Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
20,133,129

Giải Thích Thẻ Quy Y

Thursday, November 12, 202018:09(View: 683)
Giải Thích Thẻ Quy Y

GIẢI THÍCH THẺ QUY Y

Garchen Rinpoche giảng
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 
Bước Vào Con Đường Kim Cương Thừa

Mọi người đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa của quy y và vì lý do đó, thầy đã thiết kế thẻ quy y mới này. Danh tiếng của [Truyền thừa] Drikung Kagyu đến từ Tổ Jigten Sumgon, vị sở hữu nhiều phẩm tính độc đáo của thân, khẩu và ý giác ngộ. Thầy sẽ chia sẻ điều gì đó về những phẩm tính này từ sự hiểu của bản thân thầy.

Để đại diện cho các phẩm tính của thân giác ngộ, trên thẻ quy y có hình của Tổ Jigten Sumgon. Đó không chỉ là một bức hình bất kỳ. Đó là hình của bức tượng được gọi là “Vị In Răng” và đây là một trong những đối tượng linh thiêng quan trọng nhất tại Tu viện Gar, nơi mà bức tượng được lưu giữ bởi chứa đựng nhiều ân phước gia trì.

Trong quá khứ, Đức Gardampa Chodingpa du hành đến Nepal, nơi Ngài làm nhiều bức tượng Tổ Jigten Sumgon. Ngài làm các bức tượng theo hai kích cỡ: những bức lớn hơn cao khoảng mười lăm xen-ti-mét và những bức còn lại rất nhỏ. Khi Đức Gar Chodingpa cúng dường những bức tượng này để thánh hóa, Ngài hỏi Tổ Jigten Sumgon, “Ngài có nghĩ rằng nó trông giống Ngài?”.

Tổ Jigten Sumgon cầm một trong những bức tượng lớn lên nhìn. Ngài nói, “Nó thực sự trông giống Ta” và cắn vào đầu của bức tượng, để lại dấu răng trên đầu của bức tượng. Kể từ đó, một dấu răng tự nhiên xuất hiện trên đầu của tất cả những bức tượng lớn của Tổ Jigten Sumgon. Các bức tượng này vì thế được gọi là “Vị In Răng”.

Tổ Jigten Sumgon sau đấy cầm một trong những bức tượng nhỏ lên và đặt nó vào trong miệng. Ngài trao lại bức tượng cho Đức Gar Chodingpa và bảo rằng, “Bây giờ, nó đã được thánh hóa”. Do đó, các bức tượng nhỏ được gọi là “Vị Bỏ Miệng”.

Tất cả những bức tượng này đều cực kỳ quý báu. Bản thân thầy đã thấy khoảng ba hay bốn mươi bức tượng lớn và chúng đều có dấu răng. Chúng là những bức tượng rất cổ và mọi người thường thu thập chúng: Nhiều vị Lama vĩ đại từ mọi truyền thống trên khắp Tây Tạng sở hữu những bức tượng Tổ Jigten Sumgon này. Để giới thiệu cho mọi người biết về lịch sử này, thầy đã thêm hình của bức tượng lớn vào thẻ quy y.

Về phẩm tính của khẩu giác ngộ, thẻ quy y nói rằng: Con quy y trí tuệ, tâm yếu của Đức Phật. Trong Ý Định Duy Nhất Của Thánh Pháp (Gongchig) của Tổ Jigten Sumgon có nói rằng: “Bất cứ điều gì được tiến hành trong phạm vi của những điều có thể được biết đều được chư Phật tiến hành”.

Tất cả đều sở hữu Phật tính; không có chúng sinh nào không sở hữu phẩm tính trí tuệ này trong tâm họ. Chính nhờ trí tuệ này mà họ có thể trải qua hạnh phúc tạm thời và có thể rốt ráo đạt giác ngộ. Trạng thái Phật quả được cho là sự hoàn thiện của trí tuệ. Nói ngắn gọn, trí tuệ là gì? Chừng nào mà người ta chưa chứng ngộ bản tính của tâm, họ còn vô minh và trong bối cảnh đó, tâm được nhắc đến là thức nhị nguyên. Nhưng khi bản tính của tâm được chứng ngộ, nó được nhận ratrí tuệ tự thấu biết. Đấy là lý do thẻ quy y nói rằng trí tuệtâm yếu của Đức Phật.

Sau đấy, thẻ quy y nói rằng: Con quy y tình yêu thươnglòng bi mẫn, tâm yếu của Giáo Pháp. Người ta nói rằng, “Tám vạn bốn nghìn Pháp môn được cô đọng trong Bồ đề tâm”. Chư Phật ba thời đều giảng dạy con đường thù thắng của Bồ đề tâm. Có hai kiểu Bồ đề tâm: tương đốituyệt đối. Để chứng ngộ Bồ đề tâm tuyệt đối, người ta phải nhận ra rằng không có ngã. Và để chứng ngộ sự vô ngã đó, họ phải phát khởi tâm vị tha.

Kế đó, thẻ quy y nói rằng: Con quy y các thiện tri thức, tâm yếu của những vị đồng hành. Trong bối cảnh của giới quy y, vị đồng hànhthiện tri thức tâm linh hay đạo sư tâm linh. Thực sự, nếu con xem bất cứ vị thầy nào trong một hệ thống thế tục hay tâm linhthiện tri thức của con, con có thể đạt được hạnh phúc trong hệ thống đó. Thầy tin rằng điều quan trọng là bày tỏ niềm tin và sự kính trọng với tất cả những vị thầy. Do đó, tinh túy của những vị đồng hànhthiện tri thức. Ý định của khẩu giác ngộ của chư vị đều giống nhau.

Về phẩm tính của ý giác ngộ, Tổ Jigten Sumgon nói trong Gongchig rằng: “Tâm yếu của ba giới luật là một trong hành động”. Rốt ráo, ba cấp độ giới luậtBiệt Giải Thoát, Bồ TátKim Cương thừa – là một. “Một” bởi khi tình yêu thương vô lượng khởi lên và người ta chứng ngộ tri kiến của Đại Thủ Ấn, họ tự nhiên sẽ từ bỏ việc làm hại chúng sinh khác và theo cách này, họ tự nhiên hoàn thành lợi lạc của chúng sinh khác. Vì thế, tấm thẻ nói rằng:

Khi tổn hại với chúng sinh khác và nguyên nhân của nó bị từ bỏ, các giới luật của Biệt Giải Thoát được trọn vẹn. Khi sự giúp đỡ dành cho chúng sinh khác và nguyên nhân của nó được hoàn thành, các giới luật của chư Bồ Tát được trọn vẹn. Khi người ta khéo léo trong nhận thức thanh tịnh về vũ trụ và mọi chúng sinh, các giới luật của Mật thừa được trọn vẹn.

Ví dụ, nếu tâm vị tha của Bồ đề tâm khởi lên bên trong, thì như Đức Milarepa từng nói, “Mười thiện hạnh sẽ trở thành sự hiển bày tự nhiên của hành động”. Theo cách này, làm hại chúng sinh khác sẽ tự nhiên chấm dứt. Khi họ từ bỏ việc làm hại chúng sinh khác, giúp đỡ chúng sinh khác và các nguyên nhân của nó sẽ được hoàn thành. Khi họ giữ gìn Bồ Tát giới, lợi lạc của chúng sinh khác sẽ tự nhiên được hoàn thành. Tinh túy của Bồ Tát giớisáu ba la mật.

Khi người ta khéo léo trong nhận thức thanh tịnh về vũ trụ và mọi chúng sinh, các giới luật của Mật thừa được trọn vẹn. Đức Drikung Dharmaraja nói rằng, “Vũ trụ của những sự xuất hiệntồn tại cần được hiểu là hình tướng của Bổn tôn. Đó là sự hoàn thiện của giai đoạn phát triển trong Mật thừa”.

Khi những che chướng tạm thời của hữu tình chúng sinh được tiêu trừ, chẳng còn tìm được hữu tình chúng sinh thực sự. Vũ trụ và mọi chúng sinh vốn thanh tịnh ở nền tảng; họ chỉ bị che lấp bởi những ô nhiễm tạm thời. “Thanh tịnh” nghĩa là gì? Các nhận thức nhị nguyên, chẳng hạn những nhãn được tạo ra về “luân hồi và Niết Bàn” và v.v. đều khởi lên bởi vô minh và vì thế là “bất tịnh”. Người ta phát triển một tri kiến thanh tịnh về vũ trụ và tất cả chúng sinh khi tất cả bám chấp nhị nguyên như vậy được tịnh hóa.

Thức nhìn nhận mọi thứ theo cách thức nhị nguyênchừng nào còn bám chấp nhị nguyên thì vẫn còn luân hồi. Khi người ta thấy bản chất của thức, họ trở nên thoát khỏi bám chấp nhị nguyên và khi bám chấp nhị nguyên được tịnh hóa, mọi thứ sẽ xuất hiện tự nhiên thanh tịnh. Một cõi của sự thanh tịnh vô biên mở ra khi họ thấy vũ trụ và mọi chúng sinhthanh tịnh. Tâm Kinh nói về “nhìn thẳng vào trải nghiệm của sự hoàn thiện trí tuệ sâu xa”. Tri kiến thanh tịnh khởi lên từ sự nhận ra như vậy về bản tính chân thật của thức. Do đó, trong khi thức mê lầm nhìn nhận một sự nhị nguyên, khi chẳng còn nhận thức nhị nguyên nữa, nó được gọi là trí tuệ nguyên sơ. Marpa Lotsawa nói rằng: “Khi con chứng ngộ nó, nó là giác tính tự thấu biết”.

Sau đấy, thẻ quy y nói rằng: Không phạm điều ác. Thực hành thiện hạnh. Điều phục tâm mình. Đó là giáo lý của Phật. Khi Bồ đề tâm quý báu khởi lên trong tâm con, mười bất thiện hạnh sẽ tự nhiên được tịnh hóa và con sẽ tự nhiên thực hành mười thiện hạnh. “Điều phục tâm” nghĩa là gì? Thứ chúng ta phải điều phụcchấp ngã. Khi chẳng còn chấp ngã, bản thânchúng sinh khác trở nên không thể tách rời. Ví dụ, điểm khác biệt duy nhất giữa con và chúng sinh khác thì giống như điểm khác biệt giữa đá và nước. Bản chất của đá là nước; nó chỉ tạm thời trong trạng thái đóng băng, điều giống như ô nhiễm tạm thời của việc tin tưởng vào sự tồn tại của ngã. Vì thế, điều phục tâm nghĩa là điều phục chấp ngã. Tám vạn bốn nghìn Pháp môn đều được giảng dạy như là các phương pháp để tịnh hóa chấp ngã.

Cũng có hình của Phật Thích Ca Mâu Ni trên thẻ quy y. Đó là hình bức tượng Phật chính yếuBồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật đạt giác ngộ. Bức tượng này tọa lạc ở chính nơi mà Đức Phật đạt giác ngộ và bức tượng này được tin là giống hệt với Ngài. Bởi thật quý báu khi thoáng nhìn thấy hình tướng của Đức Phật trong vũ trụ bao la này, thầy đã thêm hình này vào thẻ quy y.

Trên thẻ quy y cũng có hình Độ Mẫu Tara, Mẹ Vĩ Đại, Sự Hoàn Thiện Trí Tuệ. Do đó, Tam Bảo đều được đại diện trên thẻ quy y này. Đức Phật được đại diện bởi hình Phật Thích Ca Mâu Ni, Giáo Pháp bởi hình Pháp Thân Vĩ Đại Mẹ Tara và bởi thầy là vị đang truyền giới quy y cho các con, cũng có hình của thầy để đại diện cho Tăng. Thân, khẩu và ý giác ngộ của tất cả chư Phật ba thời đều trọn vẹn trong đạo sư tâm linh.

 

Ina Bieler chuyển dịch Tạng-Anh; Dan Clarke hiệu đính năm 2019.

Nguồn Anh ngữ: Explaining the Refuge Card (http://garchen.tw/English/Texts).

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 49)
Nhìn chung, những điểm then chốt để thấu triệt giáo lý của Phật là: Được thúc đẩy bởi sự xả ly và Bồ đề tâm, Tránh ác hạnh và nỗ lực làm các thiện hạnh,
(View: 52)
Đầu tiên, bởi thân người này – sự hỗ trợ cho các phẩm tính của giải thoát – khó được, chúng ta phải hướng các ý nghĩ rời khỏi những vấn đề của đời này.
(View: 85)
Kính lễ đạo sư! Hãy quán chiếu về bốn chủ đề chuyển hóa, quy y Và trưởng dưỡng từ, bi và Bồ đề tâm.
(View: 118)
Kính lễ đạo sư! Hãy quán chiếu về bốn chủ đề chuyển hóa, quy y và trưởng dưỡng từ, bi và Bồ đề tâm.
(View: 304)
Liều thuốc giải cho ảo tưởng, bản ngã và từng vấn đề khác mà chúng ta đối mặt là trí huệ của Pháp;
(View: 297)
Khi bắt đầu thiền định, một trong những cách thức để tăng trưởng Bồ đề tâmlòng bi mẫnthực hành cho và nhận
(View: 287)
Thực hành chính yếu mà thầy tiến hành trong tù ngục là Tong-len (cho và nhận). Khenpo Munsel[1] đã trao cho thầy nhiều chỉ dẫn khẩu truyền đặc biệt về Tong-len, điều không có trong bản văn.
(View: 269)
Bardor Tulku Rinpoche sinh năm 1949 ở Kham, miền Đông Tây Tạng. Từ rất nhỏ, Ngài đã được Đức Gyalwang Karmapa thứ 16 công nhậnhóa hiện thứ ba của Terchen Barway Dorje[1].
(View: 300)
Môn đồ Nyingma của Chân ngôn Bí mật nhấn mạnh vào Mật điển thực sự[2]. Họ theo đuổi tri kiến cao nhất và ham thích hành vi ổn định.
(View: 430)
Con đỉnh lễ đạo sư và đấng bảo hộ Văn Thù Sư Lợi! Trước tiên, hãy quy y Tam Bảo,
(View: 347)
Một vị khác đã nghe những chỉ dẫn về cách tiếp cận Dzogchen Đại Viên Mãn từ Adzom Drukpa Rinpoche Drodul Pawo Dorje
(View: 367)
Bopa Tulku Dongak Tenpe Nyima là một đệ tử của Kunpal Rinpoche[2], vị giữ gìn truyền thống thanh tịnh của Jamgon Mipham Rinpoche
(View: 374)
Tôi, Pema Tsewang Lhundrup, đã chào đời trong năm Kim Mùi của chu kỳ lịch thứ mười sáu (tức năm 1931).
(View: 406)
Khunkhen Pema Karpo là một trong những vị tổ dòng Phật giáo Drukpa Kayu ở miền xứ Tuyết.
(View: 472)
Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa;
(View: 654)
Nếu thời gian của con trong khóa nhập thất được sử dụng tốt, con sẽ làm hài lòng chư Phật cùng những vị trưởng tử, giúp hoàn thành...
(View: 638)
Điều này được gửi đến những vị đang trong khóa nhập thất ba năm tại Pháp.
(View: 623)
Sau khi phát khởi Bồ đề tâm trong Mật thừa và thọ nhận một quán đỉnh, người ta bước qua cánh cửa dẫn vào thực hành Mật thừa.
(View: 639)
Một số đạo hữu đã yêu cầu thầy giải thích ý nghĩa của đai thiền định. Nói chung, đai thiền định được sử dụng bởi Tổ Milarepa khi thực hành Sáu Du Già Của Naropa.
(View: 1328)
Phật Thế Tôn đã giảng dạy bản văn sau đây, điều đem đến lợi lạc trong thời kỳ đen tối.
(View: 915)
Om Ah Hung. Hôm nay, thầy có được cơ hội tuyệt vời để chia sẻ đôi lời về giới quy y.
(View: 906)
Terton Lerab Lingpa Trinle Thaye Tsal vĩ đại, tức Terton Sogyal, là hóa hiện về thân của Tổ Nanam Dorje Dudjom[1], hóa hiện về khẩu của Kim Cương Hợi Mẫuhóa hiện về ý của Đại Sư Liên Hoa Sinh.
(View: 1064)
Hôm nay, chúng ta đều đã đến Vườn Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, Ấn Độ, vùng đất của chư Thánh giả, nơi đã được cúng dường lên Đức Phật.
(View: 1166)
Điều đầu tiên mà bạn cần hiểu là mọi hữu tình chúng sinh đang sống trên thế giới này – ‘hữu tình chúng sinh của tam giới của sự tồn tại’ – là một sản phẩm của tâm.
(View: 1050)
Khi chúng ta nhìn vào hiện tượng vật chất trong thế giới này, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
(View: 1000)
Guru Rinpoche chào đời tám năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài sách tấn các đệ tử hãy hoan hỷ bởi Ngài sẽ trở lại là Guru Rinpoche.
(View: 1112)
Gần đây, nhiều người hỏi về Khandro Rinpoche tôn quý và những hoạt động tâm linh của Bà.
(View: 1280)
Với những vị nhấn mạnh duy nhất vào việc trưởng dưỡng Bồ đề tâm trong cuộc đời, lời khuyên thích hợp cho họ khi tiến gần đến cái chết là nương tựa năm sức mạnh để định hướng lối đi của họ đến đời sau.
(View: 1485)
không phải là kết thúc của cuộc sống, bởi vẫn còn tái sinh sau khi chết.
(View: 1174)
Đừng bao giờ lo âu hay sợ hãi về cái chết. Thay vào đó, hãy cố gắng cải thiện tâm trạng và trưởng dưỡng một nhận thức hoan hỷ rõ ràng
(View: 1225)
Sống và chết đều vô cùng quan trọng với mọi người bởi chúng là số phận. Không ai có thể từ chối hay tránh khổ đau liên quan đến sinh, lão, bệnh, tử và cuộc sống thực sự.
(View: 1516)
Vài người nghĩ rằng Phật giáo Kim Cương thừa rất huyền bí. Điều này là bởi họ thiếu một sự hiểu về hệ thống tư tưởngthực hành của Kim Cương thừa.
(View: 1298)
Các hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tạivị lai; những thủ lĩnh phổ quát của đại dương đàn trànggia đình Phật;
(View: 1675)
Tất cả hữu tình chúng sinh trong tam giới của sự tồn tại đều trong tù ngục luân hồichúng ta đều trải qua khổ đau của luân hồi.
(View: 1623)
Về điều mà chúng ta sắp lắng nghe, Đức Phật đã ban vô số giáo lý. Nếu chúng ta muốn cô đọng những giáo lý này thì có những giáo lý của thừa căn bản và những giáo lý của thừa đặc biệt.
(View: 1282)
Trì Minh Vương hay Vidyadhara tối thắng Rigdzin Jigme Lingpa (1729-98) sinh ở Yoru, Tây Tạng trong một vùng vô cùng khiêm nhường.
(View: 1771)
Đèn Soi Nẻo Giác (A Lamp for the Path to Enlightenment), do ngài Atisha vĩ đại (Dipamkara Shrijnana) sáng tác tại Tây Tạng.
(View: 1506)
Ngày nọ, Đạo Sư đang an trụ trong sự chứng ngộ khi Ngài diện kiến Đức Kim Cương Tát Đỏa và thọ nhận lời tiên tri:
(View: 1583)
Ở Xứ Tuyết Tây Tạng, những giáo lý của Đức Phật được trao truyền trong nhiều dòng truyền thừa.
(View: 5213)
Có nhiều câu hỏi về tái sanh thường được nêu ra đối với các Phật tử. Có tái sanh không? Nếu có, có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Cái gì tái sanh? Có thân trung ấm hay không?
(View: 4064)
Dưới đây là một bài giảng ngắn của Lạt-ma Denys Rinpoché, một nhà sư người Pháp. Ông sinh năm 1949, tu tập theo Phật giáo Tây Tạng từ lúc còn trẻ
(View: 4905)
Kyabje Lama Zopa Rinpoche giải thích cách phát khởi thực chứng về các giai đoạn của đường tu giác ngộ trong Khóa Tu Kopan Thứ Mười Hai...
(View: 5726)
hật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua...
(View: 2875)
Kính lễ Đấng Trang Nghiêm Kim Cang Tát Đỏa. “Tất cả mọi pháp đều không có tự tánh. (Năm) uẩn (skandas), (mười tám) giới (dhatus)...
(View: 3441)
Kinh Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân nói rằng, theo giáo lý của Đức Phật, có hai kiểu người không làm ác: kiểu đầu tiên là những người...
(View: 7776)
Hãy tụng kinh Kim cương nhiều lần. Thầy cũng sẽ cầu nguyện, trì tụng và hồi hướng cho con ngay bây giờ.
(View: 8384)
Khi chúng ta có ước muốn theo đuổi con đường tâm linh, ta phải hiểu thấu vì sao lại chọn đi con đường này.
(View: 8658)
Lòng bi mẫnsự thiền định hay thực hành quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Mặc dù những giáo lý của Đức Phật nói về...
(View: 8468)
Nguyên tác: Making Space with Bodhicitta; Tác giả: Lama Yeshe; Chuyển ngữ: Hoa Chí
(View: 7308)
Tư tưởng thuần khiết nhất này là nguyện ước và ý chí đưa tất cả chúng sanh đến sự thực chứng năng lực Giác Ngộ vô thượng.
(View: 11121)
Bậc giảng giải vô song, đỉnh cao của dòng họ Thích Ca, Người dìu dắt chúng sanh bằng giáo huấn duyên khởi...
(View: 11148)
Trên đây là bài dịch từ trang 18-20 trong quyển ’Kindness, Clarity,and Insight’ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso, với sự đồng ý của Snow Lion Publications
(View: 7125)
Truyền thừa Sakya là một trong bốn truyền thống tâm linh vĩ đại tại Tây Tạng.
(View: 7644)
Có những phẩm hạnh mà bậc Thượng sư cần phải có và những phẩm chất mà người đệ tử cần có.
(View: 7146)
Đức Dalai Lama từng nhiều lần dạy rằng, Phật giáo Kim cương thừa không phải là Lạt-ma giáo.
(View: 6962)
Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, Nguyện cho Phật pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh Ở mọi vùng đất, theo chiều dài và chiều rộng của phương Tây.
(View: 7336)
Một trong những mục đích chính của việc tranh luân trong khi tu học Phật pháp là để giúp bạn phát triển nhận thức quả quyết (nges-shes).
(View: 7456)
Trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (mNgon-rtogs rgyan, tiếng Phạn, Abhisamayalamkara), Đức Di Lặc đã liệt kê bốn mươi sáu lỗi lầm ảnh hưởng đến việc phát triển trí tuệ tương ứng với căn cơ của chư Bồ tát (sbyor-ba’i skyon).
(View: 7905)
Của cải không trường tồn hay thường còn mãi mãi. Lòng tham của cải giống như uống nước muối, ta sẽ chẳng bao giờ có đủ.
(View: 7611)
Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹpvị bổn sư tử tế, hoàn hảothanh tịnh; Sùng mộ ngài một cách đúng đắn là cội nguồn của đường tu.
Quảng Cáo Bảo Trợ