Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,811,756

Kho tàng gia trì - Nghi quỹ Đức Phật

Wednesday, June 5, 201300:00(View: 12370)
Kho tàng gia trì - Nghi quỹ Đức Phật

KHO TÀNG GIA TRÌ - NGHI QUỸ ĐỨC PHẬTbuddhasadhana-01

Đức Phật Shakya Muni cùng chư vị A La Hán

Na-mo Gu-ru Sha-kya Mu-na Ye.

Như trong Kinh Tam Muội Vương có thuyết:

“Khi đi, khi đứng, khi nằm và khi ngồi,

Người nào nhớ tưởng vầng trăng Đức Năng Nhân,

Bổn Sư thường hằng an trụ trước người đó,
Người đó sẽ đắc quảng đại quả Niết Bàn”.


Và:

“Thân thể thanh tịnh như sắc màu vàng kim,
Hổ Chủ Thế Gian khắp thảy cực trang nghiêm,

Người nào để tâm chuyên chú quán như vậy,

Đó là nhập định nơi các hàng Bồ Tát.”
 
Như đã tuyên thuyết, nên phải thực hành du già thường tùy niệm tưởng Đức Năng Nhân Vương, Bổn Sư vô đẳng của tất cả chúng ta. Như vậy thì:
 
 [Quy yPhát tâm:]
 
Chư Phật, Chánh Pháp, Tăng Già thù thắng bảo,
Cho đến giác ngộ con nguyện nương quy y.
Công đức có được như con hành bố thí,
Nguyện thành Phật Quả vì lợi ích chúng sinh.

Ba lần và:
 
Nguyện hết thảy hữu tình có được an lạc và nhân của an lạc.
Nguyện [hết thảy hữu tình] viễn ly đau khổ và nhân của đau khổ.
Nguyện [hết thảy hữu tình] bất ly sự an lạc tối thượng không có đau khổ.
Nguyện [hết thảy hữu tình] trú trong xả vô lượng viễn ly ái tằng, thân sơ.
(người thương kẻ ghét, người thân kẻ lạ)  
Ba lần.


Trước lúc phát tâm tu tứ vô lượng, thì trong trạng thái tâm ý nhớ tưởng đến ý nghĩa tự tánh bất thành lập đối với hết thảy các pháp (hiện tượng) hiển hiện.
 
 [Quán tưởng:]
 
Ah! Vô sinh Không Tánh cùng với Duyên Khởi Tánh,
Quang minh vô ngại song vận lý huyễn ảo,
Hư không trước ta biển cả mây cúng dường,
Bảo tòa sư tử, trên hoa sen, nhật, nguyệt.
Bổn Sư vô đẳng, sư tử tộc Sha-kya,
Hảo tướng, tùy hình đầy đủ sắc vàng kim,
Đắp Tam Pháp Y, ngồi thế kim cương tọa.
Tay phải duỗi thẳng trong thế Xúc Địa Ấn,
Tay trái giữ bát cam lồ Bình Đẳng Ấn,
Như núi vàng kim uy nghi phổ chiếu quang,
Trùm khắp hư không lưới hào quang trí tuệ.
Tám cận Nam Tử cùng mười sáu Trưởng Lão (1),
Hải hội Thánh chúng, quyến thuộc đông vi nhiễu,
Duy chỉ nhớ niệm, từ nhị biên hữu tịch (2)
Giải thoát, ban cho kiết tường của thắng lạc.
Đấng Chí Tôn hiện tổng nhiếp chốn quy y.

(1) Tám Đại Bồ Tát, mười sáu A-la-hán.
(2) Giải thoát từ hiện hữu của sinh tửtịch tĩnh của Niết Bàn, gọi tắt là hữu tịch.
 

Khi quán tưởng thân của Đức Phật như thế thì lập tức khởi tâm nghĩ tưởng rằng [Ngài] thật sự có an trụ nơi đó. Bởi vì đối với thân trí tuệ của Chư Phật, bất kỳ phương hướngthời gian nào cũng không có khoảng cách xa gần. Quán tưởng bất kỳ nơi nào thì chắc chắn Ngài sẽ an trụ chính nơi đó. Từ trong Kinh đã thuyết:

“Dù ai tác ý nơi Đức Phật,

Thì Phật an trụ ở trước đó,

Thường hằng ban cho lực gia trì,

Giải thoát hoàn toàn các tội chướng”

Vì thế quán tưởng Đấng Thắng Phật thì tư lương đã tích tập cũng sẽ không bị hoang phí, thiện căn không bị hư hoại. Trong Kinh Hoa Nghiêm:

“Nghe, thấy, thực hành cúng dường chư Thắng Phật,

Vô lượng phước đức chất chứa sẽ tăng trưởng,

Sẽ đoạn hết thảy phiền não, khổ luân hồi,

Trong khoảng giữa này duyên hợp sẽ bất tận”

Ở trước Phật phát nguyện như thế nào thì cũng sẽ thành tựu giống y như vậy. Từ trong Kinh Tuyên Thuyết Văn Thù Tịnh Thổ Công Đức:

“Hết thảy chư Pháp như duyên sinh,

Thường trú trên đỉnh của hy vọng,

Người nào vun trồng sự phát nguyện,

Sẽ đắc được quả giống như thế”

Hãy sinh khởi sự xác quyết kiên cố đối với các chân lý đã tuyên thuyết.

 

Đại bi nhiếp thụ ác thế, cấu trược thời,

Sau đó phát thệ năm trăm lời đại nguyện,

Tán như bạch liên, nghe danh bất thoái chuyển,

Cung kính đảnh lễ Bổn Sư Đại Từ Bi.

Thiện căn ba cửa, thụ dụng con và người,

Dâng cúng quán như mây cúng dường Phổ Hiền.

Tội chướng không sót tích tập từ vô thuỷ,

Tận lòng hối hận mãnh liệt phân biệt sám.

Thiện hạnh của chư Thánh giả cùng phàm phu,

Ba thời tích tập công đức con tùy hỉ.

Chánh lý thậm thâm, quảng đại Diệu Pháp Luân,

Thỉnh chuyển liên tục không ngừng khắp mười phương.

Nơi Ngài có thân trí tuệ như hư không,

Mặc dù an trú tam thời bất chuyển di,

Nhưng tuỳ tâm trạng chỉ bày lý sinh diệt,

Sắc Thân Biến Hóa thường hằng thị hiển hiện.

Con đã tích tập thiện căn trong tam thế,

Để lợi hết thảy chúng sinh khắp hư không,

Thường hằng tạo sự hoan hỷ nơi Pháp Vương,

Nguyện đắc quả vị Pháp Chủ Chiến Thắng Phật.

Chúng con, chúng sinh thời trược không hổ chủ,

Tăng thượng đại bi nhiếp phục bằng ân đức,

Thời này, cõi này hiện diện của Tam Bảo,

Bao nhiêu đều là sự nghiệp của chính Ngài.

Vì thế vô đẳng tối tôn chốn quy y,

Thành kính tín ngưỡng hết lòng con cầu khẩn,

Đừng quên thuở xưa đã phát đại thệ nguyện,

Cho đến giác ngộ nhiếp phục bằng đại bi.

 

Với tín tâm kính ngưỡng (tâm thắng giải tín) mãnh liệt, nghĩ tưởng rằng Đức Bổn Sư thật sự có an trụ, chuyên chú quán tưởng nơi thân tướng [Đức Phật] mà tận lực tụng niệm:

 

Cung kính đảnh lễ, cúng dường, quy y Thượng Sư, Tôn Sư Hoại Hữu Xuất, Như Lai, Phá Oán, Chánh Đẳng Viên Mãn Giác Ngộ, Thánh Đức Chiến Thắng Sha-kya Năng Nhân.

[Đấng Tôn Sư Hoại diệt bốn ma, sở Hữu sáu phẩm hạnh, Xuất ly khỏi ranh giới sinh tử Niết Bàn, Đấng Như thế mà đến, Phán oán phiền não, giác ngộ chân chánh đủ đầy, Bậc thánh đức chiến thắng dòng tộc Sha-kya Mâu ni]

 

Đà-ra-ni (tổng trì) được tuyên thuyết từ trong Kinh Tiểu Bát Nhã, là cách khuyến thỉnh dòng tâm thức của [Đức Phật].

 

 “Te-ya-tha, Om Mu-ni Mu-ni Ma-ha Mu-na-ye Soa-ha”

 

Nhiều lần, và từ “Om” trở đi hãy tận lực trì tụng. Trong thời điểm này tùy niệm tưởng đến phẩm hạnh của Đức Bổn Sư, và với tâm tín ngưỡng chuyên chú quán tưởng vào thân tướng [Đức Phật] hiển hiện rõ ràng. Dựa vào việc tụng niệm danh hiệu và trì tụng đà-ra-ni nên:

 

Từ thân Đức Bổn Sư phóng đại quang minh chứa đủ loại hào quang trí tuệ, xóa tan tất cả tội chướng của con và hết thảy chúng sinh.

sinh khởi như lý những đức hạnh từ con đường Đại Thừa để có được dũng khí nơi địa vị Bất Thoái Chuyển.

 

Hãy tận lực tinh tấn tụng niệm như thế.

Tùy thời gian căn cứ tình huống mà cúng dường như mạn-đà-la (xin xem trang kế), tụng đọc các loại tán thán Đức Năng Nhân (xin xem trang kế) hay bất kỳ loại Kinh nào theo ý muốn như Kinh Đại Bi Bạch Liên Hoa (hay Kinh Bi Hoa), Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (hay Kinh Thần Thông Du Hí), Kinh Bổn Sanh các loại (tức Truyện tiền thân Đức Phật), Một trăm linh tám danh hiệu Như Lai v.v… hãy tận lực tụng đọc như thế.

Hãy niêm phong hết thảy gốc rễ của thiện hạnh bằng sự hồi hướng cho Vô Thượng Bồ Đềphát nguyện (xin xem trang kế).

Nói chung, khi đi, đứng, nằm, ngồi hết thảy mọi thời không quên nhớ tưởng đến Đức Bổn Sư, và ban đêm cũng quán tưởng thân hào quang của Đức Bổn Sư thật sự an trụ phát quang soi sáng hết thảy các phương dường như cực kỳ sáng sủa giống như ban ngày, ở trong cảnh giới (tưởng) đó rồi đi vào giấc ngủ. Bình thường cũng nhớ tưởng, hoàn cảnh chính Đức Bổnngày xưa đã bắt đầu phát tâm như thế nào, nổ lực noi theo các điển tích của Tam Thế Chư PhậtChư Đại Bồ Tát, trong trạng thái không buông thả thệ nguyện của tâm bồ đề trân quý mà thực hành Bồ Tát Hạnh nói chung và đặc biệt tinh tấn tận lực tu hành du già chỉ quán (thiền chỉthiền quán), như vậy đối với việc có được thân người hạ mãn này sẽ tràn đầy ý nghĩa. Trong các Kinh có thuyết duy chỉ cần nghe danh hiệu chính Đức Bổn Sư của chúng ta thì sẽ từ từ bất thoái chuyển nơi con đường Đại Giác Ngộ. Trong Kinh Tiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Hết thảy Chư Phật khởi sinh từ đà-ra-ni được chỉ bày trên đây. Chính Quân Vương Sha-kya đã thành Phật nhờ vào oai thần có được của đà-ra-ni này và Đức Quán Thế Âm đắc được hàng Thù Thắng Bồ Tát. Duy chỉ nghe thấy đà-ra-ni này sẽ không khó nhọc mà đắc được quảng đại phước đức và tịnh hóa hết thảy nghiệp chướng. Nếu tu Mật Chú sẽ đạt được thành tựu không có ma chướng”, đã tuyên thuyết như thế. Từ trong Kinh điển khác cũng có thuyết: “Trì tụng một lần đà-ra-ni này sẽ có được vô lượng công đức lợi ích như được tịnh hoá hết thảy tội lỗi đã tạo trong tám trăm tỷ kiếp (câu chi bát vạn 10.000.000x80.000). Và đây chính là tâm yếu thù thắng của Đức Sha-kya Năng Nhân Như Lai”. Cách thức nỗ lực làm sao để phát khởi tín tâmtu hành du già chỉ quán có tuyên thuyết trong các luận điển khác.

 

Nghi quỹ này có được là do Won Orgyen Tendzin Norbu, một kho tàng châu báo tam học (giới, định, huệ), đã cúng dường kiết tường khăn ka-tag khẩn thiết khuyến thỉnh, và tôi đã ghi khắc trong tâm khảm. Gần đây nhất, Won Rinpoche lại ủy thác Hoá thân Jigme Pema Dechen đến cùng với các cúng phẩm như đệ nhất bảo vật (vàng ròng), kiết tường khăn ka-tag, thỉnh cầu “Xin nhanh chóng hoàn thành tu pháp nghi quỹ này”. Ứng với lời khuyến thỉnh của nhị vị đại đức, và sự có được tín tâm bất thoái nơi Đức Bổnthù thắng, Mipham Jamyang Gyatso, một người theo sau Đức Sha-kya, chỉ mang danh hiệu Thuyết Pháp Giả trong mạt thời này, đã hoàn thành dưới núi Dza Dorje Phenphug tại Phuntsog Norbu Ling (Viên Mãn Bảo Châu) tự viện, vào ngày mùng 8 tháng Đại Thần Biến năm Canh Tý Thiết Thử. Nguyện việc làm này sẽ liên tục không ngừng xuất hiện những điều kỳ diệu đối với việc hoàng Pháp lợi sinh. Nguyện năng lực gia trì vô đẳng của Đức BổnNăng Nhân thật sự thâm nhập nơi dòng tâm thức của hết thảy chúng sinh đã nhìn thấy, lắng nghe, nhớ tưởng, xúc chạm với nghi quỹ này.

“Nghe thấy thanh danh Tam Bảo trong cõi này,

Ân đức vô đẳng nghi quỹ Bổn Sư đây,

Kho tàng gia trì hỷ tiệc của chư chúng,

Ấn tống, kết nối nguyện họ đắc thành Phật.”

Manggalam – Nguyện kiết tường!

 

 

MẠN-ĐÀ-LA BA MƯƠI BẢY CÚNG PHẨM

 

 buddhasadhana-02

Mạn-đà-la ba mươi bảy cúng phẩm

 

Om Ben-gia Bhu-mi Ah Hung!

Nền đại lực viên mãn thanh tịnh, mặt đất bằng vàng.

Om Ben-gia Re-khe Ah Hung!

Ngoại chu vi Thiết Sơn bao xung quanh trung tâm Hung.

Giữa Tu Di Sơn Vương,

Đông Thắng Thân Châu, Nam Thiệm Bộ Châu,

Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu.

Thân, Thắng Thân Châu; Miêu Ngưu Thắng, Miêu Ngưu Châu;

Siểm Châu, Thắng Đạo Hành Châu;

Ác Âm Châu cùng với Ác Âm Đối Châu.

Núi Lớn đại trân bảo, Cổ Thụ như ý,

mãn nguyện, Mùa thu hoạch không cày,

Luân Xa đại trân bảo, Ngọc Châu đại trân bảo,

Vương Hậu đại trân bảo, Tể Tướng đại trân bảo,

Voi Lớn đại trân bảo, Tuấn Mã đại trân bảo,

Tướng Quân đại trân bảo, Bình Báu đại bảo tàng.

Kiều diễm nữ, Tràng hoa nữ, Ca nữ, Vũ nữ,

Hoa tươi nữ, Đốt hương nữ, Minh đăng nữ, Xoa hương nữ,

Mặt trời, Mặt trăng, Đại trân bảo lọng,

Bảo tràng chiến thắng hết thảy các phương.

Tất cả tài sản viên mãn thịnh vượng của trời và người không món nào không có, như thế cung kính dâng lên hết thảy Thánh Nhân Thượng Sư uy đức bao gồm Căn Bản Sư và Truyền Thừa Sư, hết thảy Thiên chúng trong đàn tràng Bổn Tôn, tập hội Chư Phật và Chư Bồ Tát.

Đại bi xin nhận vì lợi chư chúng sinh,

Khi nhận cầu thỉnh ban gia trì.

 

Xoa khắp diệu hương, rắc hoa nơi đại địa,

Trang hoàng Tu Di, Tứ Châu cùng Nhật Nguyệt,

Quán như Cõi Phật con vui dâng cúng dường,

Nguyện chúng hữu tình thụ dụng thanh tịnh thổ.

I-dam Rat-na Man-da-la Kam Nir-ya-ta Ya-mi

 

 

TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH PHẬT (*)

 

 buddhasadhana-03

Thánh họa trình bày mười hai công hạnh Phật

 

Phương xảo từ bi sinh vào tộc Sha-kya (1),

Hoại diệt ma quân, tha nhân không thể thắng,

Thân tướng uy nghi như núi vàng Tu Di,

Quân Vương Sha-kya nơi Ngài cung kính lễ.

Là bậc đầu tiên phát khởi tâm giác ngộ,

Thực hành viên mãn phước trí hai tư lương,

Công hạnh quảng đại thời này (2)trở thành

Hỗ chủ chúng sinh nơi Ngài con tán thán.

Làm lợi Chư Thiên biết đúng thời điều phục,

Từ trời giáng thế như voi lớn quang lâm,

Quán thấy chủng tộc, nơi Thiên Nữ Huyễn Ảo (3),

Tiến nhập mẫu thai công hạnh cung kính lễ.

Tròn đủ mười tháng nam tử dòng Sha-kya,

Lúc đản sinh vườn cát tường Lum-bi-ni (4),

Phạm Thiên, Đế Thích cúi lễ nơi thắng tướng (5),

Định tộc giác ngộ công hạnh cung kính lễ.

Thiếu niên dũng mãnh sư tử trong nhân loại,

Hiển tài nghệ nơi A-gha Ma-ga-dha (6),

Đã khuất phục hết chúng sĩ phu kiêu mạn,

Vô hữu địch thủ công hạnh cung kính lễ.

Hành xử phù hợp các pháp của thế gian,

Vì đoạn tội khổ của nghiệp mà nạp lấy (7)

Hậu phi quyến thuộc, hành phương tiện thiện xảo

Thái Tử hộ quốc công hạnh cung kính lễ.

Thấy rõ chư hành luân hồi không yếu nghĩa,

Trốn khỏi gia trạch du hành qua hư không,

Ở trước Thanh Tịnh Bảo Tháp tự mình làm,

Xuất gia hoàn toàn công hạnh cung kính lễ.

Nghĩ tưởng thành tựu giác ngộ bằng tinh tấn,

Sáu năm bên bờ sông Ne-ra-nja-na (8),

Thực hành khổ hạnh tinh tấn đến tận cùng,

Đắc thắng thiền định công hạnh cung kính lễ.

Để trọn ý nghĩa nỗ lực từ vô thủy,

Dưới cội Bồ Đề ở nước Ma-ga-dha,

Kiết già bất động hiện chứng quả Phật Đà,

Viên thành Chánh Giác công hạnh cung kính lễ.

Lấy đại bi tâm nhanh chóng nhìn chúng sinh,

Thù thắng thánh địa như Va-ra-na-si (9),

Chuyển Diệu Pháp Luân tuỳ cơ giáo hóa chúng,

An trí Tam Thừa công hạnh cung kính lễ.

Vì để đánh bại đối thủ ác tranh biện,

Như bọn lục sư ngoại đạo, chúng Thiên Thụ (10),

Hàng phục chúng ma nơi vùng Diệt Lụy Nữ (11),

Năng Nhân thắng các chiến đấu cung kính lễ.

Bởi vô tỷ dụ phẩm hạnh trong Tam Giới,

Hữu Sở Văn quốc (12) thị hiện đại thần thông,

Hết thảy thiên, nhân, chúng sinh đồng cúng dường,

Hưng thịnh Giáo Pháp công hạnh cung kính lễ.

Vì để khích lệ nhanh chóng chúng giải đãi,

Nơi Thượng Mao Thành (13) trên đại địa thanh tịnh,

Thân như kim cang bất tử đã viên tịch,

Khế nhập Niết Bàn công hạnh cung kính lễ.

Chân Thật Tánh không hề bị hoại diệt,

Vì muốn chúng sinh tương lai đạt phước đức,

Chính thế hóa hiện rất nhiều xá lợi tử,

Tám phần linh cốt công hạnh cung kính lễ.

 

Chỉ một đoạn kệ (4 câu) đầu tiên của bài trên đây là do Tôn giả Drikungpa trước tác, từ đó trở về sau do Giáo Thọ Sư Long Thọ Bồ Tát sáng tác.

 

 Chú thích:

(*) Một thuật ngữ khác là “Phật hành thập nhị hoằng hóa”, ngụ chỉ hóa thân Phật thị hiện cả một đời trải qua mười hai sự kiện lớn như: 01. Đâu Suất giáng trần, 02. Nhập trụ mẫu thai, 03. Viên mãn đản sinh, 04. Thiếu niên tài nghệ, 05. Thụ dụng phi quyến, 06. Ly gia xuất gia, 07. Nan hành khổ hạnh, 08. Đến Kim Cang Tòa (Bồ Đề Đạo Tràng), 09. Điều phục ma quân, 10. Viên thành Chánh Giác, 11. Chuyển Diệu Pháp Luân, 12. Nhập Đại Niết Bàn.

(1) Thích Ca – họ của Đức Phật Shakya Muni (Phạn ngữ), Tạng dịch Shakya Thubpa tức Shakya Năng Nhân, phiên âm từ Hán Việt là Thích Ca Mâu Ni. (2) Ngụ chỉ Đức Phật lựa chọn thời Hiền Kiếp này, khi con người có tuổi thọ một trăm, là thời cơ thích đángthực hành sự nghiệp quảng đạitrở thành hỗ chủ của chúng sinh. (3) Mayadevi - Tên của hoàng hậu Ma Da, thân mẫu của Đức Phật. (4) Vườn Lâm Tỳ Ni. (5) Ngụ chỉ Đức Phật có ba mươi hai tướng thù thắng. (6) Ở Ngang Tạp thuộc nước Ma Kiệt Đà. (7) Ngụ chỉ đoạn trừ những lời phỉ báng. (8) Sông Ni Liên Thiền. (9) Vườn Lộc UyểnBa La Nại. (10) Devadatta – Đề Bà Đạt Đa. (11) Phiên âm Tạng ngữ: Khorma Jig. (12) Sravasti – Nước Xá Vệ. (13) Kushinagara – Thành Câu Thi Na.

 

 

TÁN THÁN CÔNG HẠNH BỔN SƯ NĂNG NHÂN VƯƠNG

 

 buddhasadhana-04

Tôn tượng Đức Phật trong Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng

 

Khi Ngài, Tôn Chủ Chúng Lưỡng Túc đản sinh,

Nơi đại địa này xuất chân đi bảy bước,

Tuyên thuyết: “Trong thế gian này ta tối thắng”,

Thiện xảo đời này nơi Ngài cung kính lễ.

Đầu tiên từ cõi Đâu Xuất Thiên giáng lâm,

Tiến nhập thai tạng thân mẫu nơi vương cung,

Vườn Lâm Tỳ Ni, Năng Nhân hiện đản sinh,

Thế Tôn Thiên của Chư Thiên cung kính lễ.

Trong Việt Lượng Cung tám bốn bảo mẫu dưỡng,

Niên thiếu vui đùa cung thành tộc Thích Ca,

Ca Tỳ La thành Thái tử nạp vương phi,

Tam Giới vô đẳng Phật thân cung kính lễ.

Nơi bốn cổng thành trình hiện lý ưu não,

Cắt tóc xuất gia trước Bảo Tháp Thanh Tịnh,

Sông Ni Liên Thiền bên bờ hành khổ hạnh,

Viễn ly hai chướng, tội cấu cung kính lễ.

Trong Vương Xá thành điều phục voi lớn điên,

Thành Tỳ Xá Ly khỉ con dâng ong mật,

Nước Ma Kiệt Đà, Năng Nhân hiện Chánh Giác.

Trí Giả trí tuệ chiếu sáng cung kính lễ.

Thành Ba La Nại xoay chuyển Diệu Pháp Luân,

Tại vườn Kỳ Đà thị hiện đại thần thông,

Câu Thi Na thành tác ý Nhập Niết Bàn,

Thế Tôn tâm như hư không cung kính lễ.

Như vậy, Tôn Chủ Giáo Pháp - Hoại Hữu Xuất,

Nơi lý công hạnh khái quát xưng tán thán,

Do thiện nghiệp nguyện hành xử của chúng sinh

Ngang bằng công hạnh của Ngài, Đấng Thiện Thệ.

 

Bài tán thán công hạnh Đức Bổn Sư của chúng ta đây do Giáo Thọ Sư Mã Minh trước tác.

 

 [Kỳ nguyện:]

 

Như Lai Thiện Thệ thân Ngài như thế nào,

Quyến thuộc, Thọ hạn cùng với Thanh tịnh thổ,

Hảo tướng thù thắng của Ngài như thế nào,

Nguyện chúng con đắc chân thật đúng như thế.

Do nơi oai lực xưng tán, cầu thỉnh Ngài,

Chúng con dù trú địa phương nào thì đó,

Tật bệnh, bần cùng, chiến tranh tất tịch trừ,

Kỳ nguyện Phật Pháp quảng bố, tăng kiết tường.

Tôn Sư Phật Đà quang lâm trong thế giới,

Giáo Pháp toả sáng đồng như ánh thái dương,

Đồ Chúng Trì Pháp lưu truyền cùng hưng thịnh,

Giáo Pháp trường cửu, trụ thế nguyện kiết tường.

 

 [Hồi hướng:]

 

Phát tâm theo Đấng Thiện Thệ, chư Trưởng Tử,

Lý của công hạnh, kỳ nguyện, bi, trí, dũng,

Trí tuệ vô thượng, thần thông như thế nào,

Nguyện hết chúng sinh chứng đắc đúng như thế.

[Bài hồi hướng này] do Ngài Mipham.

 

Tâm Bồ Đề thù thắng đại bảo,

Nơi chưa sinh thì hãy phát sinh.

Đã sinh rồi cũng không suy tàn,

Nguyện tăng cao lại càng cao hơn.

 

 

 Nghi quỹ tu Pháp Đức Phật - Bổn Sư Shakya Năng Nhân Vương này có tên là “Kho tàng gia trì - Nghi quỹ Đức Phật” được dịch từ Tạng văn sang Việt văn, trích trong quyển “Kinh tụng Đại kỳ nguyện Đoàn kết Sham-bha-la” được tổ chức hằng năm tại Golok, do Ngài Hungka Dorje chủ trì, và cũng được tìm thấy trong một số Kinh tụng nghi quỹ khác. Nghi quỹ này cũng thường được Đức Kyabje Trulshik Rinpoche, cũng như Ngài Tulku Pema Wanggyal truyền dạy và khuyến khích thực hành.

 

 Người dịch, Ngữ Lực Giới Hiền, với mong muốn chuyển dịch theo thể kệ tụng để quý vị Phật tử gặp khó khăn trong việc tụng đọc phiên âm Tạng ngữ có thể thực hành tu tập hằng ngày. Để có được cơ hội nhận sự ban phước không thể nghĩ bàn của Chư Phật như trong tu Pháp nghi quỹ này có giảng dạy. Chính vì vậy người dịch không ngại đem tài thô học thiển, đã cố gắng hết mình bạo dạng chuyển dịch sang Việt ngữ sao cho thật sát nghĩa, tuy nhiên chắc chắn là không thể trọn vẹn hết ẩn ý bên trong, nếu có chỗ sai sót xin thành tâm sám hối.

 

 Chỉ còn vài ngày nửa là đến đầu tháng 4 Âm lịch, mùa Phật đản Vesak Phật lịch 2555, Dương lịch 2011, người dịch đã kịp thời hoàn thành bản dịch này với mong muốn dâng phần công đức nhỏ nhoi này cúng dường lên Đức Phật, Đấng Bổn Sư Shakya Năng Nhân Vương, Cha lành của các hàng Bồ Tát, Quân vương của các bậc Thánh nhân. Nguyện hồi hướng công đức này đến sự trường thọ của Chư vị Thánh Tăng Thượng Sư, là các Bậc Trì Pháp lưu truyền Chánh Pháp. Nguyện các Ngài cùng Giáo Pháp trường tồn trụ thế, hoằng Pháp lợi sinh, từ bi cứu độ chúng sinh thoát khỏi nơi biển khổ muôn trùng sóng. Cùng nguyện hết thảy chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, đắc được quả vị Bất Thoái Chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đề. Nguyện nơi oai lực bất hư của Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng xin cho lời nguyện này được chân thật thành tựu. Nguyện kiết tường.


Hạ tải bản văn Tạng Việt
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 341)
Phật Thế Tôn đã giảng dạy bản văn sau đây, điều đem đến lợi lạc trong thời kỳ đen tối.
(View: 280)
Om Ah Hung. Hôm nay, thầy có được cơ hội tuyệt vời để chia sẻ đôi lời về giới quy y.
(View: 306)
Terton Lerab Lingpa Trinle Thaye Tsal vĩ đại, tức Terton Sogyal, là hóa hiện về thân của Tổ Nanam Dorje Dudjom[1], hóa hiện về khẩu của Kim Cương Hợi Mẫuhóa hiện về ý của Đại Sư Liên Hoa Sinh.
(View: 349)
Hôm nay, chúng ta đều đã đến Vườn Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, Ấn Độ, vùng đất của chư Thánh giả, nơi đã được cúng dường lên Đức Phật.
(View: 518)
Điều đầu tiên mà bạn cần hiểu là mọi hữu tình chúng sinh đang sống trên thế giới này – ‘hữu tình chúng sinh của tam giới của sự tồn tại’ – là một sản phẩm của tâm.
(View: 401)
Khi chúng ta nhìn vào hiện tượng vật chất trong thế giới này, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
(View: 396)
Guru Rinpoche chào đời tám năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài sách tấn các đệ tử hãy hoan hỷ bởi Ngài sẽ trở lại là Guru Rinpoche.
(View: 450)
Gần đây, nhiều người hỏi về Khandro Rinpoche tôn quý và những hoạt động tâm linh của Bà.
(View: 593)
Với những vị nhấn mạnh duy nhất vào việc trưởng dưỡng Bồ đề tâm trong cuộc đời, lời khuyên thích hợp cho họ khi tiến gần đến cái chết là nương tựa năm sức mạnh để định hướng lối đi của họ đến đời sau.
(View: 665)
không phải là kết thúc của cuộc sống, bởi vẫn còn tái sinh sau khi chết.
(View: 545)
Đừng bao giờ lo âu hay sợ hãi về cái chết. Thay vào đó, hãy cố gắng cải thiện tâm trạng và trưởng dưỡng một nhận thức hoan hỷ rõ ràng
(View: 553)
Sống và chết đều vô cùng quan trọng với mọi người bởi chúng là số phận. Không ai có thể từ chối hay tránh khổ đau liên quan đến sinh, lão, bệnh, tử và cuộc sống thực sự.
(View: 702)
Vài người nghĩ rằng Phật giáo Kim Cương thừa rất huyền bí. Điều này là bởi họ thiếu một sự hiểu về hệ thống tư tưởngthực hành của Kim Cương thừa.
(View: 606)
Các hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tạivị lai; những thủ lĩnh phổ quát của đại dương đàn trànggia đình Phật;
(View: 902)
Tất cả hữu tình chúng sinh trong tam giới của sự tồn tại đều trong tù ngục luân hồichúng ta đều trải qua khổ đau của luân hồi.
(View: 912)
Về điều mà chúng ta sắp lắng nghe, Đức Phật đã ban vô số giáo lý. Nếu chúng ta muốn cô đọng những giáo lý này thì có những giáo lý của thừa căn bản và những giáo lý của thừa đặc biệt.
(View: 647)
Trì Minh Vương hay Vidyadhara tối thắng Rigdzin Jigme Lingpa (1729-98) sinh ở Yoru, Tây Tạng trong một vùng vô cùng khiêm nhường.
(View: 1082)
Đèn Soi Nẻo Giác (A Lamp for the Path to Enlightenment), do ngài Atisha vĩ đại (Dipamkara Shrijnana) sáng tác tại Tây Tạng.
(View: 839)
Ngày nọ, Đạo Sư đang an trụ trong sự chứng ngộ khi Ngài diện kiến Đức Kim Cương Tát Đỏa và thọ nhận lời tiên tri:
(View: 949)
Ở Xứ Tuyết Tây Tạng, những giáo lý của Đức Phật được trao truyền trong nhiều dòng truyền thừa.
(View: 3691)
Có nhiều câu hỏi về tái sanh thường được nêu ra đối với các Phật tử. Có tái sanh không? Nếu có, có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Cái gì tái sanh? Có thân trung ấm hay không?
(View: 3151)
Dưới đây là một bài giảng ngắn của Lạt-ma Denys Rinpoché, một nhà sư người Pháp. Ông sinh năm 1949, tu tập theo Phật giáo Tây Tạng từ lúc còn trẻ
(View: 3818)
Kyabje Lama Zopa Rinpoche giải thích cách phát khởi thực chứng về các giai đoạn của đường tu giác ngộ trong Khóa Tu Kopan Thứ Mười Hai...
(View: 4456)
hật giáo truyền nhập Tây tạng được xem như chính thức từ vua Srong-btsan sGam-po (569–649?/605–649 Tl?); nhưng phải đợi hơn một thế kỷ sau, dưới triều vua...
(View: 2252)
Kính lễ Đấng Trang Nghiêm Kim Cang Tát Đỏa. “Tất cả mọi pháp đều không có tự tánh. (Năm) uẩn (skandas), (mười tám) giới (dhatus)...
(View: 2717)
Kinh Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân nói rằng, theo giáo lý của Đức Phật, có hai kiểu người không làm ác: kiểu đầu tiên là những người...
(View: 6506)
Hãy tụng kinh Kim cương nhiều lần. Thầy cũng sẽ cầu nguyện, trì tụng và hồi hướng cho con ngay bây giờ.
(View: 7221)
Khi chúng ta có ước muốn theo đuổi con đường tâm linh, ta phải hiểu thấu vì sao lại chọn đi con đường này.
(View: 7454)
Lòng bi mẫnsự thiền định hay thực hành quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Mặc dù những giáo lý của Đức Phật nói về...
(View: 7429)
Nguyên tác: Making Space with Bodhicitta; Tác giả: Lama Yeshe; Chuyển ngữ: Hoa Chí
(View: 6437)
Tư tưởng thuần khiết nhất này là nguyện ước và ý chí đưa tất cả chúng sanh đến sự thực chứng năng lực Giác Ngộ vô thượng.
(View: 10067)
Bậc giảng giải vô song, đỉnh cao của dòng họ Thích Ca, Người dìu dắt chúng sanh bằng giáo huấn duyên khởi...
(View: 9807)
Trên đây là bài dịch từ trang 18-20 trong quyển ’Kindness, Clarity,and Insight’ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso, với sự đồng ý của Snow Lion Publications
(View: 5943)
Truyền thừa Sakya là một trong bốn truyền thống tâm linh vĩ đại tại Tây Tạng.
(View: 6516)
Có những phẩm hạnh mà bậc Thượng sư cần phải có và những phẩm chất mà người đệ tử cần có.
(View: 6078)
Đức Dalai Lama từng nhiều lần dạy rằng, Phật giáo Kim cương thừa không phải là Lạt-ma giáo.
(View: 5870)
Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy Và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, Nguyện cho Phật pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh Ở mọi vùng đất, theo chiều dài và chiều rộng của phương Tây.
(View: 6112)
Một trong những mục đích chính của việc tranh luân trong khi tu học Phật pháp là để giúp bạn phát triển nhận thức quả quyết (nges-shes).
(View: 6319)
Trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (mNgon-rtogs rgyan, tiếng Phạn, Abhisamayalamkara), Đức Di Lặc đã liệt kê bốn mươi sáu lỗi lầm ảnh hưởng đến việc phát triển trí tuệ tương ứng với căn cơ của chư Bồ tát (sbyor-ba’i skyon).
(View: 6810)
Của cải không trường tồn hay thường còn mãi mãi. Lòng tham của cải giống như uống nước muối, ta sẽ chẳng bao giờ có đủ.
(View: 6532)
Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹpvị bổn sư tử tế, hoàn hảothanh tịnh; Sùng mộ ngài một cách đúng đắn là cội nguồn của đường tu.
(View: 6077)
Tâm là một sự chuyển động, bản tánh của nó là sự di động. Thực thể cơ bản của nó là sự trong sángtrong suốt.
(View: 5869)
Đường tu được tất cả chư Bồ tát thiện hảo tán thán, Cửa ngõ cho những người may mắn mong cầu giải thoát.
(View: 7987)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 9926)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 9619)
Con xin sám hối nghiệp xấu ác của tự thân cùng tha nhân, và hoan hỷ với công đức của tất cả chúng sanh.
(View: 5747)
Những lời khuyên thiết thực, thâm sâutrong sáng của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma, chỉ cho ta cách tu tập giúp biến cải tâm linh ta, biến ta thành một con người cao cả hơn...
(View: 6774)
Tất cả những giáo lý về con đường Ati Dzogchen có thể xếp vào ba chủ đề : Nền Tảng, Con Đường, và Quả.
(View: 8555)
Pháp tu Tonglen, hay cho (tong) và nhận (len), là một pháp tu của chư Bồ tát, những đứa con thiện nam tín nữ dũng cảm nhất của các đấng chiến thắng
(View: 7838)
Ta đã có được thân người hy hữu khó tìm, cùng với các tự dothuận lợi đầy ý nghĩa. Ta đã gặp được giáo huấn hiếm có của Đức Phật.
(View: 6490)
Tôi sẽ dựa theo tác phẩm có tựa đề Năm Điểm Chỉ Giáo về Pháp Chiết Xuất Tinh Chất, do Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ Hai, Gendun Gyatso sáng tác.
(View: 9456)
Pháp luyện tâm nói về hành trì của các hành giả cao cả. Khi tu tập để phát bồ đề tâm, trước hết, ta phải phát khởi các thực chứng của một hành giả sơ căn và trung căn trong lamrim...
(View: 6257)
Chúng ta đã có được kiếp sống lý tưởng, hỗ trợ cho các tự dothuận lợi rất khó tìm. Ta đã gặp được giáo huấn quý báu vốn khó gặp của Đức Phật, đã tìm ra các vị thầy tâm linh khó tìm của Đại thừa...
(View: 7259)
Trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa-Nhật Bản, hệ thống giáo lý Trung quán và Du-già Duy thức tông đã được xem là cùng đi song song và đối nghịch với nhau.
(View: 7395)
Gia đình tôi đầy những câu chuyện này… Có những hành giả vĩ đại như cha tôi và bác tôi, những người thực hành từ trái tim và có năng lực thực sự...
(View: 7902)
Tây Tạng bắt đầu chịu ảnh hưởng của Phật giáo vào thế kỷ thứ 7 trong triều đại của vua Songtsen Gampo.
(View: 8717)
Tịch Hộ đã đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, cho nên đến thế kỷ 11 truyền thống Na Lan Đà đã được thiết lập một cách vững vàngTây Tạng.
(View: 7029)
Là một trong những dòng Kagyu, dòng truyền thừa Drikung Kagyu do Đạo sư tâm linh vĩ đại Kyobpa Jigten Sumgon sáng lập 852 năm trước.
(View: 9861)
Theo Kim Cương thừa, chúng bị rơi vào cõi sinh tử bất tận này bởi những nhận thức bất tịnh.
(View: 11723)
Sự Thực Hành Guru Yoga Theo Truyền Thống Longchen Nyingthig
Quảng Cáo Bảo Trợ