Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Nhiếp Tụng

Saturday, October 7, 202316:36(View: 611)
Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Nhiếp Tụng
Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Nhiếp Tụng 

Tông Khách Ba (Tsongkhapa) 

sen.

(1) Kính lễ bậc Chúa Tể (dòng họThích Ca. Thân Ngài đản sanh từ vô lượng công đứctướng hảo thù thắng. Lời Ngài làm thỏa mãn hy vọng của vô lượng chúng sanh. Tâm Ngài thấu rõ vạn pháp như thị.                                                                                     

(2) Kính lễ Đức Di Lặc và Văn Thù Sư Lợitrưởng tử tối thượng của Đức Bổn Sư vô songGánh vác trách nhiệm (ban truyền) toàn thể công hạnh của Đấng Chiến Thắng. Thị hiện hóa thân trong vô lượng thế giới.       


(3) Kính lễ ngài Long Thọ và Vô Trước, lừng danh khắp ba cõi như (ngọc quý) trang nghiêm Nam Thiệm Bộ Châuluận giải những điểm khó lãnh hội nhất (Bát Nhã Ba La Mật), Mẹ của Đấng Chiến Thắng, theo đúng ý nghĩa giáo pháp.                               

(4) Kính lễ ngài Dipamkara (Atisha), bậc nắm giữ gia tài chỉ giáo, thâu nhiếp tinh túy viên mãn, không lầm lỗi của hai đạo lộ tri kiến thậm thâm và công hạnh quảng đại trong dòng truyền thừa xuất sắc, từ hai bậc tiên phong xuất chúng.                           

(5) Kính lễ chư bổn sư, mắt thấy Kinh điển quảng đại vô biên, khúc sông tối thượng cho chúng sanhmay mắn sang bờ giải thoát. Thầy đã làm sáng tỏ (tất cả), bằng phương tiện thiện xảo, vì lòng từthúc đẩy.                                                                                

(6) Đường tu tuần tự đến giác ngộ đã được trao truyền đến các thế hệ sau, từ Long Thọ và Vô Trước, vương miện châu báu của chư đạo sư uyên bác ở Nam Thiệm Bộ Châu. Ngọn phướn thanh danh của chư vị phất phới bay trên đầu chúng sanh trôi lăn trong luân hồi. Vì (việc noi theo các giai đoạn của đường tu) có thể hoàn thành mục tiêu của chín loại tái sinh, nên gọi là Oai Lực Vương của chỉ giáo quý giá. Vì nó gom tụ tất cả các dòng kinh điển xuất sắc vào bên trong, nên cũng được mệnh danh là biển thiện thuyết.

(7) Khi thấu hiểu giáo pháp không mâu thuẫn. Lời Kinh điển tuyên thuyết tỏ rạng (trong tâm) như chỉ giáo bất ngoại lệ. Dễ dàng lãnh hội tôn ý Đấng Chiến Thắng. Sẽ thoát khỏi vực thẳm đại ác nghiệp (từ bỏ Pháp). Vì những (lợi ích) này, nên kẻ trí trong các bậc thầy Ấn Tạng uyên bác, đều theo học đạo lộ thứ đệ của ba hạng hành giả, chỉ giáo tối thượng mà nhiều hành giả may mắn đã phó thác tự thân.

(8) Dù (công đức sẽ tích tập) từ việc trì tụng hay lắng nghe (bản văn) của Atisha dù chỉ một lầnbao gồm đầy đủ những điểm trọng yếu trong lời tuyên thuyết của Kinh điểnTuy nhiên, vì còn có nhiều lợi ích lớn hơn, được tích tập bằng việc giảng dạy hay tu học Pháp thiêng liêng (chứa đựng bên trong), hãy suy xét những điểm (để thực hiện đúng điều này).    
                              

(9) Trước tiêntinh cần nương tựa Đạo Sưthiện tri thức. Như lý tư duy và hành trì, là nguồn cội duyên sinh mọi điều lành, trong kiếp hiện tại và tương lai. Y giáo phụng hành là cúng dường tối thắng. Không từ bỏ Đạo Sư, dù phải mất mạng.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.  
                                                                                                      

(10) (Kiếp người  quý báu) với (tám) tự do, quý hơn ngọc như ý. Duy chỉ một lần trong đời này mới có được. Khó tìm, dễ mất như sấm chớp giữa hư khôngTư duy biết pháp thế gian phù du như bọt nước. Cả ngày lẫn đêm, phải rút tỉa tinh túy kiếp người

Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.   
                                                     

(11) Sau khi chết, không có gì bảo đảm ta chẳng rơi vào ác đạo, chỉ có Tam Bảo mới có khả năng bảo hộ ta thoát khỏi điều kinh hãi này, Thế nên xin chơn chánh quy y, không làm suy giảm việc tu hànhDựa vào tư duy luật nhân quả đen trắng, rồi tu tập theo điều gì nên làm, điều gì nên bỏ.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(12) Cẩn trọng tư duy thiện ác nghiệp quả, Nên như lý tu, đoạn cần phân minh. Đạo lộ thù thắngkhông thể thành, khi chưa hội đủ mọi nhân duyên (kiếp người quý báu). Vì vậy nên học nhân không thiếu sótBa nghiệp nhiễm ô vì ác nghiệpphạm giới và nghiệp chướngSám hối nghiệp chướng từ ba cửa, bằng cách nương theo bốn lực đối trị.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.

(13) Nếu không tư duy những khó khăn và bất lợitức khổ đế, thì tâm cầu giải thoát chân thậtkhông sinh khởi. Nếu không tư duy tiến trình đi vào luân hồi, tức tập đế, thì không biết cách chặt đứt gốc luân hồiVì vậy, hãy quyết tâm thoát luân hồi, chán chê sinh tử, thấu rõ nguyên nhân trói buộc mình trong sinh tử.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.

(14) Phát tâm bồ đề là cốt lõi của Đạo lộ Đại thừa, là nền tảng của mọi đại hạnh của (chư Bồ tát). Hai tư lương chuyển hóa vàng, kho tàng công đức chứa muôn vàn thiện hạnh. Chư Bồ tát nhận rađiều này, nên giữ gìn tâm tối thượng như lời cam kết tận đáy lòng.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(15) Bố thí là ngọc như ý, làm thỏa mãn hy vọng của chúng sanh, là gươm báu chặt đứt gút thắt của lòng bỏn xẻn. Chư Bồ tát phát tâm dũng mãnh không khiếp sợ, làm vang danh khắp mười phương. Biết thế, người trí hoàn toàn bố thí thân thểtài sản và công đức
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.  
                         

(16) Giới luật như nước rửa sạch ác hạnh ô nhiễm. Như ánh trăng làm vơi nóng bức phiền não. Ở giữa chín loài chúng sanh, tỏa rạng uy nghiêm như núi Tu Di. Nhờ oai lực của giới mà chúng sanhkính sợ. Biết thế, người trí bảo hộ giới như tròng mắt.                                                                      
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(17) Nhẫn lực là trang sức đẹp nhất, đứng đầu các pháp khổ hạnh, cho những ai bị phiền não dày vò. Như chim xí điểu hàng phục con rắn sân, là áo giáp kiên cố ngăn khí giới lời thô ác. Biết thế, nên (người trí) mặc giáp nhẫn, dùng nhiều phương tiện hành trì.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.

(18) Một khi mang áo giáp tinh tấn kiên cố bất thối chuyển, thì Kinh điển thành thạo và thực chứngtăng trưởng như trăng non tròn dần, Mọi đạo hạnh trở nên đầy ý nghĩavạn sự thành tựu như ý. Biết thế, chư Bồ tát đoạn trừ mọi giãi đãi, tinh tấn chuyên tu.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.      
       
(19) Định là Vua nắm quyền làm chủ tâm. An trụ bất động sừng sững như Chúa Tể các Ngọn Núi. Khiến tâm chuyên vào đối tượng thiện. Khéo dẫn thân tâm đạt đại an lạc. Biết thế, hành giả du giàthường tu định, để điều phục giặc tán loạn.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.  

(20) Mắt tuệ thấy chân như thậm thâmCon đường đoạn diệt gốc hiện hữu. Là kho tàng thiện hạnhđược tán thán trong mọi Kinh điển, xứng danh ngọn đèn tối thắng, đoạn trừ bóng tối si mê. Biết thế, bậc trí cầu giải thoátphát tâm nỗ lực dấn thân trên lộ trình giái thoát.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.  
                                                                                        

(21) Nếu chỉ tu định mà thiếu tuệ, thì không thể đoạn diệt gốc luân hồi. Nếu chỉ tu tuệ mà thiếu định, thì không thể đoạn trừ phiền não. Với kiếm bén luận lý Trung Quán, hãy cỡi tuấn mã định tâm bất động, chặt đứt mọi biên kiến cố chấpTrí tuệ quảng đại như lý quán sát, làm tăng trưởng trí chứngngộ bản tánh thực tại
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(22) Do chuyên tâm nhất điểm dẫn đến định, nên như lý chánh quán sáttư duy để chứng như thật nghĩa, Trụ kiên cố bất động. Biết thế, nên kết hợp cả hai định tuệ, pháp phi thường.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(23) Lúc nhập định, thiền tánh Không như hư không. Khi xuất thiền, xem vạn pháp như huyễnPhương tiện trí tuệ hợp nhất được xưng tán, như “bồ tát hạnh sang bờ bên kia”. Biết thế, người trí không toại nguyện với thành tựu phiến diện một đạo lộ, là truyền thống của những người may mắn(để thành tựu giác ngộ).
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(24) Đại thừa, nhân (Ba La Mật thừa) và quả (Mật thừa) có hai. Đạo lộ thù thắng, trước nên tu cộng đạo hành. Không phí phạm thân người khó được, hãy nương tựa Đạo Sư, rồi thể nhập (bốn bộ) Mật tôngđại dương sâu rộng. Nương tựa tu tập chỉ giáo viên mãn.
Lạt ma cao quý, hoàn hảo tu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo. 

(25) Để tự tâm mình tu tập, cũng vì lợi lạc cho những người may mắn, tôi đã giải giảng toàn bộđường tu làm hài lòng Đấng Chiến Thắng. Nguyện đem công đức này, hồi hướng khắp chúng sanhmãi mãi không xa lìa thanh tịnh đạo.                   

Lạt ma cao quý, hoàn hảo nguyện cầu như thế. Người muốn giải thoát hãy hành theo.

Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Nhiếp Tụng đã được nhà sư thoát tục (Tsongkhapa), Lozang-dragpa, người đã lắng nghe nhiều (giáo pháp), biên soạn tại Tu Viện Ganden Namgyel trên Núi Drog Vĩ Đại (Tây Tạng), để giáo pháp này không bị lãng quên.

Lam-rim bsdus-don, Tsongkhapa (Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa), Alexander Berzin chuyển ngữ. Tựa đề đầy đủ hơn: Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Nhiếp Tụng, Được Thực Hiện Theo Phong Cách Bài Ca Thực Chứng Của Tông Khách Ba Toàn Trí Cao Quý (An Abbreviated Presentation of the Practice of the Graded Path to Enlightenment, Made into the Style of Songs of Experience of the Ennobling, Omniscient Tsongkhapa; (Byang-chub lam-gyi rim-pa'i nyams-len-gyi rnam-gag mdor-bsdus rje thams-cad mkhyen-pa tsong-kha-pa'i nyams-mgur-gyi tshul-du mdzad-pa).            
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 125)
Ta sinh ra tại thung lũng thượng Dra ở Yoru, là con trai của Lobpon Tenpa Sung và Droza Sonam Gyen. Từ thuở nhỏ,
(View: 124)
Kính lễ đạo sư vinh quang, vị Thánh Tôn, Đấng viên thành mong ước thù thắng –
(View: 255)
Trong chuyến viếng thăm ngắn đến Hà Lan, Rinpoche được mời đến giảng dạy một tối về truyền thống Kim Cương thừa
(View: 612)
Trước khi chuyển di thần thức của người đã khuất, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên họ số lần thích hợp.
(View: 711)
Nhìn chung, điều được gọi là Tâm Yếu Bốn Phần chủ yếu bao gồm những giáo lý của Tôn giả Vimalamitra [Vô Cấu Hữu],
(View: 694)
Khai thị của Kyabje Lama Zopa Rinpoche về tánh Không (shunyata) trong lễ quy y tại Trung Tâm Phật Giáo A Di Đà
(View: 1018)
Hãy đảm bảo rằng, trước khi tôi bắt đầu, các bạn phát khởi động cơ Bồ đề tâm thù thắng, tâm giác ngộ quý báu.
(View: 1247)
Tobgyal Rinpoche[1] được thỉnh cầu nói về các Bardo (những trạng thái chuyển tiếp), một nét đặc trưng độc đáo của giáo lý Phật giáo Tây Tạng.
(View: 1062)
Hãy phát khởi động lựchành vi đúng đắn, nghĩ rằng tôi phải tạo lợi lạc cho tất cả chúng sanh bao la như không gian,
(View: 2338)
Tôn giả Longchen Rabjam (1308-1363) sinh ra ở Yoru thuộc phần phía Đông của miền Trung Tây Tạng, gần Tu viện Samye vĩ đại mà Đạo Sư Liên Hoa Sinh xây dựng vào thế kỷ tám.
(View: 1737)
Có nhiều vị Tôn trên thế gian này và Phổ Ba Kim Cương là một trong số đó. Thực hành về Ngài được biết đến là “thực hành Phổ Ba Kim Cương để ...
(View: 3338)
Từ năm lên ba, Lama Drimed Rinpoche đã bày tỏ niềm tin và sự yêu thích đáng kinh ngạc với Phật Pháp.
(View: 1549)
Đức Shechen Rabjam thứ nhất – Tenpe Gyaltsen sinh năm 1650, năm Kim Dần của chu kỳ sáu mươi năm thứ mười một.
(View: 2496)
Geshe Ngawang Dhargyey (1921-1995) sinh ra ở vùng Trehor thuộc Kham, phía đông của Tây Tạng và học ở Tu viện Dhargyey địa phương cho đến khi 18 tuổi.
(View: 2268)
Này Tashi Lhamo[2] thành kính, nếu con muốn đạt giác ngộ, Hãy suy nghĩ xem thật khó khăn làm sao mới có được thân người tự dothuận duyên này.
(View: 1921)
Nhìn chung, chúng ta có thể nói rằng có hai phần trong truyền thừa Barom Kagyu: truyền thừa truyền miệng dài và truyền thừa ngắn của linh kiến sâu xa.
(View: 2771)
Khi cặp vợ chồng từ tộc Drenka ở Penyul trở thành cha mẹ tự hào của một người contrai vào năm 1127, họ đặt tên cậu bé theo một Kinh điển:
(View: 1840)
Ngài Drapa Ngonshe sinh vào năm Thủy Tý đực (tức năm 1012 Dương lịch) với cha là ông Zhangtag Karwa, người đã đặt tên Ngài là Taktsab.
(View: 2218)
Ngài Phakmodrupa Dorje Gyalpo sinh năm 1110 và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nghèo khó ở phía Nam của Kham.
(View: 1735)
Từ quan điểm chiêm tinh, tháng Thân linh thiêng tương ứng với tháng 5 Âm lịch Tây Tạng. Ngài Terdak Lingpa[3], em trai[4] và Đức Dalai Lama thứ Năm ...
(View: 1604)
Theo các tiểu sử, Bà Mandarava là một công chúa thông tuệ, thiện lành và xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình hoàng gia ở Zahor,
(View: 2351)
Khandro Tare Lhamo sinh năm Thổ Dần 1938 trong thung lũng Bokyi Yumolung của vùng du mục Golok.
(View: 1430)
Sera Khandro Kunzang Dekyong Wangmo sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền lực về chính trị ở Lhasa.
(View: 2745)
Bà Jetsun Jampa Chokyi sinh vào ngày 30 tháng 12 năm Thủy Tuất (1922). Cha Bà, Sonam Tobgyal, xuất thân từ gia đình...
(View: 1785)
Dưới chân đạo sư, con đỉnh lễ. Nhớ về vô thường và cái chết, Đẩy lui bám chấp với đời này và trưởng dưỡng xả ly –
(View: 3690)
Đức Riwoche Jedrung thứ bảy – Jampa Jungne sinh năm 1856 trong gia đình Shol Danak của Tu viện Riwoche ở Kham,
(View: 2037)
Sau đây là ảnh hưởng từ hành vi của bạn tốt: Đồng hành cùng vị uyên bác giúp tăng trưởng sự thông tuệ. Đồng hành cùng vị bi mẫn giúp đánh thức Bồ đề tâm.
(View: 1889)
Thân người tự dothuận duyên này mà con đã có được. Cung cấp nền tảng để đạt được hỷ lạc vĩnh cửu.
(View: 2428)
Từng có một học trò, người đến gặp đạo sư để thỉnh cầu chỉ dẫn. Vị đạo sư sắp rời đi và đang vội nhưng Ngài vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu.
(View: 4365)
Bản văn này được Orgyen Tobgyal Rinpoche mạnh mẽ khuyến khích với những vị mong muốn làm sâu sắc sự hiểu của họ về thực hành Sur[1].
(View: 1833)
Đầu tiên trong sáu ba la mật, bố thí ba la mật, không phải chỉ là về trao cho người nghèo.
(View: 2733)
Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnhnỗ lực làm các thiện hạnh,
(View: 1578)
Đầu tiên, bởi thân người này – sự hỗ trợ cho các phẩm tính của giải thoát – khó được, chúng ta phải hướng các ý nghĩ rời khỏi những vấn đề của đời này.
(View: 2465)
Kính lễ đạo sư! Hãy quán chiếu về bốn chủ đề chuyển hóa, quy ytrưởng dưỡng từ, bi và Bồ đề tâm.
(View: 2554)
Kính lễ đạo sư! Hãy quán chiếu về bốn chủ đề chuyển hóa, quy ytrưởng dưỡng từ, bi và Bồ đề tâm.
(View: 1957)
Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp;
(View: 3512)
Khi bắt đầu thiền định, một trong những cách thức để tăng trưởng Bồ đề tâmlòng bi mẫnthực hành cho và nhận
(View: 2888)
Thực hành chính yếu mà thầy tiến hành trong tù ngục là Tong-len (cho và nhận). Khenpo Munsel[1] đã trao cho thầy nhiều chỉ dẫn khẩu truyền đặc biệt về Tong-len, điều không có trong bản văn.
(View: 1924)
Bardor Tulku Rinpoche sinh năm 1949 ở Kham, miền Đông Tây Tạng. Từ rất nhỏ, Ngài đã được Đức Gyalwang Karmapa thứ 16 công nhậnhóa hiện thứ ba của Terchen Barway Dorje[1].
(View: 1932)
Môn đồ Nyingma của Chân ngôn Bí mật nhấn mạnh vào Mật điển thực sự[2]. Họ theo đuổi tri kiến cao nhất và ham thích hành vi ổn định.
(View: 2285)
Con đỉnh lễ đạo sư và đấng bảo hộ Văn Thù Sư Lợi! Trước tiên, hãy quy y Tam Bảo,
(View: 1985)
Một vị khác đã nghe những chỉ dẫn về cách tiếp cận Dzogchen Đại Viên Mãn từ Adzom Drukpa Rinpoche Drodul Pawo Dorje
(View: 1821)
Bopa Tulku Dongak Tenpe Nyima là một đệ tử của Kunpal Rinpoche[2], vị giữ gìn truyền thống thanh tịnh của Jamgon Mipham Rinpoche
(View: 2379)
Tôi, Pema Tsewang Lhundrup, đã chào đời trong năm Kim Mùi của chu kỳ lịch thứ mười sáu (tức năm 1931).
(View: 2039)
Khunkhen Pema Karpo là một trong những vị tổ dòng Phật giáo Drukpa Kayu ở miền xứ Tuyết.
(View: 2077)
Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa;
(View: 2386)
Mọi người đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa của quy y và vì lý do đó, thầy đã thiết kế thẻ quy y mới này.
(View: 3563)
Nếu thời gian của con trong khóa nhập thất được sử dụng tốt, con sẽ làm hài lòng chư Phật cùng những vị trưởng tử, giúp hoàn thành...
(View: 2128)
Điều này được gửi đến những vị đang trong khóa nhập thất ba năm tại Pháp.
(View: 3240)
Sau khi phát khởi Bồ đề tâm trong Mật thừa và thọ nhận một quán đỉnh, người ta bước qua cánh cửa dẫn vào thực hành Mật thừa.
(View: 2866)
Một số đạo hữu đã yêu cầu thầy giải thích ý nghĩa của đai thiền định. Nói chung, đai thiền định được sử dụng bởi Tổ Milarepa khi thực hành Sáu Du Già Của Naropa.
(View: 5167)
Phật Thế Tôn đã giảng dạy bản văn sau đây, điều đem đến lợi lạc trong thời kỳ đen tối.
(View: 2536)
Om Ah Hung. Hôm nay, thầy có được cơ hội tuyệt vời để chia sẻ đôi lời về giới quy y.
(View: 3816)
Terton Lerab Lingpa Trinle Thaye Tsal vĩ đại, tức Terton Sogyal, là hóa hiện về thân của Tổ Nanam Dorje Dudjom[1], hóa hiện về khẩu của Kim Cương Hợi Mẫuhóa hiện về ý của Đại Sư Liên Hoa Sinh.
(View: 5223)
Hôm nay, chúng ta đều đã đến Vườn Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, Ấn Độ, vùng đất của chư Thánh giả, nơi đã được cúng dường lên Đức Phật.
(View: 3770)
Điều đầu tiên mà bạn cần hiểu là mọi hữu tình chúng sinh đang sống trên thế giới này – ‘hữu tình chúng sinh của tam giới của sự tồn tại’ – là một sản phẩm của tâm.
(View: 2688)
Khi chúng ta nhìn vào hiện tượng vật chất trong thế giới này, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
(View: 2427)
Guru Rinpoche chào đời tám năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài sách tấn các đệ tử hãy hoan hỷ bởi Ngài sẽ trở lại là Guru Rinpoche.
(View: 2626)
Gần đây, nhiều người hỏi về Khandro Rinpoche tôn quý và những hoạt động tâm linh của Bà.
(View: 3625)
Với những vị nhấn mạnh duy nhất vào việc trưởng dưỡng Bồ đề tâm trong cuộc đời, lời khuyên thích hợp cho họ khi tiến gần đến cái chết là nương tựa năm sức mạnh để định hướng lối đi của họ đến đời sau.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM