable donations for needy families. In the process of cultivating and studying at home and abroad, he always chooses good teachers and good friends to study, exchange, work, and communicate. Towards spirits of harmony, peace, freedom, civil rights, and democracy, along with fellow practitioners, he always nurtures, cultivates, and strongly maintains many spiritual, peaceful, happy roles for many people.

Thật vậy, trong quá trình tu học và làm đạo ở trong nước và ở nước ngoài, Hòa thượngthiện cảm với nhiều người và được nhiều người quý mến. Nơi nào Hòa thượng sống, nơi đó người phát tâm thiết lập Đạo Tràngxây dựng Phật thân, Pháp thân, và Tăng thân tốt đẹp. Về mặt ngoại giao, Hòa thượng đã từng làm việc và tiếp đón những vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có Vị Tổng thống Ronald Reagan, thứ 40 của Hoa Kỳ và đức Dalai Lama. 

Về khía cạnh văn hóa tâm linh, Hòa thượng luôn động viên các nhà hoằng pháp khéo léo vận dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày để thích hợp với văn hóa địa phương. Về khía cạnh tri ơn và nhớ ơn, Hòa thượng luôn tri ơn đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là tri ơn vị Tổng thống Ronald Reagan, người đã gởi thư thỉnh mời Hòa thượng sang Mỹ định cư năm 1984, bằng cách quyên tiền làm một tượng bằng đồng cao sáu feet cho vị Tổng thống này. Đối với các bạn đồng tu, đặc biệt là Cố Trưởng Lão Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng luôn xem Hòa thượng Quảng Thanh là Pháp hữu thấm tình đạo vị. Đối với quý Sư Thầy và Sư Cô trẻ, Hòa thượng luôn gần gũi động viên và trao truyền những kinh nghiệm sống cho họ. Chúng con chân thành tri ơn Hòa thượng Thích Chơn Thành, người thầy thân thiện, an vui, và khả kính.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Indeed, in the process of studying and propagating the Dharma at home and abroad, he has good feelings with many people and been much loved by many people. Wherever he lives, there he develops his mind to establish Dharma Center and build the Buddha body, Dharma body, and Sangha body well. In aspects of diplomacy, he used to work and welcome heads of states, including the 40thUS. President Ronald Reagan and His holiness Dalai Lama.

In aspects of spiritual culture, he always encourages the Dharma propagators to skillfully manipulate the Buddhadharma into their daily lives to suit the local culture. In aspects of gratefulness, he always expresses his deep gratitude to the United States of America, especially to the President Ronald Reagan, who sent the invitation letter to him to come to America to settle in 1984, by raising money to make a six-foot-tall bronzestatue for this President. For fellow practitioners, especially the Late Venerable Thero Thích Quảng Thanh, he always considers the Venerable Quảng Thanh as his Dharma friend with deep affection and flavor. For young monastics, he is always close to encourage and communicate his life experience to them. We would like to sincerely thank the Most Venerable Thích Chơn Thành, the friendly, peaceful, joyful, and respectful Master.

NAMO THE ORIGINAL MASTER SHAKYAMUNI BUDDHAYA.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1548)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 1849)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 2422)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 6167)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Ngũ Thế, Hiền Như Tịnh Thất Trụ Trì, Pháp danh Tâm Hỷ, tự Thanh Diệu Pháp Ni Sư Chơn linh.
(View: 3825)
Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 5138)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4756)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 7146)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020.
(View: 18512)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập tam thế, Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, Tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Liên đài chứng giám
(View: 4005)
Là bậc Cao tăng xuất chúng, bằng trực giác mẫn tuệ, sư Đạo Sinh tự nghiệm ra một lý lẽ rất cao siêu và công khai thuyết giảng rằng ai ai cũng có Phật tính
(View: 3080)
Mắt không phải là xiềng xích của sắc (cái được thấy), sắc cũng không phải là xiềng xích của mắt. Bất cứ tham và luyến nào khởi lên dựa vào hai thứ đó
(View: 5930)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 11800)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 9709)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 2722)
Bài của Olaf Beuchling - đăng trên tạp chí "BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng Tư, Năm, Sáu – từ trang 44 - 49 Việt dịch: Đạo Hữu THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp
(View: 6968)
Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch lúc 21 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm 2020, thượng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp
(View: 3355)
Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan
(View: 6173)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 4132)
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay...
(View: 5925)
Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. Trước khi “chết” Ôn về quê thăm Mẹ, lạy tình thương của Mẹ từ thuở ấu thơ.
(View: 18554)
“Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi ‘không vẫn hoàn không’, không có gì đáng nhớ, đáng nói… ‘Không vẫn hoàn không’ là Phật cho, tôi mới được như vậy.”
(View: 6650)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 3639)
Bài Thuyết Trình: Hành TrạngSự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy
(View: 2620)
Vị thứ hai trong dòng những tái sinh Jamyang Khyentse là Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, người vĩ đại đến mức thật khó để tôi thậm chí thốt lên danh hiệu của Ngài
(View: 14390)
Kính Mừng Thọ 70 tuổi HT Thích Như Điển tổng hợp những bài viết cho Hoà Thượng Phương Trượng
(View: 5499)
Chương trình tang lễ của HT Thích Quảng Thanh được tổ chức tại Chùa Bảo Quang từ ngày 14 đến 17/6/2019
(View: 2815)
Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(View: 4104)
Ngài thế danh là Diệp Quang Tiền, Pháp danh Tâm Khai, tự Thiện Giác (Đồng sư với Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp), hiệu Trí Ấn Nhật Liên
(View: 4639)
Chúng ta nói chuyện thế kỷ 13, đó là một thời nước lớn phía Bắc không thôi kinh ngạc khi nghĩ tới nước nhỏ Đại Việt phía Nam, cả về quân sự và Phật pháp.
(View: 4057)
Tây Tạng xưa nay là xứ huyền bí. Đó là vùng đất thường được gọi là mái nhà của thế giới, nơi sản sinh ra nhiều bậc thánh giả siêu việt, mà ngài Lạt Ma tái sinh Zong Rinpoche là một trong những hình ảnh tiêu biểu.
(View: 2739)
GS Tenzin nói, những kinh nghiệm đó cho anh thực hiện nhiệm vụ thông dịch khá là tuyệt vời. Đối với một người thông dịch nào không quen thuộc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, công việc như thế sẽ rất là khó.
(View: 4517)
Hòa Thượng Thích Như Điển - Chân Dung Một Nhà Văn
(View: 3430)
Sư cô Thích Nữ Chủng Hạnh sanh ngày 12 tháng 8 năm 1933. Do tuổi cao sức yếu, đã thâu thần thuận tịch vào ngày 07 tháng 11 năm 2018. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 07 năm.
(View: 4853)
A Dục, Asoka (Sanskrit). Khi đức Phật Thích ra đời, Vua A Dục là một đứa trẻ, trong lúc đang chơi đức Phật đi ngang qua, đứa trẻ đem cát mà coi như cơm cúng dường cho Phật...
(View: 7909)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 3533)
Sư bà Nguyên Thanhthế danh Lê Thị Quan, sanh năm1944, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định.
(View: 3952)
Chương Trình Lễ Tang sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tại Đạo Tràng Nhân Quả, 10801 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843
(View: 3549)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.
(View: 7877)
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Sư Bà Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.
(View: 12997)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(View: 16523)
Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Viện chủ Tu Viện Quảng hương Già Lam, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 03g40′ ngày 27/11/2017
(View: 4652)
Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng
(View: 53166)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 8846)
Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông
(View: 16371)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017) Khai Sơn Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản
(View: 4159)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được tồn vinh đó là nhờ công đức sáng lập của Thầy.
(View: 3895)
Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe như là được nghe… Và đó là Thiền Tông: không một pháp nào để làm.
(View: 8829)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 4117)
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An (1292-1370) đã nổi tiếng là một người cương trực, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách.
(View: 12959)
Sư Bà đã viên tịch ngày 15/1/2017. Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 9am, Chủ Nhật, 22/01/2017; Lễ Trà Tỳ vào lúc 3pm, Thứ Hai, 23/01/2017
(View: 12978)
Tuệ Sĩ – Người ẩn mình dưới lòng hố thẳm hun hút, Tuệ Sĩ – Trên đỉnh Trường Sơn chót vót sương mù, mây trắng.
(View: 17561)
Chúng con/tôi vừa nhận được tin: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ Trụ trì Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma vừa viên tịch...
(View: 7394)
Vào tháng 4 năm 1998, tôi trở về nhà ở Dharamsala, Ấn Độ, sau hành trình giảng dạy dài và khoản thời gian miệt mài viết lách tại Mông Cổ và phương Tây.
(View: 6055)
Đại lão HT Thích Thiện Bình đã thu thần viên tịch 17-11-2016 (18-10-Bính Thân), tại chùa Long Sơn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thọ 84 tuổi.
(View: 7445)
Xuất gia năm 1960, thọ Sadi giới ngày 17-11 năm Quý Mão (1963) tại Tổ đình Tường Vân, thọ cụ túc giới năm 1964 tại giới đàn Quảng Đức
(View: 8590)
Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị hoàng đế ở trên ngai vàng lâu nhất thế giới, vừa băng hà tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok ngày 13-10-2016.
(View: 5465)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe...
(View: 6844)
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa con nhà gia giáo thuộc hạng trung lưu, trong gia quyến ai nấy đều theo đạo Phật.
(View: 9131)
Trong cuộc phỏng vấn năm 1999, Richard Gere nói về những năm tháng tu tập của mình, sự cống hiến của anh cho Lão sư của mình là Ngài Đạt La Lạt Ma.
(View: 5560)
Chu Văn An (1292-1370) hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Tên thật của Chu Văn An vốn là...
(View: 6625)
Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, người Nga đã biết đến đạo Phật nhờ tiếp xúc với các lân quốc vùng châu Á như Mông Cổ, Tây Tạng...
(View: 4794)
Thupten Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn tục để lập gia đình, trở thành một tác giả, và trong 30 năm qua, là người thông dịch chính về tiếng Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(View: 14399)
Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016; Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016
(View: 5717)
Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài bất động điềm nhiên trong tư thế thiền định...
(View: 5888)
Bài thuyết trình cho Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose, từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
(View: 10135)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 8977)
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ Chứng minh Đạo sư GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
(View: 7434)
Trong số mấy chục vị Thánh Tử Đạo ấy có Sư Cô Thích Nữ Diệu Định ở Quảng Nam-Đà Nẵng...
(View: 35492)
Lễ nhập kim quan lúc: 09:00am, ngày 12/3/2016. Lễ di quan lúc 10:00am ngày 15/3/2016
(View: 5623)
Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo HộiTrưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ.
(View: 10880)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 13309)
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 đời truyền thừa...
(View: 7810)
Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo.
(View: 18141)
HT Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(View: 6730)
Thiền sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC (Hakuin Ekaku), thế danh Iwajiro (Nham Thứ Lang, nghĩa là cậu bé đá), quê tại Hara, tỉnh Suruga, thị trấn Numazu, hạt Shizuoka, Nhật Bản.
(View: 20137)
HT Thích Hạnh Tuấn, Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, đã viên tịch; Lễ Nhập Liệm vào ngày thứ 4, 4/11/2015; Lễ Trà Tỳ vào ngày Chủ Nhật, 8/11/2015
(View: 13823)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 16611)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 27542)
Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 12/07/Ất mùi)
(View: 29530)
Trưởng lão Hòa Thượng vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada, lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015, trụ thế 95 tuổi đời, 74 Hạ Lạp
(View: 11117)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
(View: 7761)
Pháp danh của ông là Buddhadasa có nghĩa là người tỳ kheo hầu hạ Đức Phật, thế nhưng người dân Thái thì lại gọi ông là Ajhan Buddhadasa.
(View: 7242)
Ngài Tịch Thiên (Shantideva) là một trong những vị luận sư lỗi lạc nhất của thời kỳ sau trong quá trình phát triển tông phái Đại thừa
(View: 10350)
Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
(View: 10404)
Tranh vẽ Chân Dung HT Tuệ Sỹ của nhiều tác giả
(View: 8191)
Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của đức Phậtcống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật pháp, đó là Tôn Giả Phú Lâu Na.
(View: 8281)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
(View: 7009)
Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc
(View: 10214)
Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, viên tịch năm kỷ Mùi.
(View: 21323)
Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đức Thụy, Pháp danh Thiện-Uẩn, Pháp hiệu Hồng Liên, pháp tự Tuệ Chiếu thuộc Thiền Phái Lâm Tế đời thứ 40.
(View: 24617)
Phật giáo Bắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đích tiến tu. Dù là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
(View: 15596)
Quyển Ngữ Lục này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư Duy Lực trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời.
(View: 8326)
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời.
(View: 19219)
Vào lúc 15 giờ ngày 14/12/2014, tại An Tường tự viện, Oakland, California, Hoa Kỳ, các tự viện đã phối hợp cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm và phát tang HT húy thượng Đồng hạ Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, Viện chủ An Tường tự viện
(View: 16948)
Những ngữ cú của Sư được chép rải rác trong trứ tác của các nhà, nhưng chưa được gom tập. Cho nên vào niên hiệu Nguyên Văn, thiền sư Huyền Khế biên tập và đặt tên là Động Sơn Lục, tàng bản tại Bạch Hoa Lâm.
(View: 11081)
Ngài Long Thọ (Nagarjuna) thường được tôn xưng là “đức Phật thứ hai” bởi các truyền thống Phật Giáo Đại Thừa tại Tây Tạng và Đông Á.
(View: 7472)
SB Diệu Không thế danh là Hồ Thị Hạnh, húy là thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh. Sư Bà sinh năm 1905, con gái Út của Cụ Hồ Đắc Trung và Cụ Châu Thị Lương, làng an Truyền, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.
(View: 8052)
Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
(View: 14567)
Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc.
(View: 8127)
Mỗi khi tâm niệm đến hành trạng Thiền sư Vạn Hạnh, chúng ta không thể không đề cập đến con ngườisự nghiệp Lý Công Uẩn.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant