Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

9. Bộ Kinh Tập (422 bộ)

Wednesday, February 8, 201200:00(View: 43429)
9. Bộ Kinh Tập (422 bộ)

Bộ Kinh Tập

Gồm có 422 bộ Kinh, chia làm 864 quyển

0425, Hiền Kiếp Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0426, Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0427, Phật Thuyết Bát Cát Tường Thần Chú Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Nguyên Thuận

0428, Phật Thuyết Bát Dương Thần Chú Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0429, Phật Thuyết Bát Bộ Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0430, Bát Cát Tường Kinh, 1 quyển [1], [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0431, Bát Phật Danh Hiệu Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

Bản dịch của Nguyên Thuận

0432, Phật Thuyết Thập Cát Tường Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0433, Phật Thuyết Bảo Võng Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0434, Phật Thuyết Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]
Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

0435, Phật Thuyết Diệt Thập Phương Minh Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0436, Thọ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0437, Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0438, Phật Thuyết Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0439, Phật Thuyết Chư Phật Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0440, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 12 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0441, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 30 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Bản dịch của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn

0442, Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0443, Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0444, Phật Thuyết Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0445, Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0446a, Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0446b, Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0447a, Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

Bản dịch của HT Thích Huyền Tôn

Bản dịch của Nguyên Thuận

0447b, Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0448a, Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0448b, Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0449, Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0450, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của Thích Trung Quán

Bản dịch của HT Thích Huyền Dung

Bản giảng giải của HT Tuyên Hoá

Bản dịch của Nguyên Thuận

0451, Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Nguyên Chơn

Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0452, Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh, 1 quyển [1], [Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

Bản dịch của Nguyên Thuận

0453, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

Bản dịch của Nguyên Thuận

0454, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

0455, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

0456, Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, 1 quyển [1], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0457, Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0458, Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Tát Thự Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0459, Phật Thuyết Văn Thù Hối Quá Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0460, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0461, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0462, Đại Phương Quảng Bảo Khiếp Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0463, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

Bản dịch của Nguyên Thuận

0464, Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh, 1 quyển [1], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0465, Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0466, Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Thành

Bản dịch của Huyền Thanh

0467, Đại Thừa Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0468, Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0469, Văn Thù Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ, 1 quyển [1], [ Đường Bất Không dịch ]

0470, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0471, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hành Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Đậu Na Quật Đa dịch ]

0472, Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0473, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0474, Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0475, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch của HT Thích Huệ Hưng

Bản dịch của Thích Duy Lực

Bản dịch của TT Thích Tuệ Sỹ

Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

0476, Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Đường Huyền Trang dịch]

0477, Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Đảnh Vương Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0478, Đại Thừa Đảnh Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lương Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0479, Thiện Tư Đồng Tử Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0480, Phật Thuyết Nguyệt Thượng Nữ Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0481, Trì Nhân Bồ Tát Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0482, Trì Thế Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0483, Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0484, Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0485, Vô Sở Hữu Bồ Tát Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0486, Sư Tử Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Na Đề dịch ]

0487, Ly Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Na Đề dịch ]

0488, Bảo Thọ Bồ Tát Bồ Đề Hành Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0489, Phật Thuyết Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 20 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20], [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0490, Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0491, Lục Bồ Tát Diệc Đương Tụng Trì Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0492a, Phật Thuyết A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0492b, A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nhuận Nghi

0493, Phật Thuyết A Nan Tứ Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0494, A Nan Thất Mộng Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0495, Phật Thuyết A Nan Phân Biệt Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0496, Phật Thuyết Đại Ca Diếp Bổn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0497, Phật Thuyết Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0498, Phật Thuyết Sớ Phân Thuyết Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0499, Phật Vi A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0500, La Vân Nhẫn Nhục Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0501, Phật Thuyết Sa Hạt Tỳ Kheo Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0502, Phật Vi Niên Thiểu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

0503, Tỳ Kheo Tị Nữ Ác Danh Dục Tự Sát Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0504, Tỳ Kheo Thính Thi Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

0505, Phật Thuyết Tùy Dũng Tôn Giả Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0506, Kiền Đà Quốc Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

0507, Phật Thuyết Vị Sinh Oan Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0508, A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0509, A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0510, Thải Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hào Diệu Hoa Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0511, Phật Thuyết Bình Sa Vương Ngũ Nguyện Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0512, Phật Thuyết Tịnh Phạn Vương Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0513, Phật Thuyết Lưu Ly Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0514, Phật Thuyết Gián Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0515, Như Lai Kì Giáo Thắng Quân Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

0516, Phật Thuyết Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

0517, Phật Thuyết Mạt La Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0518, Phật Thuyết Chiên Đà Việt Quốc Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0519, Phật Thuyết Ma Đạt Quốc Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0520, Phật Thuyết Tát La Quốc Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0521, Phật Thuyết Phạm Ma Nan Quốc Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0522, Phổ Đạt Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0523, Phật Thuyết Ngũ Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0524, Phật Vi Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chánh Luận Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bất Không dịch ]

0525, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xử Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0526, Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Chế Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0527, Phật Thuyết Thệ Đồng Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Chi Pháp Độ dịch ]

0528, Phật Thuyết Bồ Tát Thệ Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0529, Phật Thuyết A Cưu Lưu Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0530, Phật Thuyết Tu Ma Đề Trưởng Giả Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0531, Phật Thuyết Trưởng Giả Âm Duyệt Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0532, Tư A Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0533, Bồ Tát Sinh Địa Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0534, Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0535, Phật Thuyết Thân Nhật Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0536, Thân Nhật Nhi Bổn Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0537, Phật Thuyết Việt Nan Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]

0538, Phật Thuyết A Điêu A Na Hàm Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0539, Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0540a, Phật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0540b, Phật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0541, Phật Thuyết Phật Đại Tăng Đại Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0542, Phật Thuyết Da Kì Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0543, Phật Thuyết Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]

0544, Biện Ý Trưởng Giả Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Ngụy Pháp Trường dịch ]

0545, Phật Thuyết Đức Hộ Trưởng Giả Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0546, Phật Thuyết Kim Diệu Đồng Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0547, Đại Hoa Nghiêm Trưởng Giả Vấn Phật Na La Duyên Lực Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn dịch ]

0548, Phật Thuyết Kim Quang Vương Đồng Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0549, Phật Thuyết Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thiện

0550, Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 12 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12], [Tống Duy Tịnh đẳng dịch]

0551, Phật Thuyết Ma Đặng Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0552, Phật Thuyết Ma Đăng Nữ Giải Hình Trung Lục Sự Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0553, Phật Thuyết Nại Nữ Kì Vực Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0554, Phật Thuyết Nại Nữ Kì Bà Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0555a, Ngũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0555b, Ngũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0556, Phật Thuyết Thất Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0557, Phật Thuyết Thi Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0558, Phật Thuyết Thi Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0559, Phật Thuyết Lão Nữ Nhân Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0560, Phật Thuyết Lão Mẫu Nữ Lục Anh Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0561, Phật Thuyết Lão Mẫu Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0562, Phật Thuyết Vô Cấu Hiền Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0563, Phật Thuyết Phước Trung Nữ Thính Kinh, 1 quyển [1], [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0564, Phật Thuyết Chuyển Nữ Thân Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0565, Thuận Quyền Phương Tiện Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0566, Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Phẩm Kinh, 1 quyển [1], [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá dịch ]

0567, Phật Thuyết Phạm Chí Nữ Thủ Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0568, Hữu Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0569, Phật Thuyết Tâm Minh Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0570, Phật Thuyết Hiền Thủ Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0571, Phật Thuyết Phụ Nhân Ngộ Cô Kinh, 1 quyển [1], [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0572, Phật Thuyết Trưởng Giả Pháp Chí Thê Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0573, Sai Ma Bà Đế Thọ Kí Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0574, Phật Thuyết Kiên Cố Nữ Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0575, Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0576, Phật Thuyết Chuyển Hữu Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0577, Phật Thuyết Đại Thừa Lưu Chuyển Chư Hữu Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0578, Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0579, Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh, 2 quyển [1] [2], [Thất dịch]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Châu

0580, Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Am Đề Ca Sư Tử Hống Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0581, Phật Thuyết Bát Sư Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0582, Phật Thuyết Tôn Đa Da Trí Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0583, Phật Thuyết Hắc Thị Phạm Chí Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0584, Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0585, Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0586, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0587, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0588, Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0589, Phật Thuyết Ma Nghịch Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0590, Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Trí Nghiêm cộng Bảo Vân dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo

0591, Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0592, Thiên Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0593, Phật Vi Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0594, Phật Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0595, Phật Thuyết Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0596, Phật Thuyết Thiên Vương Thái Tử Tích La Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0597, Vương Huynh Đệ Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0598, Phật Thuyết Hải Vương Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0599, Phật Vi Hải Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

Bản dịch của Nguyên Thuận

0600, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch giải của HT Thanh Từ

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch Giảng giải của Pháp Sư Thái Hư

0601, Phật Vi Sa Ca La Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0602, Phật Thuyết Đại An Ban Thủ Ý Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0603, Âm Trì Nhập Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0604, Phật Thuyết Thiện Hành Tam Thập Thất Phẩm Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0605, Thiện Hành Pháp Tưởng Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo (Từ Kinh số 0585 đến 0605)

0606, Tu Hành Đạo Địa Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0607, Đạo Địa Kinh, 1 quyển [1], [ Tăng Ca La Sát tạo Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0608, Tiểu Đạo Địa Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0609, Thiện Yếu Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0610, Phật Thuyết Nội Thân Quán Chương Cú Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0611, Pháp Quán Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0612, Thân Quán Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0613, Thiện Bí Yếu Pháp Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập đẳng dịch ]

0614, Tọa Thiền Tam Muội Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0615, Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0616, Thiện Pháp Yếu Giải, 2 quyển [1] [2], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

0617, Tư Duy Lược Yếu Pháp, 1 quyển [1], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]
Bản dịch của TT Thích Nguyên Chơn

0618, Đạt Ma Đa La Thiện Kinh, 2 quyển [1] [2], [Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch]

0619, Ngũ Môn Thiện Kinh Yếu Dụng Pháp, 1 quyển [1], [Phật Đà Mật Đa soạn Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch]

Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0620, Trì Thiện Bệnh Bí Yếu Pháp, 2 quyển [1] [2], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0621, Phật Thuyết Phật Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0622, Phật Thuyết Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0623, Phật Thuyết Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0624, Phật Thuyết Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0625, Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0626, Phật Thuyết A Xà Thế Vương Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Phước Thắng

0627, Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0628, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Chánh Pháp Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0629, Phật Thuyết Phóng Bát Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

0630, Phật Thuyết Thành Cụ Quang Minh Định Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0631, Phật Thuyết Pháp Luật Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0632, Phật Thuyết Tuệ Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0633, Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0634, Phật Thuyết Đại Thừa Trí Ấn Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]

0635, Phật Thuyết Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0636, Vô Cực Bảo Tam Muội Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0637, Phật Thuyết Bảo Như Lai Tam Muội Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Đông Tấn Kì Đa Mật dịch ]

0638, Phật Thuyết Siêu Nhật Minh Tam Muội Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]

0639, Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0640, Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]

0641, Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]

0642, Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Định Huệ

0643, Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0644, Phật Thuyết Kim Cương Tam Muội Bổn Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0645, Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0646, Nhập Định Bất Định Ấn Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0647, Lực Trang Nghiêm Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0648, Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

0649, Quán Sát Chư Pháp Hành Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0650, Chư Pháp Vô Hành Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0651, Phật Thuyết Chư Pháp Bổn Vô Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0652, Phật Thuyết Đại Thừa Tùy Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tống Thiệu Đức đẳng dịch ]

0653, Phật Tạng Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0654, Phật Thuyết Nhập Vô Phân Biệt Pháp Môn Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0655, Phật Thuyết Thắng Nghĩa Không Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0656, Bồ Tát Anh Lạc Kinh, 14 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14], [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0657, Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Thích Bảo Lạc

0658, Bảo Vân Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

0659, Đại Thừa Bảo Vân Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Lương Mạn Đà La Tiên cộng Tăng Ca Bà La dịch ]

0660, Phật Thuyết Bảo Vũ Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Đường Đạt Ma Lưu Chi dịch ]

0661, Đại Thừa Bách Phước Tương Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0662, Đại Thừa Bách Phước Trang Nghiêm Tương Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0663, Kim Quang Minh Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0664, Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [ Tùy Bảo Quý Hợp ]

0665, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0666, Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch]
0667, Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0668, Phật Thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0669, Phật Thuyết Vô Thượng Y Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Lương Chân Đế dịch ]

0670, Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của Thích Duy Lực

0671, Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Tuệ Khai

0672, Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Trí Hải

0673, Đại Thừa Đồng Tánh Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Vũ Văn Chu Xà Na Da Xá dịch ]

0674, Chứng Khế Đại Thừa Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0675, Thâm Mật Giải Thoát Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0676, Giải Thâm Mật Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0677, Phật Thuyết Giải Tiết Kinh, 1 quyển [1], [ Trần Chân Đế dịch ]

0678, Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0679, Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xử Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0680, Phật Thuyết Phật Địa Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang
0681, Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0682, Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Đường Bất Không dịch ]

0683, Phật Thuyết Chư Đức Phước Điền Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Lập Pháp Cự cộng dịch ]

0684, Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0685, Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch của Hạnh Cơ

0686, Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0687, Phật Thuyết Hiếu Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0688, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0689, Thậm Hy Hữu Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

0690, Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0691, Tối Vô Bỉ Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

0692, Phật Thuyết Tác Phật Hình Tượng Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

0693, Phật Thuyết tạo Lập Hình Tượng Phước Báo Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

0694, Phật Thuyết Đại Thừa tạo Tượng Công Đức Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]

0695, Phật Thuyết Quán Tẩy Phật Hình Tượng Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0696, Phật Thuyết Ma Ha Sát Đầu Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0697, Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

0698, Dục Phật Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0699, Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0700, Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0701, Phật Thuyết Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0702, Phật Thuyết Thi Đăng Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0703, Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0704, Phật Thuyết Lâu Các Chánh Pháp Cam Lộ Cổ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0705, Phật Thuyết Bố Thi Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0706, Phật Thuyết Ngũ Đại Thi Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0707, Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0708, Liễu Bổn Sinh Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0709, Phật Thuyết Đạo Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Khuyết dịch ]

0710, Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Can Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

0711, Đại Thừa Xá Lê Sa Đam Ma Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0712, Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0713, Bối Đa Thọ Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0714, Duyên Khởi Thánh Đạo Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

0715, Phật Thuyết Cựu Thành Dụ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0716, Duyên Sinh Sớ Thắng Phân Pháp Bổn Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0717, Phân Biệt Duyên Khởi Sớ Thắng Pháp Môn Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Đường Huyền Trang dịch ]

0718, Phật Thuyết Phân Biệt Duyên Sinh Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0719, Thập Nhị Duyên Sinh Tường Thụy Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0720, Vô Minh La Sát Tập, 3 quyển [1] [2] [3], [ Thất dịch ]

0721, Chánh Pháp Niệm Xử Kinh, 70 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70], [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0722, Diệu Pháp Thánh Niệm Xử Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0723, Phân Biệt Nghiệp Báo Lược Kinh, 1 quyển [1], [ Đại Dũng Bồ Tát soạn Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

0724, Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0725, Phật Thuyết Lục Đạo Ca Đà Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0726, Lục Thú Luân Hồi Kinh, 1 quyển [1], [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0727, Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển [1], [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0728, Chư Pháp Tập Yếu Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [ Quán Vô Úy Tôn Giả tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0729, Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0730, Phật Thuyết Xử Xử Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0731, Phật Thuyết Thập Bát Nê Lê Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0732, Phật Thuyết Mạ Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0733, Phật Thuyết Kiên Ý Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0734, Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0735, Phật Thuyết Tứ Nguyện Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0736, Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0737, Sở Dục Trí Hoạn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0738, Phật Thuyết Phân Biệt Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0739, Phật Thuyết Mạn Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0740, Phật Thuyết Át Đa Hòa Đa Kì Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0741, Ngũ Khổ Chương Cú Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0742, Phật Thuyết Tự Ái Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0743, Phật Thuyết Trung Tâm Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0744, Phật Thuyết Trừ Khủng Tai Hoạn Kinh, 1 quyển [1], [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0745, Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

0746, Ngạ Quỷ Báo ứng Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0747a, Phật Thuyết Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0747b, Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0748, Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0749, Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0750, Sa Di La Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0751a, Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0751b, Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0752, Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0753, Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0754, Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

Bản dịch của HT Thích Hành Trụ

0755, Phật Thuyết Tịnh Ý Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0756, Phật Thuyết Bát Vô Hạ Hữu Hạ Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0757, Phật Thuyết Thân Mao Hỉ Thọ Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0758, Phật Thuyết Chư Hành Hữu Vi Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0759, Phật Thuyết Giác Lượng Thọ Mệnh Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0760, Duy Nhật Tạp Nan Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0761, Phật Thuyết Pháp Tập Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0762, Phật Thuyết Quyết Định Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0763, Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ]

0764, Phật Thuyết Pháp Tập Danh Sổ Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0765, Bổn Sự Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Như Điển

0766, Phật Thuyết Pháp Thân Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0767, Phật Thuyết Tam Phẩm Đệ Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0768, Tam Tuệ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0769, Phật Thuyết Tứ Bối Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0770, Phật Thuyết Tứ Bất Khả Đắc Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0771, Tứ Phẩm Học Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0772, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0773, Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0774, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0775, Phật Thuyết Tứ Vô Sở Úy Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0776, Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0777, Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

0778, Phật Thuyết Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Nghiêm Phật Điều dịch ]

0779, Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của HT Thích Chơn Thiện

Bản dịch của TT Thích Thiện Huệ

Bản dịch thơ của Thích Nhật Từ

Bản dịch giải của Thích Viên Giác

Bản dịch của Thích Minh Quang

Bản dịch Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0780, Phật Thuyết Thập Lực Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Vật Đề Đề Tê Ngư dịch ]

0781, Phật Thuyết Phật Thập Lực Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0782, Phật Thuyết Thập Hào Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0783, Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0784, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Ca Diếp Ma Đằng cộng Pháp Lan dịch ]

Bản dịch của HT Trí Quang

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của HT Thích Thanh Cát

Lược Giải của Thích Viên Giác

Giảng Giải của Thích Phước Tịnh

Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

0785, Đắc Đạo Thê Chanh Tích Trượng Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0786, Phật Thuyết Mộc Hoạn Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0787, Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0788, Phật Thuyết Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0789, Kim Cương Đảnh Du Già Niệm Châu Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Huyền Thanh

0790, Phật Thuyết Bột Kinh Sao, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0791, Phật Thuyết Xuất Gia Duyên Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0792, Phật Thuyết Pháp Thọ Trần Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0793, Phật Thuyết Phật Y Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Trúc Luật Viêm cộng Chi Việt dịch ]

Bản dịch của Thích Nguyên Hùng

0794a, Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]

0794b, Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]

0795, Phật Trì Thân Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0796, Phật Thuyết Kiến Chánh Kinh, 1 quyển [1], [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Thích Trí Đức

0797a, Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0797b, Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0798, Phật Thuyết Tiến Học Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0799, Phật Thuyết Lược Giáo Giới Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0800, Phật Thuyết Vô Thượng Xử Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0801, Phật Thuyết Vô Thường Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

Bản dịch của Thích Hằng Đạt

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0802, Phật Thuyết Tín Giải Trí Lực Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0803, Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0804, Phật Thuyết Giải Ưu Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0805, Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0806, Phật Thuyết Khô Thọ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

0807, Phật Thuyết Nội Tạng Bách Bảo Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0808, Phật Thuyết Độc Tử Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0809, Phật Thuyết Nhũ Quang Phật Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0810, Chư Phật Yếu Tập Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0811, Phật Thuyết Quyết Định Tổng Trì Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0812, Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Thân Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0813, Phật ThuyếtHy Vọng Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0814, Phật Thuyết Tượng dịch Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0815, Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0816, Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

0817, Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0818, Đại Trang Nghiêm Pháp Môn Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0819, Phật Thuyết Pháp Thường Trụ Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0820, Phật Thuyết Diễn Đạo Tục Nghiệp Kinh, 1 quyển [1], [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0821, Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Thất dịch ]

0822, Phật Thuyết Chư Pháp Dũng Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0823, Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0824, Chư Pháp Tối Thượng Vương Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0825, Phật Thuyết Thậm Thâm Đại Hồi Hướng Kinh, 1 quyển [1], [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0826, Đệ Tử Tử Phục Sinh Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0827, Phật Thuyết Giải Đãi Canh Giả Kinh, 1 quyển [1], [ Lưu Tống Huệ Giản dịch ]

0828, Vô Tự Bảo Khiếp Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0829, Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ Quang Minh Tạng Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0830, Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh TạngTự Pháp Môn Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La Tái dịch ]

0831, Báng Phật Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0832, Phật Ngữ Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

0833, Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0834, Đại Uy Đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0835, Như Lai Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển [1], [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0836, Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0837, Phật Thuyết Xuất Sinh Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển [1], [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0838, Phật Thuyết Phát Bồ Đề Tâm Phá Chư Ma Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0839, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, 2 quyển [1] [2], [ Tùy Bồ Đề Đăng dịch ]

0840, Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Thích Hạnh Tuệ

0841, Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

0842, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Phật Đà Đa La dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch giải của Pháp Sư Thích Từ Thông

Bản dịch của HT Thích Giải Năng

Bản dịch của Thích Duy Lực

Bản dịch của Thích Hằng Đạt

Bản luận giảng của Thích Thông Huệ

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0843, Phật Thuyết Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0844, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Vị Tằng Hữu Kinh Thiện Xảo Phương Tiện Phẩm, 1 quyển [1], [ Tống Thí Hộ dịch ]

0845, Phật Thuyết Tôn Na Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0846, Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa Kinh, 1 quyển [1], [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0847, Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hành Môn Chư Kinh Yếu Tập, 3 quyển [1] [2] [3], [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35303)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7003)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12039)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30828)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30856)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8338)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12786)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12624)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12007)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13787)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36265)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10228)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52935)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11220)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10902)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11119)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10921)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13530)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16848)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22548)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9944)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7455)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10770)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13497)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13287)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16736)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16964)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14227)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17183)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12613)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14327)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14705)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9595)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12131)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11724)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16962)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14791)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16594)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13035)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12506)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12172)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16089)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11944)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14421)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12455)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13194)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15436)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12296)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13529)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14969)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21477)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13644)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11334)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21195)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14773)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21140)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18265)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14506)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32295)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12417)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant