Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

2. Bộ Bản Duyên (67 bộ)

Wednesday, February 8, 201200:00(View: 34631)
2. Bộ Bản Duyên (67 bộ)

Bộ Bản Duyên

Gồm có 67 bộ Kinh, chia làm 334 quyển


0152, Lục Độ Tập Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [ Ngô Khang Tăng Hội dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0153, Bồ Tát Bổn Duyên Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Ngô Chi Khiêm dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0154, Sinh Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0155, Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Thất dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0156, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Thất dịch]

Bản dịch của Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ
0157, Bi Hoa Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0158, Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Thất dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (pdf)
Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Text)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0159, Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Đường Bát Nhã dịch]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0160, Bồ Tát Bổn Sinh Phát Luận, 16 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16], [Tống Thiệu Đức Tuệ Tuân đẳng dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0161, Trường Thọ Vương Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0162, Kim Sắc Vương Kinh, 1 quyển [1], [Đông Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0163, Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [Đường Nghĩa Tịnh dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0164, Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh, 1 quyển [1], [Đường Trí Nghiêm dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0165, Đảnh Sinh Vương Nhân Duyên Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0166, Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0167, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán An Thế Cao dịch]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0168, Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0169, Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Ngô Chi Khiêm dịch]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0170, Đức Quang Thái Tử Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0171, Thái Tử Tu Đại Noa Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tần Thánh Kiên dịch]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0172, Bồ Tát Đầu Thân Di Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Bắc Lương Pháp Thịnh dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0173, Phước Lực Thái Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0174, Bồ Tát Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0175a, Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0175b, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0175c, Phật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển [1], [Diêu Tần Thánh Kiên dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0176, Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sinh Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0177, Đại Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0178, Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0179, Ngân Sắc Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0180, Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0181a, Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0181b, Phật Thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0182a, Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0182b, Phật Thuyết Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0183, Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0184, Tu Hành Bổn Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán Trúc Đại Lực cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0185, Thái Tử Thụy ứng Bổn Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0158 đến 0185)

0186, Phổ Diệu Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0187, Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, 12 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12], [Đường Địa Bà Ha La dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0188, Dị Xuất Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0189, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0190, Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0186 đến 0190)

0191, Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh, 13 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13], [Tống Pháp Hiền dịch]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0192, Phật Sở Hạnh Tán, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Mã Minh Bồ Tát tạo Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

0193, Phật Bổn Hạnh Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Tống Thích Bảo Vân dịch]

0194, Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0195, Phật Thuyết Thập Nhị Du Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Ca Lưu Đà Ca dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0196, Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán Đàm Quả cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0197, Phật Thuyết Hưng Khởi Hành Kinh, 2 quyển [1] [2], [Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0198, Phật Thuyết Nghĩa Túc Kinh, 2 quyển [1] [2], [Ngô Chi Khiêm dịch]

Bản giảng giải của HT Nhất Hạnh

0199, Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0200, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Ngô Chi Khiêm dịch]

0201, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, 15 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15], [Mã Minh Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

0202, Hiền Ngu Kinh, 13 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13], [Nguyên Ngụy Tuệ Giác đẳng dịch]

Bản dịch của Thích Trung Quán

0203, Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch]

0204, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

0205, Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Thất dịch ]

0206, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

0207, Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Đạo Lược tập ]

0208, Chúng Kinh soạn Tạp Thí Dụ, 2 quyển [1] [2], [ Đạo Lược tập Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0209, Bách Dụ Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tăng Ca Tư Na soạn Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

Bản dịch có lời bình của HT Thiện Huệ

Bản dịch của Thích Nữ Như Huyền

Bản dịch của Thích Nữ Viên Thắng

Bản dịch thơ của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

0210, Pháp Cú Kinh, 2 quyển [1] [2], [Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kì Nan đẳng dịch]

Bản dịch thơ của HT Thích Nhất Hạnh

0211, Pháp Cú Thí Dụ Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tấn Thế Pháp Cự cộng Pháp Lập dịch ]

0212, Xuất Diệu Kinh, 30 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30], [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0213, Pháp Tập Yếu Tụng Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0214, Chế Cẩu Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0215, Quần Ngưu Thí Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0216, Đại Ngư Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0217, Thí Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0218, Quán Đảnh Vương Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0219, Y Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29049)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5447)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9376)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29087)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29206)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7076)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10523)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11081)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10295)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10478)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31235)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8633)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50679)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9351)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9375)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9581)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9343)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11562)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14396)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20322)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8429)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6228)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9387)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10513)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11580)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15031)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15223)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12523)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13692)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10625)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12471)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13356)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8259)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10834)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10304)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14845)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12638)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14754)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11506)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10902)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10519)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14623)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10146)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12894)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10832)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11262)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13668)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11092)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11537)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13141)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19038)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11994)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10038)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19045)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13024)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18495)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15783)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12590)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30636)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10919)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM