Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam

Thursday, January 13, 201100:00(View: 20224)
Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam

Hoà Thượng DUY LỰC Khai thị

CUỐI CÙNG TẠI VIỆT NAM

TT. Thích Đồng Thường Biên Tập Thành Văn Tự

 Mục lục 

19 – 3 => 25 – 3 -99. Chùa Hưng Phước:

- Vũ trụ quan thế kỷ 21
- Phân chia con sâu dép cỏ
- Dùng toán phân tích vô thỉ vô chung
- Hỏi câu thoại và nhìn thoại đầu
- Không hiểu không biết là nghi tình
- Đạo do tâm ngộ bất tại tọa
- Lực học Thích Ca là phi vật chất
- Tin tự tâm
- Câu thoại mục đích kích thích không biết
- Tham, sân, si từ đâu mà ra
- Tập tham thiền là còn biết nghi tình
- Đọc yếu chỉ Trung Quán Luận
- Phát tâm bồ đềphát tâm vô sở đắc
- Thoại đầu
- Tịnh và động là hai pháp tương đối
- Biết đến biết đi là như thế nào
- Cách tu Tịnh Độ không cần vãng sanh
- Tham thoại đầutụng kinh,… không
- Nhìn vào chỗ sơn cùng thủy tận
- Tại sao vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ
- Vô tri tức là nhất thiết tri
- Thân trung ấm của Ung Bá Huy
- Đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền
- Vẫn biết cái không biết
- Mục Kiền Liên chứng quả còn bị nạn
- Tâm tịnh rồi tội liền tiêu, đúng không
- Pháp môn nào đều có giới luật
- Cầu siêu theo nghi thức Mục Kiền Liên
- Niệm Phật mà chết có vãng sanh không
- Nhất nhân hành đạo cửu huyền siêu thăng
- Cần calory để sống với người nhập định
- Pháp môn an tâm của Tổ Đạt Ma
- Niệm trước chẳng sanh là tâm
- Nghi thức quy y Tam Bảo
- Thiền giớisám hối
- Tam tịnh nhụcngũ tịnh nhục
- Tu Bát QuanTrai
- Cách thực hành Tổ Sư thiền
- Cúng sao giải hạn
- Thầy Minh Hiền cảm tạ
- Hòa thượng Hiển Pháp cảm tưởng

Khóa bồi dưỡng Thiền học tại chùa Long Khánh: Ngày 13 – 4 – 1999.

- Tâm như hư không vô sở hữu
- Tâm lực mạnh thì đến trước
- Tu thoại đầu chưa ngộ giống ngoại đạo
- Bất lập văn tự mà có bản văn tuyệt tác
- Lấy gì để minh để kiến
- Chuyện Hùynh Đình Kiên
- Ngọc châu vô giá
- Khán thoại đầu: Ta là ai
- Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục
- Con sâu dép cỏ
- Tham thiền có cần trường trai không
- Máy đo họat động của bộ não
- Phân biệt Tổ Sư thiềnNhư Lai thiền

16 – 4 => 22 – 4 – 99. Chùa Hưng Phước:

- Vì sao kiến tánh rồi tu Tịnh Độ
- Tông chỉ Tịnh Độ
- Tứ Liệu Giản
- Cái biết của Sư Phụ là cái gì
- Tông chỉ Tổ Sư thiền
- Không tìm hiểu câu thọai
- Giáo môngiáo lý có khác không
- Vai trò hành giả tham thiền
- Lạc đường tự tạiGiới sát sanh
- Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông
- Giáo hóa người phải có phương tiện
- Khoa học chẳng tạo ra cơ nhân
- Tánh thấy trong kinh Lăng Nghiêm
- Chưa có trời đất, con người ở đâu
- Hỏi câu thoại kích thích niệm không biết
- Tự tánh không phải sở biết
- Còn đi học làm sao tham thiền
- Siêu logic đồng ‘cứu kính cùng cực
- Tương đối chuyển sang tuyệt đối
- Sao bộ não không cùng khắp
- Cấy mô tế bào động vậtnhân quả
- Tỉnh thức có phải Như Lai thiền không
- Có ý muốn tu sao trái với đạo
- Tâm là cái gì? – Giới Bồ Tát
- Nghi sự – Xuất gia chơn tu là đại hiếu
- Đem sanh mạng bán phải bị nhân quả
- Tại sao tâm ma khó trị
- Tại sao tham thiềnhôn trầm
- Tu gặp nhiều chuyện thử thách
- Nhân quả con dâu và mẹ chồng
- Chiếu cố thoại đầu
- Tu có theo thứ tự cấp bậc không
- Tín, hạnh, nguyện
- Không hoằng Tịnh mà hoằng Thiền
- Thế nào dụng công liên tục
- Làm sao biết kiết tánh
- Chánh niệmThể dụng đều là tri
- Tất cả đều nhờ vô sở hữu
- Đến lúc ‘không biết’ cũng không biết
- Tự tâmtự tánh có khác không
- Vì sao tu lâu mà tập khí khó trừ
- Hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo
- Nhất môn thâm nhập
- Tạo si phước là oan gia đời thứ 3
- Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ
- Chánh trí
- Sự tích con heo Bạc Hà
- Nhất niệm bất sanh, vạn duyên buông bỏ
- Kế thành ngoại đạo
- Nạp Tăng – Núi bạc – Vách sắt
- Kiến, văn, nghi
- Từ bibác ái
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc
- Không tụng kinhtham thiền 
- Tâm từ đâu ra
- Ngộ rồi đi đầu thai không
- Năng và sở

Khóa bồi dưỡng giảng sư tại văn phòng 2: Từ ngày 10 – 5 => 19 – 5 – 1999.

- Phật pháp không chia, giáo pháp chia
- Tiểu thừaTrung thừaĐại thừa
- Chơn tâmvọng tâm
- Từ gốc vô trụ sanh ra tất cả pháp
- Bản thể vũ trụ là thức thứ 8
- Phi vật chất là sức dụng nhanh nhất
- Ý căn, ý thức
- Khứ hậu lai tiên bát chủ công
- Việc thụ thai trong ống nghiệm
- Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
- Đến chỗ tịnh làm sao tiến lên
- Pháp đối của Lục Tổ dạy
- Đói ăn khát uống không nghĩ cái khác
- Tại sao tu thiền bị nhập ma
- Thế lưu bố tưởngtrước tưởng
- Tứ tướng
- Tán loạnhôn trầm thì làm sao
- Núi, tức chẳng phải núi, là núi

15 – 5 => 21 – 5 – 99. Chùa Hưng Phước:

- Tham thiền đến giai đoạn quên
- Nhìn và hỏi cùng một lúc
- Sơ Tổ luật tông Đạo Tuyên
- Hư tiêu Tín thí, lạm nhận cung kính
- Chấp nghiệp chướngsai lầm
- Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn
- Thế nào là giới tánh
- Dứt vọng tâm thì chơn tâm hiện
- Bài kệ chữ “Tri” của Ngài Vĩnh Gia
- Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng
- Tìm sự bắt đầu mọi vật
- Phàm có tương đối đều là vọng
- Chuyển thức thành trí
- Dùng không biết và biết để tu
- Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na
- Thế nào đúng tông chỉ Tổ Sư thiền
- Hiện tượng cầu hồn là như thế nào
- Tham thiền lọt vào ngũ ấm ma không
- Pháp thí đổi tài thí được không
- Vũ khí, lính cướp, tướng cướp, vua cướp
- Đới nghiệp vãng sanh
- Tại sao người nữ chỉ xuất gia 1 lần
- Lời Phật là bất định pháp
- Tứ pháp y
- Đạo do tâm ngộ bất tại tọa
- Tam pháp ấn là gì
- Tự nghi vấn sanh rồi mới tham
- Chưa ăn chay tham thiền được không
- Tham thiềnBát Quan trai được không
- Tu trong chướng duyên
- Thế nào để trừ nghiệp chướng
- Phật tánh không gián đoạn
- Thiền là gì? – Tánh thông
- Thế nào khai phá điều kỳ diệu tâm
- Tham thiền trong lúc không làm việc
- Tu chánh pháp phải phá ngã chấp
- Bước đầu tham thiền còn khởi ý niệm
- Hữu tình và vô tình từ đâu có
- Gặp Phật chém Phật, gặp Tổ chém Tổ
- Duy tuệ thị nghiệp
- Tìm sự bắt đầu của mọi vật
- Sự thấy không phải con mắt
- Có ‘cho là’ thì không phải Phật pháp
- Lời tác bạch thầy Minh Hiền
- Lời cảm tưởng Hòa thượng Hiển Pháp
 
 

LỜI NÓI ĐẦU

 
Trong quyển sách này là lời khai thị những ngày cuối cùngViệt Nam của Hòa thượng Thích Duy Lực, nên mới đặt tên “Khai Thị Cuối Cùng Tại Việt Nam”.
 
Hòa thượng giảng-đáp thắc mắc Thiền Học cho các giảng sư ở các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây và cá vị tham dự Thiền thất tại chùa Hưng Phước.
 
Tổ Sư thiền Việt Nam đã thất truyền trên hai trăm năm. Đến năm 1977, Hòa thượng hoằng dương Tổ Sư thiền và tổ chức Thiền thất đầu tiên tại Việt Nam. Vì phục hưng Thiền này, mà ngài không ngại gian lao khai thị người tham học suốt 22 năm.
 
Chúng tôi cố gắng chép thành văn tự trong các cuốn băng, để các vị chưa nghe được biết, rồi tin tự tâm mình là Phật, mà dùng nghi tình phát huy Phật của chính mình ra ứng dụng.
 
Việc làm này không sao tránh khỏi sự sơ sót, xin các vị biết chỉ giáo cho.

Người thực hiện: Thích Đồng Thường.

Source: thuvienhoasenSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35337)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7024)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12060)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30840)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30885)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8359)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12816)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12669)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12039)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13832)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36352)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10262)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52957)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11247)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10929)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11143)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10934)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13545)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16885)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22579)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9961)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7495)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10792)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13536)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13310)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16749)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 17004)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14248)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17218)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12634)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14334)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14709)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9602)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12134)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11736)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16990)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14812)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16610)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13049)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12517)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12193)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16106)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11951)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14438)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12474)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13208)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15454)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12299)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13545)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14982)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21501)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13656)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11353)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21199)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14787)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21172)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18279)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14521)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32303)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12424)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant