Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Trang 6

Friday, March 11, 201100:00(View: 14517)
Trang 6

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM 
THỨ NHẤT

V.- ÐẠI-BỒ-TÁT GIẢI-THOÁT-MÔN.

Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát nhập bất-tư-nghì giải-thoát-môn phương-tiện hải, nhập Như-Lai công-đức hải, chính là những môn giải-thoát nghiêm-tịnh tất cả quốc-độ điều-phục chúng-sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải-thoát-môn khắp đến chỗ của tất cả Như-Lai tu tập đầy đủ công-đức, giải-thoát-môn an lập tất cả địa vị những đại-nguyện của Bồ-Tát, có giải-thoát-môn khắp hiện vô-số vô-lượng thân, giải-thoát-môn diễn thuyết bất-tư-nghì số danh-tự sai khác khắp tất cả quốc-độ, giải-thoát-môn trong tất cả vi-trần đều hiện vô-biên cảnh-giới thần-thông của chư Bồ-Tát, có giải-thoát-môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải-thoát-môn hiện tất cả Bồ-Tát đều nhập cảnh-giới của mình, có giải-thoát-môn hay dùng thần-thông-lực hóa hiện nhiều thân khắp vô-biên pháp-giới, có giải-thoát-môn hiển-thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết-trí rộng lớn của tất cả Bồ-Tát. Lúc đó Phổ-Hiền-Bồ-Tát ma-ha-tát dùng công-đức của mình, lại nương thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp tất tất cả chúng-hội rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trang-nghiêm cõi rộng lớn

Ðồng với tất cả vi-trần số

Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy

Mưa bất-tư-nghì pháp vi-diệu.

Như trong hội này thấy Phật ngồi

Tất cả vi-trần đều như vậy

Phật-thân không đến cũng không đi

Bao nhiêu quốc-độ đều hiện rõ.

Hiển bày Bồ-Tát chỗ tu hành

Vô-lượng quốc-độ các phương-tiện

Và nói chơn-lý bất-tư-nghì

Khiến các Phật-tử vào pháp-giới.

Xuất sanh Hóa-Phật số vi-trần

Khắp ứng quần-sanh lòng họ muốn

Thâm nhập pháp-giới môn phương-tiện

Rộng lớn vô-biên đều khai diễn.

Như-Lai danh hiệu đồng thế-gian

Mười phương quốc-độ đều đầy khắp

Tất cả phương-tiện không luống qua

Ðiều-phục chúng-sanh lìa cấu nhiễm.

Phật ở trong tất cả vi-trần

Thị-hiện vô-biên đại-thần-lực

Ðều ngồi Ðạo-Tràng hay diễn-thuyết

Như Phật thuở xưa bồ-đề-hạnh.

Tam thế vô-biên kiếp rộng lớn

Phật trong mỗi niệm đều thị hiện

Tất cả kiếp hoại và kiếp thành

Trí bất-tư-nghì đều biết rõ.

Chúng hội Phật-tử rộng vô hạn

Cùng nhau muốn lường cảnh-giới Phật

Pháp-môn của Phật vô-lượng-biên

Rõ biết được cả rất là khó.

Phật như hư-không vô-phân-biệt

Ðồng chơn-pháp-giới vô-sở-y

Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi

Ðều ngồi đạo-tràng thành chánh-giác.

Phật dùng diệu-âm rộng tuyên dương

Tất cả các địa đều rành rõ

Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng-sanh

Ðều ban pháp Như-Lai bình đẳng.

Tịnh-Ðức-Diệu-Quang Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn qua khắp đạo-tràng trang-nghiêm của chúng-hội Bồ-Tát ở mười phương.

Phổ-Ðức-Tối-Thắng-Ðăng-Quang-Chiếu Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong một niệm hiện vô tận thân thành chánh-giác, giáo-hóa thành-thục bất-tư-nghì chúng-sanh.

Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tu-tập phước-đức trang-nghiêm của Bồ-Tát thành tựu tất cả Phật-độ.

Phổ-Bửu-Diệm-Diệu-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn quan-sát thần-thông cảnh-giới không mê lầm.

Phổ-Âm-Công-Ðức-Hải-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn ở trong một chúng hội đạo-tràng thị hiện tất cả Phật độ trang-nghiêm.

Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn theo Như-Lai quan-sát tạng pháp-giới quảng-đại thậm thâm.

Phổ-Giác-Duyệt-Ý-Thinh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Oai-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả đà-la-ni thần-thông biến-hóa rộng lớn.

Phổ-Bửu-Kế-Hoa-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-hạnh vào khắp tất cả thế-gian xuất-sanh vô-biên hạnh-môn của Bồ-Tát.

Phổ-Tướng-Tối-Thắng-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn có thể ở nơi trong pháp-giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh-giới của chư Phật.

Lúc đó Tịnh-Ðức-Diệu-Quang Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển giải-thoát-môn của tất cả Bồ-Tát rồi nói kệ rằng :

Tất cả mười phương những quốc-độ

Trong một sát-na đều nghiêm-tịnh

Dùng diệu-âm-thinh chuyển pháp-luân

Cùng khắp thế-gian không gì sánh.

Như-Lai cảnh-giới vô-biên-tế

Nhứt niệm pháp-giới đều đầy đủ

Trong mỗi vi-trần lập đạo-tràng

Ðều chứng bồ-đề hiện thần biến.

Thế-Tôn ngày trước tu các hạnh

Trải qua trăm ngàn vô-lượng kiếp

Tất cả Phật-độ đều trang-nghiêm

Vô-ngại như không thường xuất hiện.

Thần-thông của Phật không hạn lượng

Sung-mãn vô-biên tất cả kiếp

Giả-sử trải qua vô-lượng kiếp

Niệm niệm quan-sát không nhàm mỏi.

Nên quan-sát Phật cảnh thần-thông

Thập phương quốc-độ đều nghiêm tịnh

Tất cả nơi đây đều hiện tiền

Niệm niệm chẳng đồng vô-lượng thứ.

Xem Phật trăm ngàn vô-lượng kiếp

Chẳng hết một lông nơi thân Phật

Phương-tiện vô-ngại của Như-Lai

Phật quang chiếu khắp vô-lượng cõi.

Kiếp xưa Ðức Phật ở thế-gian

Kính thờ chư Phật vô-biên số

Do đây đại chúng như sông đổ

Ðều đến cúng-dường biển Thế-Tôn.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Trong mỗi vi-trần vô-lượng cõi

Vô-lượng cảnh-giới đều hiện ra

Ðều trụ vô-biên vô-tận-kiếp.

Phật trong nhiều kiếp vì chúng-sanh

Tu tập vô-biên đại-bi hạnh

Tùy thuận chúng-sanh vào thế-gian

Giáo hóa chúng hội khiến thanh-tịnh.

Phật trụ chơn-như pháp-giới tạng

Vô tướng vô hình không cấu nhiễm

Chúng-sanh xem thấy được Phật thân

Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.

Hải-Nguyệt-Quang-Ðại-Minh-Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn phương tiện xuất-sanh các địa, các ba-la-mật giáo hóa chúng-sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.

Vân-Âm-Hải-Quang-Ly-Cấu-Tạng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong mỗi niệm vào khắp pháp-giới các nơi sai khác.

Trí-Sanh-Bửu-Kế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong vô-lượng kiếp hiện công-đức rộng lớn thanh-tịnh ra trước tất cả chúng-sanh.

Công-Ðức-Tự-Tại-Vương-Tịnh-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thấy các thứ trang-nghiêm , lúc thập phương tất cả Bồ-Tát tối sơ đến đạo tràng.

Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tùy thuận căn trí của chúng-sanh khắp hiển bày tất cả Phật-pháp.

Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thành tựu Phật-trí an trụ vĩnh viễn vô-lượng kiếp.

Ðại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-lực vào khắp tất cả vô-biên pháp-ấn.

Hương-Diệm-Quang-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ-Tát nhẫn đến thành tựu đại trí-huệ.

Ðại-Minh-Ðức-Thâm-Mỹ-Âm Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn an-trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na.

Ðại-Phước-Quang-Trí-Sanh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày cảnh-giới thậm-thâm khắp pháp-giới của Như-Lai.

Lúc đó Hải-Nguyệt-Quang Ðại-Minh Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển trang-nghiêm của tất cả chúng Bồ-Tát rồi nói kệ rằng :

Các ba-la-mật và các địa

Rộng lớn vô-biên đều viên mãn

Vô-lượng chúng-sanh điều phục hết

Tất cả Phật-độ đều nghiêm-tịnh

Như Phật giáo-hóa chúng-sanh giới

Mười phương quốc-độ đều sung mãn

Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp-luân

Khắp ứng quần-sanh không bỏ sót.

Phật trong vô-lượng kiếp rộng lớn

Khắp hiện trước tất cả chúng-sanh

Như Phật thuở xưa rộng tu hành

Ðem dạy cho họ hạnh thanh-tịnh.

Tôi thấy mười phương không thừa sót

Cũng thấy chư Phật hiện thần-thông

Ðều ngồi đạo-tràng chứng bồ-đề

Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.

Quang-minh rộng lớn Phật pháp thân

Hiện ở thế-gian dùng phương-tiện

Khắp theo chúng-sanh lòng thích ưa

Xứng căn trí họ mà thuyết-pháp.

Chơn như bình đẳng thân vô-tướng

Pháp thân thanh-tịnh lìa cấu nhiễm

Trí-huệ tịch-tịnh thân vô-lượng

Ứng khắp mười phương mà thuyết-pháp.

Trí-lực của Phật đều thanh-tịnh

Trí-huệ vô-biên như hư-không

Vì chúng khai-thị không ẩn sót

Khiến khắp chúng-sanh đồng ngộ nhập.

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Nhẫn đến thành-tựu nhứt-thiết-trí

Nay phóng quang-minh khắp pháp-giới

Trong đó hiện bày đều sáng rõ.

Phật dùng bổn nguyện hiện thần-thông

Chiếu khắp mười phương không chỗ sót

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Trong lưới quang-minh đều diễn thuyết.

Thập phương cảnh-giới vô-cùng tận

Vô-đẳng vô-biên đều sai khác

Phật-lực vô-ngại phóng đại quang

Tất cả quốc-độ đều sáng rõ.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35254)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6995)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12018)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30817)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30847)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8329)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12769)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12614)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11998)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13734)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36200)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10215)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52911)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11215)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10893)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11104)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10911)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13521)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16835)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22530)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9938)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7447)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10760)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13471)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13276)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16724)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16956)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14220)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17171)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12603)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14308)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14700)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12124)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11709)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16949)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14781)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16588)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13027)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12497)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12161)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16081)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11932)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14408)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12445)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13182)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15430)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12294)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13520)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14963)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21444)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13635)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11303)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21166)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14757)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21098)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18225)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14481)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32274)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12387)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant