Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Trang 3

Friday, March 11, 201100:00(View: 22244)
Trang 3

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM 
THỨ NHẤT

III.- CHƯ THẦN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN

Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn phương-tiện tự-tại nhiếp tất cả chúng-sanh.

Thọ-Quang Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn thấy khắp tất cả công-đức trang-nghiêm.

Tịnh-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn ưu-khổ của tất cả chúng-sanh làm cho sanh lòng vui mừng.

Hoa-Quan Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn tà-kiến mê-lầm của tất-cả chúng-sanh.

Hỉ-Bộ-Phổ-Âm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng-sanh như mây che mát.

Nhạo-Diêu-Ðộng-Mỹ-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an-vui.

Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả thân thanh-tịnh quang-minh đại hoan-hỷ.

Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn kháp nhuần sum-sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui-mừng.

Phổ-Hiện-Trang-Nghiêm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khéo vào tất cả cảnh-giới Phật cho chúng-sanh sự an-vui.

Lúc đó Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Càn-Thát-Bà rồi nói kệ rằng :

Chư Phật cảnh-giới vô-lượng môn

Tất cả chúng-sanh chẳng vào được

Phật tánh thanh-tịnh như hư-không

Vì khắp thế-gian khai chánh-đạo.

Mỗi mỗi chưn lông của Như-Lai

Ðầy đủ công-đức như biển cả

Tất cả thế-gian đều an-vui

Thọ-Quang Vương đây đã thấy được.

Biển khổ rộng lớn của thế-gian

Phật đều có thể tiêu trừ sạch

Phật nhiều phương-tiện đại từ bi

Tịnh-Mục Vương này hiểu biết được.

Mười phương cõi nước rộng vô biên

Trí-Quang của Phật đều sáng chói

Dứt trừ tất cả chấp ác tà

Môn-giải-thoát này Hoa-Quan được.

Phật từ thuở xưa vô-lượng kiếp

Tu tập đại-từ hạnh phương-tiện

Tất cả thế-gian đều an-vui

Phổ-Âm Thần-Vương hay ngộ nhập.

Phật thân thanh-tịnh đều thích thấy

Hay sanh thế-gian vui vô-lượng

Nhơn-quả giải-thoát thứ đệ thành

Diêu-Ðộng Mỹ-Mục khéo khai thị.

Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển

Ngu-si che chướng rất kín chắc

Như-Lai vì họ nói pháp mầu

Sư-Tử-Tràng-Vương diễn-thuyết được.

Như-Lai khắp hiện diệu sắc thân

Vô-lượng sai khác khắp chúng-sanh

Nhiều thứ phương-tiện soi thế-gian

Phổ-Phóng Bửu-Quang thấy như vậy.

Ðại-Trí phương-tiện vô-lượng môn

Phật vì chúng-sanh mà khai diễn

Vào hạnh chơn-thật đại bồ-đề

Kim-Cang-Tràng-Vương khéo quan-sát.

Trong một sát-na, trăm ngàn kiếp

Phật-lực hay hiện không động diêu

Khắp đem an-lạc thí quần-sanh

Phổ-Hiện Trang-Nghiêm môn giải-thoát.

Tăng-Trưởng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tất cả oán-thù.

Long-Chúa-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tu-tập vô-biên công-hạnh.

Trang-Nghiêm-Tràng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng-sanh.

Nhiêu-Ích-Hạnh Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu công-hạnh thanh-tịnh sáng-suốt.

Khả-Bố-Úy-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị đạo an-ổn vô-úy cho tất cả chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tiêu-trừ biển ái-dục của tất cả chúng-sanh.

Cao-Phong-Huệ Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.

Dũng-Kiện-Tý-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp phóng quang-minh dứt chướng nặng như núi.

Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tâm đại-bi bất thối-chuyển.

Quảng-Ðại-Diện-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn hiện thân lưu chuyển trong các loài.

Lúc đó Tăng-Trưởng Cưu-Bàn-Trà-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Cưu-Bàn-Trà mà nói kệ rằng :

Thành-tựu nhẫn-lực Thế-Ðạo-Sư

Vì người tu hành vô-lượng kiếp

Lìa hẳn kiêu-mạn cùng mê lầm

Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.

Từ xưa Ðức Phật đã tu hành

Giáo-hóa thập phương vô-lượng chúng

Các thứ phương-tiện lợi quần-sanh

Môn giải-thoát này Long-Chúa được.

Phật dùng đại-trí cứu chúng-sanh

Thấy biết rõ ràng tâm của họ

Phương-tiện tự-tại khéo dắt-dìu

Nghiêm-Tràng-Vương thấy lòng hoan-hỷ.

Thần-thông ứng-hiện như bóng vang

Pháp-luân như không thường chơn thật

Vô-ương số kiếp ở nơi đời

Nhiêu-Ích-Hạnh-Vương đã được chứng.

Chúng-sanh mù lòa thường tối tâm

Phật quang chiếu hiện đường an-ổn

Cứu hộ muôn loài khổ được trừ

Khả-Bố-Úy-Vương quan-sát thấy.

Biển dục trôi chìm đủ sự khổ

Trí-Quang chiếu khắp đều tiêu diệt

Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu

Diệu-Trang-Nghiêm-Vương được tỏ ngộ.

Phật thân phổ-ứng người đều thấy

Nhiều môn phương-tiện độ cs

Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp

Cao-Phong-Huệ-Vương được chứng nhập.

Quang-minh thanh-tịnh thường lợi-ích

Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng

Công-đức của Phật vốn vô-biên

Thâm lý như đây Dũng-Tý biết.

Vì muốn an-vui các chúng-sanh

Phật tu đại-bi vô-lượng kiếp

Tất cả khốn khổ phương-tiện trừ

Vô-Biên-Tịnh-Hoa đã thấy rõ.

Thần-thông tự-tại bất-tư-nghì

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi

Nhưng vẫn bất động không khứ lai

Quảng-Ðại-Diện-Vương đã hiểu rõ.

Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương đã được giải-thoát-môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.

Ta-Kiệt-La Long-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô-lượng thân chúng-sanh.

Vân-Âm-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn ở trong các loài dùng tiếng thanh-tịnh nói vô-biên danh-hiệu của chư Phật.

Diệm-Khẩu Long-Vương được giải-thoát-môn hiện khắp vô-biên thế-giới kiến lập sai khác.

Diệm-Nhãn Long-Vương được giải-thoát-môn Như-Lai từ mẫn trừ diệt sân-si của tất cả chúng-sanh.

Vân-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn khai-thị phước-đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng-sanh.

Ðức-Xoa-Ca Long-Vương được giải-thoát-môn dùng tiếng thanh-tịnh cứu-hộ dứt trừ tất cả sự bố-úy.

Vô-Biên-Bộ-Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ-đệ.

Thanh-Tịnh-Sắc-Tốc-Tật Long-Vương được giải-thoát-môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hành-Ðại-Âm Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả âm-thanh vô-ngại bình-đẳng thích ý.

Vô-Nhiệt-Não Long-Vương được giải-thoát-môn dùng mây đại-bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế-gian.

Lúc đó Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả long-chúng rồi nói kệ rằng :

Quan-sát Như-Lai pháp chơn thường

Tất cả chúng-sanh đều lợi-ích

Dùng lòng đại-từ luôn xót thương

Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.

Tất cả chúng-sanh đều sai khác

Một chưn lông Phật đủ thị-hiện

Thần-thông biến-hóa khắp thế-gian

Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát thấy.

Phật dùng thần-thông không hạn lượng

Rộng nói danh-hiệu khắp chúng-sanh

Tùy lòng ưa thích đều được nghe

Vân-Âm Long-Vương được tỏ ngộ.

Vô-lượng vô-biên các quốc-độ

Có thể đem vào một chưn lông

Như-Lai an-tọa chúng-hội kia

Diệm-Khẩu Long-Vương đã thấy được.

Tất cả chúng-sanh lòng sân hận

Ngu-si ràng buộc chìm biển khổ

Như-Lai xót thương đều dứt trừ

Diệm-Nhãn Long-Vương quan-sát thấy.

Bao nhiêu phước-đức của chúng-sanh

Trong chưn lông Phật đều hiển-hiện

Hiện rồi đồng về biển đại phước

Vân-Tràng Long-Vương đã quan-sát.

Chưn lông thân Phật phát trí-quang

Trí-quang khắp nơi thuyết diệu-pháp

Chúng-sanh được nghe hết sợ lo

Ðức-Xoa Long-Vương đã được ngộ.

Tam thế tất cả chư Như-Lai

Quốc-độ trang-nghiêm kiếp thứ-đệ

Như vậy đều hiện nơi Phật thân

Biên-Bộ Long-Vương được thấy biết.

Như-Lai công-hạnh thuở xa xưa

Cúng-dường tất cả vô-lượng Phật

Cúng rồi thêm lớn lòng vui-mừng

Tốc-Tật Long-Vương được chứng nhập.

Âm-thinh của Phật thuận theo loài

Vì họ thuyết-pháp được hỷ-lạc

Tiếng Phật thanh nhã cúng vui lòng

Ðại-Âm Long-Vương lòng tỏ ngộ.

Chúng-sanh bức ngặt trong các cõi

Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu

Phật dùng đại-bi khiến thoát lìa

Vô-Nhiệt Long-Vương đã chứng được.

Tỳ-Sa-Môn Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn dùng vô-biên phương-tiện cứu khổ chúng-sanh ác.

Tự-Tại-Âm-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp chúng-sanh dùng phương-tiện cứu hộ.

Nghiêm-Trì-Khí-Trượng-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn có thể giúp ích tất cả chúng-sanh rất ác.

Ðại-Trí-Huệ-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn xưng dương công-đức của tất cả thánh-nhơn. Diệm-Nhãn-Chúa-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn đại-bi trí quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kim-Cang-Nhãn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện lợi-ích an-lạc tất cả chúng-sanh.

Dũng-Kiện-Tý-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.

Dũng-Ðịch-Ðại-Quân-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn hộ vệ tất cả chúng-sanh khiến đều trụ nơi chánh-đạo.

Phú-Tài-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tăng-trưởng phước-đức của tất cả chúng-sanh khiến họ luôn được khoái-lạc.

Lực-Hoại-Cao-Sơn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tùy thuận ức niệm xuất-sanh trí-lực quang-minh của Phật.

Lúc đó Ða-Văn-Ðại-Dạ-Xoa-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Dạ-Xoa rồi nói kệ rằng :

Chúng-sanh tội ác đã quá sâu

Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật

Trôi chìm sanh-tử thọ khổ nhiều

Vì cứu chúng-sanh Phật xuất-thế.

Như-Lai cứu-hộ các thế-gian

Tất cả chúng-sanh hiện trước họ

Dứt khổ luân-chuyển hết sợ lo

Tự-Tại-Âm-Vương đã ngộ nhập.

Chúng-sanh tạo ác-nghiệp, chướng nhiều

Phật dạy lý mầu khiến rõ biết

Ví như đèn sáng chiếu thế-gian

Nghiêm-Trì Xoa-Vương đã được thấy.

Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành

Xưng tán mười phương tất cả Phật

Nên có tiếng đồn lớn cao xa

Ðại-Trí-Huệ-Vương được rõ biết.

Trí-Huệ như không vô-lượng-biên

Pháp-thân rộng lớn bất-tư-nghị

Do đây mười phương đều hiện thân

Diệm-Nhãn-Chúa Vương quan-sát thấy.

Trong tất cả loài diễn diệu-âm

Thuyết pháp lợi-ích vô-lượng chúng

Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ

Kim-Cang-Nhãn Vương được phương-tiện.

Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu

Phật dùng một câu diễn thuyết được

Giáo-lý như vậy khắp thế-gian

Dũng-Kiện-Tý Vương đã được ngộ.

Vô-lượng chúng-sanh chấp đạo tà

Phật dạy chánh-đạo bất-tư-nghị

Khiến khắp thế-gian thành pháp-khí

Dũng-Ðịch-Quân-Vương rõ biết được.

Bao nhiêu phước-nghiệp của thế-gian

Tất cả đều do Phật-quang-chiếu

Phật-trí rộng lớn khó nghĩ lường

Phú-Tài-Xoa Vương được giải-thoát.

Nhớ đến kiếp xưa vô-lượng số

Phật từ lâu xa tu thập-lực

Hay khiến trí-lực đều tròn đầy

Lực-Hoại-Cao-Sơn được rõ biết.

Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương được giải-thoát-môn dùng tất cả thần-thông phương-tiện khiến chúng-sanh chứa nhóm công-đức.

Tịnh-Oai-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh trừ phiền-não được thanh-lương vui sướng.

Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh-tịnh.

Diệu-Mục-Chủ Vương được giải-thoát-môn rõ thấu tất cả tướng phước-đức tự-tại bình-đẳng vô-sở-trước.

Ðăng-Tràng Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả chúng-sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.

Tối-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả công-đức của Phật sanh lòng vui mừng.

Sư-Tử-Úc Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh làm chủ cứu-hộ chúng-sanh.

Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến chúng-sanh tùy ý niệm sanh vô-biên hỷ-lạc.

Tu-Di-Úc Vương được giải-thoát-môn quyết định bất-động nơi tất cả cảnh-duyên và được đầy đủ đến bờ kia.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn bình đẳng vì tất cả chúng-sanh khai-thị đạo bình đẳng.

Lúc đó, Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Ma-Hầu-La-Gia rồi nói kệ rằng :

Ông xem Như-Lai tánh thanh-tịnh

Phổ hiện oai-quang lợi quần phẩm

Khai đạo cam-lồ khiến thanh-lương

Các khổ dứt hẳn không còn sót.

Tất cả chúng-sanh ở biển khổ

Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc

Ðem pháp tịch-tịnh dạy chúng-sanh

Tịnh-Oai-Âm Vương khéo rõ biết.

Phật-trí vô-đẳng bất-tư-nghì

Tâm chúng-sanh đều rõ biết cả

Vì họ xiển-minh pháp thanh-tịnh

Trang-Nghiêm-Kế Vương đã tỏ ngộ.

Vô-lượng chư Phật hiện thế-gian

Vì khắp chúng-sanh làm ruộng phước

Biển phước rộng lớn rất khó lường

Diệu-Mục-Chủ Vương thấy tất cả.

Chúng-sanh ở mãi biển sợ lo

Phật khắp hiện tiền mà cứu-hộ

Pháp-giới hư-không đều khắp cùng

Ðăng-Tràng-Vương đây đã thấy được.

Công-đức nơi một chưn lông Phật

Thế-gian chung tính không biết được

Vô-biên vô-tận đồng hư-không

Quang-minh-Tràng-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai thông đạt tất cả pháp

Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ

Không nghiêng không động như Tu-Di

Sư-Tử-Úc-Vương môn giải-thoát.

Phật từ thuở trước kiếp lâu xa

Biển rộng hoan-hỷ sâu vô-tận

Vì thế ai thấy đều thích ưa

Trang-Nghiêm-Âm-Vương được chứng nhập.

Rõ biết pháp-giới không hình tướng

Biển ba-la-mật đều đầy đủ

Ðại-quang phổ tế các chúng-sanh

Tu-Di-Úc Vương đã tỏ ngộ.

Ông xem Như-Lai sức tự-tại

Mười phương thị-hiện khắp đồng đều

Sáng soi tỏ ngộ các chúng-sanh

Nhạo-Quang-Minh Vương đã khéo chứng.

Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn khắp sanh tất cả công-hạnh hỷ-lạc.

Diệu-Hoa-Tràng-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn có thể sanh pháp-hỷ vô-thượng khiến tất cả được an-vui.

Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn tất cả công-đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh-tịnh rộng lớn.

Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương được giải-thoát-môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu-bố.

Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn đại-bi an-lập tất cả chúng-sanh khiến giác-ngộ cảnh sở-duyên.

Phổ-Nhạo-Kiến Vương được giải-thoát-môn thị-hiện tất cả sắc thân vi-diệu.

Tối-Thắng-Quang-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả quả thù-thắng trang-nghiêm từ nghiệp não sanh.

Vi-Diệu-Hoa-Tràng Vương được giải-thoát-môn khéo quan-sát tất cả nghiệp thế-gian sanh ra quả báo.

Ðộng-Ðịa-Lực Vương được giải-thoát-môn môn thường khởi tất cả sự lợi-ích chúng-sanh.

Oai-Mãnh-Chủ Vương được giải-thoát-môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn-Na-La.

Lúc đó, Thiện-Huệ-Quang-Minh Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Khẩn-Na-La rồi nói kệ rằng :

Thế-gian tất cả sự an-vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Ðạo-Sư lợi-ích các chúng-sanh

Khắp làm chỗ quy-y cứu-hộ.

Xuất sanh tất cả những hỷ-lạc

Thế-gian đều được không cùng tận

Hay khiến người thấy chẳng luống qua

Diệu-Hoa-Tràng-Vương được tỏ ngộ.

Biển công-đức Phật không cùng tận

Cầu biên-tế kia bất-khả-đắc

Quang-Minh chiếu sáng khắp mười phương

Trang-Nghiêm Vương đây môn giải-thoát.

Như-Lai đại-âm thường diễn thông

Khai pháp chơn thật lìa ưu-não

Chúng-sanh nghe được đều đẹp vui

Duyệt-Ý-Hống-Thinh hay tín thọ.

Tôi xem Như-Lai sức tự-tại

Ðều do thuở trước siêng hành đạo

Ðại-bi cứu người khiến sạch trong

Bửu-Thọ-Quang-Minh hay ngộ-nhập.

Như-Lai khó được thấy và nghe

Ức kiếp chúng-sanh mới được gặp

Tướng-hảo đầy đủ để trang-nghiêm

Phổ-Nhạo-Kiến Vương đã xem thấy.

Ông xem Như-Lai đại trí-huệ

Quần-sanh tâm nguyện đều khắp ứng

Ðạo nhứt-thiết-trí đều tuyên bày

Tối-Thắng-Trang-Nghiêm hay rõ biết.

Biển nghiệp rộng lớn bất-tư-nghì

Chúng-sanh khổ vui đều do đó

Tất cả như vậy hay chỉ bày

Vi-Diệu-Hoa-Tràng quan-sát thấy.

Chư Phật thần-thông không xen dứt

Mười phương đại-địa thường chấn động

Tất cả chúng-sanh chẳng biết hay

Ðộng-Ðịa-Lực Vương hằng thấy rõ.

Ở nơi chúng-hội hiện thần thông

Phóng đại quang-minh khiến giác-ngộ

Hiển bày tất cả cảnh Như-Lai

Oai-Mãnh-Chủ Vương hay quan-sát.

Ðại-Tốc-Tất-Lực Ca-Lâu-La Vương được giải-thoát-môn vô-ngại-vô-trước-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh giới.

Bất-Khả-Hoại-Bửu-Kế Vương được giải-thoát-môn khắp an-trụ pháp-giới giáo-hóa chúng-sanh.

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu sức tinh-tấn ba-la-mật.

Bất-Thối-Tâm-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh vào cảnh-giới Như-Lai.

Ðại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương được giải-thoát-môn vào biển công-hạnh trí-huệ rộng lớn của Phật.

Kiên-Pháp-Tịnh-Quang Vương được giải-thoát-môn thành-tựu vô-biên chúng-sanh sai- biệt-trí.

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế Vương được giải-thoát-môn trang-nghiêm thành Phật-pháp.

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện Vương được giải-thoát-môn thành-tựu sức bình-đẳng bất-khả hoại.

Phổ-Quán-Hải Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả thân chúng-sanh mà vì hiện hình.

Long-Âm-Ðại-Mục-Tinh Vương được giải-thoát-môn trí hạnh vào khắp sanh-tử của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó, Ðại-Tốc-Tật-Lực Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát tất cả chúng Ca-Lâu-La rồi nói kệ rằng :

Phật-nhãn rộng-lớn không ngằn mé

Thấy khắp mười phương các quốc-độ

Trong đó chúng-sanh chẳng thể lường

Hiện đại thần-thông đều điều-phục.

Thần-thông của Phật sức vô-ngại

Ngồi khắp mười phương cội bồ-đề

Thuyết pháp như mây đều khắp đầy

Bửu-Kế lóng nghe lòng tin thuận.

Phật thuở xa xưa tự-tại các hạnh

Phổ-tịnh quảng-đại ba-la-mật

Cúng-dường tất cả chư Như-Lai

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật sâu tin hiểu.

Như-Lai trong mỗi một chưn lông

Một niệm hiện khắp vô-biên hạnh

Cảnh giới Như-Lai rất khó suy

Bất-Thối-Trang-Nghiêm đều thấy rõ.

Phật-hạnh rộng lớn bất-tư-nghì

Tất cả chúng-sanh không lường được

Công-đức trí-huệ của Ðạo-Sư

Nhiếp-Trì-Lực Vương đạo giải thoát.

Như-Lai vô-lượng trí-huệ-quang

Hay dứt chúng-sanh lưới nghi hoặc

Cứu-hộ tất cả các thế-gian

Khiên-Pháp-Tịnh-Quang thọ-trì được.

Pháp-thành rộng lớn không thể cùng

Các thứ pháp-môn vô-lượng số

Ðức Phật ra đời rộng mở bày

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế đã tỏ rõ.

Tất cả chư Phật một pháp-thân

Chơn-như bình-đẳng vô-phân-biệt

Phật dùng sức này thường an-trụ

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện diễn thuyết đủ.

Phật ở các cõi nhiếp chúng-sanh

Quang-minh thế-gian đều chiếu khắp

Các thứ phương-tiện hiện điều-phục

Phổ-Quán-Hải Vương đã được ngộ.

Phật xem tất cả các quốc-độ

Ðều nương nghiệp-hải mà an-trụ

Rưới khắp pháp-vũ ở trong kia

Long-Âm-Tinh Vương được giải-thoát.

La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-thoát-môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại-hội.

Tỳ-Ma-Chất-Ða-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-lượng kiếp.

Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-thoát-môn tiêu-diệt khổ tất cả chúng-sanh khiến thanh-tịnh.

Ðại-Quyến-Thuộc Vương được giải-thoát-môn tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghiêm.

Bà-Trí-Vương được giải-thoát-môn chấn-động thập-phương vô-biên cảnh-giới.

Biến-Chiếu Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện an lập tất cả chúng-sanh.

Kiên-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.

Quảng-Ðại-Nhơn-Huệ Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi không nghi lầm.

Hiện-Thắng-Ðức Vương được giải-thoát-môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng-dường tự-tại các thiện-căn.

Thiện-Âm Vương được giải-thoát-môn công-hạnh quyết-định bình-đẳng khắp vào tất cả loài.

Lúc đó La-Hàu Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng A-Tu-La rồi nói kệ rằng :

Tất cả mười phương quảng-đại chúng

Phật thù-đặc nhứt trong tất cả

Quang-minh chiếu khắp đồng hư-không

Trước các chúng-sanh đều khắp hiện.

Trăm ngàn muôn kiếp các quốc-độ

Trong một sát-na đều hiện rõ

Phóng quang độ người đồng khắp đều

Tùy-Ma-Chất-Ða vui khen ngợi.

Như-Lai cảnh-giới không ai bằng

Các thứ pháp môn thường lợi-ích

Chúng-sanh có khổ đều dứt trừ

Xảo-Huyễn-Thuật Vương đã được thấy.

Trong vô-lượng kiếp tự-tại khổ hạnh

Lợi-ích chúng-sanh làm thanh-tịnh

Do đây Phật-trí trọn viên-thành

Ðại-Quyến-Thuộc Vương đã thấy rõ.

Vô-ngại vô-đẳng đại thần-thông

Khắp động mười phương tất cả cõi

Chẳng khiến chúng-sanh có sợ kinh

Ðại-lực nơi đây đã rõ biết.

Phật hiện ra đời cứu chúng-sanh

Ðạo nhứt-thiết-trí đều khai-thị

Ðều khiến bỏ khổ được an-vui

Nghĩa đây, Biến-Chiếu xiển-dương rộng.

Tất cả biển phước của thế-gian

Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh

Phật hay khai-thị đạo giải-thoát

Kiên-Cố-Trang-Nghiêm được chứng nhập.

Phật đại-bi-thân không ai bằng

Ði khắp vô-ngại đều khiến thấy

Dường như hình bóng hiện thế-gian

Nhơn-Huệ hay tuyên công-đức Phật.

Thần-thông rộng lớn không ai sánh

Khắp chốn hiện thân đầy pháp-giới

Ðều ngồi dưới cội đại bồ-đề

Nghĩa này, Thắng-Ðức hay tuyên thuyết.

Như-Lai ngày trước tu công-hạnh

Trải qua các loài đều cùng khắp

Thoát khổ chúng-sanh không có thừa

Thiên-Âm ca-ngợi công-đức Phật.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35249)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6993)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12017)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30816)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30845)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8328)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12767)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12614)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11998)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13727)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36195)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10212)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52910)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11211)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10893)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11104)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10911)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13521)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16833)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22529)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9938)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7447)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10759)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13469)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13274)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16722)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16955)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14219)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17167)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12603)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14307)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14700)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12124)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11707)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16948)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14779)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16587)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13027)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12497)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12161)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16079)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11930)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14407)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12445)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13181)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15430)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12294)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13518)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14961)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21439)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13631)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11301)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21166)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14756)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21098)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18225)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14481)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32274)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12386)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant