Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Trang 5

Friday, March 11, 201100:00(View: 21252)
Trang 5

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM 
THỨ NHẤT

IV.- CHƯ THẦN-CHỦ GIẢI-THOÁT-MÔN

Lúc đó Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần thừa oai lực của Phật quan-sát khắp hết tất cả chúng Chủ-Giá-Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai Vô-thượng biển công-đức

Khắp hiện đèn sáng chiếu thế-gian

Tất cả chúng-sanh đều cứu độ

Ban cho an lạc chẳng sót thừa.

Thế-Tôn công-đức vô-lượng biên

Chúng-sanh được nghe chẳng luống bỏ

Ðều khiến lìa khổ thường vui mừng

Thời-Hoa-Quang-Thần được chứng nhập.

Như-Lai trí lực đều viên mãn

Công-đức trang-nghiêm hiện thế-gian

Ðiều phục tất cả loài chúng-sanh

Pháp này Dũng-Kiện được chứng rõ.

Phật xưa tu tập biển đại-bi

Tâm Phật niệm niệm khắp thế-gian

Thần-thông của Phật thật vô-biên

Tăng-Tinh-Khí Thần quan-sát thấy.

Phật khắp thế-gian thường hiện tiền

Tất cả phương tiện không luống bỏ

Chúng-sanh phiền-não đều sạch trừ

Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát.

Phật là biển trí của thế-gian

Phóng tịnh Quang-minh đều cùng khắp

Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh

Diệu-Nghiêm-Kế Thần được ngộ nhập.

Phật quán thế-gian khởi từ tâm

Vì lợi chúng-sanh mà xuất hiện

Khai thị thắng đạo rất vui lành

Nhuận-Tinh-Hoa Thần môn giải-thoát.

Thiện-Thệ tu-hành hạnh thanh-tịnh

Dưới cội bồ-đề tuyên thuyết đủ

Giáo hóa như vậy khắp mười phương

Thành-Diệu-Hương Thần lãnh hội được.

Phật nơi tất cả các thế-gian

Khiến lìa ưu-não sanh đại-hỷ

Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ

Kiến-Ái-Nhạo Thần được ngộ nhập.

Như-Lai xuất hiện nơi thế-gian

Quan-sát chúng-sanh lòng ưa thích

Các môn phương-tiện khiến thành thục

Ly-Cấu-Quang-Thần môn giải-thoát.

Kiết-Tường-Chủ-Dược Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của tất cả chúng-sanh mà siêng năng nhiếp thủ.

Chiên-Ðàn-Lâm Thần được giải-thoát-môn dùng quang-minh nhiếp thủ chúng-sanh khiến họ được lợi-ích.

Ly-Trần-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dùng phương tiện thanh-tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng-sanh.

Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần được giải-thoát-môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.

Mao-Khổng-Hiện-Quang Thần được giải-thoát-môn đại-bi tràng mau đến tất cả cảnh-giới bịnh tật.

Phá-Ám-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn chữa trị tất cả chúng-sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh-tịnh.

Phổ-Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát-môn hay diễn Phật-Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.

Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn hay làm thiện-tri-thức khiến chúng-sanh đều phát thiện căn.

Minh-Kiến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi thanh-tịnh hay dùng phương-tiện khiến chúng-sanh tín-giải.

Phổ-Phát-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó Kiết-Tường-Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dược Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trí-tuệ bất-tư-nghì

Chúng-sanh tâm niệm đều rõ biết

Hay dùng vô-lượng phương-tiện môn

Dứt trừ chúng-sanh vô-lượng khổ.

Ðại-Hùng thiện-xảo khó nghĩ lường

Hành động thi-vi không luốn uổng

Tất khiến chúng-sanh khổ dứt trừ

Chiên-Ðàn-Lâm-Thần đã ngộ được.

Ông xem chư Phật pháp dường ấy

Thuở xưa siêng tu vô-lượng kiếp

Ðối với các cõi không chấp tham

Ly-Trần-Quang Thần được chứng nhập.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ai được thấy Phật và nghe danh

Tất được lợi ích không luống qua

Danh-Xưng-Phổ-Văn đã biết rõ.

Trong mỗi chưn lông của Như-Lai

Ðều phóng quang-minh dứt các khổ

Thế-gian phiền-não đều dứt trừ

Mao-Khổng-Quang-Thần môn ngộ nhập.

Chúng-sanh ngu-si bị mù lòa

Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô-lượng

Phật đều dứt trừ khai trí-huệ

Phá-Ám-Tịnh-Thần quan-sát thấy.

Như-Lai nhứt âm vô-hạn-lượng

Khai diễn tất cả biển pháp-môn

Chúng-sanh được nghe đều biết rành

Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát.

Ông xem Phật-trí khó nghĩ bàn

Hiện vào các loài để cứu độ

Hay khiến người thấy đều thuận theo

Tế-Nhựt-Tràng Thần rõ biết được.

Như-Lai phương tiện biển đại-bi

Vì cứu chúng-sanh mà xuất hiện

Rộng khai chánh-đạo dạy chúng-sanh

Kiến-Thập-Phương Thần đã rõ thấu.

Như-Lai khắp phóng đại quang-minh

Tất cả mười phương đều chiếu đến

Chúng-sanh niệm Phật sanh công-đức

Phổ-Phát-Quang-Thần môn giải-thoát.

Bố-Hoa-Như-Vân Chủ-Lâm-Thần được giải-thoát-môn biển trí rộng lớn vô-biên.

Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần được giải-thoát-môn sửa sang rộng lớn khắp thanh-tịnh.

Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần được giải-thoát-môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh-tín.

Kiết-Tường-Tịnh-Diệp Thần được trang-nghiêm tất cả công-đức thanh-tịnh.

Thùy-Bố-Diệm-Tạng Thần được giải-thoát-môn trí-huệ phổ-môn thanh-tịnh thường xem khắp pháp-giới.

Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Thần được giải-thoát-môn biết khắp công-hạnh của tất cả chúng-sanh mà bủa giăng mây pháp.

Khả-Ái-Lôi-Thinh Thần được giải-thoát-môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh-tịnh.

Hương-Quang-Phổ-Biến Thần được giải-thoát-môn hiện khắp mười phương những cảnh-giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.

Diệu-Quang-Hoánh-Diệu Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả công-đức nhiêu-ích thế-gian.

Hoa-Quả-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang-nghiêm tạng công-đức.

Lúc đó Hoa-Bố-Như-Vân Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Lâm-Thần rồi nói kệ rằng :

Phật xưa tu tập hạnh bồ-đề

Phước đức trí-huệ đều viên-mãn

Tất cả trí-lực trọn đủ đầy

Phóng đại quang-minh mà xuất thế.

Ðại-bi vô-lượng khắp chúng-sanh

Như-Lai thuở xưa tu thanh-tịnh

Nên nay hay làm lợi thế-gian

Trạc-Thơ-Quang Thần biết rõ được.

Nếu người thấy Phật được một lần

Tất được thắng vào biển thâm-tín

Khai-thị tất cả đạo Như-Lai

Sanh-Nha-Diệu Thần môn-giải-thoát.

Chưn lông chứa nhóm các công-đức

Ức kiếp tuyên dương chẳng thể hết

Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn

Cát-Tường-Diệp Thần hay hiểu rõ.

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Cúng-dường sát trần vô-lượng Phật

Trí-huệ lần lần thêm sáng suốt

Bố-Diệm-Tạng-Thần rõ biết được.

Tất cả chúng-sanh nhiều công-hạnh

Thế-Tôn một niệm đều rõ biết

Trí-huệ vô-ngại rộng vô-biên

Diệu-Nghiêm-Quang-Thần hay ngộ nhập.

Hằng diễn Như-Lai tịch-Diệu-âm

Khắp sanh vô-lượng đại hoan hỷ

Tùy theo căn tánh đều được ngộ

Lôi-Âm-Thần đây đã làm được.

Như-Lai thị hiện đại thần-thông

Mười phương quốc-độ đều cùng khắp

Phật xưa tu-hành khiến được thấy

Phổ-Hương-Quang-Thần được chứng nhập.

Chúng-sanh gian ác chẳng biết tu

Mê hoặc trầm luân trong sanh tử

Vì họ mở bày đường trí-huệ

Diệu-Quang-Lâm-Thần đã được thấy.

Phật vì nghiệp-chướng các chúng-sanh

Qua vô-lượng kiếp mới xuất hiện

Người khác niệm niệm thường khiến thấy

Hoa-Quả-Vị-Thần quan-sát được.

Bửu-Phong-Khai-Hoa Chủ-Sơn Thần được giải-thoát-môn nhập đại tịch-định quang-minh.

Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn tu tập từ-thiện-căn thành-thục bất-khả tư-nghì số chúng-sanh.

Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả tâm ưa thích của chúng-sanh làm nghiêm-tịnh các căn.

Ly-Trần-Bửu-Kế Thần được giải-thoát-môn vô-biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn dùng vô-biên công-đức quang khắp giác ngộ.

Ðại-Lực-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay tự thành-thục lại khiến chúng-sanh xa lìa ngu-mê.

Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần được giải-thoát-môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.

Vi-Mật-Quang-Luân Thần được giải-thoát-môn diễn giáo-pháp quang-minh hiển bầy tất cả công-đức của Như-Lai.

Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh, nhẫn đến trong chiêm-bao, đều thêm lớn thiện-căn.

Kim-Cang-Kiên-Cố-Nhãn Thần được giải-thoát-môn xuất hiện vô-biên đại-nghĩa.

Lúc đó Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Sơn-Thần rồi nói kệ rằng :

Xưa tự-tại thắng-hạnh rộng vô-biên

Nay được thần-thông cũng vô-lượng

Rộng mở pháp-môn nhiều vô số

Ðều khiến chúng-sanh được tỏ ngộ.

Tướng-hảo nghiêm thân khắp thế-gian

Ánh sáng chưn lông đều thanh-tịnh

Ðại-từ phương tiện bày tất cả

Diệu-Kế-Sơn Thần ngộ môn này.

Phật thân hiện khắp vô-biên cõi

Thập phương thế-giới đều đủ cả

Tướng-hảo nghiêm tịnh người vui mừng

Phổ-Chiếu-Sơn Thần được ngộ nhập.

Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi

Chẳng nhiễm thế-pháp như hư-không

Các môn phương tiện độ chúng-sanh

Môn này Bửu-Kế Thần được ngộ.

Chúng-sanh tối tâm vào đường hiểm

Phật xót thương họ phóng quang chiếu

Khiến khắp thế-gian tỉnh giấc

Quang-chiếu vui mừng tâm được ngộ.

Xưa ở các cõi rộng tu hành

Cúng dường thập phương vô-số Phật

Chúng-sanh được thấy phát nguyện to

Ðại-Lực-Sơn Thần đã thấy rõ.

Thấy các chúng-sanh lưu chuyển khổ

Tất cả nghiệp-chướng luôn ràng buộc

Dùng trí-huệ quang đều dứt trừ

Phổ-Thắng-Sơn Thần được giải-thoát.

Mỗi mỗi chưn lông vang tiếng diệu

Tùy chúng-sanh tâm ca ngợi Phật

Khắp cả mười phương vô-lượng kiếp

Quang-Luân-Sơn Thần chứng môn này.

Khắp cả mười phương Phật hiện tiền

Các môn phương tiện thuyết diệu-pháp

Lợi ích chúng-sanh nhiều công-hạnh

Hiện-Kiến-Sơn Thần được tỏ ngộ.

Pháp-môn vô-lượng dường biển cả

Nhứt-âm diễn thuyết người đều hiểu

Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng

Môn phương tiện này Kim-Cang được.

Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa-Chủ-Ðịa Thần được giải-thoát-môn dùng tâm từ-bi niệm niệm quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần được giải-thoát-môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.

Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần được giải-thoát-môn tu tập các môn tam-muội khiến các chúng-sanh trừ chướng cấu.

Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh thường du hí khoái lạc.

Kim-Sắc-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn thị hiện tất cả thân thanh-tịnh điều phục chúng-sanh.

Hương-Mao-Phát-Quang Thần được giải-thoát-môn rõ biết biển công-đức đại-oai-lực của tất cả Phật.

Tịch-Âm-Duyệt-Ý Thần được giải-thoát-môn nhiếp trì khắp biển âm-thinh của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần được giải-thoát-môn đầy đủ tánh ly-cấu.

Kim-Cang-Phổ-Trì Thần được giải-thoát-môn khắp xuất hiện tất cả pháp-luân của Phật nhiếp trì.

Lúc đó Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Ðịa Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Môn đại-từ-bi bất-khả-thuyết

Tu hành như vậy không thôi ngừng

Nên được bền chắc thân bất hoại.

Tam thế chúng-sanh và Bồ-Tát

Tất cả phước đức đã tạo được

Ðều hiện chưn lông của Như-Lai

Phước-Nghiêm-Ðịa-Thần đã được thấy.

Tam-muội tịch-tịnh rất rộng lớn

Bất sanh bất diệt không lai khứ

Nghiêm tịnh quốc-độ dạy chúng-sanh

Diệu-Hoa-Ðịa-Thần được giải-thoát.

Phật thuở xa xưa tu các hạnh

Vì khiến chúng-sanh tiêu chướng nặng

Phổ-Tán-Chúng-Bửu-Chủ-Ðịa Thần

Thấy giải-thoát này lòng mừng rỡ.

Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé

Thế-gian niệm niệm đều hiện khắp

Tịnh-Mục-Quán-Thời Chủ-Ðịa-Thần

Thấy công-hạnh Phật lòng vui đẹp.

Diệu-Âm vô-hạn bất-tư-nghì

Khắp vì chúng-sanh trừ phiền-não

Thấy Phật công-đức rộng vô-biên

Kim-Sắc-Nhãn Thần hay tỏ ngộ.

Tất cả sắc hình đều hóa hiện

Mười phương pháp-giới đều đầy khắp

Như vậy hóa độ các chúng-sanh

Hương-Mao-Ðịa Thần thường thấy Phật.

Diệu-Âm cùng khắp cả mười phương

Trải vô-lượng kiếp thường diễn thuyết

Duyệt-Ý-Ðịa Thần được suốt thông

Theo Phật được nghe rất mừng kính.

Chưn lông thân Phật tuông mây thơm

Tùy chúng-sanh tâm khắp các cõi

Những ai được thấy thành căn lành

Diệu-Hoa-Kế Thần thường quan-sát.

Kiên cố khó hoại như Kim-Cang

Chẳng thể lay động hơn Tu-Di

Phật thân như vậy ở thế-gian

Phổ-Trì-Ðịa-Thần được thấy rõ.

Bửu-Phong-Quang-Diệu-Chủ-Thành Thần được giải-thoát-môn phương-tiện lợi-ích chúng-sanh.

Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn biết căn tánh chúng-sanh giáo hóa thành thục.

Thanh-Tịnh-Hỷ-Bửu Thần được giải-thoát-môn thường vui mừng khiến tất cả chúng-sanh hưởng thọ phước-đức.

Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi cứu những kẻ bố-úy.

Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn đại trí-huệ khắp rõ suốt.

Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khắp thị hiện.

Thạnh-Phước-Oai-Quang Thần được được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh khiến tu biển phước-đức rộng lớn.

Tịnh-Quang-Minh-Thân Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh ngu ám.

Hương-Tràng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn quan-sát thần-lực tự-tại của Như-Lai khắp thế-gian điều-phục chúng-sanh.

Bửu-Phong-Quang-Mục Thần được giải-thoát-môn có thể dùng đại quang-minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thành-Thần rồi nói kệ rằng :

Ðạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì

quang-minh chiếu khắp mười phương cõi

chúng-sanh hiện-tiền thấy Như-Lai

Giáo-hóa thành-thục vô-lượng-số.

Chúng-sanh căn tánh đều sai khác

Phật rõ biết cả không dư sót

Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện-Chủ-Thành-Thần

Chứng được môn này lòng mừng rỡ.

Như-Lai vô-lượng kiếp tu hành

Hộ-trì chánh-pháp của chư Phật

Tâm thường thừa phụng sanh hoan-hỷ

Môn này Diệu-Bửu-Thần được ngộ.

Như-Lai từ xưa đã trừ được

Tất cả khủng bố của chúng-sanh

Luôn luôn với họ khởi từ-bi

Ly-Ưu-Thành Thần mừng được ngộ

Phật trí quảng-đại vô-hạn-biên

Ví như hư-không chẳng lường được

Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn-Chủ-Thành-Thần

Học được Như-Lai môn diệu-huệ.

Phật thân sắc tướng đồng chúng-sanh

Tùy họ ưa thích đều khiến thấy

Diệm-Tràng-Minh-Hiện-Chủ-Thành Thần

Học phương-tiện này lòng hoan-hỷ.

Như-Lai ngày trước tu phước-đức

Thanh-tịnh quảng-đại vô-biên tế

Thạnh-Phước-Oai-Quang-Chủ-Thành-Thần

Quán-Sát tỏ ngộ lòng vui thích.

Chúng-sanh ngu-mê trong các cõi

Như kẻ sanh manh trọn không thấy

Vì lợi ích họ Phật ra đời

Tịnh-Quang-Minh Thần được chứng nhập.

Như-Lai tự-tại rộng vô-biên

Như mây che khắp cùng thế-giới

Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục

Môn này Hương-Tràng quan-sát thấy.

Chúng-sanh si tối như mù lòa

Các thứ chướng cái theo ràng buộc

Phật quang chiếu suốt khiến mở ra

Quang-Mục-Thành Thần được chứng nhập.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang-nghiêm.

Tu-Di-Bửu-Quang-Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn thành-tựu bồ-đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng-sanh.

Lôi-Âm-Tràng-Tướng-Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng-sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.

Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn hay mưa tất cả đồ báu trang-nghiêm.

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình Thần được giải-thoát-môn có thể hiện đạo tràng trang-nghiêm vi diệu rộng giáo-hóa chúng-sanh khiến thành-thục.

Hoa-Anh-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.

Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay dùng biện tài khắp mưa vô-biên pháp hoan hỷ.

Dũng-Mãnh-Hương-Nhãn Thần được giải-thoát-môn rộng khen ngợi công-đức của chư Phật.

Kim-Cang-Thể-Vân Thần được giải-thoát-môn thị hiện vô-biên sắc tướng trang-nghiêm đạo tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dưới cội bồ-đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.

Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần được giải-thoát-môn hiển thị những trí-lực của Như-Lai.

Lúc đó Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Ðạo-Tràng Thần rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Trong vô-lượng kiếp tu công-hạnh

Chư Phật xuất thế đều cúng-dường

Ðược công-đức lớn dường hư-không.

Phật xưa bố-thí vô cùng tận

Vô-lượng cõi nước như vi trần

Tu-Di-Bửu-Quang-Ðạo-Tràng Thần

Nhớ đến Như-Lai lòng hớn-hở.

Như-Lai sắc tướng vốn vô cùng

Biến hóa rộng khắp tất cả cõi

Chúng-sanh mơ mộng thường thị hiện

Lôi-Âm-Tràng Thần quan-sát thấy.

Phật vô-lượng kiếp tu hạnh xả

Xả được khó xả trí như biển

Xả hạnh như vậy vì chúng-sanh

Diệu-Nhãn-Hoa Thần tỏ ngộ được.

Vô-biên sắc tướng như mây báu

Hiện bồ-đề tràng khắp thế-gian

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình-Ðạo-Tràng Thần

Thấy Phật tự-tại sanh hoan-hỷ.

Chúng-sanh công-hạnh biển vô-biên

Như-Lai cùng khắp rưới mưa Pháp

Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc

Hoa-Anh-Tràng Thần đã được ngộ.

Vô-lượng pháp-môn nghĩa sai khác

Biện tài rộng lớn đều vào được

Vũ-Bửu-Nghiêm-Cụ-Ðạo-Tràng Thần

Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.

Tất cả quốc độ bất-khả-thuyết

Dùng hết ngôn từ ca-ngợi Phật

Nên được danh dự công-đức to

Dũng-Mãnh-Nhãn Thần ghi nhớ được.

Các thứ sắc tướng nhiều vô-biên

Dưới cội bồ-đề đều khắp hiện

Kim-Thể-Vân Thần ngộ môn này

Hằng quán đạo-thọ sanh hoan-hỷ.

Biên tế mười phương bất khả đắc

Phật tọa đạo-tràng trí cũng vậy

Liên-Hoa-Quang-Minh Ðạo-Tràng Thần

Ðược giải-thoát này rất vui thích.

Ðạo-Tràng tất cả xuất diệu-âm

Ca ngợi Như-Lai trí thanh-tịnh

Cũng khen nhơn hạnh đã viên-thành

Diệu-Quang-Chiếu Thần nghe hiểu được.

Bửu-Ấn-Thủ-Túc-Hành Thần được giải-thoát-môn khắp rưới những châu báu sanh hoan-hỷ rộng lớn.

Liên-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn thị hiện Phật-thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối-Thắng-Hoa-Kế Thần được giải-thoát-môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai.

Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn cất chân bước đi đều diều-phục vô-biên chúng-sanh.

Diệu-Bửu-Tinh-Tràng Thần được giải-thoát-môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên-hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh-âm vi-diệu.

Nhạo-Thổ-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn xuất sanh vô-biên hoan-hỷ.

Chiên-Ðàn-Thọ-Quang-Thần được giải-thoát-môn dùng hương-phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo-tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn tất cả chưn lông phóng quang-minh diễn pháp-âm vi-diệu.

Vi-Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang-minh chiếu sáng khắp nơi.

Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh khiến sanh nhiều thiện căn.

Lúc đó Bửu-Ấn-Thủ Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc-Hành Thần rồi nói kệ rằng :

Phật xưa tu hành vô-lượng kiếp

Cúng-dường tất cả mười phương Phật

Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm

Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.

Niệm niệm thần-thông chẳng thể lường

Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát

Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi

Liên-Hoa-Quang Thần đều thấy rõ.

Chư Phật Như-Lai pháp như vậy

Chúng hội rộng lớn khắp mười phương

Thị-hiện thần-thông bất-tư-nghì

Tối-Thắng-Hoa Thần đều thấy biết.

Cõi nước mười phương tất cả chỗ

Nơi đó dở chưn hoặc hạ chưn

Ðều hay thành-tựu các chúng-sanh

Nhiếp-Thiện-Kiến Thần tâm được ngộ.

Như số chúng-sanh khắp hiện thân

Mỗi mỗi thân này khắp pháp-giới

Ðều phóng tịnh-quang rưới các báu

Diệu-Bảo-Tinh Thần được chứng nhập.

Như-Lai cảnh giới vô-biên-tế

Khắp rưới pháp-vũ đều cùng khắp

Chúng-hội thấy Phật sanh vui mừng

Thổ-Diệu-Âm Thần thấy biết được

Âm-thanh của Phật đồng hư-không

Tất cả âm-thinh đều ở trong

Ðiều-phục chúng-sanh đều cùng khắp

Chiên-Ðàn-Thọ Thần nghe hiểu được.

Tất cả chưn lông vang tiếng pháp

Diễn-thuyết hồng-danh tam thế Phật

Người nghe tiếng này đều vui mừng

Liên-Hoa-Quang Thần thấy như vậy.

Phật-thân biến hiện bất-tư-nghì

Mỗi bước hiện tướng dường như biển

Tùy tâm chúng-sanh khiến được thấy

Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát.

Mười phương khắp hiện đại thần-thông

Tất cả chúng-sanh đều khai ngộ

Tập-Diệu-Hoa Thần nơi pháp này

Thấy biết trong lòng rất hoan-hỷ.

Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thân-Chúng Thần được giải-thoát-môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn quang-minh phổ chiếu vô-biên thế-giới.

Hải-Âm-Ðiều-Phục Thần được giải-thoát-môn đại-âm khắp giác-ngộ tất cả chúng-sanh khiến vui mừng điều-phục.

Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần được giải-thoát-môn thân ở cùng khắp như hư-không.

Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần được giải-thoát-môn thị-hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Quang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần được giải-thoát-môn trừ phiền-não cấu của tất cả chúng-sanh.

Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần được giải-thoát-môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hiện-Nhiếp-Hóa Thần được giải-thoát-môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế-chủ hiển thị tướng trang nghiêm.

Bất-Ðộng-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nhiếp khắp tất cả chúng-sanh đều khiến sanh thiện căn thanh-tịnh.

Lúc đó Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân-Chúng Thần, rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ vi-trần kiếp về trước

Có Phật Diệu-Quang hiện xuất thế

Thế-Tôn nơi Ðức Như-Lai kia

Phát tâm cúng-dường tất cả Phật.

Như-Lai thân phóng đại quang-minh

Quang chiếu pháp-giới đều đầy khắp

Chúng-sanh gặp được tâm điều phục

Quang-Chiếu-Phương Thần đã được thấy.

Như-Lai tiếng tâm khắp các cõi

Ngôn-âm của Phật đều viên-mãn

Giác-ngộ quần sanh không sót thừa

Âm-Ðiều-Phục Thần lòng hớn hở.

Phật thân thanh-tịnh thường tịch-diệt

Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng

Như vậy khắp ở nơi thế-gian

Tịnh-Hoa-Nghiêm Thần chứng nhập được.

Ðạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì

Tùy tâm chúng-sanh đều khiến thấy

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi

Vô-Lượng-Oai-Nghi được tỏ ngộ.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ra đời lợi ích sức tự-tại

Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng

Thắng-Quang-Nghiêm Thần môn chứng nhập.

Trong mỗi tướng răng của Như-Lai

Phóng quang-minh thơm như mây phủ

Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng-sanh

Tịnh-Quang-Hương-Vân quan-sát thấy.

Chúng-sanh nhiễm trước vì chướng nặng

Chạy theo đường ma thường lưu chuyển

Như-Lai khai thị giải-thoát môn

Thủ-Hộ-Nhiếp Thần ngộ nhập được.

Tôi xem Như-Lai sức tự-tại

Phóng đại quang-minh khắp pháp-giới

Ở tại vương cung hóa chúng-sanh

Phổ-Hiện-Hóa Thần được giải-thoát.

Chúng-sanh mê vọng đủ sự khổ

Phật ở trong đó thường cứu-hộ

Khiến dứt phiền não tâm vui mừng

Bất-Ðộng-Quang Thần đã thấy biết.

Diệu-Sắc-Na-La-Diên Chấp-Kim-Cang Thần được giải-thoát-môn thấy Như-Lai thị-hiện thân vô biên sắc tướng.

Nhựt-Luân-Tốc-Tật-Tràng Thần được giải-thoát-môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang-minh.

Tu-Di-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn hóa hiện vô-lượng thân đại thần biến.

Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-thanh tùy theo mọi loài.

Diệu-Tý-Thiên-Chúa Thần được giải-thoát-môn hiện vì tất cả thế-chủ khai ngộ chúng-sanh.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.

Ðại-Thọ-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn dùng đồ trang-nghiêm khả-ái nhiếp tất cả thọ-thần.

Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn phước-đức trang-nghiêm rộng lớn của Như-Lai đều đầy đủ rõ ràng.

Mật-Diệm-Cát-Tường-Mục Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của chúng-sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai-nghiêm.

Liên-Hoa-Ma-Ni-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp rưới tất cả đồ trang-nghiêm như ý của Bồ-Tát.

Lúc đó Diệu-Sắc-Na-La-Diên Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim-Cang Thần, rồi nói kệ rằng :

Ông nên xem Pháp-Vương

Pháp-Vương pháp như vậy

Sắc tướng vô-lượng-biên

Thế-gian đều hiện khắp.

Mỗi lông nơi thân Phật

Lưới sáng bất-tư-nghì

Dường như vừng mặt trời

Khắp soi mười phương cõi.

Như-Lai sức thần thông

Pháp-giới đều cùng khắp

Trước tất cả chúng-sanh

Thị-hiện thân vô-tận.

Như-Lai thuyết pháp-âm

Mười phương đều được nghe

Tùy các loài chúng-sanh

Ðều khiến tâm đầy đủ.

Chúng thấy đấng Mâu-Ni

Ở trong cung-điện vua

Khắp vì các quần-sanh

Xiển-dương pháp rộng lớn.

Chỗ biển pháp xây vần

Tất cả nghĩa sai biệt

Các thứ môn phương-tiện

Diễn-thuyết không cùng tận.

Vô-biên phương-tiện lớn

Khắp ứng mười phương cõi

Gặp Phật tịnh quang-minh

Ðều thấy thân của Phật.

Cúng-dường lên chư Phật

Số vạn-ức vi-trần

Công-đức như hư-không

Tất cả đều chiêm ngưỡng.

Thần-thông-lực bình đẳng

Tất cả cõi đều hiện

An-tọa diệu-đạo-tràng

Khắp hiện trước quần-chúng.

Quang-minh chiếu thế-gian

Ánh sáng đều viên mãn.

Pháp-giới chiếu khắp cùng

Hiển bày công-hạnh Phật.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35162)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6961)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 11986)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30807)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30830)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8317)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12736)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12604)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11992)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13678)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36142)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10200)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52884)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11195)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10884)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11095)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10894)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13505)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16821)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22518)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9929)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7442)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10752)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13448)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13263)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16717)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16942)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14210)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17153)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12590)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14301)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14696)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9584)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12110)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11697)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16934)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14772)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16576)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13021)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12487)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12151)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16070)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11922)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14391)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12439)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13175)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15420)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12288)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13512)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14955)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21413)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13623)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11292)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21151)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14750)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21084)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18206)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14457)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32263)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12377)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant